Om övergångsobjekt

Du kan skapa övergångar mellan objekt om du vill skapa och fördela former jämnt mellan två objekt. Du kan också skapa en övergång mellan två öppna banor så att det blir en jämn övergång mellan objekt. Du kan också kombinera färgövergångar och objekt så att det skapas färgövergångar i formen hos ett visst objekt.

Obs!

Att skapa övergångar är inte detsamma som att tillämpa blandningslägen eller genomskinlighet på objekt. Information om blandningslägen och genomskinlighet finns i avsnittet Om blandningslägen.

När du har skapat en övergång behandlas objekten med övergångar som ett objekt. Om du flyttar ett av de ursprungliga objekten, eller redigerar det ursprungliga objektets fästpunkter, ändras övergången därefter. Dessutom har de nya objekten som är övergångar mellan de ursprungliga inga egna fästpunkter. Du kan expandera övergången om du vill dela upp den i skilda objekt.

Exempel på en övergång som används för att fördela former jämnt mellan två objekt
Exempel på en övergång som används för att fördela former jämnt mellan två objekt

Exempel på en övergång som används för att fördela färger jämnt mellan två objekt
Exempel på en övergång som används för att fördela färger jämnt mellan två objekt

Följande regler gäller för övergångar mellan objekt och färger:

 • Du kan inte skapa en övergång mellan nätobjekt.

 • Om du skapar en övergång mellan ett objekt som är färglagt med en processfärg och ett annat som är färglagt med en dekorfärg, färgläggs övergångsformerna med en övergångsprocessfärg. Om du skapar en övergång mellan två olika dekorfärger färgläggs de mellanliggande stegen med processfärger. Men om du skapar en övergång mellan toner av samma dekorfärg, färgläggs alla steg med procentandelar av dekorfärgen.

 • Om du skapar en övergång mellan två objekt som innehåller mönster, får övergångsstegen endast objektets fyllning på det översta lagret.

 • Om du skapar övergångar mellan objekt som har blandningslägen som har angetts med panelen Genomskinlighet, använder övergångsstegen bara det översta objektets blandningsläge.

 • Om du skapar en övergång mellan objekt med flera uppsättningar av attribut (effekter, fyllningar eller linjer), kommer Illustrator att försöka blanda alternativen.

 • Om du skapar en övergång mellan två förekomster av samma symbol blir övergångsstegen förekomster av den symbolen. Men om du skapar en övergång mellan två förekomster av olika symboler, blir inte övergångsstegen symbolförekomster.

 • Övergångar skapas som standard som blockerade grupper för genomskinlighet, vilket betyder att om något av stegen inbegriper överlappning av genomskinliga objekt, syns inte dessa objekt genom varandra. Du kan ändra den inställningen genom att markera övergången och avmarkera Blockera grupp på panelen Genomskinlighet.

Skapa övergångar

Med övergångsverktyget eller kommandot Skapa övergång kan du skapa övergångar, som är en rad mellanliggande objekt och färger mellan två eller fler markerade objekt.

Skapa en övergång med övergångsverktyget

 1. Välj övergångsverktyget .
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill göra en övergång i sekventiell ordning utan rotering klickar du på valfri plats i objekten. Undvik fästpunkterna.

  • Om du vill skapa en övergång till en särskild fästpunkt på ett objekt klickar du på fästpunkten med övergångsverktyget. När pekaren står över fästpunkten ändras den från en vit fyrkant till en genomskinlig fyrkant med en svart punkt i mitten.

  • Om du vill skapa övergångar mellan öppna banor väljer du en slutpunkt för varje bana.

 3. När du är klar klickar du på övergångsverktyget igen.

  Obs!

  Som standard beräknas det optimala antalet steg för att skapa en jämn färgövergång. Om du vill styra antalet steg, eller avståndet mellan stegen, anger du alternativ för övergångar. (Se Övergångsalternativ.)

Skapa en övergång med kommandot Skapa övergång

 1. Markera de objekt där du vill skapa en övergång.
 2. Välj Objekt > Övergång > Skapa.

  Obs!

  Som standard beräknas det optimala antalet steg för att skapa en jämn färgövergång. Om du vill styra antalet steg, eller avståndet mellan stegen, anger du alternativ för övergångar.

Övergångsalternativ

Du kan ändra övergångsalternativen för en befintlig övergång. Det gör du genom att markera objektet i övergången och göra något av följande:

 • Dubbelklicka på övergångsverktyget  
 • Välj Objekt > Övergång > Övergångsalternativ.
 • Klicka på knappen Övergångsalternativ i avsnittet Snabbåtgärder på panelen Egenskaper. 

Dialogrutan Övergångsalternativ visas. Där kan du ange följande övergångsalternativ:

Mellanrum

Bestäm hur många steg som ska läggas till i övergången.

Mjuka färger

Antal steg för övergångarna räknas ut automatiskt. Om objekten är fyllda eller linjerade med olika färger beräknas stegen för att ge det optimala antalet steg för en jämn färgövergång. Om objekten innehåller identiska färger eller om de innehåller övertoningar eller mönster, beräknas antalet steg på det längsta avståndet mellan markeringsramens kanter på de två objekten.

Angivna steg

Ange antalet steg mellan övergångens början och slut.

Angivet avstånd

Ange avståndet mellan stegen i övergången. Avståndet mäts från kanten på ett objekt till motsvarande kant på nästa objekt (till exempel från den högra kanten på ett objekt till den högra kanten på nästa).

Orientering

Ange orienteringen för objekt i övergången.

Justera till sida 

Övergången läggs vinkelrätt mot x-axeln på sidan.

Justera till bana 

Övergången läggs vinkelrätt mot banan.

Alternativet Justera till sida använt på en övergång
Alternativet Justera till sida använt på en övergång

Alternativet Justera till bana använt på en övergång
Alternativet Justera till bana använt på en övergång

Ändra övergångslinjen för ett objekt i övergången

En övergångslinje är en bana längs vilken stegen i ett övergångsobjekt justeras. Övergångslinjen utgör som standard en rak linje.

 • Om du vill justera linjens form drar du i linjens fästpunkter och bansegment med direktmarkeringsverktyget.
 • Om du vill ersätta övergångslinjen med en annan bana, ritar du ett objekt som ska användas som ny övergångslinje. Markera övergångslinjeobjektet och övergångsobjektet, och välj Objekt > Övergång > Ersätt övergångslinje.
 • Om du vill ha omvänd ordning för en övergång på linjen markerar du objektet i övergången och väljer Objekt > Övergång > Invertera övergångslinje.

Ändra skiktordning på ett objekt i en övergång

 1. Markera objektet i övergången.
 2. Välj Objekt > Övergång > Vänd framifrån.
  Ursprunglig skiktordning (högst upp) och med kommandot Vänd framifrån (längst ned)
  Ursprunglig skiktordning (högst upp) och med kommandot Vänd framifrån (längst ned)

Frigöra eller färdigställa en övergång

När du frigör ett objekt i en övergång tas nya objekt bort och de ursprungliga återställs. När du färdigställer ett objekt i en övergång delas övergången in i skilda objekt som kan redigeras var för sig, precis som vanliga objekt.

 1. Markera objektet i övergången.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Övergång > Frigör.

  • Välj Objekt > Övergång > Färdigställ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy