Du kan ändra utseende på alla objekt, grupper och lager i Adobe Illustrator genom att använda effekter och panelerna Utseende och Grafikformat. Du kan också dela upp ett objekt i dess viktigaste delar om du vill ändra objektets element var för sig.

Om utseendeattribut

Utseendeattribut är egenskaper som påverkar ett objekts utseende, utan att den underliggande strukturen ändras. Utseendeattribut består av fyllningar, linjer, genomskinlighet och effekter. Om du tillämpar ett utseendeattribut på ett objekt och senare redigerar eller tar bort attributet, ändras varken det underliggande objektet eller de andra attribut som har tillämpats på objektet.

Du kan ange inställningar för utseendeattributen på vilken nivå som helst i lagerhierarkin. Om du till exempel lägger på en skugga i ett lager, skuggas alla objekt i lagret. Om du flyttar ett objekt från lagret, skuggas däremot inte objektet längre, eftersom skuggan tillhör lagret och inte själva objektet i lagret.

Panelen Utseende är själva nyckeln till att arbeta med utseendeattribut. Eftersom du kan tillämpa utseendeattributen på både lager, grupper och objekt – och ofta även fyllningar och linjer – kan attributhierarkin i en teckning bli väldigt komplex. Om du till exempel tillämpar en effekt på ett helt lager och en annan effekt på ett objekt i lagret, kan det bli svårt att avgöra vilken effekt som förändrar teckningen. På panelen Utseende visas de fyllningar, linjer, grafikformat och effekter som du har tillämpat för ett objekt, en grupp eller ett lager.

En video om hur du använder panelerna Utseende och Grafikformat finns på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Översikt över panelen Utseende

Använd panelen Utseende (Fönster > Utseende) när du vill visa och justera utseendeattributen för ett objekt, en grupp eller ett lager. Fyllningar och linjer står uppställda i skiktordning. Det som listas överst på panelen motsvarar längst fram i teckningen. Effekter står uppställda uppifrån och ned i den ordning de tillämpas i teckningen.

En video om hur du använder panelerna Utseende och Grafikformat finns på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Panelen Utseende som visar attributen för ett grupperat objekt
Panelen Utseende som visar attributen för ett grupperat objekt

A. Bana med linje, fyllning och skuggeffekt B. Bana med effekt C. Knappen Lägg till nytt penseldrag D. Knappen Lägg till ny fyllning E. Knappen Lägg till effekt F. Knappen Radera utseende G. Knappen Duplicera valt objekt 

Visa fler objekt på panelen Utseende

När du markerar objekt som innehåller andra objekt, till exempel ett lager eller en grupp, visas ett innehållsobjekt på panelen Utseende.

 1. Dubbelklicka på innehållsobjektet.

Visa teckenattribut för ett textobjekt på panelen Utseende

När du markerar ett textobjekt visas ett teckenobjekt på panelen.

 1. Dubbelklicka på objektet Tecken på panelen Utseende.

  Obs!

  Om du vill visa attribut för enskilda tecken i text med varierande format markerar du det enskilda tecknet.

 2. Gå tillbaka till huvudvyn genom att klicka på Text överst på panelen.

Aktivera eller inaktivera ett attribut för ett markerat objekt

 • Om du vill aktivera eller inaktivera ett enskilt attribut klickar du på ögongloben bredvid attributet.

 • Om du vill aktivera alla dolda attribut väljer du Visa alla dolda attribut på menyn på panelen Utseende.

Redigera ett attribut

 • Klicka på raden för attributet för att visa och ange värden.

 • Klicka på den understrukna texten och ange nya värden i dialogrutan som visas.

Visa och dölja miniatyrbilder på panelen Utseende

 1. Välj Visa miniatyrbild eller Göm miniatyrbild på menyn på panelen Utseende.

Ange hur utseendeattribut ska tillämpas på nya objekt

Du kan ange om nya objekt ska ha utseendeattribut eller endast allmänna attribut.

 • Om du bara vill använda en enda fyllning och linje på nya objekt väljer du Ny bild har allmänt utseende på panelmenyn.

 • Om du vill använda alla aktuella utseendeattribut på nya objekt avmarkerar du Ny bild har allmänt utseende på panelmenyn.

Målobjekt för utseendeattribut

Innan du kan ange ett utseendeattribut eller tillämpa ett format eller en effekt på ett lager eller objekt, måste du ange objektet som mål på panelen Lager. När du markerar ett objekt eller en grupp med en markeringsmetod, anger du även objektet eller gruppen på panelen Lager som mål. Lager kan dock bara anges som mål med hjälp av panelen.

De skuggade målikonerna på panelen Lager visar vilka objekt som innehåller utseendeattribut.
De skuggade målikonerna på panelen Lager visar vilka objekt som innehåller utseendeattribut.

A. Mål- och utseendekolumn B. Markeringskolumn C. Grupp med utseendeattribut D. Lager med utseendeattribut E. Objekt med utseendeattribut 

Målikonen visar om ett objekt i lagerhierarkin har några utseendeattribut och om det har angetts som mål:

 • Visar att objektet inte har angetts som mål och att det inte har några utseendeattribut utöver en enda fyllning och en enda linje.

 • Visar att objektet inte har angetts som mål men att det har utseendeattribut.

 • Visar att objektet har angetts som mål men att det inte har några utseendeattribut utöver en enda fyllning och en enda linje.

 • Visar att objektet har angetts som mål och att det har utseendeattribut.

  Om du vill ange ett objekt på panelen Lager som mål, klickar du på objektets målikon. En dubbel ring  eller  visar att objektet har angetts som mål. Håll ned Skift och klicka, om du vill ange ytterligare objekt som mål.

  Obs! När du markerar ett objekt eller en grupp med en markeringsmetod, anges objektet som mål även på panelen Lager. Ett lager kan du däremot bara ange som mål genom att klicka på målikonen på panelen Lager.

Hantera utseendeattribut

Redigera eller lägga till ett utseendeattribut

Du kan öppna ett utseendeattribut, t.ex. en effekt, och ändra inställningarna när du vill.

 1. Gör något av följande på panelen Utseende:

  • Om du vill redigera ett attribut klickar du på det blå understrukna namnet och anger ändringarna i dialogrutan som visas.

  • Om du vill redigera en fyllningsfärg klickar du på raden för fyllningsfärgen och väljer en annan färg i färgrutan.

  • Om du vill lägga till en ny effekt klickar du på Lägg till ny effekt .

  • Om du vill ta bort ett attribut klickar du på raden för attributet och sedan på Ta bort .

Duplicera ett utseendeattribut

 1. Markera ett attribut på panelen Utseende, och gör något av följande:

  • Klicka på knappen Duplicera valt objekt  på panelen, eller välj Duplicera objekt på panelmenyn.

  • Dra utseendeattributet till knappen Duplicera valt objekt på panelen.

Ändra utseendeattributens skiktordning

 1. Dra ett utseendeattribut uppåt eller nedåt på panelen Utseende. (Om du vill se innehållet i ett objekt, klickar du på triangeln bredvid.) När konturen av utseendeattributet som du drar visas på önskad plats, släpper du musknappen.

  Skuggeffekt som tillämpas på en linje (överst) jämfört med samma effekt för en fyllning (nederst)
  Skuggeffekt som tillämpas på en linje (överst) jämfört med samma effekt för en fyllning (nederst)

Ta bort eller dölja utseendeattribut

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

 2. Gör något av följande:

  • Om du tillfälligt vill dölja ett attribut som används i en teckning klickar du på synlighetsikonen  på panelen Utseende. Om du vill visa attributet igen klickar du en gång till på ikonen.

  • Om du vill ta bort ett visst attribut, markerar du attributet på panelen Utseende och klickar på ikonen Ta bort . Du kan även välja Ta bort objekt på panelmenyn eller dra attributet till ikonen Ta bort.

  • Om du vill ta bort alla utseendeattribut utom en enstaka fyllning eller linje väljer du Minska till allmänt utseende på panelmenyn. Du kan även dra målikonen för ett objekt på panelen Lager till ikonen Ta bort på panelen Lager.

  • Om du vill ta bort alla utseendeattribut, inklusive alla fyllningar och linjer, klickar du på knappen Radera utseende  på panelen Utseende, eller också väljer du Radera utseende på panelmenyn.

Kopiera utseendeattribut mellan objekt

Du kan kopiera eller flytta utseendeattribut genom att dra eller med hjälp av pipettverktyget.

Kopiera utseendeattribut genom att dra

 1. Markera objektet eller gruppen (eller ange lagret som mål på panelen Lager) vars utseende du vill kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Dra miniatyrbilden överst på panelen Utseende till ett objekt i dokumentfönstret. Om det inte visas någon miniatyrbild, väljer du Visa miniatyrbild på panelmenyn.

  • Håll ned Alt och dra målikonen på panelen Lager till objektet som du vill kopiera utseendeattributen till.

  • Om du vill flytta utseendeattribut i stället för att kopiera dem, drar du målikonen på panelen Lager från ett objekt som har de önskade attributen till det objekt där du vill tillämpa dem.

Kopiera attribut med pipettverktyget

Använd pipettverktyget när du vill kopiera utseendeattribut mellan objekt, till exempel tecken-, stycke-, fyllnings- och linjeattribut mellan textobjekt. Som standard påverkar pipettverktyget alla attribut i en markering. Du anpassar attributen som påverkas av verktyget i dialogrutan Pipett.

 1. Markera objektet, textobjektet eller tecknen vars attribut du vill ändra.

 2. Välj verktyget Pipett .

 3. Flytta pipettverktyget till det objekt vars attribut du vill prova. (När du är rätt placerad över texten, visas ett litet T vid pekaren.)

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på pipettverktyget om du vill prova alla utseendeattribut och tillämpa dem på det markerade objektet.

  • Håll ned Skift och klicka om du endast vill prova färgen från en del av en övertoning, ett mönster, ett nätobjekt eller en monterad bild på den markerade fyllningen eller linjen.

  • Håll ned Skift och sedan Alt medan du klickar, om du vill lägga till ett objekts utseendeattribut i det markerade objektets utseendeattribut. Du kan också klicka först och sedan hålla ned Skift+Alt.

   Obs! Du kan även klicka på ett omarkerat objekt och prova dess attribut. Sedan håller du ned Alt och klickar på det omarkerade objekt där du vill tillämpa attributen.

Kopiera attribut från skrivbordet med pipettverktyget

 1. Markera det objekt vars attribut du vill ändra.

 2. Välj verktyget Pipett.

 3. Klicka någonstans i dokumentet och fortsätt att hålla musknappen nedtryckt.

 4. Håll ned musknappen och för pekaren över det objekt på skrivbordet vars attribut du vill kopiera. När du är precis ovanför objektet, släpper du musknappen.

  Obs!

  Pipettverktyget provar bara RGB-färgen från skärmen när detta sker utanför det aktuella dokumentet. En svartfärgad kvadrat till höger om pipettverktyget visar att ett prov på RGB-färgen tas från skärmen.

Ange vilka attribut som du kan kopiera med pipettverktyget

 1. Dubbelklicka på verktyget Pipett.

 2. Markera de attribut du vill kopiera med pipettverktyget. Du kan prova både utseendeattribut, till exempel genomskinlighet, olika egenskaper för fyllningar och linjer och egenskaper för tecken och stycken.

 3. Välj exempelområdet på menyn Rasterexempelstorlek.

 4. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy