Adobe PDF-alternativen är indelade i två kategorier. Om du ändrar något av alternativen ändras förinställningens namn till Anpassad. Kategorierna visas i en lista till vänster i dialogrutan Spara Adobe PDF, förutom standard- och kompatibilitetsalternativen som visas längst upp i dialogrutan.

Ange Adobe PDF-alternativ

Adobe PDF-alternativen är indelade i två kategorier. Om du ändrar något av alternativen ändras förinställningens namn till Anpassad. Kategorierna visas i en lista till vänster i dialogrutan Spara Adobe PDF, förutom standard- och kompatibilitetsalternativen som visas längst upp i dialogrutan.

Standard

Filens PDF-standard.

Kompatibilitet

Filens PDF-version.

Allmänna

Grundläggande filalternativ.

Komprimering

Anger om bilder ska komprimeras och minskas i upplösning, och vilken metod och vilka inställningar som i så fall ska användas.

Märken och utfall

Anger utskriftsmärken och utfalls- och sididentifieringsområden. Alternativen är desamma som i dialogrutan Skriv ut, men beräkningarna utförs något annorlunda eftersom PDF inte skrivs ut med en känd sidstorlek.

Utdata

Styr hur färger och PDF/X-profiler för utdataåtergivning ska sparas i PDF-filen.

Avancerat

Styr hur teckensnitt, övertryck och genomskinlighet ska sparas i PDF-filen.

Säkerhet

Säkerhetsinställningar läggs till i PDF-filen.

Sammanfattning

En sammanfattning av aktuella PDF-inställningar. Om du vill spara sammanfattningen som en ASCII-textfil klickar du på Spara sammanfattning.

Om PDF/X-standarder

PDF/X-standarder har definierats av ISO (International Organization for Standardization). PDF/X-standarder gäller för utbyte av bildinnehåll. Vid PDF-konvertering kontrolleras filen som bearbetas mot den angivna standarden. Om PDF:en inte uppfyller den valda ISO-standarden visas ett meddelande som ber dig välja om du vill avbryta konverteringen eller fortsätta, vilket skapar en fil som inte överensstämmer med standarden. De vanligaste standarderna för en arbetsgång för trycksakspublicering är olika PDF/X-format: PDF/X–1a, PDF/X–3 och PDF/X–4.

PDF-kompatibilitetsnivåer

När du skapar PDF-filer måste du ange vilken PDF-version som ska användas. Du kan ändra PDF-versionen genom att växla till en annan förinställning eller genom att välja ett kompatibilitetsalternativ när du sparar som PDF eller redigerar en PDF-förinställning.

Generellt sett bör du, om du inte behöver kompatibilitet bakåt, använda den senaste versionen (i det här fallet version 1.7). Den senaste versionen innehåller de allra senaste funktionerna. Om du däremot skapar dokument som ska distribueras allmänt kan du också välja Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) för att se till att alla användare kan visa och skriva ut dokumentet.

I nedanstående tabell jämförs vissa av de funktioner som är tillgängliga i PDF-filer som du skapar med de olika kompatibilitetsinställningarna.

Obs!

Acrobat 8.0 och 9.0 använder också PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6), Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan öppnas i Acrobat 3.0 och Acrobat Reader 3.0 eller senare.

PDF-filer kan öppnas i Acrobat 3.0 och Acrobat Reader 3.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

De flesta PDF-filer kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

De flesta PDF-filer kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

Får inte innehålla bilder som använder effekter för live-genomskinlighet. Genomskinlighet måste förenklas före konvertering till PDF 1.3.

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Inga funktioner för lager.

Inga funktioner för lager.

Bevarar lager när du skapar PDF-filer från program med funktioner för att skapa PDF-filer med lager, t.ex. Illustrator CS och InDesign CS eller senare.

Bevarar lager när du skapar PDF-filer från program med funktioner för att skapa PDF-filer med lager, t.ex. Illustrator CS och InDesign CS eller senare.

DeviceN-färgrymd med 8 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med 8 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med upp till 31 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med upp till 31 grundfärger stöds.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte. (Distiller konverterar teckensnitten vid inbäddning.)

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

40-bitars RC4-säkerhet stöds.

128-bitars RC4-säkerhet stöds.

128-bitars RC4-säkerhet stöds.

Funktioner för 128-bitars RC4 och 128-bit AES-säkerhet (Advanced Encryption Standard).

Allmänna PDF-alternativ

Du kan ange följande alternativ i avsnittet Allmänna i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ:

Beskrivning

Den markerade förinställningen beskrivs och du får plats att redigera beskrivningen. Du kan klistra in en beskrivning från Urklipp. När du ändrar en beskrivning av en förinställning läggs ordet ”(ändrad)” till efter namnet. Och om du ändrar inställningarna i en förinställning läggs ”[Baserat på <aktuell förinställning>]” till framför beskrivningen.

Bevara Illustrators redigeringsfunktioner

Alla Illustrator-data sparas i PDF-filen. Välj det här alternativet om du vill kunna öppna och redigera PDF-filen i Adobe Illustrator igen.

Obs! Alternativet Bevara Illustrators redigeringsfunktioner förhindrar hård komprimering och nedsampling. Om filstorleken har betydelse bör du avmarkera det här alternativet.

Bädda in sidminiatyrbilder

Bäddar in en miniatyrförhandsgranskning av varje sida i PDF-filen, vilket ökar filstorleken. Inaktivera det här alternativet när användare av Acrobat 5.0 eller senare kommer visa och skriva ut PDF-filen. Dessa versioner genererar miniatyrer dynamiskt varje gång du klickar på panelen Sidor i en PDF.

Optimera för snabb webbvisning

PDF-filen optimeras för snabbare visning i en webbläsare.

Visa PDF efter export

Den nyskapade PDF-filen öppnas i standardprogrammet för visning av PDF-filer.

Skapa Acrobat-lager från lager på översta nivå

Illustrator-lager på den översta nivån sparas som Acrobat-lager i PDF-filen. Detta ger Adobe Acrobat 6, 7 och 8-användare möjlighet att skapa flera versioner av dokumentet från en enda fil.

Obs! Det här alternativet kan endast användas om Kompatibilitet är inställt på Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) och Acrobat 8 (1.7).

Komprimerings- och nedsamplingsalternativ för PDF

När du sparar ett dokument i Adobe PDF-format kan du komprimera text och teckningar och komprimera och nedsampla bitmappsbilder. Beroende på vilka inställningar du väljer kan komprimeringen och nedsamplingen avsevärt minska PDF-filens storlek, med liten eller ingen förlust av innehåll och precision.

Området Komprimering i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ är uppdelat i tre avsnitt. Respektive avsnitt innehåller olika alternativ för komprimering och omsampling av färgbilder, gråskalebilder och enfärgade bilder i teckningarna.

Obs!

Alternativet Bevara Illustrators redigeringsfunktioner (i området för allmänna inställningar) förhindrar hård komprimering och nedsampling. Om filstorleken har betydelse bör du avmarkera det här alternativet.

Nedsampling

Om du planerar att använda PDF-filen på webben kan du använda nedsampling för en hårdare komprimering. Om du planerar att skriva ut PDF-filen med hög upplösning bör du inte använda nedsampling. Avmarkera alternativet om du vill inaktivera alla nedsamplingsalternativ.

Nedsamling innebär att minska antalet pixlar i en bild. Om du vill nedsampla färgbilder, gråskalebilder eller enfärgade bilder väljer du en interpolationsmetod – genomsnittlig nedsampling, bikubisk nedsampling eller delsampling – och anger önskad upplösning (i pixlar per tum). Därefter anger du en upplösning i textrutan Ppi för bilder över. Alla bilder med en högre upplösning än detta tröskelvärde nedsamplas.

Den interpolationsmetod du väljer avgör hur pixlarna tas bort:

Genomsnittlig nedsampling

Medelvärdet i en samplingsyta används. Hela ytan täcks sedan med medelvärdesfärgen i angiven upplösning.

Delsampling

En pixel i mitten av exempelområdet väljs ut varefter hela området ersätts med den aktuella pixelfärgen. Med denna metod minskar konverteringstiden avsevärt jämfört med nedsampling, men bilderna blir inte lika mjuka och jämna.

Bikubisk nedsampling

Ett viktat medelvärde används för att bestämma pixelfärgen. Det ger normalt bättre resultat än den enklare metoden vid nedsampling. Bikubisk nedsampling är den mest tidskrävande metoden men också den mest exakta, och ger de mjukaste övertoningarna.

Komprimering

Här anges vilken typ av komprimering som ska används. Med alternativet Automatisk skapas automatiskt bästa möjliga balans mellan komprimering och kvalitet för teckningen i filen. För de flesta filer uppnås en tillfredsställande kvalitet med detta alternativ. Använd Automatisk (JPEG) för hög kompatibilitet. Använd Automatisk (JPEG2000) för effektiv komprimering.

ZIP-komprimering

Fungerar bra för bilder med stora enfärgade ytor eller upprepade mönster och för svartvita bilder med upprepade mönster. ZIP-komprimering kan vara icke-förstörande eller förstörande beroende på kvalitetsinställningen.

JPEG-komprimering

Passar bra för bilder i gråskala eller färg. JPEG-komprimering är förstörande, vilket innebär att bildinformation tas bort, vilket i sin tur kan medföra sämre bildkvalitet. Filstorleken minskas emellertid med så liten informationsförlust som möjligt. Eftersom information tas bort vid JPEG-komprimering kan filstorleken bli avsevärt mycket mindre jämfört med när ZIP-komprimering används.

JPEG2000

Är den nya internationella standarden för komprimering och paketering av bilddata. Precis som JPEG-komprimering lämpar sig JPEG2000-komprimering bra för färg- och gråskalebilder. JPEG2000 har även fler fördelar, till exempel stöd för progressiv visning.

CCITT- och Längd-komprimering

Är endast tillgängligt för monokroma bitmappsbilder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) passar för svartvita bilder och alla bilder som har skannats in med ett bilddjup på 1 bit. Grupp 4 är en generell metod som ger tillfredsställande komprimering för de flesta enfärgade bilderna. Grupp 3 används av de flesta faxapparater och komprimerar enfärgade bitmappsbilder en rad i taget. Längd-komprimering ger det bästa resultatet för bilder som innehåller stora svarta eller vita ytor.

Bildkvalitet

Här anges den komprimeringsgrad som används. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på komprimeringsmetoden. Vid JPEG-komprimering kan du välja mellan följande kvalitetsalternativ: Minimum, Låg, Medium, Hög och Maximum. Vid ZIP-komprimering kan du välja mellan 4- och 8-bitars kvalitet. Om du väljer alternativet 4-bitars för ZIP-komprimering av 4-bitars bilder eller alternativet 8-bitars för ZIP-komprimering av 4- eller 8-bitars bilder är ZIP-metoden icke-förstörande, vilket innebär att ingen information tas bort för att minska filstorleken, vilket i sin tur betyder att bildkvaliteten inte påverkas. Om du använder 4-bitars ZIP-komprimering för 8-bitars data kan det däremot påverka kvaliteten, eftersom data går förlorade.

Rutstorlek

Det här alternativet aktiveras bara om komprimeringsinställningen är JPEG2000. Här anges storleken på rutorna vid progressiv visning.

Komprimera text och teckningar

All text och alla teckningar i filen komprimeras. Med den här metoden påverkas varken informationen eller kvaliteten.

Alternativ för märken och utfall för PDF

Utfall är den del av teckningen som ligger utanför satsytan eller utanför skärmärken och ytmärken. Du kan använda utfall i teckningar som en felmarginal för att försäkra dig om att tryckfärgen når ända ut till sidans kant när sidan har beskurits, eller för att förvissa dig om att en bild kan beskäras så att den når ända ut till dokumentets kant.

I området Märken och utfall i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ kan du definiera utfallsområdet och lägga till flera olika utskriftsmärken i filen.

Alla utskriftsmärken

Alla utskriftsmärken aktiveras (ytmärken, registreringsmärken, färgremsor och sidinformation) i PDF-filen.

Typ av utskriftsmärke

Du kan välja latinska utskriftsmärken eller japanska märken för sidor som ska skrivas ut på asiatiska språk.

Ytmärken

Ett märke placeras i varje hörn av beskärningsområdet för att ange PDF-beskärningsområdets gränser.

Linjebredd på ytmärken

Fastställer ytmärkenas linjebredd.

Registreringsmärken

Märken placeras utanför ritytan och används för att justera de olika separationerna i ett färgdokument.

Förskjutning

Anger avståndet mellan alla utskriftsmärken från ritytans kant. Ytmärkena placeras längs kanten av det område som definieras av förskjutningen.

Färgremsor

En liten färgruta läggs till för varje dekor- eller processfärg. Processfärger används för att representera dekorfärger som konverterats till processfärger. Din serviceleverantör använder de här märkena för att justera tryckfärgens densitet i tryckpressen.

Sidinformation

Sidinformation placeras utanför sidans rityta. Sidinformationen omfattar filnamn, sidantal, färgseparationens namn, datum och tid.

Använd dokumentets inställningar för utfall

Använder dokumentets inställningar för utfall i stället för utfallsinställningarna i den här dialogrutan.

Utfall överkant, underkant, vänster, höger

Används för att styra utfall för teckningar. När knappen markeras är dessa fyra värden proportionerliga till varandra, vilket innebär att om du ändrar ett värde uppdateras de övriga tre värdena automatiskt.

Färghanterings- och PDF/X-alternativ för PDF

Du kan ange följande alternativ i avsnittet Utdata i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ. Samverkan mellan utdataalternativen varierar beroende på om färghanteringen är på eller av och vilken PDF-standard som är vald.

Färgkonvertering

Här anges hur färginformation ska visas i Adobe PDF-filen. När du omvandlar färgobjekt till RGB eller CMYK väljer du också en destinationsprofil på den snabbmeny som visas. All dekorfärgsinformation bevaras vid färgkonvertering. Det är bara processfärgerna som omvandlas till den angivna färgmodellen.

Ingen konvertering

Färginformationen bevaras som den är. Det här alternativet är standard när du har valt PDF/X-3.

Konvertera till mål (Bevara nummer)

Färgvärden bevaras i omärkt innehåll i samma färgrymd som målprofilen (genom att innehållet tilldelas innehållet, och inte konverteras till den). Allt annat innehåll konverteras till målfärgrymden. Alternativet kan bara användas om färghantering är inaktiverat. Det är Policy för profilinkludering som avgör om en profil är inkluderad eller inte.

Konvertera till mål

Alla färger konverteras till den profil som valts som mål. Det är Policy för profilinkludering som avgör om en profil är inkluderad eller inte.

Obs! När Konvertera till mål är valt och målet inte stämmer med dokumentprofilen visas en varningsikon bredvid alternativet.

Mål

Beskrivning av omfånget för den slutliga RGB- eller CMYK-utdataenheten, till exempel en bildskärm eller en SWOP-standard. Med hjälp av den profilen omvandlas, i Illustrator, dokumentets färginformation (som definierats i källprofilen i avsnittet Arbetsytor i dialogrutan Färginställningar) till färgmodellen för målets utdataenhet.

Policy för profilinkludering

Anger om en färgprofil ingår i filen eller inte.

Profilnamn för utdataåtergivning

Här anges utmärkande utskriftsvillkor för dokumentet. En profil för utdataåtergivning fordras för att skapa PDF/X-kompatibla filer. Den här menyn är endast tillgänglig om en PDF/X-standard (eller förinställning) har markerats i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ. Tillgängliga alternativ beror på om färghantering är aktiverat eller inte. Om färghantering inte är aktiverat visas till exempel tillgängliga skrivarprofiler på menyn. Om färghantering är aktiverat visas samma profil som är vald som målprofil (förutsatt att det är en CMYK-utdataenhet), utöver övriga fördefinierade skrivarprofiler.

Utdatavillkor Namn

Här beskrivs utskriftsvillkoren. Denna information kan vara användbar för mottagaren av PDF-dokumentet.

Identifierare för utdatavillkor

Ger mer information om utskriftsvillkoren. Identifieraren anges automatiskt för utskriftsvillkor som ingår i ICC-registret.

Registernamn

Webbadressen där mer information finns om registret. Webbadressen anges automatiskt för ICC-registernamn.

Markera som svälld

Visar dokumentets svällningsstatus. För PDF/X-kompatibilitet krävs värdet Sant (markerat) eller Falskt (avmarkerat). De dokument som inte uppfyller dessa krav klarar inte PDF/X-kompatibilitetskontrollen.

Alternativ för teckensnitt och förenkling för Adobe PDF

Du kan ange följande alternativ i avsnittet Avancerat i dialogrutan Spara Adobe PDF-alternativ:

Skapa delmängd av inbäddade teckensnitt när den procentuella andelen tecken som används är lägre än

Om du vill ange när hela teckensnittet ska bäddas in (i stället för bara de tecken som används i dokumentet) beroende på hur många av teckensnittets tecken som används i dokumentet. Om ett teckensnitt innehåller 1 000 tecken men endast 10 av tecknen används i dokumentet kanske du föredrar att inte bädda in hela teckensnittet för att på så sätt hålla nere filstorleken.

Övertryck

Använd det här alternativet om du vill ange hur överlappande färger som ska övertryckas ska sparas. Du kan välja mellan att bevara och att ta bort övertryckningen. Om du har valt Acrobat 4 (PDF 1.3) i kompatibilitetsinställningen (överst i dialogrutan) kan du även välja att simulera övertryckning genom att förenkla teckningen.

Förinställning

Om du har valt Acrobat 4 (PDF 1.3) i kompatibilitetsinställningen (överst i dialogrutan) och teckningen innehåller genomskinliga områden kan du använda en förinställning (eller uppsättning med alternativ) för att förenkla teckningens genomskinliga delar. Alternativt klickar du på Anpassa för att anpassa inställningarna för förenklingen.

Obs!

Med Acrobat 5 (PDF 1.4) och Acrobat 6 (PDF 1.5) Acrobat 7 (PDF 1.6) bevaras eventuell genomskinlighet i teckningarna automatiskt. Av denna anledning kan alternativen Förinställning och Anpassa inte användas för dessa kompatibilitetsnivåer.

Öka säkerheten för PDF-filer

När du sparar som PDF kan du lägga till lösenordsskydd och säkerhetsbegränsningar, så att inte vem som helst kan öppna filen, kopiera eller extrahera dess innehåll, skriva ut dokumentet osv.

En PDF-fil kan kräva att lösenord anges för att öppna ett dokument (lösenord för dokumentöppning) och för att ändra skyddsinställningarna (lösenord för behörighet). Om du anger säkerhetsbegränsningar för en fil bör du också ange båda dessa lösenord. Annars kan vem som helst öppna filen och ta bort begränsningarna. Om en fil öppnas med ett lösenord för behörighet, inaktiveras säkerhetsbegränsningarna tillfälligt.

RC4-säkerhetsmetoden från RSA Corporation används för att lösenordsskydda PDF-filer. Beroende på inställning för Kompatibilitet (i kategorin Allmänt), kan krypteringsnivån vara hög eller låg.

Obs!

Adobe PDF-förinställningarna stödjer inte lösenord och säkerhetsinställningar. Om du väljer lösenord och skyddsinställningar i dialogrutan Exportera till Adobe PDF och sedan klickar på Spara förinställning, bevaras inte lösenordet eller skyddsinställningarna.

Skyddsalternativ

Du kan ställa in nedanstående alternativ när du skapar en PDF eller när du tillämpar lösenordsskydd på en PDF. Alternativen varierar beroende på inställningen av kompatibilitet. Skyddsalternativen är inte tillgängliga för PDF/X-standarderna och -förinställningarna.

Kompatibilitet

Ange typ av kryptering för öppning av lösenordsskyddade dokument. I Acrobat 6 och senare kan du söka med hjälp av metadata.

Observera att någon som använder en tidigare version av Acrobat inte kan öppna ett PDF-dokument med en inställning för högre kompatibilitet. Om du väljer t.ex. alternativet Acrobat 8 och senare, kan dokumentet inte öppnas i Acrobat 6.0 eller tidigare.

Kräva lösenord för att öppna dokument

Välj det här alternativet om du vill att användare ska behöva ange lösenordet som du anger för att öppna dokumentet.

Lösenord för att öppna dokument

Ange lösenordet som användare måste ange för att öppna PDF-filen.

Obs! Om du glömmer bort lösenordet finns det ingen möjlighet att återställa det från dokumentet. Du bör spara lösenord på en separat säker plats om du skulle glömma dem.

Begränsa redigeringen av säkerhets- och behörighetsinställningar med hjälp av ett lösenord

Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomsten till PDF-filens säkerhetsinställningar. Om filen öppnas i Adobe Acrobat kan användaren visa filen men måste ange rätt lösenord för behörighet för att kunna ändra filens säkerhets- och behörighetsinställningar. Om filen öppnas i Illustrator, Photoshop eller InDesign måste användaren ange lösenord för behörighet eftersom filen inte kan öppnas enbart för visning i skrivskyddat läge.

Lösenord för behörighet

Ange lösenordet som måste anges för att ändra behörighetsinställningarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om det föregående alternativet har aktiverats.

Utskrift tillåtet

Använd det här alternativet för att ange PDF-dokumentets utskriftsmöjligheter.

Ingen

Användare tillåts inte att skriva ut dokumentet.

Låg upplösning (150 dpi)

Tillåter användare att skriva ut dokumentet med en upplösning på högst 150 dpi. Utskriften kan ta längre tid eftersom alla sidor skrivs ut som bitmappsbilder. Det här alternativet är bara tillgängligt om du ställer in alternativet Kompatibilitet till Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senare.

Hög upplösning

Användare tillåts att skriva ut med valfri upplösning. Högkvalitativ vektorgrafik genereras vid utskrift till PostScript-skrivare och andra skrivare som stöder avancerade, högkvalitativa utskriftsfunktioner.

Ändringar tillåtet

Använd det här alternativet för att ange vilka redigeringsåtgärder som ska tillåtas i PDF-dokumentet.

Ingen

Hindrar användare från att göra de ändringar som är angivna i listrutan Tillåtna ändringar, t ex fylla i formulärfält och lägga till kommentarer.

Infoga, ta bort och rotera sidor

Användare kan infoga, ta bort och rotera sidor samt skapa bokmärken och miniatyrbilder. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

Fylla i formulärfält och signera

Tillåter användare att fylla i formulär och lägga till digitala signaturer. Det här alternativet tillåter inte användare att lägga till kommentarer eller skapa formulärfält. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

Kommentera, fylla i formulärfält och signera

Tillåter användare att lägga till kommentarer och digitala signaturer samt fylla i formulär. Det här alternativet tillåter inte användare att flytta sidobjekt eller skapa formulärfält.

Alla utom sidextrahering

Tillåter användare att redigera dokumentet, skapa och fylla i formulärfält, lägga till kommentarer och lägga till digitala signaturer.

Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll

Tillåter användare att markera och kopiera innehållet i en PDF.

Aktivera textåtkomst för skärmläsarenheter för personer med nedsatt syn

Tillåter användare med nedsatt syn att läsa dokumentet med skärmläsare, men tillåter dem inte att kopiera eller extrahera dokumentets innehåll. Det här alternativet är tillgängligt bara för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

Möjliggör oformaterade metadata

Användare kan kopiera och extrahera innehåll från PDF-dokumentet. Det här alternativet är bara tillgängligt om alternativet Kompaitibilitet har ställts in till Acrobat 6 eller senare. Om du väljer det här alternativet går det att använda lagrings-/söksystem och sökmotorer till att få åtkomst till de metadata som du har lagrat i dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy