Använda linjaler

Med hjälp av linjalerna kan du placera och mäta objekt exakt i bildfönstret eller på en rityta. Den punkt där 0 visas på varje linjal kallas för linjalens nollpunkt.

I Illustrator CS5 påminner linjalerna om de i andra Creative Suite-program, t.ex. InDesign och Photoshop. I Illustrator finns separata linjaler för dokument och ritytor. Du kan bara välja en av dessa linjaler åt gången.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Använda linjaler och stödlinjer</a> (på engelska)
Mordy Golding

Obs!

Fönsterlinjaler kallas för globala linjaler i det här dokumentet.

Globala linjaler visas högst upp och till vänster i illustrationsfönstret. Linjalens standardnollpunkt finns i det övre vänstra hörnet i illustrationsfönstret.

Linjalerna för ritytor visas längs den aktiva ritytans övre och vänstra kant. Ritytelinjalens standardnollpunkt finns i det övre vänstra hörnet av ritytan.

Skillnaden mellan ritytelinjalerna och globala linjaler är att om du väljer ritytelinjaler så ändras nollpunkten (origo) baserat på den aktiva ritytan. Dessutom kan du ha olika nollpunkter för ritytelinjaler. Mönsterfyllningarna i objekt på ritytorna påverkas inte om du ändrar ritytelinjalens nollpunkt.

Den globala linjalens förvalda nollpunkt är den första ritytans övre, vänstra hörn. Den förvalda nollpunkten för ritytelinjalerna är det övre vänstra hörnet i varje rityta.

 • Om du vill visa eller dölja linjalerna väljer du Visa > Linjaler > Visa linjaler eller Visa > Linjaler > Göm linjaler.

 • Om du vill växla mellan ritytelinjaler och globala linjaler klickar du på Visa > Linjaler > Ändra till globala linjaler eller Visa > Linjaler > Ändra till ritytelinjaler. Ritytelinjaler visas som standard, så alternativet Ändra till globala linjaler visas som standard på undermenyn i Linjaler.

 • Du visar eller döljer videolinjaler genom att välja Visa > Visa videolinjaler eller Visa > Göm videolinjaler.

 • Om du vill ändra nollpunkten flyttar du pekaren till det övre vänstra hörnet där linjalerna korsar varandra och drar sedan pekaren till den plats där du vill placera den nya nollpunkten.

  Medan du drar anger ett hårkors i fönstret och på linjalerna hur nollpunkten ändras för den globala linjalen.

  Obs! Om du ändrar nollpunkten för den globala linjalen påverkas rutindelningen för mönster.

 • Om du vill återställa standardnollpunkten dubbelklickar du i hörnet längst upp till vänster där linjalerna korsar varandra.

Koordinatsystemet har flyttats till fjärde kvadranten (tidigare första kvadranten). Om du förflyttar dig nedåt i Illustrator CS5 ökar värdet på y-axeln och om du förflyttar dig åt höger ökar värdet på x-axeln.

Om du sparar i äldre versioner av Illustrator visas de globala linjalerna vid den position som angetts i dokumentet. Även om nollpunkten inte flyttas till det övre vänstra hörnet ändras koordinatsystemet till fjärde kvadranten.

Ändringen av koordinatsystemet och linjalens nollpunkt gäller inte skriptkörning, vilket betyder att du kan behålla gamla skript. När du ändrar form på objekt med hjälp av skript skiljer sig emellertid Y-koordinatvärdena från de värden du angett i användargränssnittet i Illustrator. Om du till exempel skapar en förflyttning av låt säga Y = +10 punkter, måste du använda en omformning av typen Y = -10pts för att emulera samma rörelse när du använder skript.

Ändra måttenheter

Standardmåttenheten i Illustrator är punkter (en punkt är lika med 0,3528 millimeter). Du kan ändra den enhet som används för vanliga mått, linjer och text. Du kan åsidosätta standardenheten om du anger värden i rutorna.

 • Om du vill ändra standardmåttenheten väljer du Redigera > Inställningar > Enheter (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Enheter (Mac OS). Välj sedan enheter för alternativen Allmänna, Linje och Text. Om Visa asiatiska alternativ är markerat i textinställningarna kan du också välja en särskild enhet för asiatisk text.

  Obs! De ”allmänna” alternativen påverkar linjalerna, mätning av avstånd mellan punkter, flytt och omformning av objekt, inställning av mellanrum för stödraster och stödlinjer och skapande av former.

 • Om du vill ställa in den allmänna måttenheten bara för det aktuella dokumentet väljer du Arkiv > Dokumentformat, anger önskad måttenhet i listrutan Enheter och klickar på OK.
 • Om du vill ändra måttenheten när du anger ett värde i en ruta använder du värdet på någon av följande förkortningar: tum, millimeter, mm, Q (ett Q motsvarar 0,25 millimeter), centimeter, cm, punkter, p, pt, pica, pc, pixel, pixlar och px.

  Tips: Du kan blanda pica och punkter genom att ange värden som XpY, där X anger antalet pica och Y antalet punkter (exempel: 12p6 betyder 12 pica, 6 punkter).

Använda stödrastret

Stödrastret visas bakom teckningen i bildfönstret och skrivs inte ut.

 • Välj Visa > Visa stödraster.
 • Välj Visa > Dölj stödraster om du vill dölja stödrastret.
 • Du fäster objekt vid stödrastret genom att välja Visa > Fäst mot stödraster, markera det objekt som du vill flytta och dra det till önskad plats.

  När objektets gränser är inom två pixlar från ett stödraster så fäster det mot punkten.

  Obs! När alternativet Visa > Förhandsvisa med pixlar är valt så ändras Fäst mot stödraster till Fäst mot punkt.

 • Om du vill ange mellanrum mellan stödlinjerna, stödrasterstil (linjer eller punkter), färg på stödrastret och om det ska visas framför eller bakom teckningen, väljer du Redigera > Inställningar > Stödraster och stödlinjer (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Stödraster och stödlinjer (Mac OS).

Använda stödlinjer

Med hjälp av stödlinjer kan du justera text och grafiska objekt. Du kan skapa stödlinjer (raka lodräta och vågräta linjer) och stödobjekt (vektorobjekt som du konverterar till stödlinjer). Stödlinjerna skrivs inte ut.

Du kan välja mellan två typer av stödlinjer, prickar och linjer, och du kan ändra färg på stödlinjerna med hjälp av antingen fördefinierade rasterfärger eller färger som du väljer från en färgväljare. Stödlinjer är som standard olåsta så att du kan flytta, ändra, ta bort och återställa dem, men du kan låsa dem om du vill.

 • Välj Visa > Stödlinjer > Visa stödlinjer eller Visa > Stödlinjer > Dölj stödlinjer om du vill visa eller dölja stödlinjer.
 • Om du vill ändra inställningarna för stödlinjerna så väljer du Redigera > Inställningar > Stödlinjer och stödraster (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Stödlinjer och stödraster (Mac OS).
 • Välj Visa > Stödlinjer > Lås stödlinjer om du vill låsa stödlinjer.

Skapa stödlinjer

 1. Välj Visa > Visa linjaler om linjalerna inte visas.
 2. Placera pekaren på den vänstra linjalen om du vill ha en lodrät stödlinje och på den övre linjalen om du vill ha en vågrät stödlinje.
 3. Dra stödlinjen till den plats där du vill ha den.

  Du kan konvertera vektorobjekt till stödlinjer genom att markera dem och välja Visa > Stödlinjer > Skapa stödlinjer.

  Obs!

  Om du vill göra det enklare att arbeta med flera stödlinjer så flyttar du dem till ett separat lager.

 4. Om du vill begränsa stödlinjerna till en rityta och inte använda dem för hela arbetsytan, markerar du verktyget Rityta och drar sedan stödlinjerna till ritytan.

Flytta, ta bort och frigöra stödlinjer

 1. Välj Visa > Stödlinjer > Lås stödlinjer om stödlinjerna är låsta.
 2. Gör något av följande:
  • Flytta stödlinjen genom att dra eller kopiera den.

  • Ta bort stödlinjen genom att trycka på backstegstangenten (Windows) eller Delete (Mac OS) eller genom att välja Redigera > Klipp ut eller Redigera > Radera.

  • Ta bort alla stödlinjer på en gång genom att välja Visa > Stödlinjer > Radera stödlinjer.

  • Frigör stödlinjen, d.v.s. återställ den till ett vanligt grafikobjekt, genom att markera stödlinjen och välja Visa > Stödlinjer > Frigör stödlinjer.

Fästa stödpunkter och stödlinjer

 1. Välj Visa > Fäst mot punkt.
 2. Markera det objekt som du vill flytta och placera pekaren på exakt den plats där du vill justera objektet med fästpunkter och stödlinjer.

  Obs!

  När du fäster objekt mot en punkt så beror fästjusteringen på pekarens placering och inte på kanterna på det objekt som dragits.

 3. Dra objektet till önskad plats.

  När pekaren är inom två pixlar från en fästpunkt eller stödlinje så fäster den mot punkten. Pekaren ändras från ett fyllt pilhuvud till ett ihåligt pilhuvud när fästningen uppstår.

Smarta stödlinjer

Smarta stödlinjer är tillfälliga fäststödlinjer som visas när du skapar eller arbetar med objekt eller ritytor. Med smarta stödlinjer är det lättare att justera, redigera och omforma objekt och ritytor eftersom ritytorna och objekten justeras och fästs mot varandra automatiskt och eftersom relevanta X- och Y-positioner och deltavärden visas. Du kan ange vilken typ av smarta stödlinjer och vilken information som ska visas (t.ex. måttetiketter, objektmarkering eller etiketter) genom att ange inställningar för smarta stödlinjer.

Om du vill se en video om hur du använder smarta stödlinjer går du till www.adobe.com/go/lrvid4020_ai.

Använda smarta stödlinjer

Smarta stödlinjer aktiveras som standard.

 1. Välj Visa > Smarta stödlinjer om du vill aktivera eller inaktivera stödlinjerna.
 2. Använd smarta stödlinjer på följande sätt:
  • När du skapar ett objekt med ritstiftet eller formverktyget kan du använda smarta stödlinjer för att placera det nya objektets fästpunkter i förhållande till det befintliga objektet. När du skapar en ny rityta kan du också använda smarta stödlinjer för att placera ritytan i förhållande till en annan rityta eller till ett annat objekt.

  • När du skapar ett objekt med ritstiftet eller formverktyget, eller när du omformar ett objekt, kan du använda smarta stödlinjer för konstruering för att placera fästpunkter vid särskilda förinställda vinklar, t.ex. 45 eller 90 grader. Du kan ange vinklarna i inställningarna för smarta stödlinjer.

  • När du flyttar ett objekt eller en rityta kan du använda smarta stödlinjer för att justera det markerade objektet eller den markerade ritytan mot andra objekt eller ritytor. Justeringen baseras på objektens och ritytornas geometri. Stödlinjerna visas när objektet närmar sig andra objekts kanter eller mittpunkter.

   Obs! Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) om du vill använda justeringsbeteendet från Illustrator CS3, som använder mittpunkten eller kanten för ett objekt eller en rityta.

  • Om du omformar ett objekt så visas smarta stödlinjer automatiskt så att omformningen blir enklare.

  Du kan ändra när och hur smarta stödlinjer visas genom att ställa in inställningarna för smarta stödlinjer.

  Obs!

  När funktionen Fäst mot stödraster eller Förhandsvisa med pixlar är aktiverad kan du inte använda smarta stödlinjer (även om menykommandot är markerat).

Inställningar för smarta stödlinjer

Välj Redigera > Inställningar > Smarta stödlinjer (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Smarta stödlinjer (Mac OS) för att ange följande inställningar:

Färger

Anger stödlinjernas färg.

Justeringsstödlinjer

Visar stödlinjer som genereras längs kanterna och mitten av geometriska objekt, ritytor och utfall. Stödlinjerna genereras när du flyttar objekt och när du utför åtgärder, t.ex. när du ritar standardformer, använder verktyget Ritstift och omformar objekt.

Etiketter för fästpunkt/bana

Visar information när banor korsar varandra och när de är centrerade i en fästpunkt.

Måttetiketter

Visar information för många verktyg (t.ex. rit- och textverktyg) och anger markörens aktuella position när du placerar muspekaren över en fästpunkt. När du skapar, markerar, flyttar eller omformar objekt visas x- och y-deltavärdena från objektets ursprungliga position. Om du trycker på Skift när du markerat ett ritverktyg visas startpositionen.

Markering av objekt

Markerar objektet nedanför pekaren när du drar runt det. Markeringsfärgen matchar färgen på objektets lager.

Omformningsverktyg

Visar information när du skalförändrar, roterar och skevar objekt.

Stödlinjer för konstruering

Visar stödlinjer när du ritar nya objekt. Du anger vinklarna där stödlinjerna ska ritas från fästpunkterna för ett närliggande objekt. Du kan ange upp till sex vinklar. Om du vill anpassa en uppsättning vinklar anger du en vinkel i den markerade rutan Vinklar, väljer en uppsättning vinklar på popup-menyn Vinklar eller väljer en uppsättning vinklar på popup-menyn och ändrar ett av värdena i rutan. Du ser inställningarna i förhandsvisningen.

Fästtolerans

Anger antalet punkter som pekaren måste befinna sig från ett annat objekt för att ska kunna fungera.

Mäta avståndet mellan objekt

Med mätverktyget beräknas avståndet mellan två punkter. Resultatet visas på panelen Info.

 1. Välj mätverktyget . (Klicka på och håll ned pipettverktyget om du vill visa det på panelen Verktyg.)
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på de två punkter mellan vilka du vill mäta avståndet.

  • Klicka på den första punkten och dra sedan till nästa punkt. Skift-dra om du vill begränsa verktyget till att skapa vinklar på 45 grader.

   På panelen Info visas de vågräta och lodräta avstånden från x- och y-axlarna, de absoluta vågräta och lodräta avstånden, de totala avstånden samt den uppmätta vinkeln.

Panelen Info – översikt

Du använder panelen Info (Fönster > Info) för att få information om området under pekaren och om markerade objekt.

 • När ett objekt är markerat och ett markeringsverktyg är aktivt, visar panelen Info objektets x - och y-koordinater, bredd (W) och höjd (H). Bredd- och höjdvärdena påverkas av alternativet Använd förhandsvisningens gränser i Allmänna inställningar. Om Använd förhandsvisningens gränser är valt så inkluderas linjebredden (och andra attribut, t.ex. skuggor) i objektets dimensioner. Om Använd förhandsvisningens gränser är avmarkerat mäts endast de dimensioner som definierats av objektets vektorbana.

 • När du använder verktyget Ritstift eller verktyget Övertoning, eller flyttar en markering, visar panelen Info ändringen i x (>B), ändringen i y (H), avståndet (D) och vinkeln  medan du drar.

 • När du använder zoomverktyget visar panelen Info förstoringsfaktorn och x- och y-koordinaterna när du släpper musknappen.

 • När du använder skalförändringsverktyget visar panelen Info den procentuella förändringen i bredd (W) och höjd (H) och den nya bredden (W) och höjden (H) när skalförändringen är klar. När du använder roterings- och speglingsverktygen visar panelen Info koordinaterna för objektets mitt och vinkeln för rotation  eller spegling .

 • När du använder skevningsverktyget visar panelen Info koordinaterna för objektets mitt, vinkeln för skevningsaxeln  och skevningens .

 • När du använder penselverktyget visar panelen Info x- och y-koordinaterna och namnet på den aktuella penseln.

 • Välj Visa alternativ på panelmenyn eller klicka på dubbelpilen på panelfliken om du vill visa värdena för fyllnings- och linjefärgerna för det markerade objektet, och namn på mönster, övertoning eller toner som har använts på det markerade objektet.

  Obs! Om du markerar flera objekt visar panelen Info bara den information som är samma för alla markerade objekt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy