Om symboler

En symbol är ett bildobjekt som du kan återanvända i ett dokument. Om du till exempel skapar en symbol av en blomma, kan du sedan lägga till varianter av symbolen flera gånger i dina teckningar, utan att i praktiken lägga till den komplexa bilden flera gånger. Varje symbolvariant är länkad till symbolen på symbolpanelen eller till ett symbolbibliotek. Tack vare symbolerna kan du spara tid och minska filstorleken avsevärt.

Med dynamiska symboler kan symboler dela en originalform, men andra förekomster av symbolen kan ha dynamiskt ändrade utseenden. Om originalformen ändras tillämpas den nya ändringen på symbolvarianterna, men de behåller även sina egna unika ändringar.

Symboler fungerar också utmärkt för SWF- och SVG-export. När du exporterar till Flash kan du ange Filmklipp som symboltyp. I Flash kan du sedan välja en annan typ om det behövs. Du kan också använda skalning med nio segment i Illustrator så att symbolerna skalförändras korrekt när de används för användargränssnittskomponenter.

Om dynamiska symboler

I vissa fall kan det vara nödvändigt att en symbol visas på samma sätt konsekvent i ett projekt eller en teckning. Vissa instanser kan dock behöva unika attribut eller utseenden.

Exempel: En modedesigner kan designa en ny skjorta som ska visas i ett antal olika färger eller färgkombinationer. Skjortan kan nu definieras som en dynamisk symbol och färgerna som behövs för att visa färgsortimentet används. Om designen ska ändras med till exempel en ny typ av krage, kan skjortsymbolen redigeras och alla instanser av skjortan uppdateras samtidigt som de behåller sina unika färger.

Med funktionen för dynamiska symboler blir symboler mer användbara genom möjligheten att göra unika ändringar av instanser samtidigt som kopplingen till originalsymbolen är intakt. Det går att redigera färger, nyanser och mönster.

Fördelar med dynamiska symboler

 • Instanser av dynamiska symboler kan ändras med direktmarkeringsverktyget.
 • När utseendet på en instans ändras kommer ändringen inte att påverka relationen med originalsymbolen.
 • Ändringar av originalsymbolen tillämpas på alla instanser. Samtidigt behålls unika redigeringar av instanser.
 • En symbol som är inkapslad i en dynamisk symbol kan ersättas med en annan symbol. Detta ger större möjligheter att anpassa symboler.
 • Du kan markera alla dynamiska symboler i ett dokument med kommandot Välj > Samma.

Obs!

Om en dynamisk symbol öppnas i en äldre version av Illustrator expanderas symbolen.

När du har monterat en symbol kan du redigera varianterna på ritytan och även definiera den ursprungliga symbolen med redigeringsfunktionerna. Med symbolverktygen kan du lägga till och ändra flera symbolvarianter samtidigt.

Teckning med symbolvarianter

Montera eller skapa en symbol

Montera en symbol

 1. Markera en symbol på symbolpanelen eller i ett symbolbibliotek.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Montera symbolvariant på symbolpanelen, om du vill montera varianten mitt i den delen av dokumentfönstret som visas för tillfället.

  • Dra symbolen till den plats på ritytan där du vill att den ska visas.

  • Välj Montera symbolvariant på symbolpanelmenyn.

   Obs! En enstaka symbol som är monterad i en teckning (och inte bara finns på panelen) kallas för en instans.

Skapa en symbol

 1. Markera teckningen som du vill använda som symbol.

  Obs!

  Inkludera inte text, monterade bilder eller nätobjekt när du skapar dynamiska symboler.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Ny symbol på symbolpanelen.

  • Dra teckningen till symbolpanelen.

  • Välj Ny symbol på panelmenyn.

  Obs!

  Som standard blir den markerade teckningen en variant av den nya symbolen. Om du inte vill att teckningen ska bli en variant håller du ned Skift när du skapar den nya symbolen. Om du dessutom inte vill att dialogrutan Ny symbol ska öppnas när du skapar en ny symbol, håller du ned Alt när du skapar symbolen. Då används ett standardnamn för symbolen, till exempel Ny symbol 1, i Illustrator.

 3. Skriv in ett namn på symbolen i dialogrutan Symbolalternativ.

 4. Välj symboltypen, t.ex. Filmklipp eller Grafik.

 5. Välj den typ av symbol du vill skapa – dynamisk eller statisk. Standardinställningen är dynamisk.

 6. (Valfritt) Om du tänker exportera symbolerna till Flash gör du följande:

  • Ange typ till Filmklipp. Filmklipp är standardsymboltypen i Flash och Illustrator.

  • Ange en plats i registreringsstödrastret där du vill lägga till symbolens fästpunkt. Platsen för fästpunkten påverkar symbolens position inom skärmkoordinaterna.

  • Välj Aktivera stödlinjer för skalning med nio segment om du vill använda skalning med nio segment i Flash.

 7. Välj alternativet Justera till pixelstödraster om du vill använda pixeljusteringsegenskapen för symbolen. Mer information finns i Justera symboler till pixelstödraster.

Obs!

På symbolpanelen visas dynamiska symboler med ett litet plustecken i det nedre högra hörnet av ikonen.

Du kan skapa symboler av de flesta objekt i Illustrator, till exempel banor, stansade banor, textobjekt, rasterbilder, nätobjekt och grupper av objekt. Du kan dock inte skapa en symbol från länkade teckningar eller vissa grupper, till exempel diagramgrupper.

Obs!

En videofilm om hur du använder symboler effektivt mellan Illustrator och Flash finns på www.adobe.com/go/vid0198_se.

Lägga till underlager för symboler

Nu har symbolerna en oberoende lagerhierarki, som bevaras när du expanderar symboler. Du kan skapa underlager för symboler i symbolredigeringsläge.

Möjlighet att skapa underlager för symboler i redigeringsläge

Alternativet Klistra in kom-ihåglager respekteras när du klistrar in innehåll i symbolredigeringsläge.

Använda skalning med nio segment

Du kan använda skalning med nio segment (skalning 9) om du vill använda komponentbaserad skalning för grafiska format och filmklippssymboler. Med den här typen av skalning kan du skapa filmklippssymboler som skalas på rätt sätt för att kunna användas som gränssnittskomponenter, till skillnad från den typ av skalning som vanligtvis används för grafik och designelement.

Symbolen delas upp konceptuellt i nio segment med en stödrasterliknande övertäckning, och vart och ett av de nio områdena skalförändras oberoende av varandra. För att bevara symbolens visuella integritet skalförändras inte hörnen, men de övriga områdena i bilden skalförändras (i stället för att tänjas) genom att de förstoras eller förminskas efter behov.

Rastret med skalning med nio segment är endast synligt i isoleringsläge. Som standard placeras stödlinjerna för rastret vid 25 % (eller 1/4) av symbolens bredd och höjd från kanten av symbolen, och visas som prickade linjer på symbolen.

Obs!

Mer information om skalning med nio segment i Flash finns i hjälpen för Flash. Videor om hur du använder skalning med nio segment i Illustrator finns på www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_se.

I Illustrator kan du skapa stödraster med nio segment för symboler med rotation, skevning och komplexa omformningar. När du skalförändrar en symbol kan alla nio områden i symbolen skalförändras separat.

Aktivera skalning med nio segment

 1. Markera symbolen på ritytan eller symbolpanelen och välj Symbolalternativ på panelmenyn.

 2. Välj Filmklipp eller Grafik för Typ i dialogrutan Symbolalternativ och välj Aktivera stödlinjer för skalning med nio segment.

Obs!

Du kan också aktivera det här alternativet i dialogrutan Symbolalternativ när du skapar en ny symbol.

Redigera rastret för skalning med nio segment för en symbol

 1. Om du vill redigera skalningsrastret för en symbol öppnar du symbolen i isoleringsläge genom att göra något av följande:

  • Dubbelklicka på symbolen på symbolpanelen.

  • Markera symbolen på symbolpanelen och välj Redigera symbol på panelmenyn.

 2. Om du vill redigera skalningsrastret för en symbolvariant öppnar du varianten i isoleringsläge genom att göra något av följande:

  • Dubbelklicka på symbolvarianten på ritytan.

  • Markera symbolvarianten på ritytan och klicka på Redigera symbol på kontrollpanelen.

 3. Flytta pekaren över någon av de fyra stödlinjerna. Dra stödlinjen när pekaren förvandlas till en flyttpekare.

  Obs!

  Skalningen sker fortfarande om du flyttar en stödlinje bort från symbolens kanter (vilket delar symbolen i färre än nio segment). Symbolen skalas enligt det segment inom vilket den hamnar.

 4. Avsluta isoleringsläget genom att klicka på knappen Avsluta isoleringsläge  längst upp till vänster på ritytan eller på kontrollpanelen .

Arbeta med symbolvarianter

Precis som med andra objekt kan du både flytta, skalförändra, rotera, skeva och spegla symbolvarianter. Du kan även hantera varianterna på genomskinlighets-, utseende- och grafikformatpanelerna och använda effekter på effektmenyn. Om du vill ändra enstaka komponenter av en symbolvariant, måste du först färdigställa den. Om du färdigställer symbolen bryts länken mellan den och symbolvarianten, och varianten konverteras till en vanlig teckning.

Videor om hur du markerar och justerar objekt, inklusive symboler, finns på www.adobe.com/go/vid0034_se och www.adobe.com/go/vid0035_se.

Obs!

På symbolpanelen visas dynamiska symboler med ett litet plustecken i det nedre högra hörnet av ikonen.

Obs!

Alternativen för att ersätta en symbolvariant med en annan symbol, bryta länken när du expanderar en symbolvariant och återställa omformningar fungerar inte med symboler i perspektiv.

Ändra en symbolvariant

När du har ändrat en symbolvariant, kan du definiera om den ursprungliga symbolen på symbolpanelen. När du definierar om en symbol gäller den nya definitionen för alla befintliga symbolvarianter.

 1. Markera en variant av symbolen.

 2. Klicka på knappen Bryt länk till symbol på symbolpanelen eller kontrollpanelen.

 3. Redigera teckningen.

  Obs!

  Inkludera inte text, monterade bilder eller nätobjekt när du redigerar dynamiska symboler.

 4. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta den överordnade symbolen med den redigerade versionen håller du ned Alt och drar den ändrade symbolen över den gamla symbolen på symbolpanelen. Symbolen ersätts på symbolpanelen och uppdateras i den aktuella filen.

  • Om du vill skapa en ny symbol med den redigerade versionen drar du den ändrade symbolen till symbolpanelen eller klickar på Ny symbol på symbolpanelen.

Färdigställa en symbolvariant

 1. Markera en eller flera symbolvarianter.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Bryt länk till symbol på symbolpanelen eller kontrollpanelen, eller välj Bryt länk till symbol på panelmenyn.

  • Välj Objekt > Färdigställ och klicka sedan på OK i dialogrutan Färdigställ.

  I Illustrator placeras symbolvariantens komponenter i en grupp. När den är färdigställd kan du redigera teckningen.

Obs!

Om en dynamisk symbol öppnas i en äldre version av Illustrator expanderas symbolen.

Duplicera en symbolvariant på ritytan

Om du har skalat, roterat, skevat eller speglat en symbolvariant och du vill lägga till fler varianter med exakt samma ändringar, duplicerar du den ändrade varianten.

 1. Markera symbolvarianten.

 2. Gör något av följande:

  • Alt-dra symbolvarianten till en annan plats på ritytan.

  • Kopiera och klistra in symbolvarianten.

Obs!

Om du vill duplicera en symbol på symbolpanelen, till exempel skapa en ny symbol utifrån en befintlig symbol, ska du duplicera symbolen, inte varianten. (Se Översikt över symboler.)

Ersätta en symbolvariant med en annan symbol

 1. Markera symbolvarianten på ritytan.

 2. Gör något av följande:

  • Välj en ny symbol på menyn Ersätt på kontrollpanelen.

  • Markera en ny symbol på symbolpanelen och välj Ersätt symbol på symbolpanelmenyn.

Obs!

Det här alternativet fungerar inte för symboler i perspektiv. Se Lägga till text och symboler i perspektiv.

Markera alla varianter av en symbol i dokumentet

Markera en symbol på symbolpanelen, och välj sedan Markera alla varianter på panelmenyn.

Återställa omformningar

Om du vill återställa omformningar till symboler markerar du symbolen och klickar på knappen Återställ på kontrollpanelen. Du kan också välja alternativet Återställ omformning på symbolpanelens meny (utfällbar).

 

Redigera eller omdefiniera en symbol

Du kan redigera en symbol genom att ändra teckningen för symbolen, eller definiera om symbolen genom att ersätta den med en ny teckning. Om du redigerar och definierar om en symbol ändras symbolens utseende på symbolpanelen, samt utseendet på alla varianter av symbolen på ritytan.

Redigera en symbol

 1. Gör något av följande när du vill öppna symbolen i isoleringsläge:

  • Markera en variant av symbolen och klicka på Redigera symbol på kontrollpanelen. När varningsrutan öppnas klickar du på OK.

  • Dubbelklicka på en variant av symbolen. När varningsrutan öppnas klickar du på OK.

  • Dubbelklicka på en symbol på symbolpanelen. En tillfällig variant av symbolen visas mitt på ritytan.

 2. Redigera teckningen.

 3. Avsluta isoleringsläget genom att klicka på knappen Avsluta isoleringsläge  längst upp till vänster på ritytan eller på kontrollpanelen  eller genom att trycka på Esc.

  Du kan också använda pixeljusteringsegenskapen för en symbol. Mer information finns i Justera symboler till pixelstödraster.

Omdefiniera en symbol med en annan teckning

 1. Markera den teckning som du vill använda för att definiera om en befintlig symbol. Kontrollera att du väljer en originalteckning och inte en symbolvariant.

 2. Klicka på symbolen som du vill definiera om på symbolpanelen och välj Definiera om symbol på panelmenyn.

Obs!

Den markerade teckningen blir automatiskt en variant av symbolen. Om du inte vill att den markerade teckningen ska bli en symbolvariant håller du ned Skift när du väljer Definiera om symbol på panelmenyn.

Obs!

Om du inte hittar panelmenyn läser du avsnittet Använda panelmenyer.

Symbolbibliotek

Symbolbibliotek är samlingar med fördefinierade symboler. När du öppnar ett symbolbibliotek, visas det på en ny panel (inte på symbolpanelen).

Du kan markera, sortera och visa objekt i ett symbolbibliotek på samma sätt som på symbolpanelen. I symbolbiblioteken kan du dock inte lägga till, ta bort eller redigera objekt.

Öppna symbolbibliotek

 1. Gör något av följande:

  • Välj Fönster > Symbolbibliotek > [symbol].

  • Välj Öppna symbolbibliotek på symbolpanelmenyn och välj ett bibliotek i listan som visas.

  • Klicka på menyknappen Symbolbibliotek på symbolpanelen och välj ett bibliotek i listan som visas.

  Obs!

  Om du vill att ett bibliotek ska öppnas automatiskt när du startar Illustrator väljer du Upprepande på bibliotekets panelmeny.

Flytta symboler från ett bibliotek till symbolpanelen

En symbol läggs automatiskt till på symbolpanelen när du använder den i ett dokument.

 1. Klicka på en symbol i biblioteket.

Skapa symbolbibliotek

 1. Om du vill lägga till alla symbolerna från ett bibliotek håller du ned Skift och markerar alla symbolerna och väljer Lägg till i Symboler på menyn för alternativet Symbolbibliotek. Lägg till de symboler i biblioteket som du vill ha på symbolpanelen, och ta bort alla symboler som du inte vill ha.

  Obs!

  Om du vill markera alla symboler som inte används i något dokument, väljer du Markera alla oanvända på symbolpanelmenyn.

 2. Välj Spara symbolbibliotek på symbolpanelmenyn.

 3. Spara det nya biblioteket i standardmappen för symboler. Bibliotekets namn visas automatiskt på undermenyn Användardefinierat på menyn Symbolbibliotek och Öppna symbolbibliotek.

  Om du sparar biblioteket i en annan mapp kan du öppna det genom att välja Öppna symbolbibliotek > Annat bibliotek på symbolpanelmenyn. När du har öppnat det på det här sättet visas det på undermenyn Symbolbibliotek tillsammans med de andra biblioteken.

Importera ett symbolbibliotek från ett annat dokument

 1. Välj Fönster > Symbolbibliotek > Annat bibliotek, eller välj Öppna symbolbibliotek > Annat bibliotek på symbolpanelmenyn.

 2. Markera från vilken fil du vill importera symboler, och klicka på Öppna.

  Symbolerna visas på en symbolbibliotekspanel (inte på symbolpanelen).

Översikt över symbolpanelen

Du kan använda symbolpanelen (Fönster > Symboler) eller kontrollpanelen när du vill hantera symboler i ett dokument. På symbolpanelen finns en rad fördefinierade symboler. Du kan lägga till symboler från symbolbiblioteken eller från de bibliotek som du skapar. Information om hur du använder förinställda symboler finns i Symbolbibliotek.

Ändra visningen av symboler på panelen

 1. Välj ett visningsalternativ på panelmenyn: Miniatyrbildsvisning om du vill visa miniatyrer, Liten listvisning om du vill visa en lista över namngivna symboler med små miniatyrer eller Stor listvisning om du vill visa en lista över namngivna symboler med stora miniatyrer.

 2. Dra symbolen till en annan plats. Släpp musknappen när en svart linje visas i det önskade läget.

 3. Sortera symbolerna i alfabetisk ordning i en lista genom att välja Sortera efter namn på panelmenyn.

Duplicera en symbol på panelen

Att duplicera eller kopiera en symbol på panelen Symboler är ett enkelt sätt att skapa en ny symbol med hjälp av en befintlig symbolvariant.

Om du vill skapa en kopia av en symbol markerar du symbolen på panelen Symboler och väljer Duplicera symbol på panelmenyn eller drar symbolen till knappen Ny symbol.

Obs!

Om du vill duplicera en symbolvariant på ritytan, till exempel om du har skalförändrat och roterat en symbol och vill lägga till en annan variant med samma skala och rotation, duplicerar du varianten. (Se Arbeta med symbolvarianter.)

Byta namn på en symbol

 1. Om du vill byta namn på symbolen markerar du den på symbolpanelen, väljer Symbolalternativ på panelmenyn och skriver sedan in ett nytt namn i dialogrutan Symbolalternativ.

 2. Om du vill byta namn på en symbolvariant markerar du symbolvarianten i teckningen och skriver sedan in ett nytt namn i textrutan Variantnamn på kontrollpanelen.

Symbolregistreringspunkt

Symbolregistreringspunkten i Illustrator påminner om den i Adobe Flash Professional. En registreringspunkt är symboldefinitionsbildens ursprung. Den här funktionen förbättrar samverkan mellan Illustrator och Flash.

När du skapar en symbol kan du välja registreringspunkten från någon av de åtta punkterna på linjerna eller mittpunkten i symbolmarkeringsramen. Registreringspunkten visas som ett hårkors i symbolredigeringsläget och visas i normalläge när symbolvarianten valts. I isoleringsläge kan du fästa teckningar med registreringspunkter.

Alternativet Använd registreringspunkt för symbol är valt som standard på omformningspanelens meny (utfällbar). Koordinaterna för registreringspunkten visas på omformningspanelen när symbolvarianten är markerad. Alla omformningar av symbolvarianter överensstämmer med symboldefinitionsbildens registreringspunkt.

Omformningarna som tillämpats på symbolvarianten kan återställas med alternativet Återställ omformning. Mer information finns i Återställa omformningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy