Du kan ange hur ord och rader bryts genom att justera avstavningsinställningarna automatiskt, eller genom att använda avstavningsordlistan.

I Illustrator används samma dispositionsmetoder för rad- och ordbrytningar som i Adobe InDesign. Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i webbhjälpen.

Justera avstavning automatiskt

De inställningar som du väljer för avstavning påverkar de vågräta mellanrummen mellan raderna och textens utseende på sidan. Alternativen för avstavning bestämmer om ord får och, i så fall, hur de avstavas.

 1. Om du vill använda automatisk avstavning gör du något av följande:
  • Aktivera och inaktivera automatisk avstavning genom att markera och avmarkera alternativet Avstava på panelen Stycke.

  • Använd avstavning i särskilda stycken genom att först markera bara styckena som du vill ska påverkas.

  • Välj en avstavningsordlista genom att välja ett språk på menyn Språk längst ned på panelen Tecken.

 2. Om du vill ange alternativ väljer du Avstavning från menyn i panelen Stycke och anger följande alternativ:

  Ord längre än _ Bokstäver

  Anger minsta antalet tecken i avstavade ord.

  Efter första _ Bokstäver och Före sista _ Bokstäver

  Anger minsta antalet tecken i början eller slutet av ett ord som kan avstavas. Du kan till exempel ange tre för de här värdena. Ordet estetik får då avstavas som este- tik men inte som es- tetik eller estet- ik.

  Bindestrecksbegränsning

  Anger det högsta antalet rader i sträck som avstavning får ske på. Noll innebär att hur många bindestreck som helst tillåts i radslut.

  Avstavningsområde

  Anger ett avstånd från ett styckes högra kant och som avgränsar en del av raden där avstavning inte tillåts. En inställning på 0 tillåter all avstavning. Det här alternativet används bara när du använder Adobe Enkelradsdisposition.

  Avstava ord med versaler

  Välj detta om du vill förhindra att ord med versaler blir avstavade.

Obs!

Inställningar för avstavning fungerar endast för romerska tecken. Dubbelbyte-tecken som finns för kinesiska, japanska och koreanska påverkas inte av inställningarna.

Använda avstavningsordlistan

I Illustrator används språkordlistor från Proximity för att avgöra när ord ska avstavas. Med de här ordlistorna kan du ange ett annat språk för ett enda tecken. Du kan välja en standardordlista och anpassa ordlistan i dialogrutan Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Avstavning (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Avstavning (Mac OS).
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill välja en standardordlista för avstavning markerar du ett alternativ för Standardspråk och klickar på OK.

  • Om du vill lägga till ett ord i undantagslistan skriver du ordet i rutan Nytt undantag och klickar på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord från undantagslistan markerar du ordet och klickar på Ta bort.

Förhindra att ord bryts

Du kan förhindra att ord delas upp i slutet av en rad. Egennamn och ord kan t.ex. bli lästa fel om de avstavas. Du kan också hålla flera ord eller grupper med ord tillsammans. Det kan t.ex. gälla flera initialer och ett efternamn.

 1. Markera de tecken som inte får brytas.
 2. Välj Ingen brytning på menyn på panelen Tecken.

  Obs!

  Om du använder Ingen brytning på för många intilliggande tecken kan texten figursättas mitt i ett ord. Om du använder Ingen brytning på fler än en enda textrad visas dock inget av texten.

Dispositionsmetoder

Textens utseende på sidan är beroende av ett avancerat samspel mellan processer som kallas disposition. När du har valt och tillämpat alternativ för ordavstånd, bokstavsavstånd, specialteckenavstånd och avstavning utvärderas möjliga radbrytningar automatiskt och den som bäst stöder de angivna parametrarna väljs ut.

Du kan välja mellan två dispositionsmetoder: Styckedisposition och enkelradsdisposition. Båda dispositionsmetoderna utvärderar möjliga radbrytningar och väljer den som bäst överensstämmer med de alternativ för avstavning och justering som du anger för ett visst stycke. Dispositionsmetoden påverkar bara ett markerat stycke, så det är lätt att ange olika dispositioner för olika stycken.

Styckedisposition

Styckedisposition utgår ifrån ett nätverk av brytpunkter för ett antal rader och därmed kan tidigare rader i stycket optimeras så att inte fula brytningar uppstår längre fram i stycket.

Med Styckedisposition identifieras möjliga brytpunkter vilka utvärderas och viktas enligt följande principer:

 • För vänster- och högerjusterad text samt för centrerad text ges rader som faller längre till höger ett lägre straffvärde.

 • För justerad text läggs den största vikten vid jämna mellanrum för bokstäver och ord.

 • Avstavning undviks så långt det är möjligt.

Enkelradsdisposition

Enkelradsdisposition ger ett mer traditionellt sätt att disponera text med en rad i taget. Det här alternativet är bra om du manuellt vill styra hur raderna bryts. I Enkelradsdisposition används följande sätt för att bestämma brytpunkter:

 • Längre rader prioriteras framför kortare.

 • I marginaljusterad text prioriteras komprimerat eller utökat ordmellanrum före avstavning.

 • I text som inte marginaljusterats är avstavning att föredra framför komprimerat eller utökat bokstavsavstånd.

 • Om mellanrummet måste justeras är komprimering bättre än utökning.

  Om du vill välja någon av de här metoderna markerar du den på menyn på panelen Stycke. Om du vill använda metoden på alla stycken ska du först markera textobjektet. Om du vill använda metoden bara på det aktuella stycket ska du först placera markören i det stycket.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy