För att kunna fatta de bästa besluten i samband med utskrifter bör du förstå några grundläggande utskriftsprinciper. Bland annat bör du känna till hur skrivarens upplösning samt bildskärmens inställning och upplösning kan påverka hur teckningen ser ut i utskrift. Dialogrutan Skriv ut i Illustrator gör det enklare att skriva ut. Alla uppsättningar med alternativ i dialogrutan är strukturerade för att vägleda dig genom utskriftsprocessen.

En sammansatt bild är en sida med en teckning som motsvarar vad du ser i bildfönstret – helt enkelt en utskrift. Det är praktiskt att använda sammansatta utskrifter när du granskar en sidas utformning, kontrollerar bildupplösningen eller ska identifiera eventuella fotosättarproblem (t.ex. PostScript-fel).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en skrivare på skrivarmenyn. Om du vill skriva ut till en fil i stället för till en skrivare, väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj något av följande alternativ för ritytor:
  • Om du vill skriva ut allt på en sida markerar du Ignorera ritytor.

  • Om du vill skriva ut varje rityta separat avmarkerar du Ignorera ritytor och anger om du vill skriva ut alla ritytor (Alla) eller om du vill ange ett intervall, t.ex. 1–3.

 4. Välj Utskrift till vänster i dialogrutan Skriv ut och se till att läget är inställt på Sammansatt.
 5. Ange ytterligare utskriftsalternativ.
 6. Klicka på Skriv ut.

  Obs!

  Om dokumentet innehåller lager anger du vilka som ska skrivas ut. Välj Arkiv > Skriv ut och välj ett alternativ på menyn Skriv ut lager: Utskrivbara och synliga lager, Synliga lager eller Alla lager. En video om hur du skapar beskärningsområden för utskrift finns på www.adobe.com/go/vid0213_se.

Göra teckningar outskrivbara

Med hjälp av panelen Lager är det enkelt att skriva ut olika versioner av teckningen. Du kan till exempel välja att bara skriva ut textobjekten i ett dokument när du ska korrekturläsa texten. Du kan också lägga till element som inte går att skriva ut om du vill spara viktig information.

 • Om du vill förhindra att teckningar visas i dokumentfönstret, skrivs ut eller exporteras kan du dölja motsvarande objekt på panelen Lager.
 • Om du vill förhindra att teckningar skrivs ut, men ändå vill kunna exportera dem eller visa dem på ritytan, dubbelklickar du på ett lagernamn på panelen Lager. I dialogrutan Lageralternativ avmarkerar du alternativet Skriv ut. Klicka sedan på OK. Lagernamnet visas i kursiv stil på panelen Lager.
 • Om du vill skapa teckningar som inte kan skrivas ut eller exporteras trots att de visas på ritytan, markerar du alternativet Mall i dialogrutan Lageralternativ.

Obs!

Du kan också ange flera ritytor i dokumentet och sedan välja en rityta i taget som ska skrivas ut, i dialogrutan Skriv ut. Det är bara teckningar i ritytan som skrivs ut. En video om hur du definierar ritytor finns på www.adobe.com/go/lrvid4016_ai.

Alla alternativ i dialogrutan Skriv ut är uppdelade i kategorier, från Allmänt till Sammanfattning, för att underlätta utskriften av dokument. Om du vill visa en kategori med alternativ, markerar du kategorins namn till vänster i dialogrutan. Många av dessa alternativ är förinställda genom den startprofil som du väljer när du startar dokumentet.

Allmänna

Ställ in sidstorlek och orientering, ange hur många sidor som ska skrivas ut, skalförändra teckningen, ange sidindelningsalternativ och välj vilka lager som ska skrivas ut.

Märken och utfall

Välj utskriftsmärken och skapa ett utfall.

Utdata

Skapa färgseparationer.

Grafik

Ange utskriftsalternativ för banor, teckensnitt, PostScript-filer, övertoningar, nätövertoningar och övergångar.

Färghantering

Välj färgprofil och återgivningsmetod för utskriften.

Avancerat

Övervaka förenklingen (eller eventuell rastrering) av vektorbilder under utskriften.

Sammanfattning

Visa och spara en sammanfattning av utskriftsinställningarna.

Flytta teckningen på sidan

I förhandsvisningsbilden i dialogrutan Skriv ut ser du hur teckningen kommer att skrivas ut på sidan.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Gör något av följande:
  • Dra teckningen till förhandsvisningsbilden längst ned till vänster i dialogrutan.

  • Klicka på en fyrkant eller en pil på placeringsikonen och ange varifrån teckningen ska justeras i förhållande till sidan. Ange värden för ursprung x och ursprung y och finjustera teckningens position.

   Tips! Om du vill flytta det utskrivbara området direkt på ritytan drar du i bildfönstret med verktyget för utskriftsindelning. När du drar fungerar verktyget Utskriftsindelning som om du drog det utskrivbara området från områdets nedre vänstra hörn. Du kan flytta den utskrivbara ytan till vilken plats som helst på ritytan. De delar av sidan som överskrider gränserna för den utskrivbara ytan skrivs inte ut.

När du skapar ett dokument med flera ritytor kan du skriva ut dokumentet på olika sätt. Du kan ignorera ritytorna och skriva ut allt på samma sida (bilden kan behöva delas upp om ritytorna sträcker sig över sidans gränser). Du kan också skriva ut varje rityta som en enskild sida. När du skriver ut ritytor som enskilda sidor kan du välja att skriva ut alla ritytor eller ett intervall med ritytor.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut alla ritytor som separata sidor markerar du Alla. Du kan se alla sidorna i förhandsvisningsområdet längst ned till vänster i dialogrutan Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut en delmängd av ritytorna som separata sidor markerar du Intervall och anger vilka ritytor som ska skrivas ut.

  • Om du vill skriva ut alla ritytor på samma sida markerar du Ignorera ritytor. Om ritytan sträcker sig över sidans gränser kan du ändra ritytans skala eller dela upp den.

 3. Ange andra utskriftsalternativ efter behov och klicka på Skriv ut.

Rotera ritytor automatiskt för utskrift

I Illustrator kan alla ritytor i ett dokument roteras automatiskt för utskrift med vald materialstorlek. MarkerakryssrutanRotera automatiskt i dialogrutan Skriv ut om du vill använda automatisk rotation för Illustrator-dokument. Rotera automatiskt är aktiverat som standard för dokument som skapats i Illustrator.

Anta exempelvis att du har ett dokument med både liggande orientering (bredden är större än höjden) och stående orientering (höjden är större än bredden). Om du väljer alternativet förstående orienteringi dialogrutan Skriv ut, roteras automatiskt alla ritytor med liggande orientering till stående orientering när de skrivs ut.

Obs!

Om Rotera automatiskt väljs går det inte att ändra sidorienteringen.

Dela upp grafik på flera sidor

Om du skriver ut grafik från en enda rityta (eller om du har valt att ignorera ritytor) som inte får plats på samma sida kan du dela upp teckningen på flera sidor. Om dokumentet innehåller flera teckningar

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj alternativet Sida vid sida:

  Obs!

  Om dokumentet innehåller flera ritytor väljer du Ignorera ritytor eller anger 1 sida för intervallalternativet och väljer Anpassa till sidan.

  Helsidor

  Delar in ritytan i sidor med helstorlek för utskrift.

  Skrivbara ytor

  Delar in ritytan i sidor utifrån vad som kan visas på den valda enheten. Det här alternativet är användbart för att skriva ut teckningar som är större än vad enheten kan hantera, eftersom du kan bygga ihop delarna som finns sida vid sida till den ursprungliga teckningen.

 3. (Valfritt) Om du har valt helsidesalternativet använder du överlappningsalternativet för att ange med hur mycket sidorna kan överlappa varandra.

Skala ett dokument för utskrift

Om du vill anpassa ett överdimensionerat dokument till ett papper som är mindre än bildens verkliga mått, kan du använda dialogrutan Skriv ut och skalförändra dokumentets bredd och höjd, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. Asymmetrisk skalförändring är användbar om du skriver ut t.ex. film för användning vid flexografisk tryckning: om du vet i vilken riktning som tryckplåten monteras på tryckvalsen, kan skalförändring kompensera den två- till treprocentiga tänjning av plåten som normalt sker. Skalförändring påverkar inte storleken på sidorna i dokumentet, utan ändrar bara den skala som dokumentet skrivs ut i.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill förhindra skalförändring väljer du Skala inte.

  • Om du vill att dokumentet ska skalförändras automatiskt efter sidan väljer du Anpassa till sidan. Den procentuella skalförändringen bestäms av den skrivbara ytan som definieras av den valda PPD-filen.

  • Om du vill aktivera textrutorna för bredd och höjd väljer du Anpassat. Ange procentvärden mellan 1 och 1 000 för bredd och höjd. Avmarkera knappen Bevara proportioner  om du vill ändra dokumentets höjd/bredd-förhållande.

Ändra utskriftsupplösningen och rastertätheten

De snabbaste och bästa utskrifterna får du om du använder standardinställningen för utskriftsupplösning och rastertäthet i Adobe Illustrator. Men i vissa fall kan du behöva ändra utskriftsupplösning och rastertäthet. Du kanske till exempel har ritat en lång kurvformad bana som inte går att skriva ut på grund av ett limitcheck-fel, utskriften kanske tar lång tid eller nätövertoningar kanske skrivs ut med ränder.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj Utskrift till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För Utskriftsupplösning väljer du en kombination av rastertäthet (lpi) och utskriftsupplösning (dpi).

Utskriftsupplösningen mäts i antalet punkter per tum (dpi). De flesta laserskrivare har en utskriftsupplösning på 600 dpi, och fotosättare har en upplösning på 1 200 dpi eller högre. Bläckstråleskrivare sprutar ut bläcket på papperet och resultatet blir inga egentliga punkter. De flesta bläckstråleskrivare har ändå en ungefärlig upplösning på mellan 300 och 720 dpi.

När du skriver ut på en laserskrivare, och särskilt på fotosättare, måste du tänka på rastertätheten. Rastertätheten är antalet rasterceller per tum som används för att skriva ut gråskalebilder eller färgseparationer. Rastertäthet, som också kallas skärmtäthet eller linjeraster, mäts i linjer per tum (lpi), eller cellinjer per tum på ett raster.

Med hög rastertäthet (t.ex. 150 lpi) placeras punkterna som utgör bilden nära ihop, och ger en högkvalitativ bild när bilden trycks. Med låg rastertäthet (60 lpi till 85 lpi) placeras punkterna glesare och ger en grövre bild. Punkternas storlek bestäms också av linjerastret. För ett tätt linjeraster används små punkter och för ett glesare linjeraster används större punkter. Den viktigaste faktorn vid val av rastertäthet är vilken tryckpress som ska användas. Fråga tryckeriet vilket linjeraster deras tryckpressar klarar, och ställ in rastertätheten därefter.

De PPD-filer som används för fotosättare med hög upplösning innehåller större möjligheter för val av rastertäthet i kombination med olika upplösningar för fotosättaren. PPD-filer för skrivare med låg upplösning har i allmänhet endast ett fåtal val för linjeraster, och det är grövre raster mellan 53 lpi och 85 lpi. Grövre raster ger dock bättre resultat på skrivare med lägre upplösning. Om du använder ett finare raster på till exempel 100 lpi, minskar faktiskt bildens kvalitet när du använder en skrivare med låg upplösning för den slutliga utskriften. Det beror på att antalet färger som kan återges minskar när antalet linjer per tum för en given upplösning ökar.

Obs!

I vissa fotosättare och laserskrivare används andra tekniker än vanlig rastrering. Om du skriver ut en bild på en annan skrivare än en rasterskrivare bör du kontakta leverantören, eller läsa dokumentationen till skrivaren för att få veta vilken upplösning som rekommenderas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy