Ange inställningar för dokumentformat

Du kan ändra dokumentets standardinställningar för måttenheter, visning av genomskinlighetsraster, bakgrundsfärg och textinställningar, t.ex. språk, citatformat, storlek på upphöjda och nedsänkta tecken, utfall och exporterbarhet. Om du klickar på Redigera ritytor stängs den här dialogrutan och verktyget Rityta aktiveras.

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat eller klicka på Dokumentformat på kontrollpanelen. (Den här knappen är tillgänglig när inget är markerat.)
 2. Ange alternativen.
 3. Om du vill redigera ritytor (t.ex. för att byta från stående till liggande orientering) aktiverar du redigeringsläget för ritytor genom att klicka på Redigera ritytor.

  Obs!

  Alternativet Simulera färgat papper är praktiskt om du ska skriva ut dokumentet på färgat papper. Om du t.ex. ritar ett blått objekt på gul bakgrund så visas objektet som grönt. Simuleringen utförs bara om inte stödrastret för genomskinlighet visas.

Om sidindelad utskrift

Som standard skrivs varje rityta i Illustrator ut på ett enda pappersark. Om teckningen är större än de sidstorlekar som skrivaren kan hantera kan du skriva ut på flera sidor.

Att dela upp ritytan och anpassa den efter en skrivares tillgängliga sidstorlekar kallas för indelning. Du kan välja indelningsalternativ under Allmänt i dialogrutan Skriv ut. Om du vill visa gränserna för sidindelad utskrift på arbetsytan väljer du Visa > Visa sidindelad utskrift.

Rityta indelad i flera sidindelningar
Rityta indelad i flera sidindelningar

När du delar in ritytan i flera rutor numreras sidorna från vänster till höger och uppifrån och ned, med början på sida 1. Dessa sidnummer visas bara som referens på skärmen, de skrivs inte ut. Med hjälp av siffrorna kan du skriva ut alla sidor i filen, eller ange särskilda sidor som du vill skriva ut.

Zooma in eller ut i teckningen

Det finns flera sätt att zooma in och ut en teckning.

 • Välj zoomverktyget . Pekaren visas som ett förstoringsglas med ett plustecken i mitten. Klicka mitt i området som du vill förstora, eller håll ned Alt och klicka mitt i området som du vill minska. Varje klickning förstorar eller förminskar vyn till föregående förinställda procenttal.

Obs!

När du zoomar in eller ut när du arbetar i teckningar med zoomverktyget eller kortkommandon visar Illustrator den markerade bilden i mitten av skärmen. Om markeringen har fästpunkter eller segment visar Illustrator även dem i mitten av vyn när du zoomar in eller ut. Om du vill inaktivera zoomning till markering går du till Inställningar > Visning av markering och fästpunkt och avmarkerar sedan alternativet Zooma till markering.

zoom-to-selection_3
 • Markera zoomverktyget och dra en prickad rektangel runt det område som du vill förstora. Den här rektangeln kallas markeringsram. Om du vill flytta runt markeringsramen i teckningen håller du ned mellanslagstangenten och fortsätter att dra så att du kan flytta ramen till en ny plats.
 • Välj Visa > Zooma in eller Visa >Zooma ut. Varje klickning förstorar eller förminskar vyn till nästa förinställda procenttal.
 • Ange zoomnivån i det nedre vänstra hörnet i huvudfönstret eller på panelen Överblick.
 • Om du vill visa en fil med 100 % väljer du Visa > Verklig storlek eller dubbelklickar på zoomverktyget.
 • Om du vill fylla fönstret med den markerade ritytan väljer du Visa > Anpassa ritytan till fönster eller dubbelklickar på handverktyget.
 • Om du vill visa allt i fönstret väljer du Visa > Anpassa alla till fönster.

Förhandsvisning i faktisk storlek

Som tryckdesigner kanske du vill förhandsvisa dina teckningar före utskrift och se hur de ser ut i den faktiska utskriftsstorleken. Du kan skapa en utskriftsförhandsvisning av dokumentet i faktisk storlek i 100 % zoom.

Välj Visa > Faktisk storlek för att visa i faktisk utskriftsstorlek oavsett skärmstorlek och upplösning. När du nu zoomar in 100 % på ett dokument visas varje objekt i dokumentet med dess faktiska fysiska storlek. Om du till exempel öppnar en ny rityta med A4-storlek och klickar på Faktisk storlek, ändras ritytan till ett faktiskt A4-ark.

Den faktiska storleken fungerar för alla upplösningar, skalningsfaktorer och visningslägen utom förhandsvisning med pixlar.

Obs! Om du använder fler än en bildskärm går det bara att använda funktionen för faktisk storlek på den primära bildskärmen.

Obs!

Alternativet Faktisk storlek är aktiverat som standard, vilket innebär att dokumentet alltid visas i faktisk storlek när du zoomar in 100 %. Om du vill att dokumentvyn inte ska påverkas när du zoomar in 100 % kan du dock inaktivera alternativet Faktisk storlek. Gör något av följande:

 1. Välj Redigera Inställningar Allmänna (Windows) eller välj Illustrator Inställningar Allmänna (macOS).
 2. Avmarkera Visa utskriftsstorlek vid 100 % zoom.

Mer information om hur du konfigurerar dokument för utskrift finns i Konfigurera dokument för utskrift.

Ändra visningsområdet

Du kan visa ett annat område av ritytan genom att göra något av följande:

 • Välj Visa Anpassa alla till fönster om du vill zooma ut så att alla ritytor visas på skärmen.
 • Välj Visa Anpassa ritytan till fönster om du vill zooma in den aktiva ritytan.
 • Klicka på det område av miniatyrbildsvisningen på panelen Överblick som du vill visa i bildfönstret. Du kan också dra visningsområdet (den färgade rutan) till ett annat område av miniatyrbildsvisningen.
 • Markera handverktyget  och dra i den riktning som du vill flytta teckningen.

Använd panelen Överblick (Fönster > Överblick) om du snabbt vill ändra visningen av teckningen med hjälp av en miniatyrbildsvisning. Den färgade rutan på panelen Överblick (kallas visningsområde) motsvarar det område som för tillfället visas i bildfönstret.

Panelen Överblick
Panelen Överblick

A. Miniatyrbilder av teckningar B. Panelmeny knapp C. Zoomruta D. Knappen Zooma ut E. Visningsområde F. Skjutreglage för zoom G. Knappen Zooma in 

Du kan anpassa panelen Överblick på följande sätt:

 • Om du vill visa teckningar utanför ritytans gränser på panelen Överblick klickar du på Visa endast rityteinnehåll på panelmenyn för att avmarkera alternativet.
 • Om du vill ändra färgen i visningsområdet väljer du Panelalternativ på panelmenyn. Välj en förinställd färg på menyn Färg. Vill du välja en anpassad färg dubbelklickar du på färgrutan.
 • Om du vill visa streckade linjer i dokumentet som heldragna linjer på panelen Överblick, väljer du Panelalternativ på panelmenyn och markerar Rita streckade linjer som heldragna linjer.

Förhandsvisa grafik som konturer

I Adobe Illustrator förhandsvisas alla teckningar i färg som standard. Du kan välja att visa teckningen så att bara dess konturer (eller banor) syns. Om du visar teckningar utan färgattribut så tar det kortare tid att rita om skärmen när du arbetar med komplicerade teckningar.

I konturläget visas länkade filer som standard som konturerade rutor med ett X inuti. Om du vill visa innehållet i länkade filer väljer du Arkiv Dokumentformat och väljer Visa bilder i konturläge.

Du kan visa din illustration som konturer i GPU-förhandsvisningsläget i Illustrator på skärmar med en upplösning som överstiger 2 000 pixlar i bredd eller höjd. Vid visning av illustrationer i GPU-konturläge blir banorna mjukare och den tid det tar att rita ut den komplexa illustrationen på skärmar med hög densitet minskas.

 • Om du vill visa alla teckningar som konturer väljer du Visa > Kontur eller trycker på Ctrl+E (Windows) eller Kommando+E (macOS). Välj Visa > Förhandsvisa om du vill återgå till att visa teckningar i färg.
 • Om du vill visa alla teckningar i ett lager som konturer, Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (macOS) du på ögonsymbolen för lagret på panelen Lager. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) en gång till om du vill återgå till att förhandsvisa teckningar i färg. Ögonsymbolen är inte ifylld i mitten  när konturläget är aktiverat men är ifylld i mitten  när förhandsvisningsläget är aktiverat.
 • Om du vill visa alla objekt i omarkerade lager som konturer, Alt+Ctrl-klickar (Windows) eller Alt+Kommando-klickar (macOS) du på ögonsymbolen för det markerade objektet. Du kan också välja Markera andra på menyn på panelen Lager.

  Tips: Du kan ta tillbaka alla objekt på panelen Lager till förhandsvisningsläget genom att välja Förhandsvisa alla lager på menyn på panelen Lager.

Använda flera fönster och visningslägen

Du kan ha flera fönster av ett enstaka dokument öppna samtidigt. Varje fönster kan ha olika visningsinställningar. Du kan t.ex. ställa in ett fönster så att det visas väldigt förstorat om du ska göra närbildsarbeten på vissa objekt, och skapa ett fönster med mindre förstoringsgrad så att du kan se de andra objekten på sidan.

Obs!

(Windows) Med hjälp av alternativen på menyn Fönster kan du ordna flera öppna fönster så att det blir lättare för dig att arbeta. Med alternativet Överlappande visas fönstren i skikt och i fallande ordning från skärmens övre vänstra kant till den nedre högra kanten. Alternativet Sida vid sida visar fönstren från kant till kant. Ordna symboler ordnar minimerade fönster i programfönstret.

Du kan också skapa flera fönster genom att skapa flera visningslägen. Du kan skapa och spara upp till 25 visningslägen för varje dokument.

Flera fönster och flera visningslägen är olika på följande sätt:

 • Flera visningslägen sparas tillsammans med dokumentet, men det gör inte flera fönster.

 • Flera fönster kan visas samtidigt.

 • Flera visningslägen kan förekomma samtidigt endast om flera fönster är öppna där de kan visas. När du ändrar ett visningsläge ändras de aktuella fönstren, men inga nya öppnas.

Skapa ett nytt fönster

 1. Välj Fönster > Nytt fönster.

Skapa ett nytt visningsläge

 1. Skapa visningsläget som du vill ha och välj sedan Visa > Nytt visningsläge, ange namnet på visningsläget och klicka på OK.

Byta namn på eller ta bort ett visningsläge

 1. Välj Visa > Redigera visningslägen.

Växla mellan visningslägen

 1. Välj ett namn på ett visningsläge längst ned på Visa-menyn.

Förhandsvisa teckningar i den slutliga utdataenheten

I Illustrator finns följande sätt att förhandsvisa hur delar av teckningen kommer att se ut när den skrivs ut eller när den visas på webben eller en mobil enhet:

Läget Förhandsvisa övertryck (Visa > Förhandsvisa övertryck)

Ger en ”förhandsvisning av tryckfärg” som uppskattar hur övertoning, genomskinlighet och övertryck visas på en färgseparerad utskrift.

Läget Förhandsvisa med pixlar (Visa > Förhandsvisa med pixlar)

Uppskattar hur teckningen ser ut när den rastreras och visas i en webbläsare.

Trimningsläge (Visa > Trimningsläge)

Beskär visningen till illustrationens gränser. I det här läget döljs teckningar som endast har objekt som inte är avsedda för utskrift på arbetsytan, till exempel stödraster och element som ligger utanför ritytan. Teckningar som hamnar utanför ritytan tas bort. Du kan fortsätta att skapa och redigera illustrationen i det här skärmläget.

Obs! Det här läget är användbart för att förhandsgranska illustrationer, inklusive affischer.

trim-view-2
Originalvyn och den trimmade vyn

Panelen Förhandsvisning av förenkling (Fönster > Förhandsvisning av förenkling)

Markerar områden i teckningen som uppfyller vissa villkor för förenkling när den sparas eller skrivs ut.

Korrektur på skärmen

Uppskattar hur dokumentets färger visas på en särskild bildskärmstyp eller utdataenhet.

Kantutjämning

Ger vektorobjekt ett jämnare utseende på skärmen och ger en föreställning om hur vektorteckningar ser ut när de skrivs ut på en PostScript®-skrivare. Kantutjämning är användbar eftersom skärmupplösningen är begränsad samtidigt som vektorteckningar ofta skrivs ut med hög upplösning. Om du vill aktivera kantutjämning väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS), markerar Kantutjämnad teckning och klickar på OK.

Device Central (Arkiv > Device Central)

Här kan du förhandsvisa hur dokumentet ser ut på en viss mobiltelefon eller mobil enhet.

Visa teckningar i presentationsläge

I presentationsläget fyller den aktiva ritytan i det aktuella Illustrator-dokumentet hela skärmen. I det här läget är programmenyn, panelerna, stödlinjerna, stödrasterna och alla markeringar dolda. Det är ett ej redigerbart läge, där endast illustrationen på ritytan visas. Detta läge fungerar bra för att presentera designidéer.

Du kan övergå i presentationsläget genom att göra något av följande:

 • Välj Visa > Presentationsläge.
 • Tryck på Skift + F.
 • Klicka på ikonen  på verktygsfältet och välj Presentationsläge i listrutan.
 • (Endast macOS) Tryck på navigeringsknappen på touchpanelen. Klicka på pilknapparna för att växla mellan nästa och föregående rityta.
För att navigera mellan ritytorna trycker du på vänster eller höger pil för att flytta till föregående eller nästa rityta. Du kan även klicka var som helst för att gå till nästa rityta.

Tryck på Esc-tangenten när du vill lämna det här läget.

Obs! Ingen annan tangentbordsgenväg fungerar när du är i presentationsläge.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy