När du vill organisera och formge dina teckningar använder du verktygen för markering, placering och skiktning av objekt. Du kan mäta och justera objekt, gruppera objekt så att de behandlas som en enda enhet och selektivt isolera, låsa och dölja objekt.

Alternativ och inställningar för markeringar

Alternativ för att markera objekt

Innan du kan ändra ett objekt, måste du skilja ut det från de övriga objekten runt omkring. Det gör du genom att markera objektet. När du har markerat ett objekt eller en del av ett objekt, kan du redigera det.

I Illustrator finns följande metoder och verktyg för markering:

Isoleringsläge

I det här läget kan du snabbt isolera ett lager, ett underlager, en bana eller en grupp med objekt från all annan grafik i dokumentet. När du arbetar i isoleringsläge är alla objekt som inte är isolerade nedtonade och kan varken markeras eller redigeras.

Panelen Lager

Med detta kan du snabbt och exakt markera enskilda eller flera objekt. Du kan markera ett enstaka objekt (även om det ingår i en grupp), alla objekt i ett lager och hela grupper.

Verktyget Markering

  Med detta kan du markera objekt och grupper genom att klicka eller dra över dem. Du kan även markera grupper och objekt inuti grupper.

Verktyget Direktmarkering

Med detta kan du markera enstaka fästpunkter eller bansegment genom att klicka på dem eller markera en hel bana eller grupp genom att markera någon annan punkt i objektet. Du kan också markera ett eller flera objekt i en objektgrupp.

Obs! I konturläge kan du använda verktyget Direktmarkering och markera importerad grafik i närheten av verktygets pekare. Du kan undvika att markera oönskad grafik genom att låsa eller dölja grafik innan du markerar.

Verktyget Gruppmarkering

Med detta kan du markera ett objekt inuti en grupp, en enstaka grupp inuti flera grupper eller en uppsättning grupper inuti en teckning. Med varje ytterligare klick lägger du till alla objekt från nästa grupp i hierarkin.

Verktyget Perspektivmarkering

Med det här verktyget kan du skapa perspektiv för objekt och text, växla aktiva planer, flytta objekt i perspektiv och flytta objekt i lodrät riktning.

Lassoverktyget

Med detta kan du markera objekt, fästpunkter eller bansegment genom att dra runt delar av objektet eller runt hela objektet.

Verktyget Trollstav

Med detta kan du markera objekt med samma färg, linjebredd, linjefärg, opacitet eller blandningsläge genom att klicka på objektet.

Verktyget Direktfärgsmarkering

Med detta kan du markera ytor (områden som omges av banor) och kanter (delar av banor mellan skärningar) med direktfärgsgrupper.

Markeringskommandon

(på markeringsmenyn) Med detta kan du snabbt markera eller avmarkera alla objekt, och markera objekt på grundval av deras position i förhållande till andra objekt. Du kan markera alla objekt av en viss typ eller objekt som delar specifika attribut, samt spara och läsa in markeringar. Du kan också markera alla objekt på den aktiva ritytan.

Obs!

Om du tillfälligt vill aktivera det senast använda markeringsverktyget (markeringsverktyget, direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget) när du använder en annan typ av verktyg håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS).

Ange markeringsinställningar

Markeringsbanor och punkter i komplexa bilder kan innebära en utmaning. Med inställningen Visning av markering & fästpunkt kan du ange tolerans för pixelmarkering och välja andra alternativ som kan göra markeringen enklare i ett visst dokument.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (Mac OS).

 2. Ange något av följande markeringsalternativ:

  Tolerans

  Anger pixelintervall för val av fästpunkter. Högre värden ökar bredden på området kring fästpunkten som du kan klicka på för att markera.

  Objektmarkering endast för bana

  Anger om du kan markera ett fyllt objekt genom att klicka någonstans i objektet eller om du måste klicka på en bana.

  Fäst mot punkt

  Fäster fästpunkter och stödlinjer. Anger avståndet mellan objektet och fästpunkten eller stödlinjen när fästningen sker.

Isolera teckningar för redigering

I isoleringsläge isoleras objekt så att du enkelt kan markera och redigera vissa objekt eller delar av objekt. Du kan isolera något av följande: lager, underlager, grupper, symboler, urklippsmasker, stansade banor, nätövertoningar och banor.

I isoleringsläge kan du ta bort, ersätta och lägga till ny grafik i förhållande till den isolerade grafiken. När du avslutar isoleringsläget läggs ersatt eller ny grafik till på samma plats som den ursprungliga isolerade grafiken. I isoleringsläge är alla andra objekt låsta så att bara objekten i isoleringsläge påverkas av de ändringar du gör. Du behöver inte oroa dig för vilket lager ett objekt hör till, och du behöver inte manuellt låsa eller dölja de objekt som inte ska påverkas av ändringarna.

Obs!

När du redigerar en symboldefinition visas symbolen i isoleringsläge. (Se Redigera eller definiera om en symbol.)

Isolera teckningar
Isolera fjärilsgruppen

När isoleringsläget är aktiverat visas det isolerade objektet i färg, medan resten av teckningen är nedtonad. Det isolerade objektets namn och plats (kallas ibland för ”brödsmulor”) visas i kanten i isoleringsläget, och på panelen Lager visas bara grafiken i det isolerade underlagret eller gruppen. När du har avslutat isoleringsläget visas övriga lager och grupper igen på panelen Lager.

Du kan visa isolerade objekt i konturläge eller förhandsvisningsläge.

Titta på videon Använd isoleringsläge för att isolera teckningar som ska redigeras.

Isolera en bana, ett objekt eller en grupp

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på banan eller gruppen med markeringsverktyget.

  • Markera gruppen, objektet eller banan och klicka på knappen Isolera markerat objekt  på kontrollpanelen.

  • Högerklicka (Windows) eller håll ned Ctrl och klicka (macOS) på gruppen och välj Isolera den markerade gruppen.

  • Högerklicka (Windows) eller håll ned Ctrl och klicka (macOS) på gruppen och välj Isolera den markerade gruppen.

  • Markera gruppen, objektet eller banan på panelen Lager och välj Gå till isoleringsläge på menyn på panelen Lager eller klicka på knappen Isolera markerat objekt på kontrollpanelen.

Isolera en bana i en grupp

 1. Markera banan med direktmarkeringsverktyget eller genom att ange banan som mål på panelen Lager.

 2. Klicka på knappen Isolera markerat objekt  på kontrollpanelen.

Isolera ett lager eller ett underlager

 1. Markera lagret eller underlagret på panelen Lager och välj Gå till isoleringsläge på menyn på panelen Lager.

Avsluta isoleringsläget

 1. Gör något av följande:

  • Tryck på Esc.

  • Klicka på knappen Avsluta isoleringsläge  en eller flera gånger (om du har isolerat ett underlager klickar du en gång för att gå tillbaka en nivå och två gånger för att avsluta isoleringsläget).

  • Klicka någonstans i isoleringslägesfältet.

  • Klicka på knappen Avsluta isoleringsläge  på kontrollpanelen.

  • Använd markeringsverktyget och dubbelklicka utanför den isolerade gruppen.

  • Högerklicka (Windows) eller håll ned Ctrl och klicka (macOS) och välj Avsluta isoleringsläge.

Markera bakom objekt

I Illustrator kan du markera objekt som är placerade under andra objekt genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS). Pekaren förvandlas till Markera bakom första gången du Kommando-klickar (macOS) eller Ctrl-klickar (Windows). Efterföljandegångersom du Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (macOS) upprepas markeringen på objekten direkt under pekarens placering.

Obs!

Om du vill aktivera eller inaktivera alternativet väljer du Redigera > Inställningar > Visning av markering och fästpunkt (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Visning av markering och fästpunkt (macOS). Markera sedan kryssrutan Markera bakomliggande objekt genom att Ctrl-klicka (Windows) eller kryssrutan Markera bakomliggande objekt genom att Kommando-klicka (Mac OS) i området Markering.

Markera nästa objekt i skiktordningen

Du kan markera ett objekt ovanför eller under det markerade objektet i skiktordningen. Dessa kommandon fungerar inte i isoleringsläge.

 1. Om du vill markera objektet närmast ovanför eller under det markerade objektet, väljer du Markera > Nästa objekt ovan eller Markera > Nästa objekt nedan.

Markera objekt via panelen Lager

 1. Leta rätt på objektet som du vill markera på panelen Lager. Du kanske måste klicka på en växlingspil för att expandera ett lager eller en grupp, eller bläddra upp eller ned på panelen för att hitta objektet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill markera enstaka objekt, klickar du på objektets markeringskolumn (mellan målknappen och rullningslisten). Håll ned Skift och klicka om du vill lägga till markerade objekt eller ta bort objekt från markeringen.

  • Om du vill markera hela teckningen i ett lager eller en grupp, klickar du på lagrets eller gruppens markeringskolumn.

  • Om du vill markera alla teckningar som är baserade på den teckning som för närvarande är markerad, väljer du Markera > Objekt > Alla på samma lager.

   På panelen visas färgrutor bredvid varje markerat objekt.

Markera ett objekt med markeringsverktyget, lassot eller trollstaven.

Markera objekt med markeringsverktyget

 1. Välj markeringsverktyget .

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på ett objekt.

  • Dra en markeringsram runt ett eller flera objekt eller en del av ett eller flera objekt.

 3. Om du vill lägga till markerade objekt eller ta bort objekt från markeringen, håller du ned Skift och klickar på eller drar runt de objekt som du vill lägga till eller ta bort.

  Tips: När markeringsverktyget dras över ett omarkerat objekt eller en omarkerad grupp, förvandlas det till . När verktyget dras över ett markerat objekt eller en markerad grupp, förvandlas verktyget till . När verktyget dras över en fästpunkt på ett omarkerat objekt, visas en ihålig kvadrat bredvid pilen .

  Markera objekt
  Dra över objekt för att markera dem

Markera objekt med lassoverktyget

 1. Välj lassoverktyget .

 2. Dra runt eller tvärs över objekten.

Markera objekt med trollstavsverktyget

Använd trollstavsverktyget när du vill markera alla objekt i ett dokument som har samma eller liknande fyllningsattribut (till exempel färg och mönster).

Du kan anpassa trollstaven för markering av objekt som baseras på linjebredd, linjefärg, opacitet eller blandningsläge. Du kan även ändra de toleransvärden som används av trollstaven för att identifiera liknande objekt.

Markera objekt utifrån fyllningsfärg med trollstavsverktyget

 1. Markera trollstavsverktyget .

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en ny markering, klickar du på objektet som innehåller de attribut du vill markera. Då markeras alla objekt som har de attribut du klickade på.

  • Om du vill lägga till attribut i den aktuella markeringen håller du ned Skift och klickar på ett annat objekt som innehåller de attribut som du vill lägga till. Då markeras alla objekt som har de attribut som du klickade på.

  • Om du vill ta bort attribut från den aktuella markeringen, trycker du på Alt och klickar på de objekt som innehåller attributen. Alla objekt med de attributen tas då bort.

Anpassa trollstavsverktyget

 1. Gör något av följande, om du vill öppna panelen Trollstav:

  • Dubbelklicka på trollstavsverktyget på panelen Verktyg.

  • Välj Fönster > Trollstav.

 2. Om du vill markera objekt efter vilken fyllningsfärg de har, väljer du först Fyllningsfärg. Sedan anger du ett värde för Tolerans mellan 0 och 255 pixlar för RGB eller 0 och 100 pixlar för CMYK.

  Med låga toleransvärden markeras objekt som liknar det objekt du klickar på. Med höga toleransvärden markeras objekt som har ett bredare intervall av den markerade egenskapen.

 3. Välj Visa alternativ för linjer på menyn på panelen Trollstav och gör något av följande:

  • Om du vill markera objekt efter vilken linjefärg de har, väljer du först Linjefärg. Sedan anger du ett värde för Tolerans mellan 0 och 255 pixlar för RGB eller 0 och 100 pixlar för CMYK.

  • Om du vill markera objekt beroende på vilken linjebredd de har, väljer du först Linjebredd. Sedan anger du ett värde för Tolerans mellan 0 och 1 000 punkter.

 4. Välj Visa alternativ för genomskinlighet på panelen Trollstav, och gör något av följande:

  • Om du vill markera objekt beroende på vilket genomskinlighets- eller blandningsläge de har, markerar du Opacitet och anger ett värde för Tolerans mellan 0 och 100 %.

  • Om du vill markera objekt beroende på vilket blandningsläge de har, markerar du Blandningsläge.

Markera fyllda objekt

Inställningen Objektmarkering endast för bana avgör om du kan markera ett ifyllt objekt genom att klicka någonstans inuti objektets område med markerings- eller direktmarkeringsverktyget eller om du måste klicka på ett bansegment eller en fästpunkt med verktygen. Som standard är inställningen avaktiverad. I vissa fall kanske du vill aktivera inställningen, till exempel när du arbetar med överlappande fyllda objekt och lätt vill kunna markera underliggande objekt.

Obs!

Inställningen går inte att använda när du vill markera ej ifyllda objekt eller när du visar teckningar som konturer. I dessa fall kan du aldrig markera ett objekt genom att klicka inuti objektets bana. (Se Visa teckningar som konturer.)

Om Objektmarkering endast för bana är avmarkerat, markerar och flyttar du objektet genom att klicka och dra i det.
Om Objektmarkering endast för bana är avmarkerat, markerar och flyttar du objektet genom att klicka och dra i det.

Om du har aktiverat Objektmarkering endast för bana, markeras punkter och segment inom markeringsramen när du drar med direktmarkeringsverktyget.
Om du har aktiverat Objektmarkering endast för bana, markeras punkter och segment inom markeringsramen när du drar med direktmarkeringsverktyget.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (macOS) och markera Objektmarkering endast för bana.

Markera grupper och objekt i en grupp

När objekten är grupperade, kommer hela gruppen att markeras om du markerar en del av gruppen med markerings- eller lassoverktyget. Om du är osäker på om ett objekt tillhör en grupp eller inte, markerar du det med markeringsverktyget.

Med direktmarkerings- och lassoverktyget kan du markera en enskild bana eller ett enstaka objekt som tillhör en grupp eller flera grupper. Om du har grupper med objekt inom andra grupper, kan du markera nästa grupp i grupperingshierarkin genom att använda gruppmarkeringsverktyget. Varje efterföljande klick lägger till ytterligare en delmängd av de grupperade objekten i markeringen.

Markera en eller flera grupper med markeringsverktyget

 1. Välj markeringsverktyget .

 2. Gör något av följande med något av objekten i gruppen:

  • Klicka på objektet.

  • Dra runt hela objektet eller delar av det.

 3. Om du vill lägga till eller ta bort en grupp i markeringen, håller du ned Skift och klickar på gruppen.

Markera objekt och grupper inuti grupper med markeringsverktyget

 1. Välj markeringsverktyget .

 2. Dubbelklicka på en grupp. Gruppen visas i isoleringsläge.

 3. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka om du vill markera längre ned i gruppstrukturen.

   Tips: Att dubbelklicka är ett praktiskt sätt att markera objekt (inte ytor och kanter) inom en direktfärgsgrupp.

  • Klicka om du vill markera ett objekt i den markerade gruppen.

  • Rita om du vill lägga till ett objekt i den markerade gruppen.

 4. Dubbelklicka utanför gruppen om du vill avmarkera den.

Markera ett enstaka objekt i en grupp

 1. Gör något av följande:

  • Välj gruppmarkeringsverktyget , och klicka på objektet.

  • Välj lassoverktyget , och dra runt eller över objektets bana.

  • Välj direktmarkeringsverktyget , och klicka inuti objektet, eller dra en markeringsram runt objektets bana eller en del av den.

 2. Om du vill lägga till eller ta bort ett objekt eller en grupp i markeringen (med valfritt markeringsverktyg) håller du ned Skift och markerar det objekt som du vill lägga till eller ta bort.

Markera objekt och grupper med gruppmarkeringsverktyget

 1. Välj gruppmarkeringsverktyget , och klicka på ett objekt i gruppen som du vill markera. Objektet markeras.

 2. Om du vill markera objektets överordnade grupp, klickar du på samma objekt igen.

 3. Klicka på samma objekt ännu en gång, om du vill markera ytterligare grupper som är grupperade med den markerade gruppen, tills du har markerat allt som du vill ha med.

  Gruppmarkering
  Första gången du klickar med gruppmarkeringsverktyget, markeras ett objekt i en grupp (vänster). Andra gången du klickar, markeras objektets grupp (höger).

  Gruppmarkering
  Det tredje klicket lägger till nästa grupp i markeringen (vänster), och det fjärde klicket lägger till den tredje gruppen (höger).

Markera ytor och kanter i en direktfärgsgrupp

Du markerar ytor och kanter i en direktfärgsgrupp med hjälp av direktfärgsmarkeringsverktyget. Om du vill markera hela direktfärgsgruppen klickar du bara på den med markeringsverktyget.

 1. Välj direktfärgsmarkeringsverktyget .

 2. Flytta verktyget över direktfärgsgruppen tills ytan eller kanten markeras. (När direktfärgsmarkeringsverktyget dras över en kant, förvandlas verktyget till .)

 3. Gör något av följande:

  • Klicka om du vill välja den markerade ytan eller kanten.

  • Dra en markeringsram runt flera ytor eller kanter. Alla ytor eller kanter som omsluts helt eller delvis av markeringsramen tas med i markeringen.

  • Dubbelklicka på en yta eller kant, om du vill markera alla kopplade ytor/kanter av samma färg (flödesmarkering).

  • Trippelklicka på en yta eller kant, om du vill markera ytor/fyllningar av samma färg (Markera samma).

   Tips: Om det är svårt att markera en liten yta eller kant, kan du förstora vyn eller ange alternativ som bara markerar fyllningar eller linjer för direktfärgsmarkeringsverktyget.

 4. Om du vill lägga till eller ta bort ytor och kanter från markeringen, håller du ned Skift och klickar på ytorna/kanterna.

  Obs!

  Om du vill växla till pipettverktyget och exempelfyllningar och -linjer, Alt-klickar du på den fyllning eller linje du vill ha.

Alternativ för direktfärgsmarkeringsverktyget

Du får tillgång till alternativen för direktfärgsmarkeringsverktyget genom att dubbelklicka på verktyget på panelen Verktyg.

Markera fyllningar

Markerar ytorna (området innanför kanterna) i direktfärgsgrupper.

Markera linjer

Detta markerar kanterna på direktfärgsgrupper.

Markerar

Detta skapar konturer för den yta eller kant som markören är placerad över.

Färger

Detta anger färgen på markeringen. Du kan välja en färg på menyn eller klicka på färgrutan och ange en anpassad färg.

Bredd

Detta anger hur tjock markeringen ska vara.

Markera objekt efter egenskap

Du kan markera objekt baserat på olika grupperingar, som formateringsattribut, lager eller typ, till exempel penseldrag eller urklippsmasker.

 1. Om du vill markera alla objekt i en fil, väljer du Markera > Alla. (Om du vill avmarkera alla objekt, väljer du Markera > Avmarkera.)

  Obs!

  När du använder ett markeringsverktyg, kan du även avmarkera alla objekt genom att klicka eller dra minst två pixlar bort från objektet.

 2. Om du vill markera alla objekt med samma attribut markerar du ett objekt med önskat attribut, väljer Markera > Samma och väljer ett attribut i listan: Blandningsläge, Linje och fyllning, Fyllningsfärg, Opacitet, Linjefärg, Linjebredd, Stil, Symbolvariant eller Länka blockserie.

  Med Länka blockserie markeras automatiskt kopplade textrutor. Du kan markera en av textrutorna och sedan använda det här kommandot för att markera alla andra textrutor som är kopplade till den textrutan. Mer information finns i Koppla text mellan objekt.

  Obs!

  Du kan även använda trollstavsverktyget och markera alla objekt med samma färg, linjebredd, linjefärg, opacitet och blandningsläge.

 3. Om du vill markera alla objekt av en viss typ, avmarkerar du först hela teckningen. Sedan väljer du Markera > Objekt och väljer en objekttyp (Penseldrag, Urklippsmasker, Lösa punkter eller Textobjekt).

Upprepa, invertera och spara en markering

Upprepa eller invertera en markering

 • Om du vill upprepa det sista markeringskommandot du använde, väljer du Markera > Markera igen.

 • Om du vill markera alla omarkerade objekt eller avmarkera alla markerade objekt, väljer du Markera > Omvänd.

Spara en markering

 1. Markera ett eller flera objekt, och välj Markera > Spara markering.

 2. Skriv ett namn i textrutan Namn i dialogrutan Spara markering, och klicka på OK.

  Du kan läsa in en sparad markering genom att välja namnet på markeringen längst ned på markeringsmenyn. Du kan även ta bort eller döpa om en markering genom att välja Markera > Redigera markering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy