Med panelen Variabler i Illustrator kan du enkelt skapa flera variationer av dina teckningar genom att slå samman en datakällfil (CSV eller XML) med ett Illustrator-dokument. Istället för att manuellt ändra objekt i en mall kan du med den nya datasammanslagningsfunktionen snabbt och precist ta fram hundratals mallvarianter för olika utdataytor. På samma sätt kan du ändra namn på deltagare på eventkort, eller variera bilder på webbrubriker och postkort, utan att behöva göra om dina teckningar. Du behöver bara skapa en design och sedan ta fram variationer genom att importera namnen eller bilderna från en datakällfil.

variable-panel
Använd variabelpanelen för att skapa anpassade variationer av din designmall för olika projekt, till exempel utskrivbara affischer, webbrubriker och eventkort.

Förutsättningar

Det enda du behöver för datasammanslagning är en källfil med data och ett måldokument. 

 • Datakällfilen innehåller den information som skiljer sig mellan de olika varianterna av måldokumentet, t.ex. namnen, fotografierna och adresserna för mottagarna av ett formulärbrev. En datakällfil kan vara en kommaavgränsad fil (CSV) eller en XML-fil. 
 • Måldokumentet är ett Illustrator-dokument som innehåller den grafik som ska användas som mall. Det här dokumentet kan innehålla platshållare för data och de objekt som ska finnas med i alla varianter av det sammanslagna dokumentet.

Åtkomst till datasammanslagningsfunktionen

Datasammanslagningsfunktionen finns på panelen Variabler i Illustrator (Fönster > Variabler). Alla variabeltyper och variabelnamn i dokumentet finns i listan på panelen. Om variabeln är bunden till ett objekt anges namnet på det bundna objektet i kolumnen Objekt så som det visas på lagerpanelen.  Du kan sortera raderna genom att klicka på objekten i huvudet: efter variabelnamn, objektnamn eller variabeltyp.

Variabelpanelen
Variabelpanelen

A. Datauppsättning B. Panelmeny C. Växla mellan datauppsättningar D. Namn på det bundna objektet E. Variabelnamn F. Variabeltyp G. Lås variabler H. Gör objekt dynamiska I. Gör synlighet dynamisk J. Låsa upp variabler K. Skapa variabler L. Ta bort variabler 

Steg för att slå samman data

 1. Skapa ett Illustrator-dokument att använda som mall.

 2. Spara din datakällfil i CSV- eller XML-format. Mer information finns i Förbereda en datakällfil.

 3. Importera en datakällfil till Illustrator med hjälp av variabelpanelen. Mer information finns i Importera en datakällfil.

 4. Bind en variabel till ett objekt i en mall. Mer information finns i Binda variabler till objekt.

 5. Förhandsvisa dokument med varje datauppsättning innan du exporterar alla filerna. Mer information finns i Förhandsvisa dokumentet med varje datauppsättning.

 6. Exportera en grupp med filer från dina data med hjälp av panelen Funktionsmakron i Illustrator. Mer information finns i Exportera filer med hjälp av panelen Funktionsmakron.

Förbereda en datakällfil

Datakällfiler måste sparas i ett kommaavgränsat format (.csv) eller i XML-format.

Konfigurera dina CSV-källfiler

I kommaavgränsade filer (.csv) avgränsas posterna med styckebrytningar. Fält avgränsas med kommatecken eller tabbar. Datakällfilen kan även innehålla text eller sökvägar till bilder på en disk. Innan du importerar en CSV-fil gör du följande för att låta Illustrator identifiera variabeltypen.

 1. Öppna kalkylbladet.

 2. Ange ett datafältnamn i den första raden i kalkylbladet. Gör sedan så här:

  • I början av datafältets namn skriver du ett snabel-a (@) för att infoga den text eller de sökvägar som avser bildfilerna. Du behöver bara skriva @ på den första raden. De övriga raderna ska endast innehålla bildernas sökvägar.
  • På samma sätt kan du i början av datafältet skriva ett procenttecken (%) för diagram och en hashtagsymbol (#) för synlighet.

  Obs!

  • Datafältnamnen i ditt kalkylblad får inte innehålla blanksteg. Du kan till exempel välja namnet Företagets_namn istället för Företagets namn
  • På samma sätt ska sökvägarna till bild- och grafikfiler inte innehålla blanksteg. Sökvägen till en bildfil ska till exempel vara C:\Photos\BillTucker istället för C:\Photos\Bill Tucker.
  • Alla grafikfiler som länkas från din datakällfil ska sparas som kommaseparerade filer (.csv).
  • Om ett felmeddelande visas när du skriver @ i början av fältet, kan du skriva en apostrof (') före symbolen @ (t.ex. '@Foton) så valideras funktionen. I en del program, bland annat Microsoft Excel, är @ reserverat för funktioner.

  (Windows) Exempel på bild- och grafikreferenser i datakällfilen

  Namn Ålder @Foton %Diagram
  Anna Andersson 36 C:\Foton\AnnaAndersson.jpg C:\Foton\BillTucker.csv
  Tomas Svensson 53 C:\Mina dokument\dat.jpg C:\Mina dokument\dat.csv
  Maria Pettersson 26 C:\Foton\Pettersson.jpg C:\Foton\Pettersson.csv

  (macOS) Exempel på bild- och grafikreferenser i datakällfilen

  Namn Ålder @Foton %Diagram
  Anna Andersson 36 /Användare/foton/AnnaAndersson.jpg
  /Users/foton/BillTucker.csv
  Tomas Svensson 53 /Users/familj/foton/dat.jpg
  /Users/familj/foton/dat.csv
  Maria Pettersson 26 /Users/alpha/foton/Ruiz.jpg /Users/alpha/foton/Ruiz.csv
 3. Ange dina data i kalkylbladet.

 4. Gör något av följande:

  • Spara kalkylblad som skapats med den senaste versionen av Microsoft Excel (2016-utgåvan) till följande filformat:
   • CSV (kommaavgränsat) (*.csv)
   • CSV (MS-DOS) (*.csv)
  • Spara kalkylblad som skapats med Apple Numbers till CSV-format med kodningen Unicode (UTF-8).

  Obs!

  För närvarande har Illustrator stöd för CSV-filer som exporterats i formaten som nämns ovan. Andra CSV-filformat som Macintosh Comma Separated (.csv) stöds inte för datasammanfogning.

Förbered en XML-fil

 1. Definiera en variabel i ditt dokument. Mer information finns i Binda variabler till objekt.

 2. Klicka på knappen Tilldela datauppsättning () på variabelpanelen. Du kan även välja Tilldela datauppsättning på menyn på variabelpanelen.

 3. När du skapat dina datauppsättningar väljer du Spara variabelbibliotek på panelen Variabler för att spara datauppsättningarna som en XML-fil. Ange filnamnet och platsen. Klicka sedan på Spara.

  save-variable-as-xml-file
  Exportera de variabler du har skapat i Illustrator som en XML-fil
 4. Redigera sedan XML-filen i en textredigerare som t.ex. Notepad++ (Windows) eller TextWrangler (macOS) och lägg till dina datauppsättningar i filen.

  example-XML-file
  Exempel: redigera en XML-fil med ett textredigeringsprogram

  A. Ersätt sökvägen för bilden B. Ersätt ett textavsnitt 
 5. När du vill importera din XML-fil till Illustrator väljer du Läs in variabelbibliotek på variabelpanelens meny. Markera XML-filen och klicka på Öppna.

  load-variable-to-data-set
  Importera variabler till Illustrator

Importera en datakällfil

Du kan binda variabler till önskade data genom att importera en datakälla på variabelpanelen. Det går endast att välja en datakällfil för varje dokument.

 1. Välj Fönster > Variabler.

 2. Klicka på Importera på variabelpanelen.

  import-data-set_1
  Importera en datakällfil med hjälp av variabelpanelen
 3. Välj en datakällfil i CSV- eller XML-format i dialogrutan Läs in variabelbibliotek och klicka på Öppna.

  select-a-data-source-file_1
  Välj en datakällfil i CSV- eller XML-format
 4. (Valfritt) Du kan redigera, byta namn på eller ta bort datauppsättningen senare genom att välja den i listrutanDatauppsättningoch redigera dess alternativ.

  • Du kan växla mellan datauppsättningar genom att välja en datauppsättning på listanDatauppsättningpå variabelpanelen. Du kan även klicka på någon av knapparna Föregående datauppsättning () eller Nästa datauppsättning ().
  • Du kan använda ritytans data för den aktuella datauppsättningen genom att välja Uppdateradatauppsättning på menyn på variabelpanelen.
  • Du kan byta namn på en datauppsättning genom att redigera texten direkt itextrutanDatauppsättning. Du kan även dubbelklicka på ordet Datauppsättning (till vänster omtextrutan Datauppsättning, skriva in ett nyttnamnoch klicka på OK.
  • Du kan ta bort en datauppsättning genom att klicka på Ta bort-ikonen. Du kan även välja Ta bort datauppsättning från menyn på variabelpanelen.

Binda variabler till objekt

Använd variabler för att definiera vilka element i en mall som du vill ändra. Du kan definiera fyra typer av variabler: synlighetsvariabler, textsträngsvariabler, länkade filvariabler, och diagramdatavariabler. En variabeltyp anger vilka objektattribut som kan ändras (och alltså är dynamiska). Alla variabeltyper och variabelnamn i dokumentet finns i listan på panelen. Om variabeln är bunden till ett objekt anges namnet på det bundna objektet i kolumnen Objekt så som det visas på lagerpanelen.

Variabeltyp Ikon som visar variabelns typ
Definition
Synlighetsvariabler Visar eller döljer teckningar.
Textsträngsvariabler Ersätter en textsträng.
Länkade filvariabler Ersätter objektet på ritytan med ett objekt från en annan fil.
Diagramdatavariabler Ersätter värdena i ett diagram.
Variabel utan typ (obunden) Inte bunden till något objekt.

Du definierar variabler i Illustrator genom att göra följande:

 1. Markera ett objekt.

 2. På variabelpanelen (Fönster > Variabler) väljer du den variabel du vill binda objektet till.

 3.  Du kan binda objektet till variabeln genom att göra något av följande:

  • Klicka på knappen Gör objekt dynamiskt ().
  • Välj Gör objekt dynamiskt på menyn på panelen.

Du skapar en variabel utan bindning till något objekt genom att göra följande:

 1. Klicka på knappen Ny variabel () på variabelpanelen eller välj Ny variabel på menyn på panelen.

 2. Om du vill binda ett objekt till variabeln vid ett senare tillfälle markerar du objektet och variabeln och klickar på knappen Gör synlighet dynamisk () eller knappen Gör objekt dynamiskt (). Du kan även välja något av dessa alternativ på panelmenyn.

Arbeta med variabler

Du kan redigera namn eller typ för en variabel, låsa upp en variabel och låsa en variabel med hjälp av variabelpanelen.

När du låser upp variabelns bindning bryts länken mellan variabeln och objektet. När du låser variablerna kan du varken skapa eller ta bort variabler eller redigera dem. Du kan dock binda och låsa upp objekt till låsta variabler.

Ändra namn och typ för en variabel

 1. Dubbelklicka på variabeln på variabelpanelen. Du kan även markera variabeln på variabelpanelen och välja Alternativ för variabel på menyn på variabelpanelen.

Låsa upp en variabels bindning

 1. Klicka på knappen Lås upp variabelns bindning () på variabelpanelen eller välj Lås upp variabelns bindning på menyn på variabelpanelen.

Låsa eller låsa upp alla variabler i ett dokument

 1. Klicka på knappen Lås/Lås upp variabler  eller på  på variabelpanelen.

Ta bort variabler

När du tar bort en variabel raderas den från variabelpanelen. Om du tar bort en variabel som är bunden till ett objekt blir objektet statiskt (om inte objektet också är bundet till en variabel av en annan typ).

 1. Markera den variabel du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på knappen Ta bort variabel () på variabelpanelen eller välj Ta bort variabel på menyn på variabelpanelen.

  • Du kan ta bort variabeln utan att bekräfta genom att dra den till knappen Ta bort variabel ().

Redigera dynamiska objekt

Du kan ändra de data som är kopplade till en variabel genom att redigera objektet som är kopplat till variabeln. Om du till exempel arbetar med en synlighetsvariabel, ändrar du objektets synlighetsstatus på lagerpanelen. Genom att redigera dynamiska objektkandu skapa flera datauppsättningar som kan användas i mallen.

 1. Markera ett dynamiskt objekt på ritytan, eller gör något av följande om du vill markera ett dynamiskt objekt automatiskt:

  • Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klicka på en variabel på variabelpanelen.

  • Markera en variabel på variabelpanelen och välj Markera bundet objekt på menyn på variabelpanelen.

  • Om du vill markera alla dynamiska objekt väljer du Markera alla bundna objekt på menyn på variabelpanelen.

 2. Redigera data som tillhör objektet på följande sätt:

  • För text redigerar du textsträngen på ritytan.

  • För länkade filer ersätter du bilden med hjälp av länkpanelen eller genom att välja kommandot Arkiv > Montera.

  • För diagram redigerar du data på diagramdatapanelen.

  • För alla objekt med dynamisk synlighet ändrar du synlighetsstatus för objektet på lagerpanelen.

Identifiera dynamiska objekt med hjälp av XML-ID:n

På variabelpanelen anges namnen på de dynamiska objekt som visas på lagerpanelen. Om du sparar mallen i SVG-format för användning med andra Adobe-produkter, måste objektnamnen följa konventionerna för hur XML-objekt ska namnges. XML-namn måste till exempel börja med en bokstav, ett understreck eller ett kolon, och de får inte innehålla några blanksteg.

I Illustrator tilldelas alla dynamiska objekt du skapar automatiskt ett giltigt XML-ID. Om du vill visa, redigera eller exportera objektnamn med hjälp av XML-ID:n, väljer du Redigera > Inställningar > Enheter (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Enheter (Mac OS) och markerar XML-ID.

Förhandsvisa dokumentet med varje datauppsättning

Om du vill se hur de slutliga bilderna kommer att se ut kan du förhandsvisa dem innan du exporterar filerna. Använd piltangenterna bredvid datauppsättningen på variabelpanelen för att navigera och förhandsvisa den önskade datauppsättningen i ditt dokument.

Exportera filer med hjälp av panelen Funktionsmakron

När du har definierat variabler och en eller flera datauppsättningar kan du exportera teckningar med hjälp av datauppsättningsvärdena i gruppbearbetningsläge. Gör så här:

 1. Använd panelen Funktionsmakron (Fönster > Funktionsmakron) för att spela in ett funktionsmakro för att spara ditt dokument i det önskade formatet. Mer information finns i Automatisering med funktionsmakron.

 2. Välj Grupp på menyn på panelen Funktionsmakron och välj den åtgärd du har skapat i föregående steg.

 3. För Källa väljer du Datauppsättningar för att spela upp åtgärden för varje datauppsättning i den aktuella filen.

 4. För Mål anger du vad du vill göra med de bearbetade filerna. Du kan lämna filerna öppna utan att spara ändringarna (Ingen), spara och stänga filerna på deras aktuella plats (Spara och stänga) eller spara filerna på en annan plats (Mapp).

  Beroende på vilket målalternativ du väljer kan du ange ytterligare alternativ för att spara filerna. Mer information finns i Spela upp ett funktionsmakro för en grupp av filer.

 5. Klicka på OK.

Spara en mall för datasammanslagning

När du anger variabler i ett Illustrator-dokument skapar du en mall för datasammanslagning. Du kan spara mallen i SVG-format om du vill använda den med andra Adobe-produkter, som Adobe® Graphics Server. En utvecklare som hanterar Adobe® Graphics Server kan till exempel binda SVG-filens variabler direkt till en databas eller en annan datakälla.

 1. Välj Arkiv > Spara som, ange ett filnamn, välj SVG som filformat och klicka på Spara.

 2. Klicka på Fler alternativ och välj Innefatta Adobe Graphics Server-data. All information som behövs för variabelersättning i SVG-filen inkluderas.

 3. Klicka på OK.

Har du problem med importen av CSV-filen?

Om du får felmeddelandet: Det inkommande variabelbiblioteket är ogiltigt när du överför en CSV-datakällfil kan du kontrollera följande:

 • Att din CSV-fil är inte tom.
 • Kalkylblad du skapat med den senaste versionen av Microsoft Excel sparas som CSV (kommaseparerat) (*.csv) eller CSV (MS-DOS) (*.csv) och de som skapats med Apple Numbers sparas som CSV-format med Unicode (UTF-8)-kodning. Datakällfiler som sparats i andra filformat som t.ex. Macintosh Comma Separated (*.csv) stöds inte för datasammanfogning.
 • Att alla kolumner har ett datafältnamn. Exempel: Illustrator visar felmeddelandet när en kolumn i din datakällfil innehåller data men saknar ett datafältnamn.
 • Att datakällfilen inte har en tom kolumn mellan ifyllda kolumner. Exempel: Illustrator visar felmeddelandet när kolumn B och D i din datakällfil innehåller data men kolumn C är tom.
Example-errors-while-importing-CSV-files
Exempel: fel vid konfiguration av en CSV-datakällfil för datasammanfogning

A. Datafältnamn saknas för en kolumn B. En tom kolumn finns mellan ifyllda kolumner 
 • Att datafältnamnen i ditt kalkylblad inte innehåller blanksteg.
 • Att sökvägarna till bild- och grafikfiler i din datakällfil inte innehåller blanksteg.
 • Att grafikfilerna som länkas från din datakällfil är sparade som kommaseparerade filer (.csv).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy