I Illustrator finns en mängd olika alternativ för att formatera asiatiska tecken. Du kan till exempel ställa in asiatiska Open Type-teckensnittsattribut samt använda tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari och kurikaeshi moji shori. Dessutom kan du kombinera asiatiska och latinska teckensnitt och skapa sammansatta teckensnitt.

Obs!

Om du vill aktivera stöd för GB18030-teckensnitt för förenklad kinesiska i Windows XP läser du filen Viktigt i mappen Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

Visa alternativ för asiatisk text

Som standard döljs alternativ för asiatisk text på panelen Tecken, Stycke och OpenType samt menyn Text.

 1. Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive Illustrator > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Välj Visa asiatiska alternativ och klicka på OK.

  Du kan styra hur teckensnittsnamn visas (på engelska eller på modersmålet) genom att markera eller avmarkera Visa teckensnittsnamn på engelska.

Obs!

Operativsystemet måste ha stöd för de språk som du vill arbeta med. Kontakta tillverkaren av systemprogramvaran om du vill ha mer information.

Ange asiatiska OpenType-teckensnittsattribut

Asiatiska OpenType-teckensnitt kan omfatta flera funktioner som inte är tillgängliga i aktuella PostScript- och TrueType-teckensnitt. Dessutom kan asiatiska OpenType-teckensnitt erbjuda alternativa specialtecken för många tecken.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill använda inställningen på. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.

  Leta på menyn Text > Teckensnitt. OpenType-teckensnitt visas med ikonen .

 3. Ange något av följande alternativ på panelen OpenType:

  Proportionella mått

  Kerning sker i enlighet med teckensnittets proportionella mått.

  H- eller V-format

  Växlar hiragana-teckensnitt vilka har skilda tecken för vågrät och lodrät text, t.ex. ihopdragna ljud, dubbla konsonanter och fonetiska index.

  Latinsk kursiv

  Ändrar alfanumeriska tecken med halv bredd till kursiv.

Ersätta tecken med en annan specialteckenform

 1. Markera de tecken som du vill ersätta.
 2. Välj ett alternativ på menyn på panelen Specialtecken. Om inte följande alternativ visas väljer du Visa asiatiska alternativ i textinställningarna. Om ett alternativ är nedtonat är inte specialteckenformuläret tillgängligt för det aktuella teckensnittet:

  Traditionella former

  Ersätter de markerade tecknen med traditionella former.

  Expertformer

  Ersätter de markerade tecknen med deras expertformer.

  JIS 04-former

  Ersätter de markerade tecknen med JIS 04-former.

  JIS 90-former

  Ersätter de markerade tecknen med JIS 90-former.

  JIS 78-former

  Ersätter de markerade tecknen med JIS 78-former.

  JIS 83-former

  Ersätter de markerade tecknen med JIS 83-former.

  Former med halv bredd med fast teckenbredd

  Ändrar specialtecknen för de markerade latinska tecknen till hankaku med fast teckenindelning (halv bredd).

  Former med tredjedelsbredd med fast teckenbredd

  Ändrar specialtecknen för de markerade latinska tecken till fast teckenindelning med tredjedelsbredd.

  Former med fjärdedelsbredd med fast teckenbredd

  Ändrar specialtecknen för de markerade latinska tecknen till fast teckenindelning med fjärdedelsbredd.

  Tips! Om du vill återställa ett alternativt specialtecken till standardformat, markerar du det och väljer Återgå till standardformat på menyn på panelen Specialtecken. Du kan inte använda den här metoden för att återställa alternativa specialtecken som använts med hjälp av ett teckenformat.

Ange hur radavstånd mäts i asiatisk text

 1. Markera de stycken som du vill justera.
 2. Välj ett radavståndsalternativ på panelen Stycke.

  Avstånd nederkant till nederkant Avstånd överkant till överkant Avstånd i asiatisk text Asiatisk text: avstånd Avstånd överkant till överkant

  Mäter avståndet mellan textraderna från överkanten på en rad till överkanten på nästa rad. Om du använder radavstånd mellan överkanter justeras första textraden i ett stycke i jämnhöjd med markeringsramens överkant.

  Radavstånd mellan nederkanter

  Mäter för vågrät text avståndet mellan textrader från textens baslinje. Om du använder radavstånd mellan nederkanter så visas avstånd mellan den första textraden och markeringsramen. En bock markerar vilket alternativ som har valts.

  Obs! Det alternativ för radavstånd som du väljer påverkar inte avståndet mellan raderna, utan endast hur radavståndet ska mätas.

Rotera halvbreddstecken i lodrät text

Riktningen på halvbreddstecken, t.ex. latinsk text och siffror, ändras i lodrät text. Halvbreddstecken roteras som standard ett och ett.

Om du inte vill att halvbreddstecken ska roteras avmarkerar du Vertikal standardjustering för latinska tecken på menyn på panelen Tecken.

Latinsk text före och efter rotation
Latinsk text före och efter rotation

Använda tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (kallas också kumimoji och renmoji) är ett vågrätt typblock som läggs ut med lodräta typrader. Med hjälp av tate-chu-yoko är det enklare att läsa halvbreda tecken som siffror, datum och korta utländska ord i lodrät text.

Siffror utan tate-chu-yoko (vänster) jämfört med siffror roterade med tate-chu-yoko (höger)
Siffror utan tate-chu-yoko (vänster) jämfört med siffror roterade med tate-chu-yoko (höger)

 1. Markera tecknen och välj Tate-chu-yoko på menyn på panelen Tecken. (Välj detta en gång till om du vill stänga av Tate-chu-yoko.)
 2. Välj någon av följande inställningar för tate-chu-yoko på menyn på panelen Tecken:

  Upp/ned

  Anger ett positivt värde för att flytta texten uppåt och ett negativt värde för att flytta den nedåt.

  Vänster/höger

  Anger ett positivt värde för att flytta texten till höger och ett negativt värde för att flytta den till vänster.

  Tips! Använd tsume eller spärra/knip på panelen Tecken om du vill justera teckenavståndet för tate-chu-yoko.

  Obs! Om alternativet Tate-chu-yoko inte visas måste du välja Visa asiatiska alternativ i textinställningarna.

Använda aki

Aki är det vita utrymmet före och efter ett tecken. Vanligtvis är det fasta mellanrum som används mellan tecken baserat på mojikumi-inställningen för ett stycke. Du kan ändra mojikumi-inställningen för specialtecken med hjälp av alternativen för Infoga Aki på panelen Tecken. Om du t.ex. vill lägga till ett mellanrum före en inledande parentes använder du alternativet Infoga Aki (vänster).

Parentes utan aki (vänster) jämförd med parentes med aki (höger)
Parentes utan aki (vänster) jämförd med parentes med aki (höger)

 1. Markera de tecken som du vill justera med textverktyget och gör något av följande på panelen Tecken:
  • Om du vill lägga till aki före eller efter ett tecken väljer du hur många aki som du vill lägga till på menyn Infoga Aki (vänster)  eller Infoga Aki (höger)  på panelen Tecken. Om du anger t.ex. 2bu läggs ett halvt helbreddsmellanrum till, och om du anger 4bu läggs en fjärdedel av ett helbreddsmellanrum till.

  • Om du vill komprimera aki mellan tecken anger du ett procenttal för Tsume . Ju högre procenttal desto mindre aki mellan tecknen.

  Obs!

  Om inte alternativen Infoga Aki eller Tsume visas väljer du Visa asiatiska alternativ i textinställningarna.

  Tecken utan tsume (vänster) jämförd med tecken med tsume (höger)
  Tecken utan tsume (vänster) jämförd med tecken med tsume (höger)

Använda warichu

Med alternativet Wari-Chu på panelen Tecken minskas den markerade textens teckensnittsstorlek procentuellt och texten delas i flera rader, vågrätt eller lodrätt beroende på textriktningen.

Lodrät och vågrät text med warichu
Lodrät och vågrät text med warichu

 1. Markera text och välj Wari-Chu på menyn på panelen Tecken. (Välj detta igen om du vill stänga av det.)
 2. Välj någon av följande inställningar för warichu på menyn på panelen Tecken:

  Rader

  Anger hur många textrader som ska visas som warichutecken.

  Radmellanrum

  Bestämmer avståndet mellan raderna med warichutecken.

  Skala

  Anger storleken för warichutecknen som en procentandel av huvudtexten.

  Justering

  Anger justeringen av warichutecken. Om du t.ex. väljer Överkant i ett lodrätt ramstödraster så justeras början av warichutecknen överst i ramen. Justeringen visar hur warichu-texten visas i relation till huvudtexten.

  Radbrytningsalternativ

  Anger det minsta antalet tecken som krävs före och efter radbrytningen för att en ny rad ska påbörjas.

Justera asiatiska tecken med mojisoroe

Mojisoroe är justeringen av tecken i asiatisk text. När en rad med text innehåller tecken med olika storlek, kan du ange hur texten ska justeras efter de största tecknen på raden: mot överkanten, mitten eller underkanten i EM-rutan (höger, mitten och vänster för lodräta ramar), mot den latinska baslinjen eller mot överkanten eller underkanten på ICF-rutan (höger eller vänster för lodräta ramar). ICF (Ideographic Character Space) är den medelhöjd och medelbredd som använts av teckensnittsdesignern för de ideografiska tecken som utgör ett teckensnitt.

Alternativ för teckenjustering
Alternativ för teckenjustering

A. Små tecken justerade efter nedre kanten B. Små tecken justerade mot mitten C. Små tecken justerade efter den övre kanten 
 1. Välj ett alternativ på undermenyn Teckenjustering på panelen Tecken:

  Latinsk baslinje

  Justerar små tecken på raden efter de stora tecknen.

  Fyrkant överst/höger, Fyrkant mitten eller Fyrkant nederst/vänster

  Justerar de minsta tecknen på en rad mot angiven position för det största tecknets EM-ruta. I lodräta textramar justerar Fyrkant överst/höger texten till höger om EM-rutan och Fyrkant nederst/vänster justerar texten till vänster om EM-rutan.

  ICF-ruta överst/höger och ICF-ruta nederst/vänster

  Justerar små tecken på raden efter ICF som anges av de stora tecknen. I lodräta textramar justeras text med ICF-ruta överst/höger efter ICF och med ICF-ruta nederst/vänster efter rutans vänstra kant.

Använda mojikumi

Med Mojikumi anger du specifikationer för japansk textdisposition: mellanrum för japanska tecken, latinska tecken, interpunktion, specialtecken, radbörjan och radslut samt siffror. Du kan också ange styckeindrag.

De befintliga reglerna för teckenavstånd i Illustrator följer JIS-specifikationen (Japanese Industrial Standards) JISx4051–1995. Du kan välja från en fördefinierad mojikumi-uppsättning som finns i Illustrator.

Du kan också skapa särskilda mojikumi-uppsättningar. I en ny mojikumi-uppsättning kan du redigera inställningarna för mellanrum som du använder ofta, t.ex. mellanrum mellan punkt och efterföljande inledande parentes. Du kan t.ex. skapa ett intervjuformat där du vill ha ett långt tankstreck före en fråga och svaren inom parenteser.

Välja en mojikumi-uppsättning för ett stycke

 1. Ange Kerning till noll på panelen Tecken.
 2. Välj ett kommando på menyn Mojikumi-uppsättning på panelen Stycke: 

  Inget Inaktivera användning av mojikumi.

  YakumonoHankaku mojikumi-uppsättningYakumonoHankaku Använder halvbrett avstånd för interpunktion.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi-uppsättningGyoumatsuYakumonoHankaku Använder helbrett avstånd för de flesta tecken utom för det sista tecknet i en rad.

  YakumonoHankaku (vänster) and GyoumatsuYakumonoHankaku (höger)
  YakumonoHankaku (vänster) and GyoumatsuYakumonoHankaku (höger)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi-uppsättningGyoumatsuYakumonoZenkaku Använder helbrett avstånd för de flesta tecken och för det sista tecknet i en rad.

  YakumonoZenkaku mojikumi-uppsättningYakumonoZenkaku Använder helbrett avstånd för interpunktion.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (vänster) och YakumonoZenkaku (höger)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (vänster) och YakumonoZenkaku (höger)

Skapa en mojikumi-uppsättning

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Mojikumi-inställningar.

  • Välj Mojikumi-inställningar på popup-menyn Mojikumi-uppsättning på panelen Stycke.

 2. Klicka på Ny i dialogrutan Mojikumi-inställningar.
 3. Ange ett namn för den nya uppsättningen, ange den befintliga uppsättning som den nya ska baseras på och klicka på OK.
 4. Välj Procent (%) eller Bu på popup-menyn Enheter.
 5. Ange värden för Önskat, Minimal och Maximal för varje alternativ. Värdet Minimal används för att komprimera rader för kinsoku (ange ett värde som är mindre än värdet Önskat). Värdet Maximal används för att sträcka ut rader för marginaljusterad text (ange ett värde som är större än värdet Önskat).

  Obs!

  Beroende på teckentyp kan du ange samma värden för Önskat, Minimal och Maximal om du inte vill ändra mellanrummen.

 6. Klicka på Spara eller OK om du vill spara inställningarna. Klicka på Avbryt om du inte vill spara inställningarna.

  Obs!

  Om du skapar japansk text med många halvbreddsmellanrum eller latinska parenteser ökar problemen med textdisposition. Vi rekommenderar att du undviker latinska parenteser och i stället använder helbreddsparenteser vid disposition av japansk text. Använd bara latinska parenteser om du använder förhållandevis långa engelska meningar i japansk text, eller om problemen skulle bli ännu större av att inte använda latinska parenteser.

Arbeta med mojikumi-uppsättningar

 1. Gör något av följande i dialogrutan Mojikumi-inställningar:
  • Om du vill exportera en uppsättning klickar du på Exportera, väljer en plats för filen, anger ett filnamn och klickar på Spara. Filen sparas i MJK-format.

  • Om du vill importera en uppsättning klickar du på Importera, väljer en MJK-fil och klickar på Öppna.

  • Om du vill ta bort en uppsättning markerar du den på popup-menyn Mojikumi och klickar sedan på Ta bort. All text som mojikumi-uppsättningen användes på återgår till standardinställningarna.

  Obs!

  Du kan inte ta bort fördefinierade mojikumi-uppsättningar.

Använda kinsoku

Med kinsoku anges radbrytningar för japansk text. Tecken som inte kan placeras i början eller slutet av en rad kallas för kinsoku-tecken. I Illustrator finns fasta kinsoku-uppsättningar och mjuka kinsoku-uppsättningar, och i Photoshop finns svaga och maximala uppsättningar. Mjuka eller svaga kinsoku-uppsättningar utelämnar symboler för långa vokalljud och små hiragana-tecken. Du kan använda de här befintliga uppsättningarna eller skapa egna uppsättningar genom att lägga till eller ta bort kinsoku-tecken.

Du kan också ange hängande tecken för hängande japansk interpunktion och ange tecken som inte kan delas upp när en rad överskrids.

Du kan ange om text ska skjutas ihop eller skjutas ut så att inte kinsoku-tecknen hamnar på fel ställe.

Välja kinsoku-inställningar för ett stycke

 1. Välj ett kommando på menyn Kinsoku-uppsättning på panelen Stycke:

  Ingen

  Inaktiverar användningen av kinsoku shori.

  Mjukt eller Hårt

  Förhindrar att markerade tecken börjar eller avslutar en rad.

Skapa en kinsoku-uppsättning

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Kinsoku Shori-inställningar.

  • Välj Kinsoku-inställningar på menyn Kinsoku-uppsättning på panelen Stycke.

 2. Klicka på Ny uppsättning i dialogrutan Kinsoku Shori-inställningar.
 3. Ange ett namn för den nya uppsättningen, ange den befintliga uppsättning som den nya ska baseras på och klicka på OK.
 4. Om du vill lägga till ett tecken i ett fält markerar du fältet och gör något av följande:
  • Ange ett tecken i rutan Indata och klicka på Lägg till.

  • Ange kodsystem (Shift JIS, JIS, Kuten eller Unicode), ange koden och klicka på Lägg till.

 5. Om du vill ta bort ett tecken i ett fält markerar du tecknet och klickar på Ta bort. Du kan också trycka på backstegstangenten (Windows) eller Delete (MacOS).
 6. Om du vill kontrollera den aktuella teckenkoden markerar du Shift JIS, JIS, Kuten eller Unicode och visar kodsystemet.
 7. Klicka på Spara eller OK om du vill spara inställningarna. Klicka på Avbryt om du inte vill spara inställningarna.

Använda kinsoku-uppsättningar

 1. Gör något av följande i dialogrutan Kinsoku Shori-inställningar:
  • Om du vill exportera en kinsoku-uppsättning klickar du på Exportera. Välj en plats för filen, ange ett filnamn och klicka på Spara.

   Filen sparas i KSK-format.

  • Om du vill importera en kinsoku-uppsättning klickar du på Importera. Markera en KSK-fil och klicka på Öppna.

  • Om du vill ta bort en kinsoku-uppsättning väljer du den uppsättning du vill ta bort på popup-menyn. Klicka sedan på Ta bort uppsättning.

   Obs! Du kan inte ta bort fördefinierade kinsoku-inställningar.

Ange radbrytningsalternativ för kinsoku

Kinsoku Shori eller Mojikumi måste vara markerat om du vill använda följande radbrytningsalternativ:

 1. Välj Kinsoku Shori-typ på menyn på panelen Stycke och sedan en av följande metoder:

  Skjut inåt först

  Flyttar tecken uppåt till föregående rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad.

  Skjut utåt först

  Flyttar tecken nedåt till nästa rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad.

  Skjut bara utåt

  Flyttar alltid tecken nedåt till nästa rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad. Det görs inget försök att skjuta inåt.

  En bock markerar vilken metod som har valts.

Aktivera och inaktivera bunri-kinshi

När Bunri-kinshi är aktiverat delas inte de tecken som angetts i avsnittet Bunri-Kinshi i dialogrutan Kinsoku Shori-inställningar.

 1. Välj Bunri-kinshi på menyn på panelen Stycke.

  Obs!

  Det här alternativet är tillgängligt endast när kinsoku shori är aktiverat.

Ange ett burasagari-alternativ

Med Burasagari placeras enkelbyte-punkter, dubbelbyte-punkter, enkelbyte-kommatecken och dubbelbyte-kommatecken utanför styckets markeringsram.

 1. Välj Burasagari på menyn på panelen Stycke.
 2. Välj ett alternativ på undermenyn:

  Ingen

  Inaktiverar hängande interpunktion.

  Vanlig

  Aktiverar hängande interpunktion utan att tvinga ojämna rader mot markeringsramens kant.

  Tvinga

  Tvingar interpunktion utanför markeringsramen genom att sträcka ut rader som slutar inom ramen och avslutas med hängande tecken.

  Obs! Burasagari-alternativen är inte tillgängliga om Kinsoku Shori har angetts till Ingen.

Använda kurikaeshi moji shori

Med hjälp av alternativet Kurikaeshi Moji Shori på panelen Stycke kan du styra hur upprepade tecken i japansk text hanteras. Som standard ersätter ett märke för upprepat tecken det andra tecknet när två identiska tecken följer efter varandra i en brödtext. Om det här alternativet är valt så visas båda tecknen om de är uppdelade av en radbrytning.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (vänster) och YakumonoZenkaku (höger)
Text utan alternativet Kurikaeshi Moji Shori (vänster) jämfört med text med Kurikaeshi Moji Shori (höger)

 1. Markera det textstycke där du vill använda upprepade tecken med valfritt textverktyg. Om du inte har någon text används inställningen på ny text som skrivs.
 2. Välj Kurikaeshi Moji Shori på menyn på panelen Stycke.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy