Om segment

Webbsidor kan innehålla många olika element, t.ex. HTML-text, bitmappsbilder och vektorgrafik. I Illustrator kan du använda segment för att ange gränser för olika webbelement i teckningar. Om en teckning innehåller t.ex. en bitmappsbild som måste optimeras i JPEG-format, medan resten av bilden är bättre som en GIF-fil, kan du isolera den bitmappsbilden med hjälp av ett segment. Om du sparar teckningen som en webbsida med hjälp av kommandot Spara för webben & enheter, kan du välja att spara varje segment som en fristående fil med eget format, egna inställningar och egen färgtabell.

Segment i ett Illustrator-dokument motsvarar tabellceller i den slutliga webbsidan. Segmentområdet exporteras som standard som en bildfil som omsluts av en tabellcell. Om du vill att tabellcellen ska innehålla HTML-text och en bakgrundsfärg i stället för en bildfil, kan du ändra segmenttypen till Ingen bild. Om du vill konvertera Illustrator-text till HTML-text kan du ändra segmenttypen till HTML-text.

Teckningssegment av olika segmenttyper
Teckningssegment av olika segmenttyper

A. Inget bildsegment B. Bildsegment C. HTML-textsegment 

Du kan visa segment på ritytan och i dialogrutan Spara för webben & enheter. Segmenten numreras från vänster till höger och uppifrån och ned, med början i teckningens övre vänstra hörn. Om du ändrar ordningen på segmenten eller det sammanlagda antalet segment, uppdateras segmentnumren enligt den nya ordningen.

När du skapar ett segment delas den omgivande teckningen upp i automatiska segment för att behålla layouten med hjälp av en webbaserad tabell. Det finns två typer av automatiska segment: autosegment och delsegment. Autosegment omfattar de områden i teckningen som du inte angav som ett segment. Autosegment återskapas varje gång som du lägger till eller redigerar segment. Delsegment visar hur överlappande, användardefinierade segment delas upp. Även om delsegment är numrerade och visar en segmentsymbol kan du inte markera dem separat från det underliggande segmentet. Delsegment och autosegment återskapas efter hand som du arbetar.

Skapa segment

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett eller flera objekt på ritytan och välj Objekt > Segment > Skapa.

  • Markera segmentverktyget  och dra över det område där du vill skapa ett segment. Skift-dra om du vill begränsa segmentet till en kvadrat. Håll ned Alt och dra om du vill rita segmentet från mitten.

  • Markera ett eller flera objekt på ritytan och välj Objekt > Segment > Skapa från markering.

  • Placera stödlinjer där du vill att teckningen ska segmenteras och välj Objekt > Segment > Skapa från stödlinjer.

  • Markera ett befintligt segment och välj Objekt > Segment > Duplicera segment.

   Tips! Använd kommandot Objekt > Segment > Skapa om du vill att segmentets dimensioner ska överensstämma med gränsen för ett element i teckningen. Om du flyttar eller ändrar elementet justeras segmentområdet automatiskt, så att det omfattar den nya teckningen. Du kan också använda det här kommandot om du vill skapa ett segment med text och grundläggande formategenskaper från ett textobjekt.

   Tips! Använd verktyget Segment, kommandot Skapa från markering eller kommandot Skapa från stödlinjer om du vill att segmentdimensionerna ska vara oberoende av den underliggande teckningen. Segment som du skapar på något av de här sätten visas som objekt på panelen Lager, och du kan flytta dem, ändra storlek på dem och ta bort dem på samma sätt som andra vektorobjekt.

Markera segment

Använd verktyget Segmentmarkering  om du vill markera ett segment i bildfönstret eller i dialogrutan Spara för webben & enheter.

 • Markera ett segment genom att klicka på det.
 • Markera flera segment genom att Skift-klicka. (I dialogrutan Spara för webben & enheter kan du även Skift-dra.)
 • Om du vill markera ett underliggande segment när du arbetar med överlappande segment, klickar du på segmentets synliga del.

  Du kan också markera segment i bildfönstret på något av följande sätt:

 • Om du vill markera ett segment som skapades med kommandot Objekt > Segment > Skapa, markerar du motsvarande teckning på ritytan. Om segmentet hör till en grupp eller ett lager markerar du målsymbolen bredvid gruppen eller lagret på panelen Lager.
 • Om du vill markera ett segment som skapades med segmentverktyget, kommandot Skapa från markering eller kommandot Skapa från stödlinjer, anger du segmentet som mål på panelen Lager.
 • Klicka på segmentbanan med markeringsverktyget .
 • Du kan markera ett bansegment eller en fästpunkt i ett segment genom att klicka på dem med direktmarkeringsverktyget.

  Obs! Du kan inte markera autosegment. De här segmenten är gråtonade.

Ange segmentalternativ

Segmentets alternativ bestämmer hur segmentets innehåll ser ut och fungerar på den slutliga webbsidan.

 1. Gör något avföljande med verktyget Segmentmarkering:
  • Markera ett segment i bildfönstret och välj Objekt > Segment > Alternativ för segment.

  • Dubbelklicka med segmentmarkeringsverktyget på ett segment i dialogrutan Spara för webben & enheter.

 2. Välj en segmenttyp och ange följande alternativ:

  Bild

  Välj den här typen om du vill att segmentområdet ska vara en bildfil på den slutliga webbsidan. Om du vill att bilden ska vara en HTML-länk anger du en webbadress och målramgrupp. Du kan också ange ett meddelande som ska visas i webbläsarens statusfält när musen hålls över bilden, alternativ text som visas när bilden inte visas och en bakgrundsfärg för tabellcellen.

  Ingen bild

  Välj den här typen om du vill att segmentområdet ska innehålla HTML-text och en bakgrundsfärg på den slutliga webbsidan. Ange önskad text i textrutan Text visad i cell, och formatera sedan texten med hjälp av vanliga HTML-taggar. Se till så att du inte anger mer text än vad som kan visas i segmentområdet. (Om du anger för mycket text kommer den att nå över till närliggande segment och påverka webbsidans layout.) Du kan dock inte se texten på ritytan och den visas inte förrän du visar webbsidan i en webbläsare.) Ange alternativen Vågrät och Lodrät om du vill ändra textens justering i tabellcellen.

  HTML-text

  Den här typen är tillgänglig endast när du skapar segment genom att markera ett textobjekt och välja Objekt > Segment > Skapa. Illustrator-texten konverteras till HTML-text med grundläggande formateringsattribut på den slutliga webbsidan. Om du vill redigera texten uppdaterar du texten i teckningen. Ange alternativen Vågrät och Lodrät om du vill ändra textens justering i tabellcellen. Du kan också välja en bakgrundsfärg för tabellcellen.

  Tips! Om du vill redigera texten för HTML-textsegment i dialogrutan Alternativ för segment, ändrar du segmenttypen till Ingen bild. Då bryts länkarna med textobjektet på ritytan. Om du vill åsidosätta textformatering anger du <oformaterad> som det första ordet i textobjektet.

Låsa segment

Du kan förhindra att ofrivilliga ändringar, t.ex. ändring av storlek och flyttning, görs genom att låsa segment.

 • Om du vill låsa alla segment väljer du Visa > Lås segment.
 • Om du vill låsa enstaka segment klickar du på segmentets redigeringskolumn på panelen Lager.

Justera segmentgränser

Om du har skapat ett segment med kommandot Objekt > Segment > Skapa, är segmentets placering och storlek knutet till den teckning som segmentet finns i. Därför justeras segmentgränserna automatiskt om du flyttar teckningen eller ändrar storlek på den.

Om du har skapat ett segment med segmentverktyget eller kommandot Skapa från markering eller Skapa från stödlinjer, kan du justera segment manuellt på följande sätt:

 • Om du vill flytta ett segment drar du segmentet till en ny placering med hjälp av segmentmarkeringsverktyget . Tryck på Skift om du vill begränsa flytten till en lodrät, vågrät eller diagonal linje om 45°.
 • Om du vill ändra storlek på ett segment markerar du segmentet med segmentmarkeringsverktyget och drar i ett hörn eller en sida på segmentet. Du kan också ändra storlek på segment genom att använda markeringsverktyget och panelen Omforma.
 • Om du vill justera eller fördela segment använder du panelen Justera objekt. Justering av segment kan ta bort onödiga autosegment. HTML-filerna som skapas blir mindre och på så sätt mer effektiva.
 • Om du vill ändra segmentens skiktordning drar du segmentet till en ny plats på panelen Lager eller väljer kommandot Objekt > Ordna.
 • Om du vill dela ett segment markerar du segmentet och väljer Objekt > Segment > Dela segment.

  Du kan kombinera segment oavsett vilken metod de skapades med. Markera segmenten och välj Objekt > Segment > Kombinera segment. Segmentet som bildas får sina dimensioner och sin placering från den rektangel som skapas när de yttre kanterna på de kombinerade segmenten förenas. Om de kombinerade segmenten inte ligger intill varandra, eller om de har olika proportioner eller justeringar, kan det nya segmentet överlappa andra segment.

  Om du vill ändra storlek på alla segment utifrån ritytans gränser väljer du Objekt > Segment > Beskär till rityta. Segment som sträcker sig utanför ritytan beskärs till ritytans gränser, och autosegment som ligger inom ritytans gränser utsträcks ända till gränserna. Inget ändras i teckningen.

Ta bort segment

Du kan ta bort segment genom att radera dem eller frigöra dem från motsvarande objekt i teckningen.

 • Du tar bort ett segment genom att markera det och trycka på Ta bort. Om segmentet skapades med kommandot Objekt > Segment > Skapa, tas motsvarande teckning bort samtidigt. Om du vill behålla motsvarande teckning frigör du segmentet i stället för att ta bort det.
 • Om du vill ta bort alla segment väljer du Objekt > Segment > Ta bort alla. Segment som har skapats med kommandot Objekt > Segment > Skapa tas inte bort, utan frigörs i stället.
 • Om du vill frigöra ett segment markerar du det och väljer Objekt > Segment > Frigör.

Visa och dölja segment

 • Välj Visa > Dölj segment om du vill dölja segment i bildfönstret.
 • Om du vill dölja segment i dialogrutan Spara för webben & enheter klickar du på knappen Växla segments synlighet .
 • Om du vill dölja segmentnummer och ändra färgen på segmentlinjer väljer du Redigera > Inställningar > Smarta stödlinjer och segment (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Smarta stödlinjer och segment (Mac OS).

Skapa bildscheman

Med hjälp av bildscheman kan du länka ett eller flera områden i en bild, så kallade aktiva punkter, till en webbadress. När en användare klickar på den aktiva punkten hämtas den länkade filen till webbläsaren.

Den största skillnaden mellan att använda bildscheman jämfört med att använda segment för att skapa länkar, är hur teckningen exporteras som webbsida. Bildscheman bevarar teckningen som en enda bildfil medan segment delar upp teckningen i separata filer. En annan skillnad är att du kan länka flersidiga och fyrkantiga områden i en teckning med bildscheman, medan du kan länka endast fyrkantiga områden med segment. Om du ska länka endast fyrkantiga områden rekommenderar vi att du använder segment i stället för ett bildschema.

Obs!

Om du vill undvika oväntade resultat ska du inte skapa aktiva punkter för bildscheman i segment som innehåller webbadresslänkar – vissa webbläsare klarar inte att hantera både länkar för bildscheman och länkar för segment.

 1. Markera det objekt som du vill länka till en webbadress.
 2. Markera en form för bildschemat på menyn Bildschema på panelen Attribut.
 3. Ange en relativ eller fullständig webbadress i adresstextrutan eller välj en i listan över tillgängliga webbadresser. Du kan kontrollera webbadressens plats genom att klicka på webbläsarknappen.

  Obs!

  Om du vill öka antalet synliga poster på webbadressmenyn, väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Attribut. Ange ett värde mellan 1 och 30 för att definiera hur många webbadresser som ska visas i webbadresslistan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy