Importera text

Du kan importera text till teckningar från en fil som skapades i ett annat program. Följande format kan hanteras vid import av text i Illustrator:

 • Microsoft® Word för Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 och 2007

 • Microsoft Word för Mac OS X, 2004 och 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Vanlig text (ASCII) kodad som ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Chinese Big 5, kyrillisk, GB18030, grekisk, turkisk, baltisk och centraleuropeisk.

  Om du importerar text från en fil behålls textens tecken- och styckeformatering. Den här formateringen behålls inte om du kopierar och klistrar in texten. Text från en RTF-fil behåller t.ex. teckensnitt och stil i Illustrator. Du kan också ange alternativ för kodning och formatering när du importerar text från en vanlig textfil.

  Obs! Om du importerar text från Microsoft Word eller RTF-filer måste du se till att teckensnitten som används i filen finns på datorn. Om teckensnitt och teckensnittsformat saknas (inklusive teckensnitt som har samma namn men olika format, Type 1, TrueType och CID) kan det orsaka oväntade resultat. På japanska datorer kan olikheter i teckenuppsättningar förhindra att text som har skapats i Windows visas på skärm med Mac OS.

Importera text till en ny fil

 1. Välj Arkiv > Öppna.

 2. Markera textfilen du vill öppna,och klicka på Öppna.

Importera text till en befintlig fil

 1. Välj Arkiv > Montera. Markera sedan den textfil som du vill importera och klicka på Montera.

 2. Om du monterar en vanlig textfil (.txt) ska du göra följande och sedan klicka på OK:

  • Ange teckenuppsättning och den plattform som användes när filen skapades.

  • Markera Extra radmatningar om du vill bestämma hur extra radmatningar ska hanteras i filen.

  • Markera Extra mellanslag om du vill att mellanslagssträngar ska ersättas med tabbar i filen. Ange det antal mellanslag som ska ersättas av en tabb.

Exportera text

Exportera text till en textfil

 1. Markera den text som ska exporteras med ett textverktyg.
 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. I dialogrutan Exportera väljer du en plats för filen och anger ett filnamn.
 4. Välj Textformat (TXT) som filformat.

 5. Ange den nya textfilens namn i namnrutan och klicka på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS).

 6. Välj plattform och kodmetod och klicka sedan på Exportera.

Tagga text för export till Flash

Du kan exportera text från Illustrator till Adobe Flash på en mängd sätt. Du kan exportera text som statisk eller dynamisk text eller som indatatext.Med dynamisk textkan du också ange en webbadress för webbplatsen som ska öppnas när en användare klickar på texten. Mer information om dynamisk text och indatatext finns i hjälpen för Flash.

Flash-text kan innehålla punkttext, text i figur eller text på en bana. All text konverteras till text i figur i SWF-format. Markeringsramar bevaras och all omformning som används på dem bevaras i SWF-format. Kopplade textobjekt exporteras för sig – om du vill tagga och exportera alla objekt i en koppling måste du markera och tagga vart och ett. Text som flödar över importeras till Flash Player intakt.

När du har taggat texten kan du importera den till Flash genom att exportera texten från Illustrator eller kopiera och klistra in den.

Obs!

När du taggar eller tar bort taggar från text ändras inte den ursprungliga texten i Illustrator. Du kan när som helst ändra taggen utan att ändra originalet.

 1. Markera textobjektet och klicka på Flash-text på kontrollpanelen.

 2. Välj något av följande på Text-menyn på panelen Flash-text:

  Statisk text

  Exporterar text till Flash Player som ett vanligt textobjekt som inte kan ändras dynamiskt eller genom programmering i Flash. Innehållet och utseendet på statisk text bestäms när du skapar texten.

  Dynamisk text

  Exporterar text som dynamisk text, som kan uppdateras genom programmering under körning via ActionScript-kommandon och -koder. Du kan använda dynamisk text för sportresultat, börskurser, nyhetsrubriker och liknande där du vill att texten ska kunna uppdateras dynamiskt.

  Inmatningstext

  Exporterar texten som indatatext, som är detsamma som dynamisk text men som även tillåter användarna att redigera texten i Flash Player. Du kan använda indatatext för formulär, enkäter och annat där du vill att användarna ska skriva eller redigera text.

 3. (Valfritt) Ange ett förekomstnamn för textobjektet. Om du inte anger något förekomstnamn kommer standardnamnet för textobjektet på panelen Lager att användas i Flash för att ändra textobjektet.
 4. Ange en återgivningstyp. Alternativet Använda enhetsteckensnitt konverterar specialtecken tillenhetsteckensnitt(kantutjämning går inte att använda för enhetsteckensnitt).

  Obs!

  Teckensnittsnamn är vanliga ord och skickas direkt till uppspelningsplattformens teckensnittssystem för sökning efter teckensnitt. Det finns emellertid flera speciella indirekta teckensnittsnamn som mappas till andra teckensnittsnamn beroende på uppspelningsplattformen. Dessa indirekta mappningar är hårdkodade för respektive plattformsspecifik port till Flash Player, och teckensnitten för respektive plattform väljs bland de systemstandardteckensnitt som troligen är tillgängliga. Ytterligare något att lägga på minnet är att indirekta mappningar anges för att maximera likheterna med indirekta teckensnitt som används på flera plattformar.

  Animering

  Optimerar text för utdata till animering.

  Läsbarhet

  Optimerar text för läsbarhet.

  Egen

  Med detta kan du ange egna värden för textens tjocklek och skärpa.

  Använda enhetsteckensnitt

  Konverterar specialtecken till enhetsteckensnitt. Kantutjämning går inte att använda för enhetsteckensnitt.

  _sans, _serif och _typewriter

  Mappar västerländska indirekta teckensnitt mellan plattformar för att säkerställa ett likartat utseende.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) och Mincho

  Mappar japanska indirekta teckensnitt mellan plattformar för att säkerställa ett likartat utseende.

  Obs!

  Mer information om indirekta teckensnitt finns i dokumentet med Flash-specifikationer, som finns på Adobe.com/se.

 5. (Valfritt) Välj något av följande:

  Valbar 

  Gör den exporterade texten valbar i Flash.

  Visa kantlinje runt text 

  Gör textens kantlinjer synliga i Flash.

  Redigera teckenalternativ 

  Öppnar dialogrutan Teckeninbäddning så att du kan bädda in särskilda tecken i textobjektet. Du kan välja de tecken som du vill bädda in från listan som visas, skriva tecknen i rutan Inkludera dessa tecken, klicka på Autofyll om du vill välja tecknen som ska bäddas in automatiskt eller kombinera dessa.

 6. (Valfritt) Om du taggar text som dynamisk text kan du ange webbadressen till sidan som ska öppnas när någon klickar på texten, och sedan välja ett målfönster för att ange var du vill läsa in sidan:

  _self

  Anger den aktuella ramen i aktuellt fönster.

  _blank

  Anger ett nytt fönster.

  _parent

  Anger den överordnade till aktuell ram.

  _top

  Anger ramen på den högsta nivån i aktuellt fönster.

 7. Om du taggar texten som indatatext ska du ange maximalt antal tecken som kan skrivas i textobjektet.

Obs!

När du har taggat texten som Flash-text kan du markera all sådan text på en gång genom att välja Markera > Objekt > Dynamisk flashtext eller Flashindatatext.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy