Om genomskinlighet

Genomskinlighet är så pass integrerat i Illustrator att det är lätt att lägga till det i teckningar utan att märka det. Du kan lägga till genomskinlighet i teckningar på något av följande sätt:

 • Minska opaciteten i objekt så att underliggande teckningar blir synliga.

 • Skapa variationer i genomskinlighet med opacitetsmasker.

 • Använda ett blandningsläge och ändra färgernas interagerande mellan överlappande objekt.

 • Använda övertoningar och nätövertoningar som innehåller genomskinlighet.

 • Använda effekter eller grafikformat som innehåller genomskinlighet, t.ex. skuggor.

 • Importera Adobe Photoshop-filer som innehåller genomskinlighet.

Panelen Genomskinlighet – översikt

På panelen Genomskinlighet (Fönster > Genomskinlighet) anger du objektens opacitet och blandningsläge och skapar opacitetsmasker, eller blockerar en del av ett objekt med hjälp av det objekt som ligger över.

Visa alla alternativ på panelen Genomskinlighet

 1. Välj Visa alternativ på panelmenyn.

Visa en miniatyrbild av det valda objektet på panelen Genomskinlighet

 1. Välj Visa miniatyrbild på panelmenyn. Du kan också klicka på den dubbla triangeln på panelens flik om du vill gå igenom de olika visningsstorlekarna.

Visa genomskinlighet i teckningar

Det är viktigt att du är medveten om att du använder genomskinlighet, eftersom du måste ange särskilda alternativ när du skriver ut och sparar genomskinliga bilder. Om du vill visa genomskinlighet i teckningar visar du ett schackrutigt bakgrundsraster för att se vilka områden i teckningen som är genomskinliga.

 1. Välj Visa > Visa genomskinlighetsraster.
 2. (Valfritt) Välj Arkiv > Dokumentformat och ange alternativ för genomskinlighetsraster.

  Obs!

  Du kan också ändra färgen på ritytan om du vill se hur teckningen skulle se ut om den skrevs ut på färgat papper.

Ändra teckningens opacitet

Du kan ändra opaciteten för ett enskilt objekt, för alla objekt i en grupp eller på ett lager, eller för ett objekts fyllning eller linje.

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

  Om du vill ändra opaciteten för en fyllning eller linje markerar du objektet och sedan fyllningen eller linjen på panelen Utseende.

 2. Ange opacitetsalternativet på panelen Genomskinlighet eller kontrollpanelen.

  Obs!

  Om du vill markera alla objekt som har en viss opacitet, markerar du ett objekt med den opaciteten, eller avmarkerar allt och anger opacitetsvärdet på panelen Genomskinlighet. Välj sedan Markera > Samma > Opacitet.

  Om du markerar flera objekt i ett lager och ändrar inställningen för opacitet ändras genomskinligheten för överlappande områden i de markerade objekten i förhållande till de andra objekten och en ackumulerad opacitet visas. Om du i stället anger ett lager eller en grupp som mål, och sedan ändrar opaciteten, behandlas objekten i lagret eller gruppen som ett enda objekt. Det är bara objekt utanför och under lagret eller gruppen som syns genom de genomskinliga objekten. Om ett objekt flyttas till ett lager eller en grupp antar det lagrets eller gruppens opacitet, och om ett objekt flyttas ut behåller det inte opaciteten.

  Alternativet Opacitet
  Enskilda objekt markerade och med 50 % opacitet (vänster) och mållager med 50 % opacitet (höger)

Skapa en blockerad grupp för genomskinlighet

I en blockerad grupp för genomskinlighet syns inte elementen i en grupp genom varandra.

Blockerad grupp för genomskinlighet
Grupp med alternativet Blockera grupp avmarkerat (vänster) och markerat (höger)

 1. På panelen Lager anger du som mål den grupp eller det lager som du vill göra till en blockerad grupp.
 2. Markera Blockera grupp på panelen Genomskinlighet. Om alternativet inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn.

  När du markerar alternativet Blockera grupp, går det igenom tre stadier: på (bock) av (ingen bockmarkering) och neutralt (fyrkant med en linje genom). Med det neutrala alternativet kan du gruppera teckningar utan att de påverkas av blockeringar i det omgivande lagret eller gruppen. Ange alternativet av om du vill vara säker på att ett lager eller en grupp med genomskinliga objekt aldrig blockerar varandra.

Skapa genomskinlighet med opacitetsmasker

Du kan använda en opacitetsmask och ett maskerande objekt för att ändra genomskinligheten i teckningar. Opacitetsmasken (kallas även för maskerad teckning) är den form som andra objekt visas genom. Maskeringsobjektet definierar vilka områden som är genomskinliga och graden av genomskinlighet. Du kan använda valfritt färgat objekt eller rasterbild som maskeringsobjektet. I Illustrator används en gråskala som motsvarar färgerna i maskeringsobjektet som opacitetsnivåer i masken. Där opacitetsmasken är vit är bilden helt synlig. Där opacitetsmasken är svart är bilden dold. Grå skuggor i masken ger varierande grad av genomskinlighet i bilden.

Opacitetsmasker
Skapa en opacitetsmask

A. Underliggande objekt B. Teckning med opacitetsmask C. Maskeringsobjekt fyllt med övertoning från svart till vitt D. C flyttat över B:s område och maskerar B 

När du skapar en opacitetsmask visas en miniatyrbild av maskeringsobjektet på panelen Genomskinlighet till höger om miniatyrbilden med den maskerade teckningen. (Om miniatyrbilderna inte visas väljer du Visa miniatyrbild på panelmenyn.) Den maskerade teckningen och maskeringsobjektet är som standard sammanlänkade (visas genom en länk mellan miniatyrbilderna på panelen). När du flyttar den maskerade teckningen flyttas också maskeringsobjektet. Men när du flyttar ett maskeringsobjekt flyttas inte den maskerade teckningen. Du kan ta bort länken från masken på panelen Genomskinlighet om du vill låsa masken och flytta den maskerade teckningen för sig.

Panelen Genomskinlighetsalternativ
På panelen Genomskinlighet visas miniatyrbilder av opacitetsmasker: vänster miniatyrbild representerar opacitetsmasken och höger miniatyrbild representerar maskeringsobjekten

Du kan flytta masker mellan Photoshop och Illustrator. Opacitetsmasker i Illustrator konverteras till lagermasker i Photoshop och vice versa.

Obs!

Du kan inte gå över till isoleringsläge när du arbetar i maskredigeringsläge, och vice versa.

En video om hur du arbetar med opacitetsmasker finns på Arbeta med opacitetsmasker.

Skapa en opacitetsmask

 1. Markera ett enskilt objekt eller en grupp, eller ange ett lager som mål på panelen Lager.
 2. Öppna panelen Genomskinlighet om det behövs och välj Visa alternativ på panelmenyn för att visa miniatyrbilderna.
 3. Dubbelklicka direkt till höger om miniatyrbilden på panelen Genomskinlighet.

  En tom mask skapas och Illustrator övergår automatiskt till maskredigeringsläge. .

 4. Rita en maskform med ritverktygen.
 5. Gå ur maskredigeringsläget genom att klicka på den maskerade teckningens miniatyrbild (vänster miniatyrbild) på panelen Genomskinlighet.

Obs!

Med alternativet Beskär blir maskbakgrunden svart. Därför syns inte svarta objekt, t.ex. svart text, som använts för att skapa en opacitetsmask när beskärningsalternativet är markerat. Om du vill se objekten använder du en annan färg eller avmarkerar alternativet Beskär.

Konvertera ett befintligt objekt till en opacitetsmask

 1. Markera minst två objekt eller grupper, och välj Skapa opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet. Det översta markerade objektet eller gruppen används som mask.

Redigera ett maskeringsobjekt

Du kan redigera ett maskeringsobjekt om du vill ändra maskens form eller genomskinlighet.

 1. Klicka på maskeringsobjektets miniatyrbild (höger miniatyrbild) på panelen Genomskinlighet.
 2. Alt-klicka på maskminiatyrbilden om du vill dölja alla andra teckningar i dokumentfönstret. (Om miniatyrbilderna inte visas väljer du Visa miniatyrbild på panelmenyn.)
 3. Redigera sedan masken med hjälp av Illustrators verktyg och tekniker för redigering.
 4. Gå ur maskredigeringsläget genom att klicka på den maskerade teckningens miniatyrbild (vänster miniatyrbild) på panelen Genomskinlighet.
 • Om du vill ta bort länken till en mask anger du den maskerade teckningen som mål på panelen Lager och klickar sedan på länksymbolen  mellan miniatyrbilderna på panelen Genomskinlighet. Du kan också välja Bryt länk till opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet.

  Maskeringsobjektet låses i position och storlek och det går att flytta och ändra storlek på de maskerade objekten oberoende av masken.

 • Om du vill återskapa en länk till en mask anger du den maskerade teckningen som mål på panelen Lager och klickar sedan i området mellan miniatyrbilderna på panelen Genomskinlighet. Du kan också välja Länka opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet.

Avaktivera eller aktivera om en opacitetsmask

Du kan avaktivera en mask om du vill ta bort den genomskinlighet den skapar.

 • Om du vill avaktivera en länk till en mask anger du den maskerade teckningen som mål på panelen Lager och Skift-klickar sedan på maskeringsobjektets miniatyrbild (höger miniatyrbild) på panelen Genomskinlighet. Du kan också välja Avaktivera opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet. När opacitetsmasken är avaktiverad visas ett rött x över maskminiatyrbilden på panelen Genomskinlighet.
 • Om du vill aktivera om en länk till en mask anger du den maskerade teckningen som mål på panelen Lager och Skift-klickar sedan på maskeringsobjektets miniatyrbild på panelen Genomskinlighet. Du kan också välja Aktivera opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet.

Ta bort en opacitetsmask

 1. Ange den maskerade teckningen som mål på panelen Lager, och välj sedan Frigör opacitetsmask på menyn på panelen Genomskinlighet.

  Det maskerade objektet visas ovanpå de objekt som maskerats.

Beskära eller invertera en opacitetsmask

 1. Ange den maskerade teckningen som mål på panelen Lager.
 2. Markera något av följande alternativ på panelen Genomskinlighet:

  Beskär

  Masken får en svart bakgrund som beskär den maskerade teckningen till maskeringsobjektets gränser. Avmarkera alternativet om du vill inaktivera urklippsfunktionen. Om du vill att nya opacitetsmasker ska vara urklippsmasker som standard, väljer du Nya opacitetsmasker är urklippsmasker på menyn på panelen Genomskinlighet.

  Invertera mask

  Maskeringsobjektets luminiscensvärden omvänds, vilket betyder att den maskerade teckningens opacitet inverteras. Ett område som till exempel är genomskinligt till 90 % blir genomskinligt till 10 % när masken inverteras. Avmarkera alternativet om du vill att masken ska återgå till ursprungsläget. Om du vill att alla masker ska inverteras som standard, väljer du Nya opacitetsmasker inverteras på panelen Genomskinlighet.

  Om de här alternativen inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn.

Använda genomskinlighet till att forma en blockering

Använd alternativet Opacitet/mask definierar blockerad form om du vill att få en blockeringseffekt proportionerlig med objektets opacitet. I partier av masken där genomskinligheten är nära 100 % blir blockeringseffekten stark. Partier med mindre opacitet får en svagare effekt. Om du till exempel använder ett övertoningsmaskerat objekt som blockering, blockeras det underliggande objektet gradvis, som om det skuggades av en övertoning. Du kan skapa blockeringsformer med både vektor- och rasterobjekt. Tekniken är mycket användbar för objekt med annat blandningsläge än normalt.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill forma blockeringen med en opacitetsmask, markerar du den maskerade teckningen och grupperar den sedan med de objekt du vill blockera.

  • Om du vill använda ett bitmappsobjekts alfakanal till att forma blockeringen, markerar du ett bitmappsobjekt som innehåller genomskinlighet, och grupperar det sedan med de objekt som du vill blockera.

 2. Markera gruppen.
 3. Markera Blockera grupp på panelen Genomskinlighet tills alternativet visas med en bockmarkering.
 4. Bland de grupperade objekten anger du maskeringsobjekten eller den genomskinliga bilden som mål på panelen Lager.
 5. Markera Opacitet/mask definierar blockerad form på panelen Genomskinlighet.
  Blockeringsformer
  Blockera former med hjälp av ett bitmappsobjekt

  A. Originalteckningar B. Ett mörkare blandningsläge används på orden ”PEARS” och alternativet Grupp är valt C. Ord med alternativet Opacitet/mask definierar blockerad form 

Om blandningslägen

Blandningslägen gör att du kan variera sättet att blanda objektfärger med färgerna på underliggande objekt. När du lägger på ett blandningsläge i ett objekt syns effekten på alla objekt som ligger under objektets lager eller grupp.

Du kan lättare föreställa dig effekten av en blandning om du förstår innebörden av följande färgbegrepp:

 • Med övergångsfärg avses den ursprungliga färgen på det objekt, den grupp eller det lager som markerats.

 • Med basfärg avses den underliggande färgen i teckningen.

 • Med resultatfärg avses den färg som blir resultatet av övergången.

Blandningslägen
Det översta objektet med blandningsläget Normal (vänster) och blandningsläget Skarpt ljus (höger)

I Illustrator finns följande blandningslägen:

Normal

Markeringen färgläggs med övergångsfärgen utan påverkan av basfärgen. Detta är standardläget.

Mörkare

Den av bas- och blandningsfärgen som är mörkast används som resultatfärg. Partier som är ljusare än övergångsfärgen ersätts. Områden som är mörkare än övergångsfärgen ändras inte.

Multiplicera

Multiplicerar basfärgen med blandningsfärgen. Resultatet blir alltid en mörkare färg. Om du multiplicerar någon färg med svart blir resultatet alltid svart. Om du multiplicerar någon färg med vitt blir resultatet alltid oförändrat. Effekten liknar den som uppstår när du ritar på en sida med flera överstrykningspennor.

Efterbelys färg

Gör basfärgen mörkare så att den avspeglar blandningsfärgen. Om du blandar med vitt förändras inte färgen.

Ljusare

Den av bas- och blandningsfärgen som är ljusast används som resultatfärg. Partier som är mörkare än övergångsfärgen ersätts. Partier som är ljusare än övergångsfärgen ändras inte.

Rastrera

Multiplicerar de inverterade blandnings- och basfärgerna. Resultatet blir alltid en ljusare färg. Om du rastrerar någon färg med svart blir resultatet oförändrat. Om du rastrerar någon färg med vitt blir resultatet vitt. Effekten liknar den du får om du visar flera diabilder som lagts ovanpå varandra.

Färgskugga

Gör basfärgen ljusare så att den avspeglar blandningsfärgen. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Täcka över

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på basfärgen. Mönster med färger täcker över de befintliga bilderna. Högdagrar och skuggor för basfärgen bevaras, samtidigt som blandningsfärgen används för att återge ljus och mörker i den ursprungliga färgen.

Mjukt ljus

Gör färgerna mörkare eller ljusare beroende på blandningsfärgen. Effekten liknar den du får om du riktar en spotlight med utspritt ljus mot bilden.

Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grå, blir bilden ljusare. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden mörkare. Färglägga med en ren svart eller vit färg skapar en yta med betydligt mörkare eller ljusare färg, men resultatet blir inte ren svart eller vit färg.

Skarpt ljus

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på blandningsfärgen. Effekten liknar den du får om du riktar en spotlight med riktat ljus mot bilden.

Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den avskärmats. Detta är praktiskt att använda om du vill lägga till högdagrar i bilder. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grå, blir bilden ljusare, som om den multiplicerats. Det är praktiskt att använda om du vill lägga till skuggor i bilder. Om du målar med ren svart eller vit färg blir resultatet helt svart eller vitt.

Differens

Antingen subtraheras blandningsfärgen från basfärgen, eller basfärgen från blandningsfärgen, beroende på vilken som har det högsta värdet för intensitet. Att blanda med vitt innebär att basfärgen inverteras. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Uteslutning

Ger en effekt som påminner om läget Differens men med lägre kontrast. Att blanda med vitt innebär att basfärgens komponenter inverteras. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Nyans

En resultatfärg skapas som har basfärgens luminiscens och mättnad och övergångsfärgens nyans.

Mättnad

En resultatfärg skapas som har basfärgens luminiscens och nyans och övergångsfärgens mättnad. Om du använder det här läget för ett område utan mättnad (grått) sker inte någon förändring.

Färger

En resultatfärg skapas som har basfärgens luminiscens och övergångsfärgens nyans och mättnad. Bildens gråtoner bevaras och funktionen är praktisk om du ska färglägga enfärgade bilder eller tona färgbilder.

Luminiscens

En resultatfärg skapas som har basfärgens nyans och mättnad och övergångsfärgens luminiscens. Effekten blir den omvända jämfört med den för Färgmodell.

Obs! Med lägena Differens, Uteslutning, Nyans, Mättnad, Färg och Luminiscens blandas inte dekorfärger. I de flesta blandningslägen blockerar en svart färg med 100 % K färgen på det underliggande lagret. Ange en djup svart med CMYK-värden, i stället för 100 % svart.

Ändra blandningsläge för teckningar

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

  Om du vill ändra blandningsläget för en fyllning eller linje, markerar du objektet och sedan fyllningen eller linjen på panelen Utseende.

 2. Välj ett blandningsläge på snabbmenyn på panelen Genomskinlighet.

  Du kan isolera ett blandningsläge till ett mållager eller en målgrupp om du inte vill att underliggande objekt ska påverkas. Markera i så fall målikonen till höger om en grupp eller ett lager på panelen Lager som innehåller ett objekt med ett blandningsläge. Markera Isolera blandning på panelen Genomskinlighet. (Om alternativet inte visas väljer du Visa alternativ på menyn på panelen Genomskinlighet.)

  Alternativet Isolera blandning
  Grupp (stjärna och cirkel) med alternativet Isolera blandning avmarkerat (vänster) och markerat (höger)

  Obs!

  Om du vill markera alla objekt som har samma blandningsläge, markerar du ett objekt med det läget, eller avmarkerar allt och anger blandningsläget på panelen Genomskinlighet. Välj sedan Markera > Samma > Blandningsläge.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy