Rita med pennan, krökningsverktyget eller ritstiftet

Rita med ritstiftsverktyget

Rita raka linjesegment med ritstiftsverktyget

Den enklaste banan du kan rita med ritstiftet är en rak linje, som du ritar genom att klicka på ritstiftet och skapa två fästpunkter. Om du fortsätter att klicka skapas en bana med raka linjesegment som är sammankopplade med hörnpunkter.

Ritstift, verktyg
Om du klickar på ritstiftet skapas raka segment.

 1. Välj verktyget Ritstift ().

 2. Placera ritstiftet där du vill att det raka segmentet ska börja, och definiera den första fästpunkten genom att klicka (dra inte).

  Obs!

  • Det första segmentet du ritar visas inte förrän du klickar på en andra fästpunkt. 
  • Om riktningslinjer visas betyder det att du har råkat dra ritstiftsverktyget. I så fall väljer du Redigera > Ångra och klickar igen.
 3. Klicka igen där du vill att segmentet ska sluta (håll ned Skift och klicka om du vill begränsa segmentets vinkel till en multipel av 45°).

 4. Fortsätt att klicka om du vill definiera fästpunkter för fler raka segment.

  Den sista fästpunkten som du lägger till visas alltid som en fylld fyrkant, vilket indikerar att den är markerad. När du lägger till fler fästpunkter blir de fästpunkter som du redan skapat ofyllda, och därmed omarkerade.

 5. Slutför banan genom att göra något av följande:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet  när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.
  • För att lämna banan öppen Ctrl-klickar (Windows) eller Cmd-klickar (macOS) du någonstans vid sidan av alla objekt.
  • Du kan även använda ett annat verktyg för att lämna banan öppen, eller välja Markera > Avmarkera. Du kan även trycka på Enter eller Retur för att lämna banan öppen.

Rita kurvor med ritstiftsverktyget

Du skapar en kurva genom att först lägga till en fästpunkt där en kurva ändrar riktning och sedan dra riktningslinjerna som formar kurvan. Riktningslinjernas längd och lutning bestämmer kurvans form.

Det är lättare att ändra kurvor, och de kan visas och skrivas ut fortare, om du ritar dem med så få fästpunkter som möjligt. Om du använder för många punkter kan det medföra att du får oväntade utbuktningar i en kurva. I stället bör du använda fästpunkter som ligger långt ifrån varandra och öva dig på att forma kurvorna genom att ändra riktningslinjernas längd och vinklar.

 1. Välj verktyget Ritstift.
 2. Placera ritstiftsverktyget där du vill att kurvan ska börja, och håll ned musknappen. Den första fästpunkten visas och ritstiftets pekare förvandlas till en pil.

 3. Dra för att ange lutningen på det kurvsegment som du skapar och släpp sedan musknappen.

  Vanligtvis drar du ut riktningslinjen ungefär en tredjedel av avståndet till nästa fästpunkt du tänker rita. (Du kan justera en eller båda sidor av riktningslinjen senare.)

  Håll ned Skift om du vill begränsa verktyget till en multipel av 45°.

  Rita den första punkten i en kurva
  Rita den första punkten i en kurva

  A. Placera ritstiftsverktyget B. Börja dra (med musknappen nedtryckt) C. Dra för att förlänga riktningslinjerna 

 4. Placera ritstiftet där du vill att kurvsegmentet ska sluta, och gör sedan något av följande:
  • Om du vill skapa en C-formad kurva drar du i motsatt riktning från den tidigare riktningslinjen. Släpp sedan musknappen.

  Rita den andra punkten i en kurva
  Rita den andra punkten i en kurva

  • Om du vill skapa en S-formad kurva drar du i samma riktning som föregående riktningslinje. Släpp sedan musknappen.

  Rita en S-formad kurva
  Rita en S-formad kurva

  Obs!

  Tryck på Cmd/ Ctrl medan du drar handtagen för en utjämningspunkt för att göra dem olika i längd när du ritar en kurva.

  Dra olika handtag när du ritar kurvor

  A. Motsatta handtag har lika längd och är kopplade. B. Om Cmd/Ctrl hålls ned är motsatta handtag olika och kopplade 

 5. Fortsätt att dra ritstiftsverktyget från olika positioner för att skapa flera mjuka kurvor. Observera att fästpunkterna placeras i början och slutet av varje kurva, inte längs kurvans linje.
  Obs!

  Håll ned Alt och dra riktningslinjer för att visa och separera riktningslinjerna för en fästpunkt.

 6. Slutför banan genom att göra något av följande:

   

  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet  när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.
  • För att lämna banan öppen Ctrl-klickar (Windows) eller Cmd-klickar (macOS) du någonstans vid sidan av alla objekt.
  • Du kan även använda ett annat verktyg för att lämna banan öppen, eller välja Markera > Avmarkera.

   

  Obs!

  Du kan göra bättre justeringar av slutkurvan:

  • Tryck på blanksteg när du stänger en bana för att flytta slutfästpunkten.
  • Tryck på Opt/ Alt om du vill koppla från handtagen för slutfästpunkten.
  Banstängningskontroll

  A. Omplacera slutfästpunkten B. Frånkoppla handtagen för att justera slutfästpunkten 

Flytta fästpunkter när du ritar

 1. När du har klickat för att skapa en fästpunkt håller du ned musknappen, håller ned blanksteg och drar för att flytta fästpunkten

Slutföra en bana

 1. Slutför en bana genom att göra något av följande:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet  när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.
  • Om du vill lämna en bana öppen håller du ned Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) och klickar en bit bort från objekten.

Du kan även använda ett annat verktyg för att lämna banan öppen, eller välja Markera > Avmarkera.

Rita kurvor efter raka linjer

 1. Använd verktyget Ritstift och klicka för att skapa hörnpunkter på två platser så att ett rakt segment ritas.
 2. Placera ritstiftet över den markerade slutpunkten. I Illustrator visas en punktkonverteringsikon bredvid ritstiftsverktyget när pekaren är rätt placerad. Ange lutningen för nästa böjda segment som du ska skapa genom att klicka på fästpunkten och dra riktningslinjen som visas.

  Rita segment
  Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment (del 1)

  A. Färdigt rakt segment B. Placera ritstiftet över slutpunkten C. Dra riktningspunkten 

 3. Placera ritstiftet där du vill infoga nästa fästpunkt. Slutför kurvan genom att klicka på (och dra om du vill) den nya fästpunkten.
  Rita segment
  Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment (del 2)

  A. Placera ritstiftsverktyget B. Dra riktningslinjen C. Nytt kurvsegment avslutat 

Rita raka linjer efter kurvor

 1. Använd verktyget Ritstift, och skapa den första övergångspunkten i kurvsegmentet genom att dra. Släpp musknappen.
 2. Flytta verktyget Ritstift till den punkt där kurvsegmentet ska sluta, dra för att rita klart kurvan och släpp musknappen.
  Rita segment
  Rita ett kurvsegment följt av ett rakt segment (del 1)

  A. Första övergångspunkten i ett böjt segment är färdig och ritstiftsverktyget är placerat över slutpunkten. B. Slutför kurvan genom att dra 

 3. Placera ritstiftet över den markerade slutpunkten. En punktkonverteringsikon visas bredvid ritstiftsverktyget när pekaren är rätt placerad. Klicka på fästpunkten så konverteras utjämningspunkten till en hörnpunkt.
 4. Placera ritstiftsverktyget där det raka segmentet ska sluta och klicka för att rita klart det raka segmentet.
  Rita segment
  Rita ett kurvsegment följt av ett rakt segment (del 2)

  A. Placera ritstiftsverktyget över en befintlig slutpunkt B. Klicka på slutpunkten C. Klicka på nästa hörnpunkt 

Rita två böjda segment som är sammankopplade med en hörnpunkt

 1. Välj ritstiftet och skapa den första övergångspunkten för det böjda segmentet genom att dra med musen.
 2. Flytta ritstiftet och dra för att skapa en kurva med en andra övergångspunkt. Håll sedan ned Alt (Windows) eller Opt (macOS) och dra riktningslinjen mot den andra änden för att ange lutningen på nästa kurva. Släpp tangenten och musknappen.

  Med den här processen konverteras utjämningspunkten till en hörnpunkt genom att riktningslinjerna delas.

 3. Placera ritstiftet där du vill avsluta det andra böjda segmentet och dra en ny utjämningspunkt för att slutföra det andra böjda segmentet.
Rita två kurvor
Rita två kurvor

A. Dra en ny övergångspunkt B. Tryck på Alt för att dela riktningslinjer medan du drar, och sväng riktningslinjen uppåt C. Resultat när du har flyttat och dragit en tredje gång 

Rita med krökningsverktyget

Krökningsverktyget gör det enklare att skapa banor och rita intuitivt. Med det här verktyget kan du skapa, växla, redigera, lägga till eller ta bort övergångspunkter eller hörnpunkter. Du behöver inte växla mellan olika verktyg för att arbeta snabbt och exakt med banor.

 1. Välj krökningsverktyget ().

 2. Släpp två punkter på ritytan och se sedan förhandsvisningen med funktionen Elastiskt som visar formen på den slutliga banan beroende på var du för musen.

  Obs! Funktionen Elastiskt är som standard aktiverad i verktyget. Om du vill stänga av den ändrar du den här inställningen: Inställningar > Markering och visning av fästpunkter > Aktivera Elastiskt för Ritstift.

 3. Släpp en punkt med hjälp av musen eller tryck för att skapa en övergångspunkt. Om du vill skapa en hörnpunkt dubbelklickar du på Alt-tangenten samtidigt som du klickar eller trycker.

  A. Som standard skapas övergångspunkter för kurvor B. Dubbelklicka eller tryck på Alt-tangenten när du släpper en punkt för att skapa en hörnpunkt 

 4. Du kan utföra flera åtgärder:

  • Opt (macOS) / Alt (Windows) + klicka för att fortsätta lägga till punkter på en befintlig bana eller form.
  • Dubbelklicka eller dubbeltryck på en punkt för att växla mellan övergångspunkter och hörnpunkter.
  • Klicka eller tryck på en punkt och dra den för att flytta den.
  • Klicka eller tryck på en punkt och tryck på Ta bort för att ta bort punkten. Kurvan bevaras.
  • Tryck på Esc för att sluta rita.

Förhandsvisa gummiband

Du kan förhandsvisa banan som kommer att ritas från den tidigare fästpunkten till pekarens aktuella position med hjälp av ritstiftet och krökningsverktyget.

 1. När du använder ritstiftet eller krökningsverktyget kan du rita en övergångspunkt genom att klicka en gång på ritytan och skapa de handtag du behöver genom att dra musen.

  Obs! När du ritar en övergångspunkt är de motsatta handtagen alltid lika och kopplade. Tryck på Cmd/Ctrl samtidigt som du drar handtagen i en övergångspunkt om du vill att handtagen ska få olika längd (samtidigt som de behålls som par).

 2. Släpp musknappen. När du flyttar muspekaren över ritytan visas en bana som anger vad som kommer att ritas, om du väljer att släppa en fästpunkt där muspekaren befinner sig.  

  A. Första fästpunkten och dess handtag B. En förhandsvisning med funktionen Elastiskt av banan mellan den första fästpunkten och muspekaren 

 3. När förhandsvisningen visar den bana som du vill rita klickar du på platsen. Då ritas den förhandsvisade banan i Illustrator.

Obs!

Tryck på Esc för att stoppa förhandsvisningen och avsluta banan. Du kan även trycka på kortkommandot P när du arbetar med ritstiftet (när förhandsvisning är inaktiverat).

Aktivera eller inaktivera gummibandsförhandsvisningen:

 1. Öppna dialogrutan Inställningar (Ctrl + K)

 2. Bläddra till fliken Visning av markering och fästpunkt

 3. Markera eller avmarkera önskade alternativ:

  • Aktivera gummibandet för verktyget Ritstift
  • Aktivera gummibandet för krökningsverktyget

Rita med pennverktyget

Du kan använda pennan för att rita öppna och stängda banor på samma sätt som när du ritar med penna och papper. Det är mycket praktiskt när du snabbt ska göra en skiss eller skapa en teckning som ser handgjord ut. När du har ritat en bana kan du ändra den direkt om det behövs.

Fästpunkter infogas automatiskt när du ritar med pennan. Du bestämmer inte själv var de placeras. Du kan dock justera dem när banan är färdig om det behövs. Hur många fästpunkter som läggs till beror på banans längd och komplexitet, och på toleransinställningarna i dialogrutan Inställningar för Penna. Dessa inställningar styr hur snabbt pennverktyget reagerar på musens rörelse eller pennans rörelse på en ritplatta.

Rita frihandsbanor med pennverktyget

 1. Klicka på och håll ned Shaper-verktyget (). Välj verktyget Penna .

 2. Placera pekaren där banan ska börja och dra med musen för att rita banan. Pennverktyget () visas med ett litet kryss när du ritar frihandsbanor.

  När du drar visas en prickad linje efter pekaren. Fästpunkter visas vid banans båda ändar och vid flera punkter längs banan. De aktuella linje- och fyllningsattributen används för banan, som förblir markerad som standard.

Med verktyget Penna kan du rita begränsade eller obegränsade raka segment

Med verktyget Penna kan du rita begränsade eller obegränsade raka segment.

 • Begränsade raka segment: Håll ned Skift och använd sedan verktyget Penna för att rita raka segment som begränsas till lutningarna 0 grader, 45 grader eller 90 grader. När du ritar ett rakt segment visas motsvarande markör ().
 • Obegränsade raka segment: Håll ned Opt/ Altför att rita ett rakt segment med valfri lutning. Så här ritar du en bana med flera linjer:
  1. Rita ett linjesegment. 
  2. Gör något av följande:
  • Håll ned Skift eller Opt/ Alt och placera markören vid linjens ändpunkt. När markören för fortsättning av bana () visas, klickar du på musknappen och ritar nästa linje.
  • Fortsätt hålla ned musknappen men släpp upp och tryck ned Skift eller Opt/ Alt och rita nästa segment.

Rita stängda banor med pennverktyget

 1. Välj verktyget Penna ().

 2. Placera pekaren på den plats där banan ska börja och dra med musen för att rita banan.

 3. Håll ned Alt (Windows) eller Opt (macOS) när du börjat dra. Pennverktyget visar en liten cirkel () som indikerar att du skapar en sluten bana.

 4. När banan har önskad storlek och form släpper du musknappen (men inte Alt- eller Opt-tangenten). När banan är sluten släpper du Alt eller Opt.

  Du behöver inte placera markören över banans startpunkt för att skapa en stängd bana. Om du släpper musknappen någon annanstans, skapas den kortast möjliga linjen tillbaka till den ursprungliga punkten för att stänga banan.

Redigera banor med pennverktyget

Du kan redigera en bana med pennverktyget och lägga till frihandslinjer och frihandsformer till valfri form.

Lägga till en bana med pennverktyget

 1. Välj en befintlig bana.
 2. Välj verktyget Penna ().

 3. Placera pennudden vid någon av banans slutpunkter.

  Du är tillräckligt nära slutpunkten när det lilla krysset bredvid pennspetsen försvinner.

 4. Fortsätt banan genom att dra.

Koppla ihop två banor med pennverktyget

 1. Markera båda banorna (håll ned Skift och klicka eller dra runt de båda banorna med markeringsverktyget).

 2. Välj verktyget Penna ().

 3. Placera pekaren där du vill börja på den ena banan, och dra mot den andra banan. Pennverktyget visas med en liten sammanfogningssymbol () när du lägger till objekt till den befintliga banan.

 4. Dra till den andra banans slutpunkt och släpp musknappen.

  Obs!

  Bästa resultatet får du, om du drar från den ena banan till den andra som om du bara fortsatte att rita banorna i den riktning de skapades.

Ändra form på banor med pennverktyget

 1. Markera banan som du vill ändra.
 2. Placera pennverktyget på eller nära den bana som du vill rita om.

  Du är tillräckligt nära banan när det lilla krysset försvinner från verktyget.

 3. Dra verktyget tills banan har rätt form.
  Använda pennverktyget
  Använda pennan för att redigera en stängd form

  Obs!

  Resultaten kan bli väldigt oväntade, beroende på var du börjar att rita om banan och i vilken riktning du drar. Du kanske till exempel råkar ändra en stängd bana till en öppen bana eller tappar bort en del av en form.

Alternativ för pennverktyget

Dubbelklicka på pennverktyget () om du vill ange något av följande alternativ:

Följsamhet

Styr hur långt du måste flytta musen eller den tryckkänsliga pennan innan en ny fästpunkt läggs till i banan. I skjutreglaget Följsamhet kan du välja fem förinställningar. Förinställningsreglaget längst till vänster (Precis) ger högst noggrannhet när du ritar banor. Förinställningsreglaget längst till höger (Utjämna) ger så jämna banor som möjligt. Välj en lämplig förinställning för det som du vill rita.

Fyll nya pennlinjer

Fyller de penndrag du ritar när du har aktiverat alternativet, men inte befintliga penndrag. Kom ihåg att markera en fyllning innan du ritar penndragen.

Alt/Option-tangenten växlar till verktyget Utjämna

Om den här kryssrutan är aktiverad när du använder Penna eller Pensel kan du trycka på Alt (Windows) eller Option (macOS) och växla till Utjämna.

Slut banor när ändpunkter är inom: _ pixlar

När du ritar en bana och ändpunkterna finns i närheten av varandra, d.v.s. ett visst fördefinierat antal pixlar från varandra, visas banstängningsmarkören (). När du släpper musknappen stängs en sådan bana automatiskt. Du kan ställa in det fördefinierade antalet pixlar med det här alternativet.  

Redigera valda banor

Anger om du kan ändra eller sammanfoga en vald bana när du befinner dig på ett visst avstånd från den (som anges med nästa alternativ).

Inom: _ pixlar

Anger hur nära en befintlig bana musen eller pennan måste vara för att du ska kunna redigera banan med pennverktyget. Det här alternativet är bara tillgängligt om Redigera valda banor är valt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto