Om SVG

Bitmappsbildformat för webben, GIF, JPEG, WBMP och PNG beskriver bilderna med hjälp av ett raster med pixlar. De slutliga filerna kan bli skrymmande, begränsade till en enda upplösning (ofta låg) och använder stora mängder bandbredd på webben. SVG är ett vektorformat som beskriver bilder som former, banor, text och filtereffekter. De färdiga filerna är komprimerade och ger högkvalitativ grafik på webben, i tryck och till och med på resursbegränsade, handhållna enheter. Användare kan förstora visningen av en SVG-bild på skärmen utan att skärpa, detaljer eller klarhet förloras. Dessutom ger SVG bra stöd för text och färger vilket garanterar att användarna ser bilderna som de visas på din Illustrator-rityta.

SVG-formatet är helt XML-baserat och är fördelaktigt för utvecklare och användare. Med SVG kan du använda XML och JavaScript och skapa webbgrafik som svarar på användaråtgärder med avancerade effekter, t.ex. markeringar, verktygstips, ljud och animeringar.

Du kan spara teckningar iSVG-formatmed kommandona Spara, Spara som, Spara kopia eller Spara för webben & enheter. Använd kommandona Spara, Spara som och Spara kopia om du vill få tillgång till alla exportalternativ för SVG. Med kommandot Spara för webben & enheter får du en deluppsättning SVG-exportalternativ som kan användas för webborienterat arbete.

Dina inställningar för teckningen i Illustrator påverkar den resulterande SVG-filen. Tänk på följande:

 • Använd lager om du vill lägga till struktur i en SVG-fil. Om du sparar teckningen i SVG-format konverteras varje lager till ett gruppelement (<g>). (Ett lager med namnet Knapp1 blir t.ex. <g id="Knapp1_ver3.0"> i SVG-filen.) Kapslade lager blir SVG-kapslade grupper och dolda lager bevaras med SVG-formategenskapen ”display=none”.

 • Om du vill att objekt i olika lager ska synas genomskinliga justerar du opaciteten för varje objekt, inte för varje lager. Om du ändrar opaciteten på lagernivå visas inte genomskinlighet i den resulterande SVG-filen på samma sätt som i Illustrator.

 • Rasterinformation kan inte skalas i SVG Viewer och kan inte redigeras som andra SVG-element. Du bör undvika att skapa teckningar som rastreras i SVG-filen. Nätövertoningar och objekt där effekterna Rastrera, Konstnärliga, Oskärpa, Penseldrag, Förvräng, Förvandla pixlar, Skärpa, Skiss, Stilisera, Textur och Video används, rastreras när de sparas i SVG-format. Grafikformat som innehåller de här effekterna blir också rastrerade på samma sätt. Använd SVG-effekter om du vill lägga till grafiska effekter utan att orsaka rastrering.

 • Använd symboler och förenkla banorna i teckningen för förbättrad SVG-prestanda. Om du prioriterar prestanda bör du undvika att använda penslar som ger mycket baninformation, t.ex. Träkol, Aska och Bläddringspenna.

 • Använd segment, bildscheman och skript om du vill lägga till webblänkar i en SVG-fil.

 • Skriptspråk, t.ex. JavaScript, möjliggör obegränsade funktioner i en SVG-fil. Rörelser med pekare och tangenttryckningar kan starta skriptfunktioner som rollover-effekter. Skript kan också använda Document Object Model (DOM) för att få tillgång till och ändra SVG-filer, t.ex. infoga eller ta bort SVG-element.

Använda SVG-effekter

Du kan använda SVG-effekter om du vill lägga till grafiska egenskaper, t.ex. skuggor, i teckningar. SVG-effekter skiljer sig från motsvarande bitmappseffekter eftersom de är XML-baserade och oberoende av upplösning. En SVG-effekt är egentligen inget annat än en serie XML-egenskaper som beskriver olika matematiska operationer. Resultateffekten återges i målobjektet i stället för i källgrafiken.

I Illustrator finns en standarduppsättning med SVG-effekter. Du kan använda effekterna tillsammans med deras standardegenskaper, redigera XML-koden och skapa anpassade effekter och skriva nya SVG-effekter.

Obs!

Om du vill ändra SVG-standardfiltren i Illustrator använder du en textredigerare och redigerar filen Adobe SVG-filter.svgi mappen Documents and Settings/<användarkatalog>/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator <versionsnummer> Settings/<plats>. Du kan ändra befintliga filterdefinitioner, ta bort filterdefinitioner och lägga till nya filterdefinitioner.

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill tillämpa en effekt med standardinställningarna markerar du effekten från nedre delen av undermenyn Effekt > SVG-filter.

  • Om du vill tillämpa en effekt med anpassade inställningar väljer du Effekt > SVG-filter > Tillämpa SVG-filter. Markera effekten i dialogrutan och klicka på knappenRedigera SVG-filter .Redigera standardkoden och klicka på OK.

  • Om du vill skapa och tillämpa en ny effekt väljer du Effekt > SVG-filter > Tillämpa SVG-filter. Klicka på knappen Nytt SVG-filterdialogrutan,ange den nya koden och klicka på OK.

   När du tillämpar en SVG-filtereffekt visas en rastrerad version av effekten på ritytan. Du kan styra upplösningen i den här förhandsvisningsbilden genom att ändra dokumentets inställning för rasterupplösning.

   Obs!: En SVG-effekt måste vara den sista effekten när flera effekter används i ett objekt. Det innebär att den måste visas längst ned på panelen Utseende (alldeles ovanför Genomskinlighet). Om andra effekter används efter en SVG-effekt skapas ett rasterobjekt.

Importera effekter från en SVG-fil

 1. Välj Effekt > SVG-filter > Importera SVG-filter.

 2. Markera den SVG-fil som du vill importera effekter från och klicka på Öppna.

Panelen SVG-interaktivitet – översikt

Du använder panelen SVG-interaktivitet (Fönster > SVG-interaktivitet) om du vill lägga till interaktivitet i teckningar som ska exporteras till en webbläsare för visning. Genom att skapa en händelse som startar ett JavaScript-kommando kan du snabbt skapa rörelse på en webbsida när användaren utför en åtgärd, t.ex. flyttar muspekaren över ett objekt. Med panelen SVG-interaktivitet kan du visa alla händelser och JavaScript-filer som hör till den aktuella filen.

Ta bort en händelse från panelen SVG-interaktivitet

 • Du tar bort en händelse genom att markera den och klicka på Ta bort, eller välja Ta bort händelse på panelmenyn.
 • Om du vill ta bort alla händelser väljer du Radera alla händelser på panelmenyn.

Visa, lägga till och ta bort händelser som är länkade till en fil

 1. Klicka på Länka JavaScript-filer.
 2. Markera en JavaScript-post i dialogrutan JavaScript-filer och gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till om du vill söka efter fler JavaScript-filer.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort den valda JavaScript-posten.

Lägga till SVG-interaktivitet i teckningar

 1. Markera en händelse på panelen SVG-interaktivitet. (Se SVG-händelser.)

 2. Ange motsvarande JavaScript och tryck på Enter.

SVG-händelser

onfocusin

Startar åtgärden när elementet fokuseras, t.ex. när det markeras med pekaren.

onfocusout

Startar åtgärden när elementet inte längre fokuseras, t.ex. när ett annat element fokuseras istället).

onactivate

Startar åtgärden med ett musklick eller en tangenttryckning, beroende på SVG-elementet.

onmousedown

Startar åtgärden när musknappen trycks ned över ett element.

onmouseup

Startar åtgärden när musknappen släpps upp över ett element.

onclick

Startar åtgärden när användaren klickar på ett element med musen.

onmouseover

Startar åtgärden när pekaren flyttas till ett element.

onmousemove

Starta åtgärden när pekaren är över ett element.

onmouseout

Startar åtgärden när pekaren flyttas bort från ett element.

onkeydown

Startar åtgärden när en tangent trycks ned.

onkeypress

Startar åtgärden medan en tangent trycks ned.

onkeyup

Startar åtgärden när en tangent släpps upp.

onload

Startar åtgärden efter att SVG-dokumentet har tolkats av webbläsaren. Använd den här händelsen om du vill anropa engångsfunktioner för initiering.

onerror

Startar åtgärden när ett element inte läses in på rätt sätt eller om andra fel uppstår.

onabort

Startar åtgärden när sidan som läses in avbryts innan elementet hämtats.

onunload

Startar åtgärden när SVG-dokumentet tas bort från ett fönster eller en bildruta.

onzoom

Startar åtgärden när zoomnivån ändras i dokumentet.

onresize

Startar åtgärden när storleken på dokumentvyn ändras.

onscroll

Startar åtgärden när dokumentvyn rullas eller panoreras.

Exportalternativ för webboptimerad SVG

Ett nytt alternativ för SVG-export (Arkiv > Exportera > SVG) är tillgängligt. Med det nya arbetsflödet kan du skapa standardiserade webboptimerade SVG-filer för webb- och skärmdesignprojekt.

Tillgängliga alternativ är:

 • Format. Välj hur du vill att den resulterande koden ska skrivas i SVG-filen. Välj mellan Intern CSS, Infogat format och Presentationsattribut.
 • Teckensnitt. Välj hur teckensnitt visas i SVG-filen. Konturer bevarar bandefinitionen,och är mest kompatibla.
 • Bilder: Välj detta om du vill att bilder ska sparas som inbäddade i dokumentet eller som externa filer som är länkade till dokumentet.
 • Objekt-ID:n: Välj hur objekt tilldelas ID-typer (namn) i SVG-filen. Välj mellan Lagernamn, Minimal och Unik. Med det här alternativet anger du hur dubblettnamn på objekt hanteras och hur objekt namnges i den exporterade CSS-filen.
 • Decimal: Välj hur mycket information du vill behålla om den exakta objektplatsen. Ett högre värde för Decimal ökar noggrannheten för hur objekt placeras, och detta ökar följsamheten i den visuella återgivningen i den renderade SVG-filen. Om du ökar värdet för Decimal ökar även storleken på den exporterade SVG-filen.
 • Minimera: Optimerar storleken på SVG-filen genom att ta bort tomma grupper och ytor. Om du väljer det här alternativet minskas läsbarheten i den resulterande SVG-koden.
 • Responsiv. Om du markerar det här alternativet ser du till att den genererade SVG:n skalanpassas i webbläsare. Inga absoluta värden för storlek skrivs.
 • Visa kod: Öppnar det exporterade innehållet i din standardtextredigerare.
 • Visa iwebbläsare (ikon): Visar bilden i din standardwebbläsare.