Om färgrutor

Färgrutor är namngivna färger, toner, övertoningar och mönster. De färgrutor som är kopplade till ett dokument visas på färgrutepanelen. Färgrutor kan visas separat eller i grupper.

Du kan öppna bibliotek med färgrutor från andra Illustrator-dokument och olika färgsystem. Färgrutebiblioteken visas på särskilda paneler och sparas inte med dokumentet.

Färgrutepanelen och paneler med färgrutebibliotek kan innehålla följande typer av färgrutor:

Processfärger

En processfärg skrivs ut som en kombination av de fyra standardprocessfärgerna: cyan, magenta, gult och svart. Som standard definieras nya färgrutor som processfärger i Illustrator.

Globala processfärger

En global färg uppdateras automatiskt i hela teckningen när du redigerar den. Alla dekorfärger är globala, men processfärger kan vara antingen globala eller lokala. Globala färgrutor har en globalfärgsikon (när panelen visas som en lista) eller en triangel i det nedre hörnet (när panelen visas som miniatyrbilder).

Dekorfärger

En dekorfärg är en färdigblandad färg som används i stället för, eller tillsammans med, CMYK-processfärger. Dekorfärgrutor känns igen på dekorfärgsikonen (när panelen visas som en lista) eller genom en punkt i det nedre hörnet (när panelen visas som miniatyrbilder).

Övertoningar

En övertoning är en övergång mellan två eller fler färger eller färgtoner i samma färg eller i olika färger. Övertoningsfärger kan vara CMYK-processfärger, RGB-färger eller dekorfärger. Genomskinlighet som tillämpas på ett övertoningssteg bevaras om övertoningen sparas som en övertoningsruta. Proportionerna och vinkelvärdena för elliptiska övertoningar (de som skapas genom att proportionerna eller vinkeln för en radiell övertoning justeras) sparas inte.

Mönster

Mönster består av återkommande banor (rutor), stansade banor och text med hela eller inga fyllningar.

Ingen

Färgrutan Inget tar bort linjen eller fyllningen från ett objekt. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan.

Passmärke

Färgrutan för passmärke är en inbyggd färgruta. Objekt som fylls eller linjeras med den skrivs ut på varje separering från en PostScript-skrivare. Med passmärken används till exempel färgpassmärket så att tryckplåtar kan justeras exakt i tryckpressen. Det går inte att ta bort den här färgrutan.

Obs! Om du använder färgpassmärket för text och sedan separerar filen och skriver ut den, kanske texten inte registreras som den ska och blir oskarp. Du kan undvika detta genom att använda svart färg för text.

Färggrupper

Färggrupper kan innehålla processfärger, dekorfärger och globala processfärger. De kan inte innehålla färgrutorna Mönster, Övertoning, Ingen eller Passmärke. Du kan skapa färggrupper baserat på harmonier i dialogrutan Direktomfärgning eller på panelen Färgguide. Om du vill lägga till befintliga färgrutor i en färggrupp markerar du färgrutorna och klickar på ikonen Ny färggrupp på panelen Färgrutor. Du kan identifiera en färggrupp på mappikonen .

Du kan också skapa toner på färgrutepanelen. En ton är en global processfärg eller dekorfärg med en modifierad intensitet. Toner av samma färg hänger ihop. Om du ändrar färg på en tonruta, ändrar därför även alla associerade rutor (och alla objekt som har de färgerna) färg, men tonvärdena blir oförändrade. Toner anges av ett procenttal (när färgrutepanelen visas som en lista).

Panelen Färgrutor - översikt

Du kan använda färgrutepanelen (Fönster > Färgrutor) när du vill ange färger, övertoningar och mönster i dokument. Du kan döpa och spara alla objekten, så att du snabbt kan få tillgång till dem. När du markerar ett objekt med en fyllning eller en linje som innehåller en färg, en övertoning, ett mönster eller en ton från färgrutepanelen, markeras den aktuella färgrutan på panelen.

Panelen Färgrutor
Färgrutepanelen i Liten listvisning

A. Dekorfärg B. Global färg C. Ingen fyllning eller linje D. Färgrutan för passmärke (skrivs ut på alla plåtar) E. CMYK-symbol (när dokumentet är öppet i CMYK-läge) F. RGB-symbol (när dokumentet är öppet i RGB-läge) G. Menyknappen Bibliotek för färgrutor H. Knappen Visa menyn Färgruteslag I. Knappen Alternativ för färgrutor J. Knappen Ny färggrupp K. Knappen Ny färgruta 

Ändra visning av färgrutor

 1. Välj ett visningsalternativ på menyn på färgrutepanelen: Liten miniatyrbildsvisning, Medelstor miniatyrbildsvisning, Stor miniatyrbildsvisning, Liten listvisning eller Stor listvisning.

Visa en viss typ av färgruta och dölja alla andra

 1. Klicka på knappen Visa menyn Färgruteslag och välj något av följande: Visa alla färgrutor, Visa färgrutor, Visa färgrutor för övertoning, Visa färgrutor för mönster eller Visa färggrupper.

Markera alla färgrutor som inte används i teckningar

Om du vill begränsa färgrutepanelen så att den enbart innehåller de färger som används i ett dokument kan du markera alla oanvända färgrutor och sedan ta bort dem.

 1. Välj Markera alla oanvända på menyn på färgrutepanelen.

Markera en färggrupp

 • Om du vill markera hela gruppen klickar du på ikonen för färggruppen .

 • Om du vill markera färgrutor i gruppen klickar du på enskilda färgrutor.

Obs!

Om du vill redigera den valda färggruppen kontrollerar du att ingen teckning är markerad och klickar på knappen Redigera färggrupp . Du kan också dubbelklicka på mappen för färggruppen. Om du vill redigera den valda färggruppen och tillämpa ändringarna på den markerade teckningen klickar du på knappen Redigera eller ändra färger . Du kan också dubbelklicka på mappen för färggruppen. Mer information finns i Redigera färger i dialogrutan Redigera färger.

Välja en färgruta efter namn

 1. Välj Visa sökfält på menyn på färgrutepanelen. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i färgrutans namn i textrutan Sök, överst på panelen.

  Obs!

  Den här proceduren fungerar inte med dubbelbytetecken.

  Du kan också använda den här metoden om du vill välja en PANTONE®-färgruta genom att ange PANTONE-värdet.

Flytta färgrutor till en färggrupp

 1. Dra enskilda färgrutor till en befintlig färggruppsmapp.

 2. Markera de färger som du vill ordna i en ny färggrupp och klicka på knappen Ny färggrupp .

Ändra ordning på färgrutor

Du kan ändra ordning på enskilda färgrutor och på färgrutorna i en färggrupp.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Sortera efter namn eller Sortera efter slag på menyn på panelen Färgrutor. De här kommandona fungerar bara med enskilda färgrutor, inte med färgrutor i en färggrupp.

  • Dra en färgruta till en ny plats.

Använda bibliotek för färgrutor

Bibliotek för färgrutor är samlingar med förinställda färger, bland annat bibliotek för tryckfärger som PANTONE, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC, TOYO, och temabibliotek som kamouflage, natur, grekisk och juvel.

När du öppnar ett färgrutebibliotek visas det på en ny panel (inte på färgrutepanelen). Du kan markera, sortera och visa färgrutor i ett färgrutebibliotek på samma sätt som på färgrutepanelen. På panelen för färgrutebibliotek kan du dock inte lägga till, ta bort eller redigera färgrutor.

Obs!

Om du vill öppna ett färgrutebibliotek varje gång Illustrator startas, väljer du Upprepande på färgrutebibliotekets panelmeny.

Öppna ett färgrutebibliotek

 1. Gör något av följande:

  • Välj Fönster > Bibliotek för färgrutor > [bibliotekets namn].

  • Välj Öppna färgrutebibliotek > [bibliotekets namn] på menyn på färgrutepanelen.

  • Klicka på menyknappen Bibliotek för färgrutor på panelen Färgrutor och välj ett bibliotek i listan.

Obs!

PANTONE-färgbiblioteken finns i undermappen Färgböcker (Bibliotek för färgrutor > Färgböcker > PANTONE...).

Skapa ett färgrutebibliotek

Du skapar ett färgrutebibliotek genom att spara det aktuella dokumentet som ett färgrutebibliotek.

 1. Redigera färgrutorna på färgrutepanelen så att den innehåller endast de färgrutor som du vill ha i färgrutebiblioteket.

 2. Markera Spara färgrutebibliotek på menyn på färgrutepanelen.

  Obs!

  Om du vill ta bort alla färgrutor som inte används i dokumentet väljer du Markera alla oanvända på menyn på färgrutepanelen och klickar sedan på knappen Ta bort färgruta .

Redigera ett färgrutebibliotek

 1. Välj Arkiv > Öppna och leta upp och öppna biblioteksfilen. Färgrutebiblioteksfiler lagras som standard i mappen Illustrator/Förinställningar/Färgrutor.

 2. Redigera färgerna på panelen Färgrutor och spara ändringarna.

Flytta färgrutor från ett färgrutebibliotek till färgrutepanelen

Gör något av följande:

 • Dra en eller flera färgrutor från bibliotekspanelen till färgrutepanelen.

 • Markera färgrutorna som du vill lägga till, och markera Lägg till färgrutor på menyn på bibliotekspanelen.

 • Använd en färgruta på ett objekt i dokumentet. Om färgrutan är en global färgruta eller dekorfärgsruta läggs färgrutan automatiskt till på färgrutepanelen.

Lägga till färger från teckningar på färgrutepanelen

Du kan automatiskt lägga till alla färger från markerade teckningar eller alla färger i dokumentet på färgrutepanelen. I Illustrator hittas de färger som inte redan finns på färgrutepanelen, eventuella processfärger konverteras till globala färger och läggs till på panelen som nya färgrutor.

När du automatiskt lägger till färger på färgrutepanelen inkluderas alla färger i dokumentet utom följande:

 • Färger i opacitetsmasker (när du inte är i redigeringsläget för opacitetsmasker)

 • Interpolerade färger i övergångar

 • Färger i bildpunkter

 • Färger på stödlinjer

 • Färger i objekt som är inuti stansade former och inte synliga

Om du ändrar en övertoningsfyllning, mönsterfyllning eller symbolvariant till en ny global färg läggs färgen till som en ny färgruta och den ursprungliga färgrutan behålls.

Lägga till alla dokumentfärger

 1. Kontrollera att ingenting är markerat och välj Lägg till använda färger på menyn på panelen Färgrutor.

Lägga till färger från markerade teckningar

 1. Markera de objekt som innehåller de färger som du vill lägga till på färgrutepanelen och gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till markerade färger på menyn på färgrutepanelen.

  • Klicka på knappen Ny färggrupp på färgrutepanelen. Ange alternativ i den dialogruta som visas.

   Färger ordnas och sparas med regeln Nyans – framåt.

Byta färgrutor mellan program

Du kan dela de heltäckande färgrutorna som du skapar i Photoshop, Illustrator och InDesign genom att spara ett färgrutebibliotek för utbyte. Färgerna visas likadant i alla appar så länge som färginställningarna är synkroniserade.

Obs!

Du kan skapa och dela färggrupper med andra på panelen Färgteman (kallades tidigare panelen Kuler). Se panelen Färgteman.

 1. På panelen Färgrutor skapar du de process- och dekorfärgrutor som du vill dela och tar bort de färgrutor som du inte vill dela.

  Obs!

  Du kan inte dela följande typer av provkartor mellan programmen: mönster, övertoningar och provkartan Registrering från Illustrator och InDesign samt bokfärgreferenser och provkartor av typen NMI, XYZ, tvåton, monitorRGB, opacitet, total färgmängd och webRGB från Photoshop. Dessa typer av provkartor exkluderas automatiskt när du sparar provkartor som ska delas.

 2. Välj Spara färgrutor för utbyte från panelmenyn Färgrutor och spara biblioteken med färgrutor på en lättillgänglig plats.

  Obs!

  Om du läser in ett bibliotek som innehåller färgrutor med identiska namn skrivs definitionerna av färgrutorna med identiska namn över. Se till att färgrutor har unika namn.

 3. Läs in färgrutebiblioteket till panelen Färgrutor för Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Importera färgrutor från ett annat dokument

Du kan importera alla färgrutor eller enstaka färgrutor från ett annat dokument.

 • Om du vill importera alla färgrutor från ett annat dokument väljer du Fönster > Bibliotek för färgrutor > Annat bibliotek. Du kan också välja Öppna färgrutebibliotek > Annat bibliotek på menyn på färgrutepanelen. Markera från vilken fil du vill importera färgrutor, och klicka på Öppna. De importerade färgrutorna visas på bibliotekspanelen (inte på färgrutepanelen).

 • Om du vill importera enstaka färgrutor från ett annat dokument, kopierar du de objekt i vilka färgrutorna används och klistrar in dem. De importerade färgrutorna visas på färgrutepanelen.

Obs!

Om importerade färgrutor för dekorfärger eller globala processfärger har samma namn som färgrutor som redan finns i dokumentet, men olika färgvärden, uppstår en färgrutekonflikt. Vid konflikter mellan dekorfärger bevaras färgvärdena för de befintliga färgrutorna och importerade färgrutor sammanfogas automatiskt med de befintliga färgrutorna. Vid konflikter mellan processfärger visas dialogrutan Problem med färgrutor. Färgvärdena för de befintliga färgrutorna behålls automatiskt. Du kan välja Lägg till färgrutor om du vill lägga till färgrutorna genom att infoga ett nummer i namnet på färgrutan som står i konflikt, eller välja Lägg samman färgrutor om du vill sammanfoga färgrutor med hjälp av de befintliga färgrutornas färgvärden.

Skapa färgrutor

Du kan skapa färgrutor för processfärger, dekorfärger eller övertoningar.

Skapa en färgruta för processfärg

 1. Välj en färg med hjälp av färgväljaren eller färgpanelen. Du kan också markera ett objekt som har den färg som du vill använda.

 2. Gör något av följande:

  • Dra färgen från verktygspanelen eller färgpanelen till färgrutepanelen.

  • Klicka på knappen Ny färgruta på färgrutepanelen eller välj Ny färgruta på panelmenyn. Välj Global i dialogrutan som visas om du vill att färgrutan ska vara en global färg. Ange ytterligare färgrutealternativ och klicka på OK. (Se Alternativ för färgrutor.)

Skapa övertoningsrutor

 1. Du kan skapa en övertoning med övertoningspanelen eller genom att markera ett objekt med den övertoning du vill ha.

 2. Gör något av följande:

  • Dra övertoningen från rutan Fyllning på panelen Verktyg eller panelen Färg till panelen Färgrutor.

  • Klicka på övertoningsmenyn (bredvid övertoningsrutan) på panelen Övertoning och klicka på ikonen Spara i färgrutebibliotek .

  • Klicka på knappen Ny färgruta på färgrutepanelen eller välj Ny färgruta på menyn på färgrutepanelen. Ange ett namn på färgrutan i dialogrutan som visas och klicka på OK. (Se Alternativ för färgrutor.)

Skapa färgrutor för dekorfärger

 1. Välj en färg med hjälp av färgväljaren eller färgpanelen. Du kan också markera ett objekt som har den färg som du vill använda.

 2. Gör något av följande:

  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra färgen från verktygspanelen eller färgpanelen till färgrutepanelen.

  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka på knappen Ny färgruta på färgrutepanelen eller välj Ny färgruta på panelmenyn. Välj Dekorfärg för Färgtyp i dialogrutan som visas. Ange ytterligare färgrutealternativ och klicka på OK. (Se Alternativ för färgrutor.)

Skapa en färgruta på panelen Färgguide

 1. Välj färger på menyn Harmoniregler på panelen Färgguide.

 2. Klicka på Spara färggruppen på panelen Färgrutor  längst ned på panelen Färgguide.

Hantera färgrutor

Du kan arbeta med färgrutorna på panelen Färgrutor och duplicera, gruppera, ersätta, sammanfoga eller ta bort dem. Du kan också ange alternativ för färgrutorna, t.ex. namn, färgtyp, färgläge och förhandsvisningsalternativ.

Duplicera färgrutor

 1. Markera en eller flera färgrutor som du vill duplicera.

 2. Gör något av följande:

  • Markera Duplicera färgruta på menyn på färgrutepanelen.

  • Dra färgrutorna till knappen Ny färgruta på färgrutepanelen.

Gruppera färgrutor

Skapa en färggrupp när du vill hålla samman vissa färger på färgrutepanelen. Du kan till exempel skapa en färggrupp för färger som du väljer på färgguidepanelen. När du sparar en färggrupp i dialogrutan Redigera färger sparas den automatiskt som en färggrupp på panelen Färgrutor. Du kan också manuellt gruppera en uppsättning färgrutor med heltäckande färger.

 1. Markera en eller flera färgrutor på färgrutepanelen.

 2. Klicka på knappen Ny färggrupp eller välj Ny färggrupp på panelmenyn.

Ersätta, sammanfoga och ta bort färgrutor

 • Om du vill ersätta en färgruta håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och drar färgen eller övertoningen från färgpanelen, övertoningspanelen, ett objekt eller verktygspanelen till färgrutepanelen, så att den färgruta som du vill ersätta markeras.

  När du ersätter en färg, en övertoning eller ett mönster som redan finns på färgrutepanelen, ändras alla objekt i filen som innehåller den nya färgen, den nya övertoningen eller det nya mönstret. Det enda undantaget är processfärger som inte har alternativet Global aktiverat i dialogrutan Alternativ för färgrutor.

 • Om du vill sammanfoga flera färgrutor markerar du två eller flera rutor och väljer Lägg samman färgrutor på menyn på färgrutepanelen. Det först markerade färgrutenamnet och färgvärdet ersätter alla andra markerade färgrutor.

 • Om du vill ta bort en färgruta, markerar du en eller flera färgrutor. Välj Ta bort färgruta på panelmenyn och klicka på knappen Ta bort färgruta. Du kan också dra den markerade färgrutan till knappen Ta bort färgruta.

  När du tar bort en färgruta för dekorfärg eller global processfärg (eller ett mönster eller en övertoning som innehåller en dekorfärg eller global processfärg), konverteras alla objekt som är målade med färgerna till motsvarande icke-globala processfärg.

Alternativ för färgrutor

Om du vill ange alternativ för färgrutor dubbelklickar du på en befintlig färgruta. Du kan också välja Ny färgruta på menyn på färgrutepanelen.

Färgrutenamn

Anger namnet på färgrutan på färgrutepanelen.

Färgtyp

Anger om färgrutan är en processfärg eller en dekorfärg.

Global

Skapar en global färgruta för processfärg

Färgläge

Anger färgrutans färgläge.

När du har angett vilket färgläge du vill använda, kan du justera färgen med färgreglagen. Om du väljer en färg som inte är webbsäker, visas en varningskub . Klicka på kuben så byts färgen till närmaste webbsäkra färg (visas till höger om kuben). Om du väljer en ej tryckbar färg, visas en varningstriangel . Klicka på triangeln så byts färgen till närmaste CMYK-motsvarighet (visas till höger om triangeln).

Förhandsvisa

Visar färgjusteringarna för de objekt som du har använt färgrutan på.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy