Med hjälp av bildkalkering kan du konvertera rasterbilder (JPEG, PNG, PSD osv.) till vektorbilder. Om du använder den här funktionen kan du enkelt använda en del av en befintlig teckning som grund för en ny teckning genom att kalkera den. Du kan till exempel konvertera bilden av en pennteckning som du har ritat på papper till vektorgrafik med hjälp av bildkalkering. Du kan välja bland flera olika kalkeringsförinställningar för att snabbt få önskat resultat.

Example_Image-Trace-1
Före och efter kalkering av en rasterbild med hjälp av kalkeringsförinställningar

A. Originalbild B. Kalkeringsresultat med hjälp av olika förinställningar 

Kalkera en bild

 1. Öppna eller placera en rasterbild i ditt Illustrator-dokument.

 2. Markera den monterade bilden och gör något av följande:

  • Välj Objekt > Bildkalkering > Skapa om du vill göra en kalkering med hjälp av standardparametrarna. Illustrator konverterar bilden till ett svartvitt kalkeringsresultat som standard.
  • Klicka på knappen Bildkalkering på Kontrollpanelen eller panelen Egenskaper eller välj en förinställning genom att klicka på knappen Kalkeringsförinställningar ().
  • Välj Fönster > Bildkalkering eller växla till arbetsytan Kalkering för att öppna panelen Bildkalkering och gör något av följande:

  Obs!

  • Aktivera Förhandsgranskning på panelen Bildkalkering för att visa resultaten av dina ändringar. 
  • Upplösningen på den monterade bilden bestämmer hur fort kalkeringen görs.

 3. (Valfritt) Justera resultatet av kalkeringen på panelen Bildkalkering (Fönster > Bildkalkering).

 4. Du kan konvertera kalkeringsobjektet till banor och manuellt redigera vektorbilden genom att välja Objekt > Bildkalkering > Färdigställ.

Se en video om kalkering här – Bildkalkering i Illustrator CS6 och senare versioner.

Ange kalkeringsalternativ

När bilden är markerad kan du se att alternativen på panelen Bildkalkering blir tillgängliga. Högst upp på panelen finns de grundläggande alternativen. Du kan visa ytterligare alternativ genom att vrida på triangeln bredvid etiketten Avancerat.

Grundläggande kontroller

.
Ange grundläggande alternativ på panelen Bildkalkering för att få önskat kalkeringsresultat.

Förinställning

Anger en kalkeringsförinställning. Ikonerna högst upp på panelen är genvägar med namn utifrån populära arbetsflöden. Om du väljer en av de här förinställningarna får du alla variabler som behövs för att skapa tillhörande kalkeringsresultat.

default-presets
Exempel på kalkeringsförinställningar som finns på panelen Bildkalkering
Ikon Namn på förinställningen Definition
Automatisk färg Skapar en färgreducerad bild från ett foto eller en teckning
High Color Skapar fotorealistiska teckningar
Low Color Skapar enkla fotorealistiska teckningar
Gråskala Kalkerar teckningen till gråtoner
Svartvitt Förenklar bilden och gör den till en svartvit teckning
Skapa kontur Förenklar bilden och gör den till svarta konturer

Ytterligare förinställningar finns i den övre listrutan.

drop-down-presets_color
Exempel på kalkeringsförinställningar som finns i listrutan Förinställning.

A. 3 färger B. 6 färger C. Foto med hög originalåtergivning 

Klicka på menysymbolen () för att spara den aktuella inställningen som en ny förinställning eller för att ta bort eller byta namn på befintliga förinställningar. Mer information finns i Spara en kalkeringsförinställning.

Visa

Anger visningen av det spårade objektet. Ett kalkeringsobjekt består av två komponenter: den ursprungliga källbilden och kalkeringsresultatet (dvs. vektorbilden). Du kan välja att visa kalkeringsresultatet, källbilden, konturer och andra alternativ. Du kan klicka på ögonikonen för att täcka över källbilden med det valda visningsalternativet.

view
Välja en visning av det kalkerade objektet

A. Kalkeringsresultat B. Kalkeringsresultat med konturer C. Konturer D. Konturer med källbild E. Källbild 

Läge

Anger ett färgläge för kalkeringsresultatet. De tillgängliga alternativen definierar grundfärgsläge kontra gråskaleläge för din kalkerade teckning.

Följande färginställningar visas utifrån inställningarna för alternativet Läge:

Anger antalet färger som ska användas i ett kalkeringsresultat för färger. Om du har valt Dokumentbibliotek som palett kan du välja en färgruta. (Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt läget Färg.)

Mode_color
Justera antalet färger i kalkeringsresultatet när läget Färg är valt.

Anger antalet gråtoner som ska användas i ett kalkeringsresultat för gråskalor. (Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt läget Gråskala.)

Mode_grey
Justera antalet gråtoner i kalkeringsresultatet när läget Gråskala är valt.

Anger ett värde för att skapa ett svartvitt kalkeringsresultat av originalbilden. Alla pixlar som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt. Alla pixlar som är mörkare än tröskelvärdet konverteras till svart. (Det här alternativet är bara aktiverat när du har valt läget Svartvitt.)

Mode_blacknwhite
Justera tröskelvärdet för att konvertera pixlarna till svart eller vitt i kalkeringsresultatet när läget Svartvitt är valt.

Palett

Anger en palett för att skapa en färg- eller gråskalekalkering av originalbilden. (Det här alternativet är bara aktiverat när du har angett något av lägena Färg eller Gråskala.)

Du kan välja något av följande alternativ:

Växlar automatiskt mellan den begränsade paletten och full ton för kalkeringen beroende på ingångsbilden. När du väljer Automatisk för paletten kan du justera färgreglaget och ändra vektorns enkelhet och exakthet i kalkeringen. Värdet 0 innebär förenklad på bekostnad av exaktheten och värdet 100 innebär exakt eller fotorealistisk på bekostnad av enkelheten.

Palette_automatic
Exempel: Kalkeringsresultat när du väljer Automatisk

Använder en liten uppsättning färger för kalkeringspaletten. Du kan använda färgreglaget för att minska de valda färgerna ytterligare.

Limited
Exempel: Kalkeringsresultat när du väljer Begränsad

Använder hela uppsättningen färger för kalkeringspaletten. Det här alternativet är det bästa för att kalkera foton och skapar fotorealistiska bilder. När det här alternativet är markerat bestämmer färgreglaget olikheten för de pixlar som bildar varje fyllningsområde. När färgreglaget är till höger är olikheten mindre, vilket ger fler banor som definieras av mindre färgområden. Om reglaget är till vänster är fyllningsområdena färre och större.

Palette_full-tone
Exempel: Kalkeringsresultat när du väljer Full ton

Använder en befintlig färggrupp för kalkeringspaletten. Med det här alternativet kan du ange de exakta färgerna du vill ha i den kalkerade teckningen. Du kan välja ett färgbibliotek som du har läst in via panelen Färgrutor för din kalkeringspalett.

P_Document-lib_colors
Exempel: Kalkeringsresultat när du väljer Dokumentbibliotek

Lägga till färgbibliotek på panelen Färgrutor från menyn Bibliotek för färgrutor

 1. Du öppnar färgrutepanelen genom att välja Fönster > Färgrutor.
 2. Klicka på ikonen () för panelmenyn Bibliotek för färgrutor längst ned till vänster på panelen Färgrutor. Du kan också välja Öppna färgrutebibliotek på panelmenyn.
 3. Välj ett bibliotek från listan.
 4. Om du vill lägga till den önskade färggruppen på panelen Färgrutor klickar du på knappen Spara färggruppen på färgrutepanelen (). Mer information finns i Använda bibliotek för färgrutor.
P_Swatch-lib_add
Lägg till färgbibliotek på panelen Färgrutor från menyn Bibliotek för färgrutor.
P_Swatch-library
Välj ett färgbibliotek som du har läst in via panelen Färgrutor för din kalkeringspalett.

Lägga till färgbibliotek på panelen Färgrutor med hjälp av temapanelen i Adobe Color

 1. Du öppnar panelen Adobe Color-teman genom att välja Fönster > Färgteman.
 2. Utforska de allmänna färgteman som finns på fliken Utforska eller skapa egna färgteman. Lägg sedan till det valda färgtemat på panelen Färgrutor. Mer information finns i Använda panelen Adobe Color-teman.
P_Document-lib_add-color-theme
Lägg till färgbibliotek på panelen Färgrutor från temapanelen i Adobe Color.
P_Swatch-lib_colors
Välj ett färgbibliotek som du har läst in via Adobe Color-temapanelen för din kalkeringspalett.

Avancerade kontroller

Image-Trace-advanced-controls
Finjustera kalkeringsresultatet med hjälp av avancerade alternativ i alternativet Bildkalkering.

Banor

Styr avståndet mellan den kalkerade formen och den ursprungliga pixelformen. Lägre värden skapar en tätare bananpassning, högre värden skapar en lösare bananpassning.

Hörn

Anger betoningen på hörn och att en skarp böjning troligen blir en hörnpunkt. Ett högre värde resulterar i fler hörn.

Brus

Anger ett område i pixlar som ignoreras vid kalkeringen. Ett högre värde ger upphov till mindre brus.

Tips! Om du har en högupplöst bild flyttar du reglaget för brus till ett högre värde (till exempel i intervallet 20–50) för att få effekt. Om du har en bild med låg upplösning väljer du ett lägre värde (1–10).

Metod

Anger en metod för kalkering. Du kan välja något av följande alternativ:

Ikon Namn på förinställningen Definition
Förbindning Skapar utstansningsbanor. Kanten på en bana är exakt samma som kanten på dess intilliggande bana.
Överlappning Skapar skiktade banor. Varje bana överlappar sin granne lite.

Fyllningar

Skapar fyllda områden i kalkeringsresultatet.

Linjer

Skapar linjerade banor i kalkeringsresultatet.

Linje

Anger maximal bredd på funktioner i originalbilden som kan linjeras. Funktioner som är större än maxbredden kalkeras som konturer.

Fäst kurvor mot linjer

Anger om svagt böjda linjer ska ersättas med raka linjer och om linjer som är nästan 0 eller 90 grader ska fästas vid absoluta 0 eller 90 grader.

Tips! Du kan välja det här alternativet för geometriska bilder eller om det finns former i din källbild som är aningen roterade.

Ignorera vit

Anger om vita områden ska ersättas av områden utan fyllningar.

Spara en kalkeringsförinställning

 1. Öppna panelen Bildkalkering genom att välja Fönster > Bildkalkering.

 2. Ange kalkeringsalternativ för förinställningen med hjälp av panelen Bildkalkering.

  Obs!

  Du kan varken redigera eller ta bort standardförinställningar (de står inom parentes []). Däremot kan du göra en redigerbar kopia av standardförinställningen genom att markera den och välja Spara som ny förinställning på panelmenyn.

 3. Klicka på menyikonen () och välj Spara som ny förinställning.

 4. Ange ett namn för förinställningenoch klicka på OK.

 5. (Valfritt) Om du vill byta namn på din sparade förinställning klickar du på menyikonen () och väljer Döp om. Ange ett namn för förinställningenoch klicka på OK.

 6. (Valfritt) Om du vill ta bort din sparade förinställning klickar du på menyikonen () och väljer Ta bort.

Redigera kalkeringsresultatet

När du är nöjd med kalkeringen kan du konvertera kalkeringsobjektet till banor. I det sista steget kan du bearbeta kalkeringsresultatet som vilken annan vektorgrafik som helst. När du väl har konverterat kalkeringsobjektet, kan du inte längre justera kalkeringsalternativen.

 1. Markera kalkeringsresultatet.

 2. Om du vill konvertera kalkeringsresultatet till banor gör du något av följande:

  • Klicka på Färdigställ på Kontrollpanelen eller panelen Egenskaper.
  • Välj Objekt > Bildkalkering > Färdigställ

  De färdiga banorna grupperas ihop.

 3. Om du vill dela upp de grupperade banorna klickar du på Dela upp på panelen Egenskaper. Du kan också välja Objekt > Dela upp.

 4. (Valfritt) Om du vill förenkla banor genom att ta bort överflödiga fästpunkter väljer du Objekt > Bana > Förenkla. Mer informations finns i Förenkla en bana

  Du kan också omforma och redigera banor. Mer information finns i Justera bansegment.

 5. Om du vill färglägga kalkeringsresultatet konverterar du det till direktfärgsgrupper genom att markera önskade banor och välja Objekt > Direktfärg > Skapa. Mer information finns i Direktfärgsgrupper.

   

Frigöra ett kalkeringsobjekt

Om du vill ta bort en kalkering och ändå behålla originalbilden på sin plats, kan du frigöra kalkeringsobjektet.

 1. Markera kalkeringsobjektet.

 2. Välj Objekt > Bildkalkering > Frigör.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy