Markera text

Om du markerar tecken kan du redigera dem, formatera dem med hjälp av panelen Tecken, använda fyllnings- och linjeattribut på dem och ändra deras genomskinlighet. Du kan använda de här ändringarna på ett enda tecken, ett teckenintervall eller på alla tecken i ett textobjekt. När du markerar tecken visas markeringen i dokumentfönstret, och ordet ”Tecken” visas på panelen Utseende.

Om du markerar ett textobjekt kan du använda övergripande formateringsalternativ för alla tecken i objektet, inklusive alternativ från panelerna Tecken och Stycke, fyllnings- och linjeattribut och genomskinlighetsinställningar. Du kan dessutom använda effekter, flera fyllningar och linjer samt opacitetsmasker på ett markerat textobjekt. (Detta kan du inte göra för enstaka markerade tecken.) När ett textobjekt är markerat visas en markeringsram runt det i dokumentfönstret, och ordet ”Text” visas på panelen Utseende.

Om du markerar en textbana kan du justera dess form och använda fyllnings- och linjeattribut på den. Den här markeringsnivån är inte tillgänglig för punkttext. När en textbana är markerad visas ordet ”Bana” på panelen Utseende.

Markera tecken

 1. Välj ett textverktyg och gör något av följande:
  • Dra om du vill välja ett eller flera tecken. Utöka eller minska markeringen genom att Skift-dra.

  • Placera pekaren i ett ord och markera ordet genom att dubbelklicka.

  • Placera pekaren i ett stycke och markera hela stycket genom att trippelklicka.

  • Markera ett eller flera tecken och välj Markera > Allt om du vill markera alla tecken i textobjektet.

Markera textobjekt

Om du markerar ett textobjekt kan du använda övergripande formateringsalternativ för alla tecken i objektet, inklusive alternativ från panelerna Tecken och Stycke, fyllnings- och linjeattribut och genomskinlighetsinställningar. Du kan dessutom använda effekter, flera fyllningar och linjer samt opacitetsmasker på ett markerat textobjekt. (Detta kan du inte göra för enstaka markerade tecken.) När ett textobjekt är markerat visas en markeringsram runt det i dokumentfönstret, och ordet ”Text” visas på panelen Utseende.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på texten i dokumentfönstret med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget . Om du vill markera ytterligare textobjekt Skift-klickar du.

  • Leta reda på det textobjekt som du vill markera på panelen Lager. Klicka sedan på objektets högra kant, mellan målknappen och rullningslisten. Skift-klicka på objektens högra kant på panelen Lager om du vill lägga till eller ta bort objekt i den befintliga markeringen.

  • Om du vill markera alla textobjekt i ett dokument väljer du Markera > Objekt > Textobjekt.

Markera en textbana

Om du markerar en textbana kan du justera dess form och använda fyllnings- och linjeattribut på den. Den här markeringsnivån är inte tillgänglig för punkttext. När en textbana är markerad visas ordet ”Bana” på panelen Utseende.

Obs!

Det är enklast att markera en textbana i konturläge.

 1. Välj direktmarkeringsverktyget  eller gruppmarkeringsverktyget .
 2. Om textbanan är markerad klickar du utanför objektets markeringsram när du vill avmarkera den.
 3. Klicka på textbanan. Se till att du inte klickar på tecknen. (Om du klickar på ett tecken markerar du textobjektet i stället för textbanan.)

Obs!

Inställningen Textobjektmarkering endast för bana bestämmer markeringsverktygens känslighet när du markerar textobjekt i dokumentfönstret. Om den här inställningen är vald måste du klicka direkt på textbanan för att kunna markera texten. Om den här inställningen är avmarkerad kan du klicka på texten eller banan för att markera texten. Du kan ange den här inställningen genom att välja Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Text (Mac OS).

Söka och ersätta text

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Ange den textsträng som du vill söka efter och eventuellt den textsträng som du vill ersätta den med.

  Du kan välja bland flera olika specialtecken på popup-menyerna till höger om alternativen för Sök och ersätt.

 3. Om du vill ange hur sökningen efter den angivna textsträngen ska gå till markerar du något av följande alternativ:

  Matcha gem./vers.

  Söker bara efter textsträngar med exakt samma kombination av gemener och versaler som texten i rutan Sök.

  Hitta hela ord

  Söker bara efter hela ord som motsvarar texten i rutan Sök.

  Sök bakåt

  Söker igenom filen nerifrån och upp i skiktordningen.

  Kontrollera dolda lager

  Söker efter text i dolda lager. Om det här alternativet är avmarkerat ignoreras text i dolda lager.

  Kontrollera låsta lager

  Söker efter text i låsta lager. Om det här alternativet är avmarkerat ignoreras text i låsta lager.

 4. Börja sökningen genom att klicka på Sök.
 5. Om en förekomst av textsträngen påträffas gör du något av följande:
  • Ersätt textsträngen genom att klicka på Ersätt, och gå sedan vidare genom att klicka på Sök nästa.

  • Klicka på Ersätt & sök om du vill ersätta textsträngen och söka efter nästa förekomst.

  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av textsträngen i dokumentet.

 6. Du stänger dialogrutan genom att klicka på Klart.

  Obs!

  Om dialogrutan Sök och ersätt är stängd, och du vill söka efter nästa förekomst av en textsträng, väljer du Redigera > Sök nästa.

Ändra färg och utseende på tecken

Du kan ändra färg och utseende på textobjekt genom att använda fyllningar, linjer, inställningar för genomskinlighet, effekter och grafikformat. Texten går att redigera så länge som du inte rasterar den.

 1. Gör något av följande:
  • Markera de tecken du vill ändra utseende på i ett textobjekt.

  • Om du vill ändra utseendet på alla tecken i ett textobjekt eller använda flera fyllningar och linjer markerar du textobjektet.

  • Om du vill använda fyllning eller linjer i en textbana markerar du banan.

 2. Använd sedan fyllningar, linjer, inställningar för genomskinlighet, effekter och grafikformat på önskat sätt.

  När du ändrar färg på ett textobjekt skrivs attributen för textobjektets enskilda tecken över.

  Obs!

  Använd kontrollpanelen om du snabbt vill ändra färg på markerad text.

Panelen Tecken – översikt

Använd panelen Tecken (Fönster >Text > Tecken) om du vill använda alternativ för att formatera enskilda tecken i dokumentet. När texten är markerad eller när textverktyget är valt, kan du även använda alternativen på kontrollpanelen när du formaterar tecken.

Panelen Tecken
Panelen Tecken

A. Panelmeny B. Teckensnitt C. Teckensnittsformat D. Radavstånd E. Spärra/knip F. Teckenbredd G. Teckenrotation H. Kantutjämningsmetod I. Teckenstorlek J. Kerning K. Teckenhöjd L. Baslinjeförskjutning 
Teckenalternativ
A. Teckensnitt B. Teckensnittsformat C. Teckenstorlek D. Vänsterjustera E. Centrera F. Högerjustera 

Som standard visas bara de mest använda alternativen på panelen Tecken. Om du vill visa alla alternativ, väljer du Visa alternativ på panelmenyn. Du kan också klicka på den dubbla triangeln på panelens flik om du vill gå igenom de olika visningsstorlekarna.

Obs!

I Illustrator CC 2017 kan du enkelt kombinera vanliga teckensnittsfamiljer med olika format (eller tvärtom) när du arbetar med textobjekt. Om exempelvis två textobjekt markeras med Arial och den ena har normalt format medan den andra är fetstilt, blir formatfältet tomt och fältet för teckensnittsfamilj visar Arial.

Stryka under eller genomstryka text

 1. Markera den text som du vill stryka under eller genomstryka. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Gör något av följande:
  • Stryk under en text genom att klicka på knappen Understruken  på panelen Tecken.

  • Genomstryk en text genom att klicka på knappen Genomstruken  på panelen Tecken.

Standardbredden för en understrykning och genomstrykning beror på textstorleken.

Använda versaler och kapitäler

Om du formaterar text som kapitäler kommer de kapitäler som finns i det teckensnittet automatiskt att användas, om det finns några. I annat fall visas artificiellt skapade kapitäler. De är förminskade versioner av versalerna i teckensnittet.

Typer av versaler
Vanliga versala bokstäver (överst) jämförda med kapitäler (nederst)

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Välj Versaler eller Kapitäler på menyn på panelen Tecken.

Om du vill ange storleken för artificiellt skapade kapitäler väljer du Arkiv > Dokumentformat. För Kapitäler anger du det procentvärde av den ursprungliga teckensnittsstorleken som du vill att kapitälerna ska ha. (Standardvärdet är 70 %.)

Obs!

Om du vill ändra formatet i texten till versaler, gemener, inledande versal eller inledande versal i mening, använder du kommandot Text > Ändra skiftläge.

Ändra format för gemener/versaler

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra.
 2. Välj något av följande alternativ på undermenyn Text > Ändra skiftläge:

  VERSALER

  Om du vill ändra alla tecken till versaler.

  Obs! Kommandot VERSALER gör så att godtyckliga ligaturer återgår till vanlig text. Det här sker också med kommandona Inledande versal och Inledande versal i mening om en godtycklig ligatur visas i början av ett ord.

  gemener

  Om du vill ändra alla tecken till gemener.

  Inledande versal

  Om du vill att den första bokstaven i varje ord ska vara versal.

  Inledande versal i mening

  Om du vill att den första bokstaven i varje mening ska vara versal.

  Obs! Kommandot Inledande versal i mening utgår ifrån att punkt (.), utropstecken (!) och frågetecken (?) markerar meningens slut. Kommandot kan orsaka oväntade ändringar om något av dessa tecken används på annat sätt, t.ex. i förkortningar, filnamn eller URL-adresser. Dessutom kan egennamn skrivas med gemener.

  Tips: Om du använder ett OpenType-teckensnitt kan du utnyttja formateringen Versaler och skapa mer elegant text.

Använda stilistiska uppsättningar

En stilistisk uppsättning är ett antal alternativa tecken som kan användas på ett markerat textblock. När du använder en stilistisk uppsättning ersätter de tecknen som definierats i uppsättningen teckensnittets standardtecken i den markerade texten. Namnet på den stilistiska uppsättningen som tillhandahålls av teckensnittsutvecklaren visas på olika ställen i Illustrator. För vissa teckensnitt visar Illustrator namnen på de stilistiska uppsättningarna som Uppsättning 1, Uppsättning 2 och så vidare. Du kan använda flera stilistiska uppsättningar på ett textavsnitt. Vill du veta mer om hur du använder stilistiska uppsättningar i ett textavsnitt kan du läsa i Specialtecken.

Gör följande om du vill använda stilistiska uppsättningar för ett tecken- eller styckeformat.

 1. Välj Fönster > Text > TeckenformatStyckeformat för att öppna panelen Teckenformat eller panelen Styckeformat.

 2. Välj alternativet Nytt tecken-styckeformat på panelmenyn.

 3. Välj fliken OpenType-funktioner till vänster i dialogrutan Nytt tecken-/styckeformat.

 4. Klicka på  och välj önskade stilistiska uppsättningar i listan.

  Character-panel--stylistic-sets
  Lägga till stilistiska uppsättningar i ett teckenformat
 5. Klicka på OK.

Ange om du vill använda typografiska eller raka citattecken

Typografiska citattecken övergår i teckensnittets kurvor. Typografiska citattecken används vanligtvis för citattecken och apostrofer. Raka citattecken används vanligtvis som förkortningar för måtten fot och tum.

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat och gör något av följande, och klicka på OK.
  • Om du vill använda raka citattecken avmarkerar du Använd typografiska citattecken.

  • Om du vill använda typografiska citattecken markerar du Använd typografiska citattecken, anger vilket språk tecknen ska anges för och väljer alternativ för Dubbla citattecken och Enkla citattecken.

   Obs! Du kan ange alternativ för citattecken för flera olika språk. De här citattecknen används i text som baseras på det språk som du har tilldelat på panelen Tecken eller i standardspråksinställningarna.

   Tips! Du kan använda kommandot Smart interpunktion om du vill ersätta raka citattecken med typografiska citattecken.

Ange alternativ för kantutjämning av text

När du sparar en teckning i ett bitmappsformat, t.ex. JPEG, GIF eller PNG, rastreras alla objekt med 72 pixlar per tum och kantutjämning används. Om teckningen innehåller text så ger inte standardinställningarna för kantutjämning önskat resultat. I Illustrator finns flera alternativ för att rastrera text. Om du vill utnyttja de här alternativen måste du rastrera textobjekten innan du sparar teckningen.

 1. Markera textobjektet och gör något av följande:
  • Om du vill rastrera texten permanent, väljer du Objekt > Rastrera.

  • Om du vill skapa ett rastrerat utseende utan att ändra objektets underliggande struktur, väljer du Effekt > Rastrera.

 2. Välj ett alternativ för kantutjämning:

  Ingen

  Ingen kantutjämning används och de hårda kanterna i texten bevaras när den rastreras.

  Teckning optimerad (supersampling)

  Standardalternativ som rastrerar alla objekt, inklusive textobjekt, med den angivna upplösningen och som tillämpar kantutjämning på objekten. Standardupplösningen är 300 pixlar per tum.

  Text optimerad (hinted)

  Använder den kantutjämning som är lämpligast för text. Kantutjämningen tar bort ojämna kanter i rastrerade bilder och ger texten ett jämnare utseende på skärmen. Det kan dock göra liten text svårläst.

Skapa upphöjd eller nedsänkt text

Upphöjd och nedsänkt text (kallas också för täljare och nämnare) är text vars storlek har minskats. Den är upphöjd eller nedsänkt i förhållande till teckensnittets baslinje.

När du skapar upphöjd och nedsänkt text används ett fördefinierat värde för baslinjeförskjutning och en fördefinierad teckensnittsstorlek. De värden som används är procentvärden av den aktuella teckenstorleken och radavståndet, och är baserade på inställningarna under Text i dialogrutan Dokumentformat.

Skapa upphöjd eller nedsänkt text i vanliga teckensnitt

 1. Markera texten som du vill ändra. Om du inte markerar någon text kommer all ny text som du skapar att återges som upphöjd och nedsänkt.
 2. Välj Upphöjd eller Nedsänkt på menyn på panelen Tecken. Du kommer åt panelen Tecken från kontrollpanelen.
  Superscript-and-Subscript-options-in-the-Character-panel-menu_2
  Alternativen Upphöjd och Nedsänkt på menyn på panelen Tecken
  Alternativen Upphöjd och Nedsänkt på menyn på panelen Tecken

  A. BILDTEXTDEFINITION B. BILDTEXTDEFINITION C. BILDTEXTDEFINITION 

Skapa upphöjd eller nedsänkt text i OpenType-teckensnitt

 1. Markera de tecken som du vill ändra till upphöjda eller nedsänkta. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt. Ett sätt att ta reda på om ett teckensnitt är ett OpenType-teckensnitt är att titta på menyn Text > Teckensnitt. OpenType-teckensnitt visas med ikonen .
 3. Välj ett kommando på popup-menyn Position på panelen OpenType:

  Standardposition

  Använder standardpositionen för det aktuella teckensnittet.

  Upphöjd/täljare

  Använder upphöjda tecken (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  Nedsänkt/nämnare

  Använder nedsänkta tecken (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  Täljare

  Använder tecken som är utformade som täljare i bråktal (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

  Nämnare

  Använder tecken som är utformade som nämnare i bråktal (om sådana finns i det aktuella teckensnittet).

Ändra storlek på, och position för, upphöjd och nedsänkt text

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat och ange följande värden för Upphöjd och Nedsänkt och klicka sedan på OK.
  • För Storlek anger du en procentandel av teckenstorleken för upphöjd och nedsänkt text.

  • För Position anger du en procentandel av det normala radavståndet för att ange hur mycket upphöjd och nedsänkt text ska flyttas.

Konvertera text till konturer

Du kan omvandla text till en uppsättning sammansatta banor, eller konturer, som du kan redigera och ändra på samma sätt som andra grafiska objekt. Text som konturer är användbara när du vill ändra utseende på en stor visningstext, men de är sällan användbara för brödtext eller annan text i mindre storlek.

Teckensnittsinformationen för textkonturer hämtas från de faktiska teckensnittsfilerna som är installerade i systemet. När du skapar textkonturer från text, konverteras alla tecken på de aktuella placeringarna, vilket innebär att all bildformatering behålls, som linjer och fyllningar.

Ändra form på bokstäver
Ändra form på bokstäver

A. Ursprungligt textobjekt B. Text som konverterats till textkonturer, uppdelade och ändrade 

Obs!

Det går inte att omvandla punktuppbyggda och konturskyddade teckensnitt till konturer.

När du konverterar text till textkonturer förloras all teckeninformation – den information som finns i teckensnitt om hur formerna ska ändras så att små teckenstorlekar visas och skrivs ut på bästa sätt på/från datorn. Om du tänker skala texten justerar du punktstorleken före konverteringen.

Du måste konvertera all text i en markering, det går inte att konvertera en enskild bokstav i en textsträng. Om du vill konvertera en enskild bokstav till en textkontur, skapar du ett separat textobjekt som bara innehåller den bokstaven.

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Skapa textkonturer.

Välja sifferformat i OpenType-teckensnitt

 1. Om du vill ändra formatet på befintliga siffror markerar du de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Välj ett kommando på menyn Siffror på panelen OpenType:

  Standardsiffra

  Använder standardformatet för det aktuella teckensnittet.

  Fasta versalsiffror

  Använder siffror med full höjd och samma bredd (om sådana finns i det aktuella teckensnittet). Alternativet är praktiskt om du vill att siffror på en rad ska linjera med dem på nästa rad, som i tabeller.

  Proportionella versalsiffror

  Använder siffror med full höjd och varierande bredd (om sådana finns i det aktuella teckensnittet). Alternativet är praktiskt i texter som innehåller endast versaler.

  Proportionella gemensiffror

  Använder siffror med olika höjd och varierande bredd (om sådana finns i det aktuella teckensnittet). Alternativet används för att ge ett klassiskt och sofistikerat utseende åt texter som inte innehåller endast versaler.

  Fasta gemensiffror

  Använder siffror med olika höjd och fast, jämn bredd (om sådana finns i det aktuella teckensnittet). Alternativet är bra att använda om du vill ha det klassiska utseendet hos gemensiffror, men måste få dem att linjera i kolumner, som i en årsrapport.

Formatera bråktal och ordningstal med OpenType-teckensnitt

Om du använder ett OpenType-teckensnitt kan du automatiskt formatera ordningstal med upphöjda tecken (t.ex. ). Tecken som upphöjda ”a” och ”o” i de spanska orden segunda () och segundo () formateras också korrekt. Du kan också konvertera tal som är delade av ett snedstreck (t.ex. 1/2) till ett bråktal (som ).

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill använda inställningen på. Om du inte markerar någon text används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Se till att ett OpenType-teckensnitt är valt.
 3. Gå till panelen OpenType. Klicka på knappen Ordningstal om du vill aktivera eller inaktivera ordningstal, och på knappen Bråktal om du vill aktivera eller inaktivera bråktal. De här knapparna fungerar bara om ordningstal och bråktal finns i teckensnittet.

Använda smart interpunktion

Kommandot Smart interpunktion söker efter tangentbordsskiljetecken och ersätter dem med deras typografiska motsvarigheter. Du kan också använda kommandot Smart interpunktion om du vill infoga ligaturer och bråktal överallt och teckensnittet omfattar de här tecknen.

Obs!

Om du använder ett OpenType-teckensnitt ska du använda panelen OpenType i stället för dialogrutan Smart interpunktion för ligaturer och bråktal.

 1. Om du vill ersätta tecken i viss text, i stället för all text i dokumentet, markerar du textobjekten eller tecknen.
 2. Välj Text > Smart interpunktion.
 3. Markera ett eller flera av följande alternativ:

  ff, fi, ffi-ligaturer

  Återger bokstavskombinationerna ff, fi och ffi som ligaturer.

  ff, fl, ffl-ligaturer

  Återger bokstavskombinationerna ff, fl och ffl som ligaturer.

  Typografiska citationstecken

  Ändrar raka citationstecken till typografiska citationstecken.

  Obs! Alternativet Typografiska citationstecken ersätter alltid raka citattecken med typografiska citattecken, oavsett vilka inställningar som har gjorts för dubbla och raka citattecken i dialogrutan Dokumentformat.

  Smarta mellanslag

  Tar bort flera mellanslag efter en punkt.

  Bindestreck, tankstreck

  Ersätter ett dubbelt tangentbordsstreck med ett kort tankstreck och ett trippeltangentbordsstreck med ett långt tankstreck.

  Tre punkter

  Ersätter tre tangentbordspunkter med tecknet för tre punkter.

  Expert-bråktal

  Ersätter ett bråk uppbyggt av enskilda tecken till motsvarande bråktecken.

 4. Markera hela dokumentet om du vill ersätta textsymboler i hela filen och Endast text om du bara vill ersätta symboler i markerad text.
 5. (Valfritt) Markera Skapa rapport om du vill visa en lista över det antal symboler som ersatts.
 6. Klicka på OK om du vill söka efter och ersätta de markerade tecknen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy