Om lager

När du skapar avancerade teckningar, kan det vara en riktig utmaning att hålla reda på alla objekt i dokumentfönstret. Små objekt försvinner bakom större, och det blir svårt att markera objekt. Att arbeta med lager är ett sätt att hantera alla de objekt dina teckningar består av. Lager kan liknas vid genomskinliga mappar som innehåller teckningar. Om du blandar mapparna, ändrar du skiktordningen på objekten i teckningen. Du kan flytta objekt mellan olika mappar och skapa undermappar inuti mapparna.

Du väljer hur enkel eller komplicerad lagerstrukturen i dokumenten ska vara. Som standard är alla objekt ordnade i ett enda, överordnat lager. Du kan dock skapa nya lager och flytta objekt till dem, och du kan när som helst flytta element från ett lager till ett annat. På panelen Lager kan du på ett enkelt sätt markera, dölja, låsa och ändra teckningars utseendeattribut. Du kan till och med skapa lagermallar och använda dem för att kalkera teckningar eller exportera och importera lager till och från Photoshop.

En video om hur du håller dina teckningar flexibla och ordnade genom att använda lager i dokumentet finns i Ordna teckningar med lager.

Panelen Lager – översikt

Panelen Lager (Fönster > Lager) använder du för att göra en lista över objekten i ett dokument och för att ordna och redigera dem. Som standard innehåller alla nya dokument ett lager, och alla objekt som du skapar står upptagna på lagrets lista. Du kan dock skapa nya lager och ordna om objekten enligt dina egna behov.

I Illustrator tilldelas alla lager som standard en unik färg (upp till nio färger) på panelen Lager. Färgen visas bredvid lagernamnet på panelen. Samma färg visas i bildfönstret i det markerade objektets markeringsram, bana, fästpunkter och mittpunkt. Färgen kan du använda för att snabbt hitta objektets motsvarande lager på panelen Lager, och du kan anpassa lagrets färg efter dina behov.

När ett objekt på panelen Lager innehåller andra objekt, visas en triangel till vänster om objektets namn. Klicka på triangeln när du vill visa eller dölja innehållet. Om triangeln inte visas, innehåller objektet inga ytterligare objekt.

Panelen Lager
Panelen Lager

A. Synlighetskolumnen B. Redigeringskolumn C. Målkolumn D. Markeringskolumn 

Panelen Lager innehåller kolumner till vänster och höger om listan. Klicka i en kolumn, när du vill kontrollera följande egenskaper:

Synlighetskolumnen

Anger om objekt i lagret visas  eller döljs (blanksteg), eller om de är mall-lager  eller konturlager .

Redigeringskolumn

Anger om objekten är låsta eller olåsta. Låsikonen visar att objektet är låst och inte går att redigera. En tom ruta anger att objektet är olåst och kan redigeras.

Målkolumn

Anger om objektet används som mål för effekter och redigeringsattribut på panelen Utseende. När målknappen visas som en dubbel ring (antingen  eller ), används det objektet som mål. En enkel ring anger att objektet inte är något mål.

Markeringskolumn

Anger om objekt är markerade. En färgruta visas när ett objekt är markerat. Om ett objekt, till exempel ett lager eller en grupp, innehåller både markerade och omarkerade objekt, visas en mindre färgruta bredvid det överordnade objektet. Om alla objekt i det överordnade objektet är markerade, har färgrutorna samma storlek som markeringarna bredvid de markerade objekten.

Du kan använda panelen Lager när du vill visa vissa objekt som konturer och andra objekt så som de visas i den färdiga teckningen. Du kan även tona ned länkade bilder och bitmappsobjekt, så att det blir lättare att redigera teckningen ovanpå bilden. Det är praktiskt att göra när du vill kalkera en bitmappsbild.

Visningsalternativ för teckningar med flera lager
Visningsalternativ för teckningar med flera lager

A. Objekt i konturläge B. Bitmappsbild nedtonad till 50 % C. Markerat objekt i förhandsvisningsläge 

Ändra hur panelen Lager visas

 1. Välj Panelalternativ på menyn på panelen Lager.

 2. Markera Visa endast lager om du vill gömma banor, grupper och gemensamma element på panelen Lager.

 3. Under Radstorlek markerar du vilken radhöjd du vill ha. (Om du vill ha en anpassad storlek anger du ett värde mellan 12 och 100.)

 4. Under Miniatyrbilder markerar du en kombination av lager, grupper och objekt som du vill förhandsvisa miniatyrbilder av.

  Obs!

  Om du visar miniatyrer på panelen Lager när du arbetar med komplexa filer, kan prestanda försämras. Avaktivera i så fall miniatyrerna, så förbättras prestanda.

Anger alternativ för lager och underlager

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på objektnamnet på panelen Lager.

  • Klicka på objektnamnet och välj Alternativ för <objektnamn> på menyn på panelen Lager.

  • Välj Nytt lager eller Nytt underlager på menyn på panelen Lager.

 2. Ange något av följande:

  Namn

  Anger namnet på objektet så som det visas på panelen Lager.

  Färger

  Anger lagrets färgkomposition. Du kan antingen välja en färg på menyn eller dubbelklicka på färgrutan och markera en färg.

  Mall

  Gör lagret till en lagermall.

  Lås

  Förhindrar att objektet ändras.

  Visa

  Visar alla teckningar som finns i lagret på ritytan.

  Skriv ut

  Gör det möjligt att skriva ut teckningarna i lagret.

  Förhandsvisa

  Visar teckningen i lagret i färg och inte som konturer.

  Tona ned bilder

  Minskar intensiteten i länkade bilder och bitmappsbilder i lagret till angiven procentandel.

Skapa ett lager

 1. Öppna panelen Lager. Klicka på namnet på det lager i (eller ovanför) vilket du vill lägga till det nya lagret.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett nytt lager ovanför det markerade lagret, klickar du på knappen Skapa nytt lager på panelen Lager.

  • Om du vill skapa ett nytt underlager inuti det markerade lagret, klickar du på knappen Skapa nytt underlager på panelen Lager.

   Tips: Om du vill ange alternativ när du skapar ett nytt lager, väljer du Nytt lager eller Nytt underlager på menyn på panelen Lager.

  Illustrator har flera alternativ för olika ritningslägen, t.ex.:

  • I läget Rita bakom skapas automatiskt ett aktivt nytt lager bakom det aktiva lagret.

  • I läget Rita bakom ritas teckningen bakom alla teckningar i det markerade lagret om ingen teckning är markerad.

Flytta ett objekt till ett annat lager

 1. Markera objektet.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på lagrets namn på panelen Lager. Välj sedan Objekt > Ordna > Skicka till aktuellt lager.

  • Dra markören  till höger om lagret på panelen Lager till önskat lager.

   Tips: Du kan flytta objekt eller lager till ett nytt lager genom att markera dem och välja Samla i nytt lager på menyn på panelen Lager. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) om du vill markera objekt som inte ligger intill varandra. Håll ned Skift om du vill markera närliggande objekt.

Frigöra objekt till separata lager

Med kommandot Frigör till lager omfördelas alla objekt i ett lager till enskilda lager. De kan sedan användas för att skapa nya objekt i varje lager baserat på objektets skiktordning. Funktionen kan användas för att förbereda filer för webbanimering.

 1. Öppna panelen Lager. Klicka på lagrets eller gruppens namn.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Frigör till lager (sekventiellt) på menyn på panelen Lager, om du vill frigöra varje objekt till ett nytt lager.

  • Om du vill frigöra objekt till lager och duplicera objekt för att skapa en kumulativ sekvens, väljer du Frigör till lager (kumulativt) på menyn på panelen Lager. Objektet längst ned visas i alla nya lager, men det översta objektet visas bara i det översta lagret. Vi kan till exempel anta att Lager 1 innehåller en cirkel (det understa objektet), en kvadrat och en triangel (det översta objektet). Med kommandot skapar du tre lager – ett med en cirkel, en kvadrat och en triangel, ett med en cirkel och en kvadrat och ett med bara en cirkel. Detta är praktiskt när du skapar kumulativa animeringar.

  Kommandot Frigör till lager (kumulativt) skapar nya lager
  Kommandot Frigör till lager (kumulativt) skapar nya lager

Konsolidera lager och grupper

Att lägga samman och förenkla lager har många likheter, eftersom du kan använda båda åtgärderna för att konsolidera objekt, grupper och underlager till ett enda lager eller en enda grupp. När du lägger samman lager, kan du markera vilka objekt du vill konsolidera. När du förenklar lager, konsolideras alla synliga objekt i teckningen till ett enda lager. Teckningens skiktordning förblir densamma med båda alternativen, men andra lagernivåattribut, till exempel urklippsmasker, bevaras inte.

 • Om du vill lägga samman objekt i ett lager eller en grupp, håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på namnen på de lager eller grupper du vill lägga samman. Du kan också hålla ned Skift och välja allting i listan mellan de lager- eller gruppnamn du klickar på. Välj sedan Sammanfoga markerade på menyn på panelen Lager. Observera att objekt läggs samman med det lager eller den grupp som du markerade senast.

  Du kan bara lägga samman lager med andra lager på samma hierarkiska nivå på panelen Lager. Underlager kan också bara läggas samman med andra underlager inom samma lager, på samma hierarkiska nivå. Det går inte att lägga samman objekt med andra objekt.

 • Om du vill förenkla lager, klickar du på namnet på det lager som teckningen ska konsolideras till. Välj sedan Förenkla teckning på menyn på panelen Lager.

Leta reda på ett objekt på panelen Lager

När du markerar ett objekt i dokumentfönstret, kan du snabbt hitta motsvarande objekt på panelen Lager med hjälp av kommandot Leta rätt på objekt. Kommandot är särskilt användbart när du vill hitta objekt i komprimerade lager.

 1. Markera ett objekt i dokumentfönstret. Om du markerar flera objekt, söker programmet efter det översta objektet i skiktordningen.

 2. Välj Leta rätt på objekt på menyn på panelen Lager. Kommandot ändras till Leta rätt på lager, om panelalternativet Visa endast lager är markerat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy