Fäst mot japanskt tecken

Lär dig fästa och rita objekt exakt runt gränsen för ett japanskt live-tecken.

Med funktionen Fäst mot tecken kan du fästa bildkomponenterna exakt mot texten utan att behöva skapa konturer eller referensstödlinjer. Du väljer helt enkelt ett fästalternativ så visas teckenstödlinjer i livetexten när du ritar, skalförändrar, roterar eller flyttar objekt. Följ de här riktlinjerna för att fästa exakt mot live-texten.

Jämte latinska tecken kan du också använda funktionen Fäst mot tecken med japanska tecken och teckensnitt. Läs den här artikeln och lär dig visa och använda smarta stödlinjer med japanska tecken.

Använda smarta stödlinjer för japanska tecken

Alternativ för Fäst mot tecken
Alternativ för Fäst mot tecken

Så här kommer du åt smarta stödlinjer för japanska tecken:

 • Gå till Inställningar > Text > Språkalternativ och markera kryssrutan Visa östasiatiska alternativ.
 • Installera den japanska versionen av Illustrator.

Om du nu öppnar teckenpanelen öppnas avsnittet Fäst mot tecken och visar Japan-specifika fästalternativ, som alla är PÅ som standard.

Om du vill använda den här funktionen kontrollerar du att Fäst mot tecken (Visa > Fäst mot tecken) och Smarta stödlinjer (Visa > Smarta stödlinjer) är aktiverade.

Det fungerar inte om Visa > Fäst mot stödraster är aktiverat, Inställning > Smarta stödlinjer > Justeringsstödlinjer är inaktiverat och Fästtolerans är 0.

Fästa med stödlinjer för japanska tecken

Använd följande alternativ i avsnittet Fäst mot tecken i teckenpanelen. De japanspecifika alternativen är Fyrkant och Fyrkant mitt. De andra alternativen fungerar med både latinska och japanska tecken.

Fäst mot tecken för japanska teckensnitt

A. Fyrkant B. Teckengräns C. Fyrkant mitt D. Teckengräns E. Fyrkant 

Alternativ

Beskrivning

(Fyrkant) Fäster objekten mot fyrkanten för det japanska teckensnittet medan du ritar, flyttar eller skalförändrar. När det här alternativet är valt visas dessa stödlinjer för fyrkanten uppifrån och ned på horisontell japansk text och fyrkanten till vänster och höger för vertikal japansk text.

(Fyrkant mitt) Fäster objekten mot mitten på fyrkanten för det japanska tecknet eller teckensnittet medan du ritar, flyttar eller skalförändrar. När detta alternativ är valt visas dessa stödlinjer för Fyrkant mitt för både horisontell och vertikal japansk text.

(Teckengränser): Fäster mot tecknets övre, nedre, vänstra och högra gränser.

(Baslinje): Fäster mot tecknets bas.

(Stödlinjer för vinkel): Fäster mot de vinklade stödlinjer som visas när du roterar textramen och då du väljer tecken med vinkelsegment (från den sammanhangskänsliga menyn).

 (Förankringar): Rita och fäst mot förankringarna på tecken.

 Viktiga saker att observera:

 • Om två japanska stödlinjer är mycket nära varandra eller i samma position som Fyrkant och Teckengräns (horisontell eller lodrät text) eller Fyrkant mitt och Baslinje (lodrät text), då visas endast en stödlinje beroende på prioritetsordning.
 • Teckengränser, baslinje, vinklade stödlinjer och alternativ för fästpunkter påverkar även latinska teckensnitt.
 • Stödlinjerna för x-höjd och närhet visas utifrån inställningen för Fäst mot latinskt tecken innan du aktiverar Sydostasiatiska alternativ.
 • Teckenstödlinjer tar inte hänsyn till penseldrag, mönsterfyllning, effekter eller utseende som har tillämpats på live-texten. Teckenstödlinjer genereras utifrån den ursprungliga teckenformen.

Fäst med japanska och latinska teckenstödlinjer tillsammans

Om du har använt ett japanskt och ett latinskt teckensnitt på respektive tecken i samma textruta visas fäststödlinjer som är relevanta för bägge teckensnitten.

De latinska stödlinjerna inkluderar teckengränser, baslinje och x-höjd och japanska stödlinjer inkluderar endast teckengränser.

Fäst mot japanska och latinska tecken

 Viktiga saker att observera:

 • Alla blandade scenarier gäller endast Punkttext.
 • X-höjden syns bara om du har latinska tecken (x, v, w, z) i textrutan och om alternativet x-höjd var aktiverat i inställningarna för Fäst mot latinskt tecken innan du bytte till Östasiatiska alternativ.
 • X-höjd, Fyrkant och Fyrkant mitt går för närvarande inte att beräkna om både japanska och latinska tecken i flera teckensnitt och storlekar finns i samma textruta.
 • Endast fästpunkter fungerar när Sammansatta teckensnitt används.
 • Endast teckengränser visas när Tate-chu-yoko appliceras.
 • Endast teckengränser visas när Warichu appliceras.

Fästa mot ett individuellt tecken efter markering

Fäst objekt mot ett enskilt tecken i texten på detta sätt 

 • Högerklicka på tecknet och välj Fäst mot tecken <teckennamn>.
  Det valda tecknet markeras och du ser teckenstödlinjerna på live-tecknet runt dess gränser, mittsegment, linjära segment och vinkelsegment (utifrån tecknets geometri).
Fäst mot vinklade stödlinjer
Fästa mot ett valt tecken

 Viktiga saker att observera:

 • Fyrkant och Fyrkant mitt går för närvarande inte att beräkna för ett valt, enskilt japanskt tecken.
 • Teckenstödlinjer genereras bara på raka segment (linjära och vinklade), men inte på tecknets kurvor.
 • Tecknet visas inte som markerat när det väljs om penseldrag, mönsterfyllning, effekter eller utseende har tillämpats på live-texten. 

Frigör teckenmarkering

Frigör markering och fästning av enskilt tecken på detta sätt:

 • Högerklicka på tecknet och välj Frigör Fäst mot tecken <teckennamn>.
 • Klicka på knappen Frigör tecken på kontrollpanelen.
 • Välj ett annat tecken för att frigöra fästningen av det föregående tecknet.

Tecknet frigörs automatiskt vid alla andra åtgärder, till exempel textredigering.

Välj och frigör tecken med högerklickmenyn

Fäst med vinklade stödlinjer

Fäst mot enskilt tecken
Fäst med vinklade stödlinjer när textramen roteras

Med alternativet Fäst mot tecken > Stödlinjer för vinklar kan du fästa objekt vid en viss vinkel på tecknet när du flyttar, skalförändrar eller roterar dem och ritar dem med ritstiftet. Vinklade stödlinjer visas bara

 • när ett enskilt tecken med vinklade segment är markerat för fästning
 • när textramen eller ett visst tecken roteras en vinkel.

 För närvarande kommer föremål som har monterats i vinkel att fästas från sin begränsningsram och objektets centrum.

Rita och fäst mot förankringar på tecken

Med alternativet Fäst mot teckenFästpunkter på teckenpanelen kan du kan rita och fästa en form på ett tecken. 

Fästning i en fästpunkt fungerar bara med ritstiftet eller när objektet flyttas närmare tecknets fästpunkt.

 Gör så här:

 1. Markera ritstiftet och håll markören över tecknet för att visa fästpunkterna.
 2. Rita formen med hjälp av ritstiftet. Den ritade formen fästs mot fästpunkterna i texten.

Fäst mot fästpunkter

Fästa mot områdestext

Funktionen Fäst mot tecken fungerar för både punkttext och områdestext. Om du bara har en textrad visas alla stödlinjer och ankarpunkter för den raden. Om du har ett stycke visas enbart teckengränser för enkelhets skull. Om du vill fästa exakt mot ett tecken i stycket markerar du tecknet och använder sedan teckenstödlinjerna för ytterligare fästning.

Endast teckengränser visas när Warichu appliceras på områdestext.

Fästa mot områdestext
Fästa mot områdestext

Ändra färg på teckenstödlinjerna

Som standard är teckenstödlinjer gröna. Om du vill ändra färg på teckenstödlinjen ska du gå till Inställningar > Smarta stödlinjer > Teckenstödlinjer och välja en färg i listrutan.


Relaterade ämnen

Har du en fråga eller en idé?

Om du har frågor eller förslag får du gärna vara med i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?