Rita raka linjer

Använd verktyget Linjesegment när du vill rita ett rakt linjesegment i taget. Det finns ett utbildningsspel som kan hjälpa dig att använda verktyget Linjesegment på Så här använder du linjeverktyget.

 1. Välj verktyget Linjesegment .

 2. Gör något av följande:

  • Placera muspekaren på den punkt där linjen ska börja, och dra med musen till den punkt där linjen ska sluta.

  • Klicka där du vill att linjen ska börja. I dialogrutan anger du linjens Längd och Vinkel. Om du vill fylla linjen med den aktuella fyllningsfärgen väljer du Fyll linje. Klicka sedan på OK.

  Verktygsalternativ för linjesegment

Rita bågar

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj verktyget Båge.

 2. Gör något av följande:

  • Placera muspekaren på den punkt där bågen ska börja, och dra med musen till den punkt där bågen ska sluta.

  Klicka där du vill att bågen ska börja. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt bågen ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

  Längd X-axel: Anger bågens bredd.

  Längd Y-axel: Anger bågens höjd.

  Typ: Anger om objektet ska utgöra en öppen eller sluten bana.

  Bas längs med: Anger bågens riktning. Om du väljer X-axeln eller Y-axeln beror på om du vill rita bågens bas längs med den vågräta (x) axeln eller den lodräta (y) axeln.

  Lutning: Anger riktningen för bågens lutning. Ange ett negativt värde för en konkav lutning (inåtlutning). Ange ett positivt värde för en konvex lutning (utåtlutning). Lutningen 0 skapar en rak linje.

  Fyll båge: Fyller bågen med aktuell fyllningsfärg.

  Obs! Om du vill se en dynamisk förhandsvisning av bågen när du anger alternativen, dubbelklickar du på bågverktyget på verktygspanelen.

  Verktygsalternativ för bågsegment

En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former.

Rita spiraler

 1. Klicka på och håll ned verktyget Linjesegment (). Välj verktyget Spiral .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills spiralen har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera spiralen.

  • Klicka där du vill att spiralen ska börja. I dialogrutan anger du följande alternativ och klickar på OK.

   Radie: Anger avståndet från mittpunkten till spiralens yttersta punkt.

   Minskning: Anger med hur mycket varje varv på spiralen ska minska i förhållande till föregående varv.

   Segment: Anger hur många segment spiralen ska ha. Varje varv består av fyra segment.

   Format: Anger spiralens riktning.

  Alternativ för spiralverktyget

En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former

Rita stödraster

Använd stödrasterverktygen när du snabbt vill rita rektangulära och polära stödraster. Med verktyget Rektangulärt stödraster skapar du rektangulära stödraster med en viss storlek och ett visst antal delare. Med verktyget Polärt stödraster skapar du koncentriska stödraster med en viss storlek och ett visst antal delare.

Rita rektangulära stödraster

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj verktyget Rektangulärt stödraster .

 2. Gör något av följande:

  • Dra i stödrastret tills du har fått önskad storlek.

  • Klicka om du vill ange stödrastrets referenspunkt. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt stödrastret ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

   Standardstorlek: Anger bredden och höjden på hela stödrastret.

   Vågräta delare: Anger hur många vågräta delare som du vill ha mellan stödrastrets översta och understa del. Värdet Skeva anger om de horisontella delarna viktas mot stödrastrets överdel eller underdel.

   Lodräta delare: Anger hur många lodräta delare som du vill ha mellan stödrastrets vänster- och högersida. Värdet Skeva anger om de lodräta delarna viktas åt vänster eller höger.

   Använd den yttre rektangeln som ram: Ersätter de översta, understa, vänstra och högra segmenten med ett separat rektangulärt objekt.

   Fyll stödraster: Fyller stödrastret med den aktuella fyllningsfärgen (annars används ingen fyllning).

  Alternativ för rektangulärt stödraster

Rita cirkelformade (polära) stödraster

 1. Klicka på och håll ned verktyget linjesegment (). Välj verktyget Polärt stödraster .

 2. Gör något av följande:

  • Dra i stödrastret tills du har fått önskad storlek.

  • Klicka om du vill ange stödrastrets referenspunkt. Klicka på en fyrkant på referenspunktspositioneraren i dialogrutan om du vill ange från vilken punkt stödrastret ska ritas. Ange sedan något av följande alternativ, och klicka på OK.

   Standardstorlek: Anger bredden och höjden på hela stödrastret.

   Koncentriska delare: Anger hur många cirkelformade koncentriska delare du vill ha i stödrastret. Värdet Skeva anger om de koncentriska delarna viktas mot stödrastrets in- eller utsida.

   Radiella delare: Anger hur många radiella delare som du vill ha mellan stödrastrets mitt och omkrets. Värdet Skeva anger om de radiella delarna viktas motsols eller medsols på stödrastret.

   Skapa en stansad bana från ovaler: Konverterar de koncentriska cirklarna till separata stansade banor och fyller i varannan cirkel.

   Fyll stödraster: Fyller stödrastret med den aktuella fyllningsfärgen (annars används ingen fyllning).

  Alternativ för verktyget Polärt stödraster

Rita rektanglar och fyrkanter

 1. Välj verktyget Rektangel  eller verktyget Rundad rektangel .

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rita en rektangel drar du diagonalt tills rektangeln har önskad storlek.

  • Om du vill rita en fyrkant håller du ned Skift-tangenten och drar diagonalt tills fyrkanten har önskad storlek.

  • Om du vill skapa en fyrkant eller rektangel genom att ange värden klickar du där du vill att det övre vänstra hörnet ska vara. Ange bredd och höjd (och hörnradie för en rundad rektangel) och klicka på OK.

  Alternativ för verktyget Rektangel

En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former.

Ändra hörnradien för en rundad rektangel

Hörnradien avgör hur runda rektangelns hörn är. Du kan ändra standardradien för alla nya rektanglar och du kan ändra radien för enskilda rektanglar när du ritar dem.

 • Om du vill ändra den förinställda hörnradien väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (macOS) och anger ett nytt värde för Hörnradie. Du kan också välja verktyget Rundad rektangel, klicka i dokumentfönstret och ange ett nytt värde för Hörnradie. De förinställda värdena påverkar bara de nya rundade rektanglar som du ritar, inte befintliga sådana.

 • Om du vill ändra hörnradien medan du drar med verktyget Rundad rektangel, trycker du på uppilen eller nedpilen. När hörnen är så rundade som du vill ha dem, släpper du tangenten.

 • Om du vill skapa räta hörn medan du drar verktyget Rundad rektangel, trycker du på vänsterpilen.

 • Om du vill skapa så rundade hörn som möjligt medan du drar verktyget Rundad rektangel, trycker du på högerpilen.

Alternativ för verktyget Rundad rektangel

Obs!

Det går inte att ändra hörnradien när du har ritat en rundad rektangel. Om du tror att du kanske kommer att behöva ändra hörnradien ritar du först en vanlig rektangel och väljer Effekt > Konvertera till form > Rundad rektangel. Sedan anger du parametrarna för den rundade rektangeln. Om du därefter vill ändra hörnradien eller andra parametrar ändrar du effektparametrarna på panelen Utseende.

Rita ovaler

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Ellips .

  Mer information om hur du väljer verktyg finns i Välja ett verktyg.

 2. Gör något av följande:

  • Dra diagonalt tills ovalen har önskad storlek.

  • Klicka på den plats där vänster hörn av ovalens markeringsram ska vara. Ange ovalens bredd och höjd, och klicka på OK.

   Obs! Håll ned Skift medan du drar om du vill skapa en cirkel. Om du anger storleken med värden kan du klicka på ordet Höjd när du har angett värdet för bredd, så klistras värdet in i rutan Höjd.

  Alternativ för verktyget Oval

En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former.

Rita polygoner

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Polygon .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills polygonen har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera polygonen. Tryck på uppilen eller nedpilen, om du vill lägga till eller ta bort sidor i polygonen.

  • Klicka på den plats där polygonens mittpunkt ska vara. Ange en radie och antal sidor, och klicka på OK.

  Alternativ för verktyget Polygon

Obs!

Trianglar är också polygoner! Du kan rita en triangel på samma sätt som du ritar andra polygoner.

En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former.

Rita stjärnor

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Stjärna .

 2. Gör något av följande:

  • Dra tills stjärnan har önskad storlek. Dra pekaren i en båge, om du vill rotera stjärnan. Tryck på uppilen eller nedpilen, om du vill lägga till eller ta bort uddar i stjärnan.

  • Klicka på den plats där stjärnans mittpunkt ska vara. För Radie 1 anger du avståndet från stjärnans mitt till uddarnas inre punkter. För Radie 2 anger du avståndet från stjärnans mitt till uddarnas yttre punkter. Under Uddar anger du hur många uddar stjärnan ska ha. Klicka på OK. Om du vill öka eller minska antalet uddar i stjärnan kan du även använda upp- och nedpiltangenterna när du ritar stjärnan.

  Alternativ för verktyget Stjärna

  En video om hur du använder formverktyg fins på Så här ritar du enkla former.

Rita överstrålningar

Med överstrålningsverktyget skapar du överstrålningsobjekt med en lysande mittpunkt, en halo, strålar och cirklar. Du använder verktyget när du vill skapa samma effekt som en linsöverstrålning i ett fotografi.

Överstrålningar har ett mitthandtag och en sluthandtag. Använd handtagen när du vill montera överstrålningen och dess cirklar. Mitthandtaget är placerat i överstrålningens mittpunkt. Därifrån påbörjas överstrålningsbanan.

Överstrålningens komponenter

A. Mitthandtag B. Sluthandtag C. Strålar (visas i svart för att synas) D. Halo E. Cirklar 

Skapa en överstrålning

Skapa en standardöverstrålning

 1. Klicka på och håll ned rektangelverktyget (). Välj verktyget Överstrålning .

 2. Håll ned Alt (Windows) eller Opt (macOS) och klicka där du vill att överstrålningens mitthandtag ska visas.

  Tips: Överstrålningar ser oftast bäst ut när de ritas över befintliga objekt.

Rita en överstrålning

 1. Välj verktyget Överstrålning.

 2. Tryck ned musknappen där du vill placera överstrålningens mitthandtag. Dra sedan för att ange storleken på mittpunkten och halon och för att rotera vinkeln på strålarna.

  Innan du släpper musknappen trycker du på Skift om du vill begränsa strålarna till en angiven vinkel. Tryck på upp-pil eller nedpil, om du vill lägga till eller ta bort strålar. Tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS), om du vill att överstrålningens mittpunkt ska vara konstant.

 3. Släpp musknappen när mittpunkten, halon och strålarna visas så som du önskar.

 4. Tryck och dra igen, om du vill lägga till cirklar i överstrålningen och placera sluthandtaget.

  Innan du släpper musknappen, trycker du på upp-pil eller nedpil om du vill lägga till eller ta bort cirklar. Tryck på tilde (~), om du vill placera cirklarna slumpmässigt.

 5. Släpp musknappen när sluthandtaget är på önskad plats.

  Alla element (mittpunkt, halo, cirklar och strålar) i överstrålningen fylls med färg med olika opacitet.

Skapa en överstrålning med dialogrutan Alternativ för Överstrålning

 1. Välj verktyget Överstrålning, och klicka där du vill placera överstrålningens mitthandtag.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Alternativ för Överstrålning, och klicka sedan på OK:

  • Ange den totala diametern, opaciteten och ljusstyrkan för överstrålningens mittpunkt.
  • Ange halons tillväxt som en procentandel av den totala storleken, och ange halons skärpa (0 är skarp och 100 är oskarp).
  • Om du vill att överstrålningen ska innehålla strålar, markerar du Strålar och anger antalet strålar, den längsta strålen (som en procentandel av medelstrålen) och strålarnas skärpa (0 är skarp och 100 är oskarp).
  • Om du vill att överstrålningen ska innehålla cirklar markerar du Cirklar och anger längden på banan mellan halons mittpunkt (mitthandtag) och mittpunkten för den cirkel som ligger längst bort (sluthandtag), antalet cirklar, den största cirkeln (som en procentandel av medelcirkeln) samt riktningen eller lutningen på cirklarna.
  Alternativ för verktyget Överstrålning

Redigera en överstrålning

Gör något av följande:

 • Markera överstrålningen och dubbelklicka på ikonen för överstrålningsverktyget, så öppnas dialogrutan Alternativ för Överstrålning. Ändra inställningarna i dialogrutan.

Tips: Om du vill återställa en överstrålning till standardvärdena, håller du ned Alt/Opt (Windows/macOS) och klickar på Återställ.

 • Markera överstrålningen och välj överstrålningsverktyget. Dra en slutpunkt (antingen från mitthandtaget eller sluthandtaget), om du vill ändra överstrålningens längd eller riktning.
 • Markera överstrålningen, och välj Objekt > Färdigställ. På så sätt blir överstrålningens element redigerbara, som element i blandningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy