Exportera teckningar

  1. Välj Arkiv > Exportera.

  2. Välj en plats för filen och ange ett filnamn.

  3. Välj ett format på snabbmenyn Spara som Format (Windows) eller Format (macOS).

  4. Klicka på Spara (Windows) eller Exportera (macOS).

En video om hur du exporterar Innehåll från Illustrator finns i Så här sparar du en utdatafil.

Filformat för att exportera teckningar

Obs!

Du kan bara exportera flera ritytor till följande format: SWF, JPEG, PSD, PNG och TIFF.

AutoCAD Drawing och AutoCAD Interchange File (DWG och DXF)

AutoCAD Drawing är det standardformat som används för att spara vektorgrafik som skapats i AutoCAD. AutoCAD Interchange File är ett utbytesformat för export och import av AutoCAD-ritningar till och från andra program. Mer information finns i Exportalternativ för AutoCADObs! Vita linjer och fyllningar i Illustrator-teckningar exporteras som standard till AutoCAD-format som svarta linjer och fyllningar, medan svarta linjer och fyllningar i Illustrator exporteras till AutoCAD-formatet som vita.

BMP

Standardbildformatet i Windows. Du kan ange färgmodell, upplösning och kantutjämning för rastrering av teckningen, och även format (Windows eller OS/2) och bitdjup för att fastställa det totala antalet färger (eller gråtoner) som bilden kan innehålla. För 4-bitars och 8-bitars bilder i Windows-formatet kan du även ange RLE-komprimering.

EMF (Enhanced Metafile)

Används ofta i Windows-program som utbytesformat när data för vektorgrafik exporteras. Det kan hända att vissa vektordata rastreras när teckningar exporteras från Illustrator till EMF-format.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Används ofta för att spara foton. Med JPEG-format behålls all färginformation i en bild, men filstorleken komprimeras genom att en del information tas bort. JPEG är det standardformat som används för att visa bilder på webben. Mer information finns i Exportalternativ för JPEG. Du kan även spara en bild som en JPEG-fil med kommandot Spara för webben & enheterObs! Artefakter, till exempel vågmönster eller posterisering (färgreduktion), uppstår varje gång du sparar filen i JPEG-format. Spara därför alltid JPEG-filer från originalbilden, inte från tidigare sparade JPEG-filer.

Macintosh PICT

Används med macOS-grafik- och layoutprogram för att överföra bilder mellan program. Formatet är särskilt effektivt vid komprimering av bilder med stora ytor som består av heltäckande färg.

Flash (SWF)

Ett vektorbaserat grafikformat för interaktiv, animerad webbgrafik. Om du arbetar med webbdesign kan du exportera teckningar till Flash-formatet (SWF) och sedan visa teckningarna i alla webbläsare som har plugin-programmet Flash Player. Mer information finns i Exportalternativ för Flash. Du kan även spara en bild som en SWF-fil med kommandot Spara för webben & enheter, och du kan exportera text som dynamisk Flash-text eller indatatext (se Tagga text för export till Flash). Förutom att exportera teckningar i Flash-format kan du också kopiera Illustrator-teckningar och klistra in dem i Flash. Teckningens återgivning bevaras efter hanteringen.

Photoshop (PSD)

Standardformatet i Photoshop. Om teckningen innehåller data som inte kan exporteras till Photoshop-formatet, bevaras teckningens utseende antingen genom att lagren i dokumentet sammanfogas eller genom att teckningen rastreras. Detta betyder att lager, underlager, stansade former och redigerbar text inte alltid bevaras i Photoshop-filen, även om du valt lämpligt exportalternativ. Mer information finns i Exportalternativ för Photoshop.

PNG (Portable Network Graphics)

Används för icke-förstörande komprimering och för visning av bilder på webben. Till skillnad från GIF stöder PNG 24-bitars bilder och producerar bakgrundsgenomskinlighet utan taggiga kanter. Däremot stöder inte vissa webbläsare PNG-bilder. Med PNG bevaras genomskinligheten i gråskale- och RGB-bilder. Mer information finns i Exportalternativ för PNG. Du kan även spara en bild som en PNG-fil med kommandot Spara för webben & enheter.

Targa (TGA)

Skapat för system som använder bildskärmskortet Truevision®. Du kan ange färgmodell, upplösning och kantutjämning för rastrering av teckningen, och även bitdjup för att fastställa det totala antalet färger (eller gråtoner) som bilden kan innehålla.

Textformat (TXT)

Används för att exportera text i en bild till en textfil. (Se Exportera text till en textfil.)

TIFF (Tagged-Image File Format)

Används för att överföra filer mellan olika program och datorplattformar. TIFF är ett flexibelt punktbaserat bildformat som hanteras av de flesta ritnings-, bildredigerings- och layoutprogram. De flesta skannrar kan producera TIFF-filer. Mer information finns i Exportalternativ för TIFF.

WMF (Windows Metafile)

Ett mellanliggande utbytesformat för 16-bitars Windows-program. WMF-formatet stöds av nästan alla rit- och layoutprogram för Windows. Formatet har emellertid begränsat stöd för vektorgrafik. När det är möjligt bör därför EMF-formatet användas i stället för WMF.

Exportalternativ för AutoCAD

När du exporterar teckningar i DXF- eller DWG-formatet kan du ange följande alternativ:

AutoCAD-version

Anger den version av AutoCAD som stöder den exporterade filen.

Skala

Ange värden för Skalenheter som anger hur Illustrator ska tolka längddata när AutoCAD-filen skrivs.

Skalförändra linjetjocklek

Skalar linjetjockleken, tillsammans med resten av teckningen, i den exporterade filen.

Antal färger

Använd det här alternativet om du vill ange färgdjup för den exporterade filen.

Rasterfilformat

Anger om bilderna och objekten som rastreras under exporten sparas i PNG- eller JPEG-format. Det är bara PNG som har stöd för genomskinlighet. Om du behöver bevara utseendet så mycket som möjligt ska du välja PNG.

Bevara utseende

Välj om du vill att utseendet ska bevaras och du inte behöver redigera den exporterade filen. Om du väljer det här alternativet minskar redigeringsmöjligheterna markant. Text kan exempelvis omges av en kontur och effekter rastreras. Du kan ange det här alternativet eller Maximal redigering, men inte båda.

Maximal redigering

Välj om det är viktigare att kunna redigera filen i AutoCAD än att upprätthålla utseendet. Det här alternativet påverkar utseendet i hög grad, särskilt om du har använt formateffekter. Du kan ange det här alternativet eller Bevara utseende, men inte båda.

Exportera endast markerade bilder

Exporterar bara teckningen i filen som är markerad vid exporten. Om ingen teckning är markerad exporteras en tom fil.

Ändra banor för utseende

Ändrar banorna i AutoCAD för att bevara det ursprungliga utseendet, om det behövs. Om till exempel en bana överlappar andra objekt under exporten och ändrar deras utseende, ändrar det här alternativet banan för att bevara objektets utseende.

Textkontur

Konverterar all text till banor före exporten så att utseendet bevaras. Illustrator och AutoCAD kan tolka textattribut på olika sätt. Välj det här alternativet om du vill upprätthålla maximal visuell återgivning (på bekostnad av redigerbarhet). Om du behöver redigera texten i AutoCAD ska du inte markera det här alternativet.

Exportalternativ för Flash

När du exporterar teckningar i SWF-format kan du ange följande grundläggande och avancerade alternativ: Du kan exportera flera ritytor till SWF-format.

Du kan när som helst klicka på Webbförhandsvisning om du vill förhandsvisa filen i den förvalda webbläsaren (plugin-programmet Flash Player måste vara installerat för webbläsaren)),eller klicka på Device Central om du vill förhandsvisa filen i Flash Player på en viss mobiltelefon eller mobil enhet.

Obs! Om målet är att överföra Illustrator-teckningen till ett Flash-dokument behöver du bara klistra in den. Alla banor, linjer, övertoningar, text (ange Flash Text), masker, effekter (till exempel skugga på text) och symboler bevaras. Du kan dessutom ange hur lager ska importeras när du klistrar in: som Flash-lager, ramar eller grafiksymboler. 

Innan du klickar på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) i dialogrutan Exportera anger du hur flera ritytor ska exporteras. Om du vill exportera ritytor som separata SWF-filer väljer du Använd ritytor i dialogrutan Exportera. Om du bara vill exportera ett intervall med ritytor anger du intervall. Därefter klickar du på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) och anger följande alternativ:

Förinställning

Anger den inställningsfil för förinställningar som ska användas vid exporten. Om du ändrar standardinställningarna ändras det här alternativet till Egen. Du kan spara egna alternativinställningar som nya förinställningar som kan återanvändas med andra filer. Klicka på Spara förinställning om du vill spara alternativinställningarna som en förinställning.

Exportera som

Anger hur Illustrator-lager konverteras:

AI-fil till SWF-fil

Teckningen exporteras till en enda ram. Välj det här alternativet om du vill behålla urklippsmasker för lager.

AI-lager till SWF-ramar

Teckningen på varje lager exporteras till en enskild SWF-ram så att en animerad SWF skapas.

AI-lager till SWF-filer

Teckningen på varje lager exporteras till en enskild SWF-fil. Detta resulterar i flera SWF-filer som var och en innehåller en enda ram med teckningen från ett enskilt Illustrator-lager.

AI-lager till SWF-symboler

Konverterar teckningen i varje lager till en symbol och exporterar den till en enskild SWF-fil. AI-lager exporteras som SWF-symboler för filmklipp. Symbolerna namnges utifrån deras motsvarande lagernamn.

AI-ritytor till SWF-filer

Exporterar varje rityta till en separat SWF-fil. Det här är det enda tillgängliga alternativet om du väljer att bevara flera ritytor i dialogrutan Spara som. Om du sparar en förinställning och det här alternativet är aktiverat kan du bara använda den sparade förinställningen med filer som inkluderar flera ritytor.

Version

Anger Flash Player-version för visning av importerade filer. Alternativet Komprimera fil finns inte i Flash version 5 och tidigare. Dynamisk text och Indatatext finns inte i version 3 och tidigare.

Beskär till ritytans storlek

Exporterar alla Illustrator-teckningar som finns innanför den markerade ritytans gränser till SWF-filen. Teckningar som ligger utanför kanterna klipps av. Det här alternativet kontrolleras och inaktiveras när flera ritytor exporteras.

Bevara utseende

Välj Bevara utseende om du vill tillämpa teckningen på ett enskilt lager före exporten. Om du väljer det här alternativet begränsas filens redigerbarhet.

Komprimera fil

Komprimerar SWF-data, vilket innebär att filen blir mindre. Tänk på att det inte går att öppna eller visa komprimerade filer i Flash Player som är äldre än Flash Player 6.0. Använd inte det här alternativet om du inte är säker på vilken version av Flash-spelaren som filen kommer att visas med.

Exportera symboler i panelen

Exporterar alla symboler på panelen Symboler. Om det inte finns en aktiv variant av symbolen i teckningen tas den inte med i de exporterade ramarna. Däremot blir den tillgänglig i Flash-symbolbiblioteket i Flash Authoring-miljön.

Exportera text som konturer

Konverterar text till vektorbanor. Använd det här alternativet om du vill bevara textens utseende i alla Flash-spelare. Om du vill ha maximala redigeringsmöjligheter ska du avmarkera det här alternativet.

Ignorera kerningsinformation för text

Exporterar text utan kerningsvärdena.

Inkludera metadata

Exporterar de metadata som hör till filen. Den exporterade XMP-informationen minimeras så att filens storlek inte ska öka. Till exempel tas inte miniatyrbilder med.

Skydda fil från import

Användare förhindras att gör ändringar i den exporterade SWF-filen.

Lösenord

Skriv ett lösenord om du vill förhindra att filen öppnas av obehöriga, eller i andra program än Adobe Flash.

Kurvkvalitet

Använd det här alternativet om du vill ange precisionen för bézierkurvor. Om du anger ett lägre värde minskar den exporterade filens storlek samtidigt som kurvkvaliteten försämras något. Om du anger ett högre värde ökar exaktheten vid återgivningen av bézierkurvorna men även filstorleken.

Bakgrundsfärg

Använd det här alternativet om du vill ange bakgrundsfärg för den exporterade SWF-filen.

Lokal uppspelningssäkerhet

Anger om du vill att filen ska ha tillgång till bara lokala filer eller nätverksfiler under uppspelning.

Klicka på Avancerat och ange något av följande om du vill ange avancerade alternativ:

Bildformat

Använd det här alternativet om du vill ange hur teckningen ska komprimeras. Icke-förstörande komprimering ger högst bildkvalitet men även störst SWF-fil. Förstörande (JPEG) komprimering ger mindre SWF-filer, men vissa defekter uppstår i bilden. Välj Icke-förstörande om du avser att fortsätta arbeta med filen (eller filerna) i Flash. Välj Förstörande om du exporterar den slutgiltiga SWF-filen.

JPEG-kvalitet

Detaljrikedomen i den exporterade bilden anges. Ju bättre kvalitet, desto större filstorlek. (Det här alternativet kan användas endast om du har valt komprimeringsalternativet Förstörande.)

Metod

Använd det här alternativet om du vill ange vilken typ av JPEG-komprimering som ska används. Välj Baslinje (standard) för standardkomprimering och Baslinje (optimerad) för ytterligare optimering. (De här alternativen är tillgängliga endast om du väljer komprimeringsalternativet Förlust.)

Upplösning

Här anges skärmupplösningen för bitmappsbilder. Du kan ange ett värde mellan 72 och 600 pixlar per tum (ppi) för upplösningen av exporterade SWF-filer. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men större filstorlek.

Bildhastighet

Anger hur snabbt animeringen ska visas i Flash Player. (Det här alternativet är endast tillgängligt för AI-lager till SWF-ramar.)

Upprepning

Använd det här alternativet om du vill att animeringen ska upprepas kontinuerligt, i stället för att spelas upp en enda gång och sedanstoppasnär den spelas upp i Flash Player. (Det här alternativet är endast tillgängligt för AI-lager till SWF-ramar.)

Animera övergångar

Anger om övergångsobjekt ska animeras eller inte. Om du väljer det här alternativet får du samma resultat som när du manuellt frigör övergångsobjekt till lager innan du exporterar. Övergångar animeras alltid från början till slut oavsett lagerordning.

Om du väljer Animera övergångar, bör du också välja en exportmetod för övergångar:

I sekvens

Varje objekt i övergången exporteras till en enskild bildruta i animeringen.

I program

En kumulativ sekvens av objekten byggs upp i animeringsbildrutorna. Objektet längst ned visas exempelvis i alla bildrutor och det översta objektet visas bara i den sista bildrutan.

Lagerordning

Här anges tidslinjen för en animering. Välj Nedifrån och upp för att exportera lager med början från det lägsta lagret på panelen Lager. Välj Uppifrån och ned för att exportera lager med början från det översta lagret på panelen Lager. (Det här alternativet är endast tillgängligt för AI-lager till SWF-ramar.)

Exportera statiska lager

Använd det här alternativet om du vill använda ett eller fler lager eller underlager som statistiskt innehåll i alla exporterade SWF-ramar. Innehållet i de valda lagren eller underlagren visas som bakgrundsbild i varje exporterad SWF-ram. (Det här alternativet är endast tillgängligt för AI-lager till SWF-ramar.)

Exportalternativ för JPEG

Om dokumentet innehåller flera ritytor anger du hur ritytorna ska exporteras innan du klickar på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) i dialogrutan Exportera. Om du vill exportera varje rityta som en separat JPEG-fil väljer du Använd ritytor i dialogrutan Exportera. Om du bara vill exportera ett intervall med ritytor anger du intervall. Därefter klickar du på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) och anger följande alternativ:

Kvalitet

Använd det här alternativet om du vill ange JPEG-filens kvalitet och storlek. Välj ett alternativ på menyn Kvalitet eller ange ett värde mellan 0 och 10 i textrutan Kvalitet.

Färgmodell

JPEG-filens färgmodell anges.

Metod och inläsningar

Välj Baslinje (standard) om du vill använda ett format som kan hanteras av de flesta webbläsarna, Baslinje (optimerad) för optimerad färg och en något mindre filstorlek och Progressiv om du vill visa en rad inläsningar (du väljer hur många) där bilden framträder skarpare och skarpare allt eftersom den hämtas. Alternativen Baslinje (optimerad) och Progressiv för JPEG-bilder kan inte hanteras av alla webbläsare.

Djup

JPEG-filens upplösning anges. Välj Egen om du vill ange önskad upplösning.

Kantutjämning

Ojämna kanter i teckningen tas bort med hjälp av supersampling. Avmarkera det här alternativet om du vill bevara de skarpa kanterna i den rastrerade bilden.

Förankring

Kod för bildscheman genereras. Om du väljer det här alternativet markerar du Klient-sida (.html) eller Server-sida (.map) för att ange vilken typ av fil som ska skapas.

Bädda in ICC-profil

ICC-profilerna sparas i JPEG-filen.

Exportalternativ för Photoshop

Om dokumentet innehåller flera ritytor anger du hur ritytorna ska exporteras innan du klickar på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) i dialogrutan Exportera. Om du vill exportera varje rityta som en separat PSD-fil väljer du Använd ritytor i dialogrutan Exportera. Om du bara vill exportera ett intervall med ritytor anger du intervall. Därefter klickar du på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) och anger följande alternativ:

Färgmodell

Använd det här alternativet om du vill ange färgmodell för den exporterade filen. Om du exporterar ett CMYK-dokument som RGB, eller tvärtom, kan du få oväntade visuella förändringar i genomskinliga områden, särskilt sådana som innehåller blandningslägen. Om du byter färgmodell måste du exportera teckningen som en flat bild (alternativet Skriv lager är inte tillgängligt).

Upplösning

Använd det här alternativet om du vill ange den exporterade filens upplösning.

Flat bild

Alla lager sammanfogas och Illustrator-teckningen exporteras som en rastrerad bild. Om du väljer det här alternativet bevaras teckningens visuella utseende.

Skriv lager

Exporterar grupper, stansade former, kapslade lager och segment som separata, redigerbara Photoshop-lager. Kapslade lager som är mer än fem lager djupa sammanfogas till ett enda Photoshop-lager. Välj Maximal redigering om du vill exportera genomskinliga objekt (det vill säga objekt med en opacitetsmask, en konstant opacitet som är mindre än 100 % eller ett annat blandningsläge än Normal) som direkt redigerbara Photoshop-lager.

Bevara textredigering

Exporterar vågrät och lodrät punkttext i lager (bland annat kapslade lager upp till fem nivåer djupa) till redigerbar Photoshop-text. Om teckningens utseende äventyras på grund av detta, kan du avmarkera alternativet och i stället rastrera texten.

Maximal redigering

Använd det här alternativet om du vill skriva alla underlager på den översta nivån till separata Photoshop-lager, förutsatt att åtgärden inte medför förändringar i teckningen. Lagren på den översta nivån bildar Photoshop-lageruppsättningar. Genomskinliga objekt är fortfarande redigerbara. Ett Photoshop-formlager skapas också för varje stansad form i ett lager på den översta nivån, förutsatt att åtgärden inte medför förändringar i teckningen. Om du vill skriva stansade former med heldragna linjer ändrar du hörntypen till Runt. Oavsett om du markerar det här alternativet eller inte, sammanfogas alla lager som är över fem lager djupa till ett enda Photoshop-lager. Obs! Du kan inte exportera stansade former som du använt grafikformat, streckade linjer eller penslar på. Sådana stansade former rastreras.

Kantutjämning

Ojämna kanter i teckningen tas bort med hjälp av supersampling. Avmarkera det här alternativet om du vill bevara de skarpa kanterna i den rastrerade bilden.

Bädda in ICC-profil

Ett färghanterat dokument skapas.

Exportalternativ för PNG

Om dokumentet innehåller flera ritytor anger du hur ritytorna ska exporteras innan du klickar på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) i dialogrutan Exportera. Om du vill exportera varje rityta som en separat PNG-fil väljer du Använd ritytor i dialogrutan Exportera. Om du bara vill exportera ett intervall med ritytor anger du intervall. Därefter klickar du på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) och anger följande alternativ:

Upplösning

Använd det här alternativet om du vill ange upplösning för den rastrerade bilden. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men större filstorlek. Obs! Vissa program öppnar PNG-filer i upplösningen 72ppioavsett vilken upplösning du angett. Detta innebär att bildens dimensioner ändras i programmet. (En teckning som till exempel sparas med upplösningen 150ppiblir mer än dubbelt så stor som en teckning som sparas med upplösningen 72ppi.) Ändra därför bara upplösningen när du vet att målprogrammet kan hanteraicke-72-ppi-upplösningar.

Färger

Använd det här alternativet om du vill ange färg för ifyllning av genomskinlighet. Välj Genomskinlig om du vill bevara genomskinligheten, Vit om du vill fylla genomskinliga områden med vitt, Svart om du vill fylla genomskinliga ytor med svart eller Annan om du vill välja en annan fyllningsfärg för genomskinliga områden.

Kantutjämning

Ojämna kanter i teckningen tas bort med hjälp av supersampling. Avmarkera det här alternativet om du vill bevara de skarpa kanterna i den rastrerade bilden.

Sammanflätad

Lågupplösta versioner av bilden visas allteftersom bilden hämtas till webbläsaren. Hämtningstiden uppfattas som kortare när sammanflätning används. Tänk dock på att filstorleken ökar.

Exportalternativ för TIFF

Om dokumentet innehåller flera ritytor anger du hur ritytorna ska exporteras innan du klickar på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) i dialogrutan Exportera. Om du vill exportera varje rityta som en separat TIFF-fil väljer du Använd ritytor i dialogrutan Exportera. Om du bara vill exportera ett intervall med ritytor anger du intervall. Därefter klickar du på Spara (Windows) eller Exportera (Mac OS) och anger följande alternativ:

Färgmodell

Använd det här alternativet om du vill ange färgmodell för den exporterade filen.

Upplösning

Använd det här alternativet om du vill ange upplösning för den rastrerade bilden. Högre upplösning ger bättre bildkvalitet men större filstorlek.

Kantutjämning

Ojämna kanter i teckningen tas bort med hjälp av supersampling. Avmarkera det här alternativet om du vill bevara de skarpa kanterna i den rastrerade bilden.

LZW-komprimering

Välj det här alternativet om du vill använda LZW-komprimering, en icke-förstörande komprimeringsmetod som bevarar all information i bilden. Med det här alternativet blir filerna mindre.

Byteordning

Det här alternativet används för att fastställa lämplig byteföljd när bildfilen skrivs, beroende på vilken plattform du väljer. Illustrator, liksom de flesta modernare programmen, kan läsa filer med hjälp av byteordningen för båda plattformarna. Om du inte är säker på vilket program som filen kommer att öppnas i väljer du den plattform som filen ska läsas på.

Bädda in ICC-profil

Ett färghanterat dokument skapas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy