Panelen Stycke – översikt

Du kan använda panelen Stycke (Fönster > Text > Stycke) om du vill ändra formateringen för kolumner och stycken. När texten är markerad eller när textverktyget är valt, kan du använda även alternativen på kontrollpanelen när du formaterar stycken.

En video om hur du arbetar med tecken- och styckeformat finns på www.adobe.com/go/vid0047_se.

Panelen Stycke som visar alla alternativ
Panelen Stycke (alla alternativ visas)

A. Justering B. Vänster indrag C. Första raden vänster indrag D. Avstånd före stycke E. Avstavning F. Höger indrag G. Avstånd efter stycke  
Alternativ för att formatera stycken, till exempel teckenstil
A. Teckensnitt B. Teckensnittsformat C. Teckenstorlek D. Vänsterjustera E. Centrera F. Högerjustera 

Som standard visas bara de mest använda alternativen på panelen Stycke. Om du vill visa alla alternativ väljer du Visa alternativ på panelmenyn. Du kan också klicka på den dubbla triangeln på panelens flik om du vill gå igenom de olika visningsstorlekarna.

Justera text

Text i figur och text på en bana kan justeras mot ena eller båda kanterna på en textbana.

 1. Markera textobjektet eller sätt markören i stycket som du vill ändra.

  Om du inte markerar ett textobjekt eller placerar markören i ett stycke, används justeringen på ny text som du skapar.

 2. Klicka på en justeringsknapp på kontrollpanelen eller panelen Stycke.

Marginaljustera text

Texten marginaljusteras när den justeras utmed båda kanterna. Du kan marginaljustera all text i ett stycke antingen inklusive eller exklusive den sista raden.

 1. Markera textobjektet eller sätt markören i stycket som du vill marginaljustera.

  Om du inte markerar ett textobjekt eller placerar markören i ett stycke används marginaljusteringen på ny text som du skapar.

 2. Klicka på en marginaljusteringsknapp på panelen Stycke.

Justera mellanrum mellan ord och bokstäver i marginaljusterad text

Du kan styra avståndet mellan bokstäver och ord och hur tecken ska skalförändras i Adobe-programmen. Det kan vara bra att justera mellanrummet för marginaljusterad text, men du kan också göra det på text som inte är marginaljusterad.

 1. Placera markören i det stycke som du vill ändra eller markera ett textobjekt eller en ram om du vill ändra alla stycken i det.
 2. Välj Justering på panelmenyn på panelen Stycke.
 3. Ange värden för Ordmellanrum, Bokstavsmellanrum och Specialteckenavstånd. Värdena för Minimal och Maximal anger ett intervall med accepterade mellanrum för marginaljusterade stycken. Värdet för Önskat anger önskat mellanrum för både marginaljusterade stycken och stycken som inte marginaljusterats:

  Ordmellanrum

  Det mellanrum mellan ord som man får genom att trycka på mellanslagstangenten. Värdena för Ordmellanrum kan ligga mellan 0 % och 1 000 %. Vid 100 % ökas inte avståndet mellan orden.

  Bokstavsavstånd

  Avståndet mellan bokstäver, inklusive värden för kerning och spärra/knip. Värdena för bokstavsavstånd kan variera från ‑100 % till 500 %. Vid 0 % infogas inget mellanrum mellan bokstäverna. Vid 100 % infogas en hel mellanrumsbredd mellan bokstäverna.

  Teckenskalförändring

  Tecknens bredd (ett specialtecken är ett teckensnittstecken). Värdena för teckenskalförändring sträcker sig mellan 50 % och 200 %.

  Tips! Alternativ för teckenavstånd används alltid i ett helt stycke. Om du vill ändra avståndet mellan ett fåtal tecken, men inte i ett helt stycke, använder du alternativet Spärra/knip.

 4. Ange alternativet Justering för enstaka ord om du vill ange hur stycken med enstaka ord ska marginaljusteras.

  I smala spalter kan det hända att bara ett ord placeras på en rad. Om marginaljustering är inställd kan ett enstaka ord se utsträckt ut. I stället för att låta sådana ord vara marginaljusterade kan du centrera dem eller justera dem mot vänster- eller högerkanten.

Dra in text

Indrag är mängden mellanrum mellan text och ett textobjekts gräns. Indrag påverkar bara ett markerat stycke så det är lätt att ange olika indrag för olika stycken.

Du kan ange indrag på panelen Tabbar, kontrollpanelen eller panelen Stycke. När du arbetar med text i figur kan du även styra indraget med hjälp av tabbar, eller genom att ändra avstånd för indrag för textobjektet.

Obs!

När du arbetar med japanska tecken kan du använda inställningen Mojikumi i stället för panelen Stycke när du vill ange den första radens indrag. Om du anger indrag för den första raden på panelen Stycke, och anger mojikumi-inställningar för första radens indrag, placeras texten inuti de båda indragen.

Ange indrag på panelen Stycke

 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Ange värden för indrag på panelen Stycke. Gör till exempel på följande sätt:
  • Om du vill dra in hela stycket en pica anger du ett värde (till exempel 1p) i rutan Vänster indrag .

  • Om du vill dra in endast den första raden i ett stycke t.ex. en pica skriver du 1p i rutan Vänster indrag för första raden .

  • Om du vill skapa ett hängande indrag med storleken 1 pica anger du ett positivt värde (1p) i rutan Vänster indrag, och ett negativt värde (-1p) i rutan Vänster indrag för första raden.

Ange indrag på panelen Tabbar

 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Gör något av följande med indragsmarkörerna  på panelen Tabbar:
  • Dra i den övre markören om du vill skapa ett indrag på den första textraden. Dra in alla rader utom den första genom att dra i den undre markören. Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) i den undre markören om du vill flytta båda markörerna och dra in hela stycket.

  Indrag av första raden (vänster) och inget indrag (höger)
  Indrag av första raden (vänster) och inget indrag (höger)

  • Om du vill skapa ett indrag för den första raden markerar du den övre markören och anger ett värde för X. Markera den undre markören och skriv ett värde för X om du vill flytta alla meningar utom den första.

Skapa ett hängande indrag

I ett hängande indrag dras alla rader i ett stycke in utom den första raden. Hängande indrag är särskilt användbara när du vill lägga till textbundna bilder i början av stycket eller när du vill skapa en punktlista.

Inget indrag (vänster) och hängande indrag (höger)
Inget indrag (vänster) och hängande indrag (höger)

 1. Använd textverktyget  och klicka i det stycke som du vill skapa indrag för.
 2. Ange ett värde för vänster indrag, större än noll, på kontrollpanelen eller panelen Tabbar.
 3. Om du vill ange ett negativt värde för vänster indrag på första raden gör du på något av följande sätt:
  • På panelen Stycke anger du ett negativt värde för vänster indrag på första raden .

  • På panelen Tabbar drar du den övre markören åt vänster, eller den undre markören åt höger.

Justera mellanrum mellan stycken

 1. Placera markören i det stycke som du vill ändra eller markera ett textobjekt om du vill ändra alla stycken i det. Om du inte placerar markören i ett stycke eller markerar ett textobjekt så används inställningen på ny text som du skapar.
 2. På panelen Stycke justerar du värdena för Avstånd före ( eller ) och Avstånd efter ( eller ).

  Obs!

  Om ett stycke börjar överst i en kolumn så läggs inte extra mellanrum till före stycket. I så fall kan du öka radavståndet för den första raden i stycket eller ändra avståndet för indrag för textobjektet.

Hängande interpunktion

Med hängande interpunktion flyttas skiljetecknen utanför styckemarginalerna och textkanterna ser därför jämnare ut.

Stycke utan hängande interpunktion (vänster) jämfört med stycke med hängande interpunktion (höger)
Stycke utan hängande interpunktion (vänster) jämfört med stycke med hängande interpunktion (höger)

I Illustrator finns följande alternativ för hängande interpunktion:

Hängande interpunktion

Kontrollerar justeringen av skiljetecken för ett särskilt stycke. Om Hängande interpunktion är aktiverat så visas följande tecken till 100 % utanför marginalerna: enkla citattecken, dubbla citattecken, bindestreck, punkter och kommatecken. Följande tecken visas till 50 % utanför marginalerna: asterisker, tildetecken, tre punkter, korta tankstreck, långa tankstreck, kolon, semikolon. Om du vill använda den här inställningen placerar du markören i stycket och väljer Hängande interpunktion på menyn på panelen Stycke.

Optisk marginaljustering

Kontrollerar justeringen av skiljetecken för alla stycken i ett textobjekt. Om Optisk marginaljustering är aktiverat hänger de hängande interpunktionerna och bokstavskanterna (t.ex. W och A) utanför textmarginalerna så att texten ser justerad ut. Om du vill använda den här inställningen markerar du textobjektet och väljer Text > Optisk marginaljustering.

Burasagari

Kontrollerar justeringen av dubbelbyteskiljetecken (finns i kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt). De här skiljetecknen påverkas inte av alternativen Hängande interpunktion och Optisk marginaljustering.

Kom ihåg att styckejusteringen avgör den marginal som interpunktionen sticker ut från. För vänsterjusterade och högerjusterade stycken sticker skiljetecknen ut utanför vänster respektive höger marginal. För överkantsjusterade och nederkantsjusterade stycken sticker skiljetecknen ut utanför den övre respektive den undre marginalen. I centrerade och justerade stycken hänger interpunktionerna från båda marginalerna.

Obs! Om ett skiljetecken följs av ett citattecken sticker båda tecknen ut.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy