Du redigerar banor på i stort sett samma sätt i alla Adobe-program. Du kan redigera ett bansegment när du vill. Du redigerar inte befintliga segment på exakt samma sätt som du skapar nya. Tänk på följande när du redigerar segment:

 • Om en fästpunkt kopplar samman två segment, ändras alltid båda segmenten om du flyttar fästpunkten.

 • När du ritar med ritstiftsverktyget håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) om du tillfälligt vill aktivera det senast använda markeringsverktyget (Illustrator) eller direktmarkeringsverktyget (InDesign och Photoshop) så att du kan justera segment som du redan har ritat.

 • När du ritar en övergångspunkt med ritstiftsverktyget ändras riktningslinjens längd på båda sidor om punkten om du drar riktningspunkten. Men om du vill kan du ändra längden på riktningslinjen på enbart den sida du drar genom att redigera den befintliga övergångspunkten med hjälp av direktmarkeringsverktyget.

Flytta raka segment

 1. Välj verktyget Direktmarkering  och markera det segment som du vill flytta.
 2. Dra segmentet till önskad plats.

Ändra längden eller vinkeln på raka segment

 1. Välj verktyget Direktmarkering  och markera en fästpunkt i det segment som du vill ändra.
 2. Dra fästpunkten till önskad plats. Skift-dra om du vill begränsa justeringen till multipler av 45°.

  Obs!

  Om du bara vill göra en rektangel bredare eller smalare (i Illustrator och InDesign) är det lättare att markera den med markeringsverktyget och ändra storleken med hjälp av handtagen på rektangelns markeringsram.

Ändra plats eller form på böjda segment

 1. Använd direktmarkeringsverktyget och markera ett böjt segment eller en fästpunkt i någon ände av det böjda segmentet. Riktningslinjer visas om sådana finns. (Vissa böjda segment har bara en riktningslinje.)
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill justera segmentets läge drar du segmentet. Skift-dra om du vill begränsa justeringen till multipler av 45°.
  Klicka för att markera kurvsegmentet och dra det sedan för att justera
  Markera kurvsegmentet genom att klicka. Justera sedan kurvan genom att dra.

  • Om du vill justera segmentets form på båda sidor av en markerad fästpunkt drar du fästpunkten eller riktningspunkten. Skift-dra om du vill begränsa flyttningen till multipler av 45°.
  Dra fästpunkten (vänster) eller dra riktningspunkten (höger)
  Dra fästpunkten eller riktningspunkten.

  Obs!

  Du kan också omforma segment eller fästpunkter, t.ex. skala eller rotera dem.

Ta bort ett segment

 1. Välj verktyget Direktmarkering  och markera det segment som du vill ta bort.
 2. Tryck på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS) om du vill ta bort det markerade segmentet. Om du trycker på Backsteg eller Del en gång till tas resten av banan bort.

Förlänga en öppen bana

 1. Välj ritstiftet och placera pekaren över slutpunkten på den öppna bana som du vill utöka. Pekaren ändras när den placeras mitt över slutpunkten.
 2. Klicka på slutpunkten.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en hörnpunkt placerar du verktyget Ritstift där det nya segmentet ska sluta och klickar. Om du utökar en bana som slutar med en utjämningspunkt böjs det nya segmentet efter den befintliga riktningslinjen.

  Obs!

  Om du förlänger en bana som slutar i en övergångspunkt i Illustrator blir det nya segmentet rakt.

  • Om du vill skapa en mjuk punkt placerar du verktyget Ritstift där det nya kurvsegmentet ska sluta och drar.

Koppla samman två öppna banor

 1. Välj ritstiftsverktyget och placera pekaren över slutpunkten på den öppna bana som du vill koppla ihop med en annan bana. Pekaren ändras när den placeras mitt över slutpunkten.
 2. Klicka på slutpunkten.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ansluta banan till en annan öppen bana klickar du på en slutpunkt på den andra banan. När du har placerat ritstiftet över slutpunkten för den andra banan visas en liten sammanfogningssymbol  bredvid pekaren.
  • Om du vill koppla ihop en ny bana med en befintlig bana ritar du den nya banan nära den befintliga banan och flyttar ritstiftsverktyget till den befintliga banans (omarkerade) slutpunkt. Klicka på slutpunkten när den lilla sammanfogningsikonen visas bredvid pekaren.

Förena två slutpunkter

 1. Markera slutpunkterna.

  Om slutpunkterna sammanfaller (dvs. den ena ligger ovanpå den andra), markerar du båda slutpunkterna genom att dra en markeringsram runt dem.

 2. Klicka på knappen Koppla ihop markerade slutpunkter på kontrollpanelen.

  Förena slutpunkter i Illustrator
  Förena slutpunkter

  A. Markera och förena sammanfallande slutpunkter B. Markera och förena åtskilda slutpunkter 

  Obs!

  I Illustrator används endast hörn för att förena öppna banor.

Förena två eller fler banor

I Illustrator kan du förena två eller fler öppna banor. Om du vill förena en eller fler öppna banor markerar du de öppna banorna med markeringsverktyget och klickar på Objekt > Bana > Förena. Du kan också använda kortkommandot Ctrl+J (Windows) eller Kommando+J (Mac).

Om fästpunkterna inte överlappar varandra läggs ett linjesegment till som kopplar ihop banorna som ska förenas. Om du förenar mer än två banor förenas först de banor med slutpunkter som är placerade närmast varandra. Den här processen upprepas tills alla banor har förenats. Om du bara markerar en bana att förena, omvandlas den till en sluten bana.

Obs!

I den här processen kan komplexa aspekter av grafiska stilar gå förlorade.

Den resulterande banan har samma utseende som den översta banan i markeringen.

Föreningsalternativet leder bara till en hörnförening oavsett om du markerar fästpunkter att förena eller hela banan. Om du vill kunna markera en mjuk förening eller hörnförening kan du emellertid för överlappande fästpunkter använda Ctrl+Skift+Alt+J (Windows) eller Kommando+Skift+Alt+J (Mac OS).

Flytta eller finjustera fästpunkter eller segment med hjälp av tangentbordet

 1. Markera fästpunkten eller bansegmentet.

  Obs!

  I Photoshop kan du bara flytta fästpunkter på det här sättet.

 2. Klicka på eller håll ned någon av piltangenterna på tangentbordet för att flytta fästpunkten eller bansegmentet 1 pixel i taget i pilens riktning.

Håll ned Skift och piltangenten om du vill flytta 10 pixlar i taget.

Obs!

I Illustrator och InDesign kan du ändra avståndet för ett steg genom att ändra inställningen för Tangentsteg. Om du ändrar standardavståndet och håller ned Skift flyttas objektet 10 gånger angivet avstånd.

Tänja ut en bana utan att förvränga formen

 1. Markera hela banan.

 2. Välj verktyget Ändra form  (under verktyget Skalförändra ).

 3. Placera pekaren över den fästpunkt eller det bansegment som du vill ska fungera som blickpunkt (dvs. den punkt som de markerade bansegmenten dras mot) och klicka.

  Om du klickar på ett bansegment läggs en markerad fästpunkt med en fyrkant runt till i banan.

 4. Håll ned Skift och klicka på fler fästpunkter eller bansegment som ska fungera som fokuspunkter. Du kan markera så många fästpunkter och bansegment du vill.

 5. Justera banan genom att dra i de markerade fästpunkterna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy