Om mönster

Med Illustrator följer många mönster som du kan hämta på panelen Färgrutor och i mappen Extras på CD-skivan för Illustrator. Du kan anpassa befintliga mönster och designa mönster från grunden med hjälp av verktygen i Illustrator. Mönster som är avsedda för fyllning av objekt (fyllningsmönster) skiljer sig till utformning och placering från mönster som är avsedda att användas på en bana med panelen Penslar (penselmönster). Bäst resultat får du om du använder fyllningsmönster till fyllning av objekt och penselmönster till konturering av objekt.

När du utformar mönster är det bra att känna till hur mönsterrutorna läggs ut i Adobe Illustrator:

 • Alla mönsterrutorna läggs sida vid sida från vänster till höger med utgångspunkt från linjalens nollpunkt (som standard längst ned till vänster på ritytan) till motsatta sidan av teckningen. Om du vill ställa in var alla mönster i teckningen ska börja läggas ut, kan du ändra linjalens nollpunkt.

  Obs! Nollpunkten för linjaler i CS5 skiljer sig från den i CS4. Det betyder att utseendet på rutindelningsmönster kanske inte matchar när du kopierar och klistrar in objekt från CS4 till CS5. För dessa objekt kan rutorna omformas med hjälp av omformningspanelen så att de matchar utseendet i CS4.

 • Fyllningsmönster har för det mesta bara en ruta.

 • Penselmönster kan innehålla upp till fem olika mönsterrutor – för sidorna, de yttre och inre hörnen samt början och slutet på banan. Speciella mönsterrutor för hörn gör det möjligt att lägga penselmönster på ett snyggt sätt i hörn.

 • Fyllningsmönster läggs vinkelrätt mot x-axeln.

 • Penselmönster läggs vinkelrätt mot banan (alltid med mönsterrutans övre del utåt). Dessutom roterar hörnrutor 90° medsols varje gång banan ändrar riktning.

 • Fyllningsmönster läggs bara i mönstrets markeringsram – en rektangel utan fyllning och utan linjer (går inte att skriva ut) underst i teckningen. För fyllningsmönster fungerar markeringsramen som en mask.

 • Penselmönster läggs inom mönstrets markeringsram i teckningen och ut från den eller grupperad med den.

Riktlinjer för hur du utformar mönsterrutor

Följ nedanstående allmänna riktlinjer när du utformar mönsterrutor:

 • Du bör ta bort onödiga detaljer från mönsterteckningen så att den blir mindre avancerad och går snabbare att skriva ut, samt gruppera objekt som färglagts med samma färg så att de ligger intill varandra i skiktordningen.

 • När du skapar din mönsterruta kan du zooma in (förstora) teckningen och justera objekt mera exakt. Zooma sedan ut när du ska göra den slutliga markeringen.

 • Ju mer avancerat mönstret är, desto mindre bör markeringen som används för att skapa det vara. När markeringen (och den mönsterruta som skapas från den) görs mindre, behövs å andra sidan fler kopior för att skapa mönstret. En mönsterruta som är 2,5 cm i kvadrat är alltså effektivare än en mönsterruta som bara är 1 cm i kvadrat. Om du skapar ett enkelt mönster kan det vara praktiskt att ta med flera kopior av objektet inom markeringen för mönsterrutan.

 • Du kan skapa enkla linjemönster genom att rita upp linjer av olika bredd och färg och sedan placera en markeringsram som varken är fylld eller linjerad bakom linjerna och på så sätt skapa en mönsterruta.

 • Du kan förändra innehållet i mönsterrutan något om du vill göra organiska mönster och strukturmönster mer oregelbundna och få en mer realistisk effekt. Du kan använda effekten Ruffa till om du vill åstadkomma det.

 • Du bör stänga banor innan du definierar mönstret så att du är säker på att mönstret läggs jämnt.

 • Förstora teckningen och kontrollera att inga felaktigheter förekommer innan du definierar ett mönster.

 • Om du ritar en markeringsram runt teckningen bör du se till att ramen är rektangulär, att den är det understa objektet samt att den varken är fylld eller linjerad. Om du vill att markeringsramen ska användas för ett penselmönster bör du kontrollera att inget sticker ut från den.

Tänk också på följande när du skapar penselmönster:

 • Om möjligt bör du begränsa teckningen till en omålad markeringsram så att du bättre kan styra läggningen av mönstret.

 • Hörnrutor måste vara kvadratiska och ha samma höjd som sidorutor, för att kunna läggas riktigt på banan. Om du tänker använda hörnrutor med penselmönstret justerar du objekt i hörnrutorna vågrätt med objekt i sidorutorna, så att mönstren läggs korrekt.

 • Du kan skapa speciella hörneffekter för ett penselmönster genom att använda hörnrutor.

Skapa mönsterfärgrutor

 1. Skapa en teckning som du vill använda som mönster.
 2. (Valfritt) Du kan rita en markeringsram (en ofylld rektangel) runt den del av teckningen som du vill använda som mönster. På så sätt kan du styra mellanrummen mellan mönsterelement eller skära ut delar av mönstret. Välj Objekt > Ordna > Lägg underst om du vill att rektangeln ska ligga längst bak. Använd alternativet Ingen för fyllning och linje om du vill kunna använda rektangeln som markeringsram för ett pensel- eller fyllningsmönster.
 3. Använd markeringsverktyget om du vill markera teckningen och den markeringsram (om en sådan finns) som ska utgöra mönsterrutan.
 4. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Definiera mönster och ange ett namn i dialogrutan Ny färgruta. Klicka sedan på OK. Mönstret visas på panelen Färgrutor.

  • Dra teckningen till panelen Färgrutor.

Skapa sömlösa geometriska mönster

 1. Kontrollera att Smarta stödlinjer är aktiverat och att Fäst mot punkt är markerat på menyn Visa.
 2. Markera det geometriska objektet. Du får en mer exakt placering om du placerar direktmarkeringsverktyget på en av objektets fästpunkter.
 3. Börja dra objektet lodrätt från en av dess fästpunkter och tryck sedan på Alt+Skift så att objektet kopieras och dess rörelse begränsas.
 4. När kopian av objektet har fästs släpper du först musknappen och sedan tangenterna.
 5. Använd gruppmarkeringsverktyget och Skift-klicka på båda objekten så att de markeras. Börja sedan att dra objekten vågrätt med hjälp av en av fästpunkterna. Tryck sedan på Alt+Skift så att en kopia skapas och rörelsen begränsas.
  Markera båda objekten (vänster) och dra för att skapa en kopia (höger)
  Markera båda objekten (vänster) och dra för att skapa en kopia (höger).

 6. När kopian av objektet har fästs släpper du först musknappen och sedan tangenterna.
 7. Upprepa steg 2 till 6 tills du har fått fram önskat mönster.
 8. Använd rektangelverktyget  och gör något av följande:
  • Om du skapar ett fyllningsmönster ritar du en markeringsram från mittpunkten på objektet överst till vänster till mittpunkten på objektet nederst till höger.

  • Om du skapar ett penselmönster ritar du en markeringsram som omger objekten och sammanfaller med deras yttre gränser. Om mönstret ska bli en hörnruta håller du ned Skift när du drar så att markeringsramen begränsas till en kvadrat.

  Markeringsram för ett fyllningsmönster (vänster) och markeringsram för ett penselmönster (höger)
  Markeringsram för ett fyllningsmönster (vänster) och markeringsram för ett penselmönster (höger)

 9. Färglägg de geometriska objekten med önskad färg.
 10. Spara de geometriska objekten som en mönsterfärgrutor.

Utforma oregelbundna mönster

 1. Välj Visa > Fäst mot punkt.
 2. Rita en markeringsram. Om du skapar ett penselmönster går du direkt till steg 13.
 3. Rita texturen med de objekt eller linjer som endast korsar den vänstra sidan av markeringsrektangeln.
 4. Använd direktmarkeringsverktyget. Markera texturen och rektangeln och placera sedan pekaren på rektangelns nedre vänstra hörn.
 5. Dra rektangeln till höger och tryck på Alt+Skift så att en kopia skapas och rörelsen begränsas.
  Rita textur på vänster sida av markeringsramen (vänster) och kopiera sedan textur och rektangel (höger)
  Rita textur på vänster sida av markeringsramen (vänster) och kopiera sedan textur och rektangel (höger)

  När kopians övre vänstra hörnpunkt fästs mot markeringsramens övre högra hörnpunkt, släpper du först musknappen och sedan tangenterna.

  Obs!

  Om du vet exakt hur stor markeringsramen är, kan du markera endast texturerna och sedan använda kommandot Flytta för att ange en vågrät flyttning över rektangelns hela bredd. Se till att du klickar på Kopiera i stället för OK i dialogrutan Flytta.

 6. Avmarkera rektangeln genom att klicka utanför den.
 7. Markera den högra rektangeln och ta bort den.
 8. Fortsätt att rita texturen med endast de objekt eller linjer som korsar den översta sidan av rektangeln.
 9. När du avslutar endast den översta sidan, markerar du alla linjer eller objekt som korsar översta sidan och markeringsramen. Tryck sedan på Alt+Skift och dra nedåt så att en kopia skapas och rörelsen begränsas.
  Rita textur på översidan av markeringsramen (vänster) och kopiera sedan textur och rektangel (höger)
  Rita textur på översidan av markeringsramen (vänster) och kopiera sedan textur och rektangel (höger)

 10. När kopians övre vänstra hörnpunkt fästs mot rektangelns nedre vänstra hörnpunkt, släpper du först musknappen och sedan tangenterna.
 11. Avmarkera allt.
 12. Markera den nedre rektangeln och alla objekt som inte korsar den övre rektangeln. Ta bort dem.
 13. Använd pennverktyget och fyll rektangelns mitt med texturen. Var noga med att inte korsa någon av rektangelns kanter. Färglägg texturen.
 14. Spara teckningen och rektangeln som en mönsterfärgruta.
  Definiera teckning och rektangel som ett mönster (vänster) och fylla en yta med mönstret (höger)
  Definiera teckning och rektangel som ett mönster (vänster) och fylla en yta med mönstret (höger)

Skapa hörnmönsterrutor för penselmönster

Hörnrutor kan användas för särskilda kanteffekter när du använder penselmönster. Du kan skapa hörnrutor från grunden eller använda en sidoruta i ett penselmönster som bas när du utformar speglade yttre och inre hörnrutor (vända -135°).

 1. Välj Arkiv > Öppna, leta upp en penselmönsterfil (medföljer Adobe Illustrator) som du vill använda och klicka på Öppna.
 2. Välj Fönster > Penslar. Markera den mönsterruta som du vill använda och dra den till teckningens mitt.
 3. Om mönsterrutan inte har en kvadratisk markeringsram skapar du en ruta som helt omsluter teckningen, med samma höjd som sidorutan. (Sidorutor kan vara rektangulära.) Ange Ingen för rutans fyllning och linje, och välj sedan Objekt > Ordna > Lägg underst så att rutan placeras längst bak i teckningen. (Markeringsramen gör det lättare att justera den nya mönsterrutan.)
 4. Markera mönsterrutan och markeringsramen.
 5. Om du vill skapa en yttre hörnruta använder du roteringsverktyget  och roterar rutan och markeringsramen 180°. Hoppa över det här steget om du vill skapa en inre hörnruta.
  Inklistrad ruta (vänster) och samma ruta roterad 180° (höger)
  Inklistrad ruta (vänster) och samma ruta roterad 180° (höger)

 6. Alt+Skift-klicka i det nedre vänstra hörnet i markeringsrutan med roteringsverktyget. Ange ett värde på 90° och klicka på Kopiera för att skapa en kopia till vänster om den första rutan. Det är den här rutan som blir hörnrutan.
 7. Använd markeringsverktyget och dra den vänstra rutan nedåt i den översta högra fästpunkten, medan du trycker på Alt+Skift om du vill ha en kopia och begränsar rörelsen så att en tredje ruta skapas under den andra. När kopians övre högra fästpunkt fäster mot hörnrutans nedre högra fästpunkt, släpper du musknappen och Alt+Skift.

  Den tredje kopian används vid justeringen.

  Rotera 90° och kopiera den vänstra rutan (vänster), och Alt-dra sedan en hörnruta så att en kopia skapas under den (höger)
  Rotera 90° och kopiera den vänstra rutan (vänster), och Alt-dra sedan en hörnruta så att en kopia skapas under den (höger).

 8. Markera teckningen i den högra rutan. Dra den åt vänster medan du trycker ned Alt+Skift så att höger rutteckning överlappar den i hörnrutan.
  Kopiera (vänster) och flytta den övre högra rutan över hörnrutan (höger)
  Kopiera (vänster) och flytta den övre högra rutan över hörnrutan (höger)

 9. Redigera hörnrutan så att teckningen passar in lodrätt och vågrätt med rutorna intill. Markera och ta bort alla delar av rutan som du inte vill ha kvar i hörnet. Redigera sedan resten av teckningen och skapa den färdiga yttre hörnrutan.
  Ta bort onödiga element (vänster) för att skapa en färdig yttre hörnruta (höger)
  När onödiga element tas bort (vänster) skapas en färdig yttre hörnruta (höger)

 10. Markera alla delar av mönsterrutan inklusive markeringsramen.
 11. Spara det nya mönstret som en färgruta.
 12. Dubbelklicka på den nya mönsterfärgrutan så att dialogrutan Alternativ för färgrutor öppnas. Ange ett namn på mönsterfärgrutan som är en variation av det ursprungliga (använd till exempel suffixet ”yttre”) och klicka på OK.

Ändra mönster

 1. Se till att inget i teckningen är markerat.
 2. Gå till panelen Färgrutor och markera den mönsterfärgruta du vill ändra.
 3. Dra mönsterfärgrutan till ritytan och redigera den.
 4. Markera mönsterrutan och håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och dra det ändrade mönstret över den gamla mönsterfärgrutan på panelen Färgrutor.

  Mönstret ersätts på panelen Färgrutor och uppdateras i den aktuella filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy