Skapa dokument i Adobe Illustrator version CC 2015.3 och tidigare...

Obs!

Den här artikeln rör Adobe Illustrator CC version 2015.3 och tidigare. Från och med version CC 2017 finns det ett nytt sätt att skapa dokument i Illustrator. När du skapar ett nytt dokument kan du nu välja bland en mängd olika mallar och förinställningar, bland annat mallar från Adobe Stock. Mer information finns i Skapa dokument.

Om profiler för nya dokument

Ett dokument är den plats där du skapar teckningar. I Illustrator kan du skapa dokument för många typer av utdata.

Du börjar ett nytt dokument genom att välja en profil för nytt dokument som baseras på det tänkta resultatet. Varje profil omfattar förinställda värden för storlek, färgläge, enheter, orientering, genomskinlighet och upplösning. Som standard används en rityta av alla. Dokumentprofilen för video och film använder till exempel pixlar i stället för punkter, och du kan välja ett enhetsspecifikt beskärningsområde, till exempel NTSC DV Widescreen, om du vill skapa ett dokument i de exakta dimensionerna som krävs, med videosäkra stödlinjer som hjälper dig att skapa en design för optimal visning.

Obs!

Om du planerar att använda filen på en avancerad skrivare, till exempel om du skickar den till ett tryckeri, anger du profilen Utskrift så att du är säker på att teckningarna och alla effekter i dem anges till rätt upplösning.

Du kan välja bland följande profiler:

Skriv ut dokument

Använder en rityta med vanlig Letter-storlek och innehåller en mängd andra förinställda utskriftsstorlekar att välja mellan. Använd den här profilen om du tänker skicka filen till ett tryckeri där den ska skrivas ut på en avancerad skrivare.

Webbdokument

Innehåller förinställda alternativ som är optimerade för webben.

Flash Catalyst

Skapar ett FXG-dokument i RGB-läge med en rityta på 800 px × 600 px som standardstorlek. Justera till pixelstödraster aktiveras för nya teckningar i dokumentet och upplösningsinställningarna för rastereffekter anges till 72 ppi. Här finns också färgrutor, symboler, grafikformat och penslar som utformats för Flash Catalyst- och Flash Professional-arbetsflöden.

Dokument för video och film

Innehåller flera förinställda beskärningsområdesstorlekar för video och film (observera att alternativet Rityta ändras till Beskärningsstorlek för den här profilen). I Illustrator skapas bara filer med fyrkantiga pixlar. För att storlekarna ska tolkas rätt i videoprogrammen justeras därför värdena för Bredd och Höjd automatiskt. Om du till exempel väljer NTSC DV Standard används pixelstorleken 654 × 480, som översätts till 740 × 480 pixlar i videobaserade program.

Dokument för standard-CMYK

Använder en rityta med vanlig Letter-storlek och innehåller en mängd andra storlekar att välja mellan. Använd den här profilen om du tänker skicka dokumentet till flera olika typer av enheter. Om någon av enheterna är ett tryckeri bör du manuellt öka inställningen Rastereffekter till Hög.

Grundläggande RGB-dokument

Använder en rityta med den standardiserade storleken 800 × 600, och omfattar en mängd olika andra utskrifts-, video- och webbspecifika storlekar att välja mellan. Använd inte det här alternativet om du tänker skicka ett dokument till ett tryckeri eller skriva ut det på en avancerad skrivare. Använd den här profilen för dokument som ska skrivas ut på mellannivåskrivare, användas på webben eller för flera typer av enheter.

Skapa nya dokument

Du kan skapa nya Illustrator-dokument från en dokumentprofil eller från en mall. Om du skapar ett dokument från en dokumentprofil får du ett tomt dokument med den valda profilens förinställda fyllningar och linjefärger, bildformat, penslar, symboler, funktionsmakron, visningsinställningar och andra inställningar. Om du skapar ett dokument från en mall får du ett dokument med förinställda designelement och inställningar, samt innehåll, till exempelskärmärkenoch stödlinjer, för vissa dokumenttyper, såsom broschyrer eller CD-omslag.

Du skapar ett nytt dokument från välkomstskärmen eller genom att välja Arkiv > Nytt. Om du vill visa välkomstskärmen väljer du Hjälp > Välkommen.

Skapa ett nytt dokument

Du kan starta ett nytt dokument från välkomstskärmen eller på Arkiv-menyn.

 1. Gör något av följande:
  • Om Illustrator redan är öppet väljer du Arkiv > Nytt och väljer en dokumentprofil i Ny dokumentprofil.

  • Om välkomstskärmen är öppen klickar du på en dokumentprofil i listan Skapa nytt.

  • Om Illustrator inte är öppet, öppnar du det och klickar på dokumentprofilen i listan Skapa nytt på välkomstskärmen.

   Obs! På välkomstskärmen kan du Alt-klicka (Windows) eller Alternativ-klicka (macOS) om du vill öppna det nya dokumentet direkt och hoppa över dialogrutan Nytt dokument.

 2. Skriv ett namn på dokumentet.
 3. Ange antalet ritytor för dokumentet, och i vilken ordning de ska visas på skärmen:

  Stödraster efter rad

  Ordnar flera ritytor på angivet antal rader. Välj antal rader på menyn Rader. Med standardinställningen skapas ett så rätvinkligt utseende som möjligt med angivet antal ritytor.

  Stödraster efter kolumn

  Ordnar flera ritytor i angivet antal kolumner. Välj antal kolumner på menyn Kolumner. Med standardinställningen skapas ett så rätvinkligt utseende som möjligt med angivet antal ritytor.

  Ordna efter rad

  Ordnar ritytorna i en rak rad.

  Ordna efter kolumn

  Ordnar ritytorna i en rak kolumn.

  Ändra till höger till vänster-layout

  Ordnar flera ritytor enligt angivet rad- eller kolumnformat, men visar dem från höger till vänster.

 4. Ange standardavståndet mellan ritytorna. Den här inställningen tillämpas både på vågräta och lodräta avstånd.
 5. Ange standardstorlek, måttenhet och layout för alla ritytor.

  Obs!

  Du kan anpassa ritytorna i ett öppet dokument genom att ändra storlek på och flytta dem efter behov.

 6. Ange placeringen för utfallet utmed varje sida av ritytan. Om du vill använda olika värden för olika sidor klickar du på låsikonen .
 7. Klicka på Avancerat om du vill ange följande ytterligare alternativ:

  Obs!

  Du kan ändra dessa inställningar när du har skapat dokumentet genom att välja Arkiv > Dokumentformat och ange nya inställningar.

  Färgläge

  Anger färgläge för det nya dokumentet. Om du ändrar färgläget konverteras standardinnehållet (färgrutor, penslar, symboler, grafikformat) för den valda dokumentprofilen till ett nytt färgläge, vilket gör att färgen ändras. Håll utkik efter en varningsikon när du gör ändringarna.

  Rastereffekter

  Anger upplösning för rastereffekter i dokumentet. Det är särskilt viktigt att ange detta till Hög när du tänker använda en avancerad skrivare och hög upplösning. För utskriftsprofilen anges detta automatiskt till Hög.

  Genomskinlighetsraster

  Anger alternativ för genomskinlighetsrastret för dokument som använder profilen Video och film.

  Förhandsvisning

  Anger det förinställda förhandsvisningsläget för dokumentet (du kan när som helst ändra detta på Visa-menyn):

  • Standard visar teckningen som har skapats i dokumentet i vektorvisningsläge med fullständiga färger. Zooma in/ut behåller jämnheten i kurvorna.

  • Pixel visar teckningar med rastrerat (pixlat) utseende. Innehållet rastreras egentligen inte, men en simulerad förhandsvisning ges, som om innehållet var raster.

  • Övertryck ger en ”förhandsvisning av tryckfärg” som uppskattar hur blandning, genomskinlighet och övertryck visas på en färgseparerad utskrift. (Se Om övertryck.)

  Justera nya objekt mot pixelstödrastret

  Om det här alternativet markeras justeras alla nya objekt mot pixelstödrastret. Eftersom alternativet har stor betydelse för en design som är tänkt att visas på enheter som webben, aktiveras det som standard för sådana dokument. Mer information finns i Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden.

Skapa ett nytt dokument från en mall

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Ny från mall.

  • Välj Arkiv > Nytt. Klicka på Mallar i dialogrutan Nytt dokument.

  • Klicka på Från mall i listan Skapa nytt på välkomstskärmen.

 2. Leta upp och välj en mall i dialogrutan Nytt från mall och klicka på Nytt.

Om mallar

Med hjälp av mallar kan du skapa nya dokument som delar vanliga inställningar och designelement. Om du behöver skapa t.ex. en serie visitkort som ska se ungefär likadana ut, kan du skapa en mall med önskad storlek på ritytan, visningsinställningar (t.ex. stödlinjer) och utskriftsalternativ. Mallen kan också innehålla symboler för vanliga designelement (t.ex. logotyper) och särskilda uppsättningar med färgrutor, penslar och grafikformat.

I Illustrator finns en mängd olika mallar. Det finns mallar för bl.a. brevhuvud, visitkort, kuvert, broschyrer, etiketter, certifikat, vykort, gratulationskort och webbplatser.

Om du väljer en mall med kommandot Ny från mall skapas ett nytt dokument med innehåll och dokumentinställningar som är identiska med mallens. Originalmallen lämnas dock orörd.

Skapa en ny mall

 1. Öppna ett nytt eller befintligt dokument.
 2. Anpassa dokumentet på något av följande sätt:
  • Ställ in dokumentfönstret som du vill att det ska visas i det nya dokument som du skapar utifrån mallen. Det här omfattar förstoringsgrad, rullningsläge, nollpunkt för linjal, stödlinjer, stödraster, beskärningsområden och alternativ på Visa-menyn.

  • Dra eller importera alla teckningar som du vill visa i de nya dokumenten som du skapar från mallen.

  • Ta bort alla befintliga mönsterrutor, format, penslar eller symboler som du inte vill behålla.

  • Skapa nya färgrutor, format, penslar och symboler som du vill ha i motsvarande paneler. Du kan också importera förinställda färgrutor, format, penslar, symboler och funktionsmakron från flera olika bibliotek som finns i programmet.

  • Skapa de diagramsymboler som du vill ha, och lägg till dem i dialogrutan Diagramsymboler. Du kan även importera förinställda diagramsymboler.

  • Ange önskade alternativ i dialogrutan Dokumentformat och dialogrutan för utskriftsalternativ.

 3. Välj Arkiv > Spara som mall.

 4. Välj plats för filen i dialogrutan Spara som, ange ett filnamn och klicka på Spara.

  Filen sparas i AIT-format (Adobe Illustrator Template).

Ange inställningar för dokumentformat

Du kan när du vill ändra dokumentets standardinställningar, t.ex. måttenheter, visning av genomskinlighetsraster, bakgrundsfärg och textinställningar (t.ex. språk, citatteckenformat, storlek på upphöjd och nedsänkt text och exportalternativ). Om du klickar på Redigera ritytor stängs den här dialogrutan och verktyget Rityta aktiveras. Använd den här knappen om du vill ändra ritytorna.

 1. Välj Arkiv > Dokumentformat eller klicka på knappen Dokumentformat på kontrollpanelen (den här knappen är tillgänglig när inget är markerat).

 2. Ange alternativen.

Obs!

Alternativet Simulera färgat papper är praktiskt om du ska skriva ut dokumentet på färgat papper. Om du t.ex. ritar ett blått objekt på gul bakgrund så visas objektet som grönt. Simuleringen utförs bara när stödrastret för genomskinlighet inte visas.

Specifik information om dessa alternativ finns i avsnittet med närliggande information.

Öppna en fil

Du kan öppna filer som skapats i Illustrator och kompatibla filer som skapats i andra program.

 • Du öppnar en befintlig fil genom att välja Arkiv > Öppna. Leta reda på filen och klicka på Öppna.
 • Om du vill öppna en nyligen sparad fil väljer du den i listan Öppna ett av de senast använda objekten på välkomstskärmen, eller väljer Arkiv > Öppna senaste filer och väljer en fil i listan.
 • Om du vill öppna och förhandsvisa en fil med Adobe Bridge väljer du Arkiv > Bläddra i Bridge för att öppna Adobe Bridge. Leta reda på filen och välj Arkiv > Öppna med > Adobe Illustrator.

Leta efter filer med hjälp av Adobe Bridge

Adobe® Bridge är ett plattformsoberoende program som ingår i Adobe® Creative Suite® 5-komponenterna, och som gör det enklare att söka efter, ordna och bläddra bland objekten som du behöver för att kunna skapa innehåll för utskrift, webb, video och ljud. Du kan starta Bridge från vilken Creative Suite-komponent du vill och använda det för att komma åt resurstyper både från Adobe och från andra programvarutillverkare.

 1. Gör något av följande om du vill öppna Adobe Bridge från Illustrator:
  • Välj Arkiv > Bläddra i Bridge.

  • Klicka på Adobe Bridge-ikonen  på kontrollpanelen.

  • Välj Visa i Bridge i statusfältet.

Från Adobe Bridge kan du göra något av följande:

 • Hantera, bild-, film- och ljudfiler: Förhandsvisa, söka efter, sortera och bearbeta filer i Bridge utan att behöva öppna enskilda program. Du kan också redigera metadata för filer, och använda Bridge för att montera filer i dokument, projekt och dispositioner.

 • Hantera fotografier: Importera och redigera foton från digitalkamerans minneskort, gruppera relaterade foton i staplar och öppna eller importera Photoshop® Camera Raw-filer och redigera filinställningarna utan att starta Photoshop.

 • Utföra automatiserande åtgärder, till exempel köra gruppkommandon.

 • Synkronisera färginställningar mellan färghanterade Creative Cloud-komponenter.

 • Starta en webbkonferens i realtid för att dela skrivbordet och granska dokument.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy