Føj beregnede felter til en formular

Beregnede felter er en del af avancerede formularer og er dermed kun inkluderet i tjenestens multilicensniveauer.


Oversigt

Adobe Acrobat Sign giver mulighed for dynamisk at opdatere felterne i et dokument (aftale) baseret på de data, som underskriveren har angivet, når aftalen underskrives. Dette kan gøres ved hjælp af beregnede felter. Du kan bruge beregnede felter til at oprette regler inden for et dokument (eller en dokumentskabelon), inden det sendes til underskrivelse. Disse regler bliver behandlet, når underskriveren interagerer med dokumentet og opdaterer dynamisk dokumentet baseret på felterne/værdierne.

Beregnede felter kan defineres i dokumenter ved hjælp af følgende mekanismer:


Eksempler på brug af beregnede felter

Beregnede felter kan anvendes til alle scenarier, hvor dokumentet skal opdateres dynamisk ved underskrivelsen. Her er et par eksempler på situationer, hvor der bruges beregnede felter. Disse brugseksempler er blot illustrative.

1. Indstilling af en ordreformular – beregnede felter kan bruges til at konfigurere en ordreformular, hvor underskriveren har mulighed for at vælge fra en liste over tilgængelige varer og vælge et antal. Når der vælges en vare på listen, opdateres formularen automatisk med prisen for den valgte vare. Den mængde, som underskriveren har valgt, medfører også, at varens samlede pris beregnes automatisk. Formularen kan også inkorporere yderligere beregninger til bestemmelse af den samlede afgift på ordren eller beregning af en mængderabat baseret på de forretningsregler, der giver mulighed for at give kunderne rabat.

2. Automatisk udfyldning af udløbsdato for kontraktvilkår – når det gælder aftaler, der giver kunderne mulighed for vælge kontraktens varighed på tidspunktet for underskrivelsen (6 måneder, 12 måneder, 24 måneder osv.), kan et beregnet felt bruges til automatisk at udfylde slutdatoen for kontrakten baseret på det valg, som kunden har foretaget på tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten.

3. Tilmeldingsformularer med flere valgmuligheder – et beregnet felt kan bruges til at konfigurere tilmeldingsformularer (f.eks. medlemskabsformularer), hvor den person, der underskriver formularen, kan vælge et sæt tilgængelige indstillingsmuligheder. De valg, som underskriveren foretager, kan drive dynamiske aspekter af formularerne, f.eks. de vilkår som underskriveren accepterer, varigheden af kontrakten og den samlede omkostning.


Grundlæggende om beregnede felter

Alle formularfelter, afkrydsningsfelter eller alternativknapper i en Acrobat Sign-formular kan markeres som et beregnet felt. På tidspunktet for underskrivelsen kan underskriveren ikke direkte angive en værdi i et felt, der er angivet som beregnet felt, fordi værdien af feltet beregnes automatisk ud fra de regler, der er defineret i formularen.

En definition af et beregnet felt består af to dele: udtrykket og formatet.

Udtryk

Obligatorisk

Definerer formlen/reglen for, hvordan værdien af det angivne felt bliver beregnet. Acrobat Sign evaluerer udtrykket på tidspunktet for underskrivelsen, og den resulterende værdi vises i feltet.

Format

Valgfrit

Den resulterende værdi af et beregnet felt kan også formateres som en dato, et tal eller valuta ved at angive et format.

Beregnede felter kan defineres ved hjælp af Acrobat Sign-teksttags, ved hjælp af Acrobat Sign-webprogrammet eller ved hjælp af PDF-formularfelter. Når du bruger Acrobat Sign-teksttags eller PDF-formularfelter til at definere beregnede felter, defineres beregningen for udtrykket som et direktiv, der kaldes "calc". Formateringen af det beregnede felt kan angives ved hjælp af det direktiv, der kaldes "format".

Eksempel

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Dette eksempel viser teksttags, der bruges til at definere et felt inden i et dokument, der kaldes "someCalculatedField". Dette felt er tildelt til den modtager, der identificeres som signer1. Værdien af dette felt beregnes ud fra den formel, der er angivet i "someExpn". Typen af den resulterende værdi er angivet af parameteren "formatType" og formateret ud fra det format, der er defineret som "someFormat".

Acrobat Sign-webprogrammets oprettelsesmiljø har en fuldt funktionsdygtig udtryksgenerator til at definere formler til beregnede felter. Se Brug af udtryksgenerator til angivelse af beregnede felter for at få flere oplysninger om, hvordan du genererer udtryk.


Udtryk i beregnede felter

Udtrykket definerer formlen/reglen til bestemmelse af værdien af det beregnede felt. Et udtryk består af et eller flere af følgende elementer:

Konstantværdi

Angiver en faktisk værdi, der bruges som del af udtrykket. Udtryk kan være strengværdier, tal eller datoer. For eksempel:

 • {{helloField_es_:signer1:calc("Hello")}} – denne konstantværdi indstiller værdien i det felt, der kaldes "helloField" til Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – denne konstant værdi indstiller værdien af det felt, der kaldes "numField" til 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – denne konstantværdi omfatter et komma, der er et særligt afgrænsningstegn. Hvis kommaet skal være en del af den formaterede streng, skal udtrykket angives som en konstantværdi.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} – det er muligt at indsætte en bogstavsstreng i en datoberegning.  Bogstavsstrengen skal omkranses af enkle eller dobbelte anførselstegn. 
  • Ovenstående beregning producerer en streng som:  12 day of December, 2012

Strengene, der skal medtages i et udtryk, skal sættes i anførselstegn (enten dobbelte (") eller enkelte (')). Hvis den resulterende værdi skal indeholde et anførselstegn (enten et enkelt eller et dobbelt), kan det opnås ved at bruge en backslash (\) for at afslutte anførselstegnet.

Vigtigt! For alle efterfølgende eksempler vises kun udtrykket. Den fulde syntaks for teksttagget vises ikke.

Operatorer

Operatorerne bruges til at udføre en eller flere handlinger, der indgår i udtrykket. For eksempel:

• 6 + 4 – denne operator medfører, at værdien 10 indsættes i det beregnede felt.

• 5/22/2016 - 3 – denne operator medfører, at værdien 5/19/2016 indsættes i det beregnede felt.

Se Understøttede operatorer for at få en liste over de operatorer, der understøttes i udtryk.

Felter

Eksisterende felter inden i et dokument kan bruges til at definere et udtryk ved at henvise til feltet ved dets navn. Felterne kan være Acrobat Sign-felter (f.eks.: Signatur, Datofelt, Underskrivernavn, Underskrivers firma osv.) eller felter, der er defineret i dokumentet eller andre beregnede felter. For eksempel:

• price * quantity – dette udtryk henviser til to andre felter inden i dokumentet, der kaldes "price" og "quantity". Resultatet af multiplikationen af værdierne i disse to felter indsættes i et beregnede felt.

• signerName & “employee of “ & signerCompany – dette udtryk henviser til to felter inden for dokumentet, "signerName" og "signerCompany", der bliver udfyldt Acrobat Sign på forhånd, hvis de er tilgængelige, hvorefter de sammenkædes. Hvis underskriverens navn er "Casey Jones", og underskriverens firma er "Acme Corp", medfører dette udtryk, at værdien "Casey Jones employee of Acme Corp" indsættes i det beregnede felt.

Hvis et feltnavn indeholder et mellemrum, skal feltnavnet placeres inden for en firkantet parentes ([]), hvis det skal være muligt at henvise til det i et udtryk. [field name with spaces] henviser til et felt i dokumentet, der hedder "field name with spaces".

Funktioner

Udtryk kan også omfatte en eller flere funktioner fra Acrobat Sign-listen over understøttede funktioner. De angivne felter bliver evalueret under processen til underskrivelse af dokumentet, og den resulterende værdi vises i det beregnede felt. For eksempel:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – dette udtryk bruger funktionen "dateAdd" og angiver, at der lægges 3 dage til den dato, hvor aftalen bliver underskrevet. Så hvis dokumentet bliver underskrevet den 5/22/2016, bliver den resulterende værdi af udtrykket 5/25/2016.

Negative tal kan bruges til effektivt at trække fra datoen.

Se Understøttede funktioner for at få en liste over funktioner, der understøttes inden for udtryk.


Understøttede operatører

Følgende operatorer understøttes i beregnede felter.

+

Lægger to tal sammen.

-

Trækker to tal fra hinanden.

/

Dividerer to tal med hinanden.

*

Ganger to tal med hinanden.

&

Sætter to strenge sammen.

=

Lig med. Sammenligner to værdier og returner værdien true, hvis de to værdier er lige store, og false, hvis de ikke er det.

!=

Ikke lig med. Sammenligner to værdier og returnerer værdien true, hvis de to værdier ikke er lige store, og false, hvis de er det.

Mindre end. Sammenligner to værdier og returnerer Boolean (true eller false), hvis den første værdi er mindre end den anden.

>=

Større end eller lig med. Sammenligner to værdier og returnerer Boolean (true eller false), hvis den første værdi er større end eller lig med den anden.

<=

Mindre end eller lig med. Sammenligner to værdier og returnerer Boolean (true eller false), hvis den første værdi er mindre end eller lig med den anden.

Større end. Sammenligner to værdier og returnerer Boolean (true eller false), hvis den første værdi er større end den anden.

%

Modulus-operator. Returnerer resten af divisionen af to tal.

^

Eksponent-operator. Returnerer den eksponentielle værdi af de angivne tal.


Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ved angivelse af udtryk inden for et beregnet udtryk.

Funktion

Kategori

Beskrivelse

abs(number1)

Matematik

Returnerer den absolutte værdi af tallet "number1".

roundUp(number1)

Matematik

Runder tallet "number1" op.

roundDown(number1)

Matematik

Runder tallet "number1" ned.

round(number1)

Matematik

Afrunder tallet "number1" til nærmeste heltal.

min(number1,number2)

Matematik

Returnerer det mindste af de to tal "number1" og "number2".

max(number1,number2)

Matematik

Returnerer det største af de to tal "number1" og "number2".

datePart(part, date)

Dato

Returnerer den del af datoen, der er angivet af det første argument som et heltal. F.eks. returnerer datePart(m, 5/22/2016) 5, som er månedsdelen af datoen.

Se under Accepterede værdier for dele af datoer, herunder for at få oplysninger om, hvilke værdier der kan accepteres som part-attribut.

dateAdd(part, date, addition)

Dato

Lægger det angivne antal dele (f.eks. "d" for dag, "m" for måned eller "y" for år) til datoen for at beregne en fremtidig dato. Du kan bruge tal eller feltnavne.

F.eks. ville dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) returnere datoen 1. april 2016. I dette eksempel lægger formlen 3 måneder til den angivne dato.

Negative tal kan bruges til effektivt at trække fra datoen.

dateDiff(part, date1, date2)

Dato

Returnerer antallet af dele (f.eks. "d" for dage, "h" for timer eller "n" for minutter) mellem to datoer. Du kan bruge tal eller feltnavne.

F.eks. ville dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") returnere værdien 1 for at repræsentere, at der er en 1 dag mellem den 1. og 2. januar.

daysIn(part, date)

Dato

Returnerer antallet af dage, der findes i delen (f.eks. "d" for dag, "m" for måned eller "y" for år) for den angivne dato. Du kan bruge tal eller feltnavne.

F.eks. ville daysIn("m", "Feb 1, 2016”) returnere værdien 29 for antallet af dage i februar 2016, og daysIn("y", "02/01/2015") ville returnere 365 for antallet af dage i 2015.

date(string)

Dato

Konverterer en strengværdi såsom "1/1/2016" til et datoobjekt, der kan bruges i andre funktioner.

now()

Dato

Returnér datoen og klokkeslættet, hvor formlen blev evalueret, som regel når eSign-siden indlæses.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logik

Evaluerer "logical_test". "logical_test" kan være et andet udtryk. Hvis det er TRUE, returnerer det den værdi, der er angivet i "value_if_true". Hvis det er FALSE, returnerer det værdien "value_if_false". Både attributten "value_if_true" og "value_if_false" kan også være udtryk.

F.eks. ville if (1>0, "Correct", "Incorrect") returnere "Correct".

and(logical1, logical2, ...)

Logik

Returnerer kun true, hvis alle de logiske argumenter evalueres til at være TRUE. Ellers returnerer det false.

F.eks. ville and (1>0, 2>1) returnere "true", and (1>0, 2=1) ville returnere "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logik

Returnerer true, hvis et af de logiske argumenter (logical1, logical2,...) evalueres til TRUE. Hvis alle de logiske argumenter evalueres til FALSE, returnerer det false.

F.eks. ville or (1>0, 2>1) returnere "true". or (1>0, 2=1) ville returnere "false".

not(logical)

Logik

Returnerer den modsatte værdi af "logical". Så hvis "logical" evalueres som FALSE, returnerer det true. Hvis det evalueres som TRUE, returnerer det false. F.eks. ville not (1>0) returnere "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logik

Evaluerer et kildefelt "returværdi" (bruges i rullefelter og alternativknapper) for at udfylde en standardværdi i det beregnede felt baseret på en liste over mulige værdier.

For eksempel: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”None”)

Ville returnere California, hvis stateField var CA, eller Utah er stateField var UT osv.  Hvis der ikke findes et match, vil den returnere Ingen.


Accepterede værdier for dele af datoer

Følgende værdier kan bruges i datorelaterede funktioner ved angivelse af den del af datoen, som funktionen skal bruges på.

Del

Del af datoen, som funktionen anvendes på

y

År

q

Kvartal

m

Måned

d

dag

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Formatering af beregnede felter

Ud over at angive udtrykket for et beregnet felt kan outputværdien også formateres. Outputtet kan formateres som tekst (standardindstillingen) eller formateres som et tal eller en dato.

Når der bruges teksttags, kan formatdirektivet tage to argumenter: FormatType og Format.

FormatType

Angiver typen af den værdi, som det beregnede felt repræsenterer. Denne parameter accepterer følgende værdier: tal og dato.

Format

Angiver opbygningen af den outputværdi, der skal placeres i det beregnede felt.


Formatering af beregnede felter som tal

Følgende tegn kan bruges til at angive formateringen af et output i form af et tal

Formateringstegn

Beskrivelse

_

(Understregningstegn.) Angiver en cifferpladsholder.

9

Angiver en cifferpladsholder.

.

Placering af et obligatorisk decimalpunkt (eller relevant symbol i forhold til landestandard).

0

Placeret til venstre eller højre for et obligatorisk decimalpunkt. Felter med nuller.

( )

Hvis tallet er mindre end nul, sættes der parenteser om masken.

+

Sætter et plustegn før positivt tal, et minustegn før negativt tal.

-

Sætter et mellemrumstegn før positivt tal, et minustegn før negativt tal.

,

Adskiller hver tredje decimal med et komma (eller relevant adskillelsestegn i forhold til landestandard, dvs. punktum for dansk).

$

Sætter et dollartegn (eller relevant i symbol i henhold til landestandard) før formateret tal. Når det angives, skal det være det første tegn i formateringsstrengen.

%

Konverterer talværdien i feltet til en procentdel. Ganger den med 100 og sætter

tegnet % til sidst. Når det angives, skal det være det sidste tegn i formateringsstrengen.


Formatering af beregnede felter som datoer

Følgende tegn kan bruges til at angive formateringen af et output som en dato.

Format

Beskrivelse

Eksempel

s

Sekunderne i minuttet mellem 0-59.

"0" til "59"

ss

Sekunderne i minuttet med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"00" til "59"

n

Minuttet i timen mellem 0-59.

"0" eller "59"

nn

Minuttet i timen med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"00" eller "59"

h

Timen på dagen mellem 1-12.

"1" til "12"

hh

Timen på dagen med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"01" til "12"

H

Timen på dagen mellem 0-23.

"0" til "23"

HH

Timen på dagen med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"00" til "23"

d

Dagen i måneden mellem 1 og 31.

"1" til "31"

dd

Dagen i måneden med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"01" til "31"

ddd

Forkortet navn på dag.

"Mon" til "Sun"

dddd

Det fulde navn på dagen.

"Monday" til "Sunday"

m

Måneden i året mellem 1-12.

"1" til "12"

mm

Måneden i året med foranstillet nul, hvis det er nødvendigt.

"01" til "12"

mmm

Forkortet navn på måneden.

"Jan" til "Dec"

mmmm

Det fulde navn på måneden.

"January" til "December"

yy

Året som et tocifret tal.

"99" eller "15"

yyyy

De fulde fire cifre for et år.

"1999" eller "2015"

t

Viser det første tegn i angivelsen af AM/PM.

"A" eller "P"

tt

Viser angivelsen af AM/PM.

"AM" eller "PM"


Eksempler på formatering

Følgende eksempler viser, hvordan du kan formatere beregnede felter med dato og tal.

 • En beregnet felt, der er formateret som en dato:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Outputtet ligner noget i retning af "May 22, 2016".

 • Et beregnet felt, der er formateret som et tal.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Outputtet ligner noget i retning af “$1.987,65”.


Brug af udtryksgenerator til at angive beregnede felter

Beregnede felter kan angives via oprettelsesmiljøet i Acrobat Sign. Trinnene herunder vil føre dig gennem trinnene med at definere et beregnet felt, når du er i oprettelsesmiljøet.

1. Placer et felt i dokumentet ved hjælp af træk og slip. Dobbeltklik på det felt, du lige har tilføjet, for at åbne dialogboksen for feltegenskaber. Giv feltet et relevant navn. Skift attributten Værditype ved at bruge rullelisten, der skal være af typen Beregnet værdi. Dette angiver, at feltværdien bestemmes ud fra en beregning af tidspunktet for underskrivelsen.

Feltet Værditype

 

2. Skriv beregningsudtrykket i tekstfeltet, der kaldes Formel, eller klik på funktionsknappen ( fx ) for at vise udtryksgeneratoren.

Udtryksgenerator

 

3. Brug udtryksgeneratoren til at definere udtrykket for det beregnede felt (se figur herunder). Udtryksområdet øverst viser den formel, der bruges til at beregne værdien i feltet. Du kan skrive formlen i udtryksområdet eller bruge oprettelsesmiljøet til at opbygge formlen. Udtryksgeneratoren har en liste over alle de tilgængelige funktioner, én over eksisterende formularfelter i dokumentet og en liste over understøttede operatorer, der bruges til at opbygge udtrykkene. Du kan føje et felt eller en funktion til en formel ved at dobbeltklikke på elementet i listeområdet i udtryksgeneratoren. Du kan også føje operatorer til udtrykket ved at klikke på den specifikke operatør på listen over operatorer.

4. Når du er færdig med at definere udtrykket, kan du kontrollere udtrykkets syntaks ved at klikke på knappen Kontrollér syntaks og derefter gemme ændringerne.

5. Indstil typen af de beregnede felter ved hjælp af rullelisten Vis som.

Feltet Vis som

 

6. Hvis værdien for Vis som er en dato eller et tal, skal du indstille feltværdien Datoformat/Talformat ved hjælp af rullelisten. Du kan også vælge brugerdefineret formatering til at definere en brugerdefineret formatering af dette felt.

Feltet Talformat


Beregnede felter med et Valuta-format

Valuta-formatet for et beregnet felt indsætter et valutasymbol før den beregnede værdi. (Beregningen er ellers simpel matematik som dikteret af formlen.)

Hvilket symbol der indsættes, er baseret på nedenstående regler:     

 • Hvis kildefelterne indeholder en Valuta-validering for US, er det viste symbol den amerikanske dollar: $
 • Hvis kildefelterne indeholder en Valuta-validering for UK, er det viste symbol det engelske pund sterling: £

For at Valuta-formateringen kan virke, skal det beregnede felt være konfigureret med:

 • Værdien Vis som indstillet til Tal
 • Værdien Talformat indstillet til Valuta
Beregn felt – valutaformat

Kildefelterne, der bruges i beregningen, kan være enten Tal- eller Valuta-validereret:

Beregn felt – kildetal
Talvalideret kildefelt

Beregn felt – kildevaluta
Valutavalideret kildefelt

Forsigtig:

Ved beregning af værdien i et Valuta -formateret felt tager Acrobat Sign ikke højde for nogen type af udenlandsk valuta.

 • Det beregnede felt udfører kun selve beregningen
 • Feltets format (Valuta) indsætter kun valutasymbolet

Enhver formular, der skal bruge et andet valutasymbol end dollaren ($) eller pund (£), skal enten føje symbolet til dokumentfilen eller tilføje et skrivebeskyttet felt med valutasymbolet indstillet som standardværdi.

Når du bruger feltindstillingen, anbefales det, at valutasymbolfeltet er:

 • Tildelt til: Afsender (forudfyldning)
 • Skrivebeskyttet aktiveret
 • Standardværdi indstillet til valutasymbolet (euroen bruges i nedenstående eksempel)
Talformat

Tekstkildefelter skal formateres som et Tal (ikke Valuta)

Beregn felt – kildetal
Talvalideret kildefelt

Feltet, der bruges til at beregne den endelige værdi, skal konfigureres til at have:

 • Værdien Vis som indstillet til Tal
 • Feltet Talformat indstillet til det format, du vil bruge
Beregnet felt – talformatEksempler på beregnede felter

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Et felt i dokumentet, der er tildelt til den første underskriver, og som kun vises, når et andet felt (et afkrydsningsfelt) kaldet "sameAs" ikke er markeret. Værdien af feltet udfyldes automatisk med værdien af feltet "billingState", som underskriveren har angivet i dokumentet.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Et felt i dokumentet, der er tildelt til den første underskriver. Dens værdi bliver automatisk beregnet som produktet af værdierne i felterne "q1" og "pr1". Den resulterende værdi formateres som valuta og vises med et dollarsymbol ($) foran den resulterende værdi og har to decimaler. Den resulterende værdi er også højrejusteret inden for feltet.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Et felt i dokumentet kaldet "price", der bliver beregnet ud fra den værdi, som underskriveren har valgt i et andet felt "pn1" i dokumentet. Hvis feltet "pn1" i dette eksempel er lig med W1, er den værdi, der vises i feltet "price", 9,99, hvis feltet "pn1" er lig med W2, er den værdi, der vises i feltet "price", 5,99 osv. Hvis ingen af værdierne matcher værdien i feltet "pn1", vil den værdi, der vises i "price", være 0. Denne mekanisme gør, at beregnede felter kan bruges til at indsætte prisen for en vare ud fra det valg, som en underskriver har foretaget under underskrivelsen.

 

Adobe-logo

Log ind på din konto