Ritytor hjälper dig att effektivisera designprocessen genom att du får en yta där du kan skapa designer för olika enheter och skärmar. Ritytorna representerar de områden som kan innehålla teckningar som kan skrivas ut eller exporteras. När du skapar ritytor kan du välja mellan ett brett utbud av förinställda storlekar eller definiera en anpassad ritytstorlek.

Du kan ha mellan 1 och 1 000 ritytor per dokument beroende på ritytornas storlek. Du kan ange antalet ritytor för ett dokument när du skapar det, och lägga till och ta bort ritytor när du vill när du arbetar med dokumentet. Du kan skapa ritytor med olika storlekar, ändra storlek på dem med hjälp av verktyget Rityta och placera dem var du vill på skärmen. Du kan till och med placera dem så att de överlappar varandra. Illustrator innehåller även alternativ för att ange orienteringen, ordna om och flytta ritytor med panelen Ritytor, egenskapspanelen eller kontrollpanelen (när verktyget Rityta är valt). Du kan ange egna namn för en rityta. Du kan också ange referenspunkter för ritytor i Illustrator.

Du kan använda ritytor som beskärningsområden för utskrifts- eller exportändamål. Det kan vara praktiskt att använda flera olika ritytor om du skapar flera olika saker, t.ex. flera PDF:er, utskrivna sidor med olika storlekar eller element, oberoende element för webbplatser, storyboards eller enskilda objekt för animering i Adobe Animate eller After Effects.

Skapa en rityta

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en anpassad rityta väljer du verktyget Rityta ,och definierar formen, storleken och platsen genom att dra i dokumentet.

  • Om du vill använda en fördefinierad rityta dubbelklickar du på verktyget Rityta, väljer en förinställning och anger andra alternativ i dialogrutan Alternativ för rityta och klickar på OK. Dra ritytan till önskad plats.

  • Om du vill duplicera en befintlig rityta väljer du verktyget Rityta, klickar för att välja den rityta som du vill duplicera och klickar på knappen Ny rityta   på kontrollpanelen eller egenskapspanelen. Om du vill skapa flera dubbletter Alt-klickar du önskat antal gånger. Du kan också använda verktyget Rityta, hålla ned Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och dra den rityta som du vill duplicera.

  • Om du vill duplicera en rityta med innehållet väljer du verktyget Rityta, klickar för att markera ikonen Flytta/kopiera teckningar med en rityta () på egenskapspanelen eller kontrollpanelen, trycker på Alt (Windows) eller Option (macOS) och drar.

  Om du vill att teckningen ska innehålla ett utfall ser du till att en tillräckligt stor del av teckningen visas utanför ritytans gränser så att utfallet får plats.

 2. Om du vill tillämpa ritytan och avsluta läget för rityteredigering klickar du på ett annat verktyg på panelen Verktyg eller trycker på Esc.

Alternativ för rityta

Om du vill öppna dialogrutan Alternativ för rityta gör du något av följande:

 • Dubbelklicka på verktyget Rityta 
 • Klicka på verktyget Rityta och klicka sedan på knappen Alternativ för rityta egenskapspanelen eller kontrollpanelen.
 • Välj Alternativ för Rityta på den utfällbara menyn på panelen Ritytor.
artboards-options450

Ange följande alternativ i dialogrutan Alternativ för rityta:

Namn

Anger ritytans namn.

Förinställning

Anger ritytans mått. Med de här förinställningarna används rätt pixelproportioner för videolinjalen för den angivna utdatatypen.

Bredd och höjd

Anger ritytans storlek.

X- och Y-position

Anger ritytans placering i enlighet med arbetsytans linjaler i Illustrator. Välj Visa > Visa linjaler om du vill visa linjalerna.

Orientering

Anger stående eller liggande sidorientering.

Bevara proportioner

Bevarar ritytans proportioner om du ändrar storleken manuellt.

Visa mittmarkering

Visar en punkt i mitten av ritytan.

Visa hårkors

Visar hårkorslinjer genom mittpunkten på varje sida av ritytan.

Visa säkra områden för video

Visar stödlinjer som representerar områdena som finns innanför videons visningsbara område. All text och grafik som ska kunna visas för användarna måste finnas inuti de säkra områdena.

Pixelproportioner för videolinjal

Anger pixelproportionerna som används för videolinjalerna.

Tona ned regionen utanför ritytan

Visar området utanför ritytan i en mörkare ton än området inuti ritytan när verktyget Rityta är aktivt.

Uppdatera medan du drar

Visar området utanför ritytan i en mörkare ton när du drar för att ändra ritytans storlek. Om det här alternativet inte är aktiverat visas det yttre området i samma färg som området inuti ritytan när du ändrar storlek på ritytan.

Ritytor

Anger hur många ritytor det finns.

Översikt över panelen Ritytor

Du öppnar panelen Ritytor genom att klicka på Fönster > Ritytor. Du kan göra följande med hjälp av panelen Ritytor:

 • Lägga till, flytta och ta bort ritytor

 • Ändra ordning på och numrera om ritytor

 • Välja och navigera mellan flera ritytor

 • Ange alternativ för ritytor, t.ex. förinställningar, ritytans storlek och relativa placering

Panelen Ritytor
Panelen Ritytor

A. Ordna om alla ritytor B. Uppåtpil C. Nedåtpil D. Lägga till nya ritytor E. Ta bort ritytor 

Arbeta med ritytor

Lägga till ritytor

Om du vill lägga till ritytor gör du något av följande:

 • Klicka på ikonen Ny rityta egenskapspanelen, kontrollpanelen eller panelen Ritytor.
 • Välj alternativet Ny rityta på den utfällbara menyn på panelen Ritytor.
 • Håll ned Alt (Windows) eller Option (macOS) och dra för att duplicera en rityta.

Markera flera ritytor

 1. Välj verktyget Rityta  påpanelen Verktyg.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl/Kommando + A för att markera alla ritytor i dokumentet.
  • Skift-klicka för att markeraritytor.
  • Skift-klicka på arbetsytan och dra markören för att markera flera ritytor med en markeringsram.
  Markera flera ritytor
  Tryck på Skift samtidigt som du drar verktyget Rityta om du vill markera flera ritytor med en markeringsram.

  Obs!

  Markeringsramen växlar ritytans markeringsläge. Markerade ritytor avmarkeras när du drar markeringsramen.

Ta bort en rityta

 1. Markera de ritytor som du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på ikonen Ta bort rityta  på egenskapspanelen, kontrollpanelen eller panelen Ritytor.
  • Välj alternativet Ta bort på den utfällbara menyn på Panelen ritytor.
  • Tryck på tangenten Delete.

Visa ritytor och arbetsytan

Varje rityta avgränsas med enfärgade linjer och visar det maximala utskrivbara området. Om du vill dölja ritytans gränser väljer du Visa > Dölj ritytor. Arbetsytan är området utanför ritytan som sträcker sig till kanten på det 220 kvadrattum stora fönstret. Arbetsytan är ett område där du kan skapa, redigera och lagra element i teckningar innan du flyttar dem till en rityta. Objekt som placeras på arbetsytan visas på skärmen, men skrivs inte ut.

Om du vill centrera en rityta och zooma ritytan så att den passar skärmen klickar du på ritytans nummer i statusfältet längst ned i programfönstret.

 1. Välj verktyget Rityta  påpanelen Verktyg.

 2. Gör något av följande:
  • Aktivera en rityta genom att klicka på den. (När du klickar eller ritar på en rityta med ett annat verktyg aktiveras också verktyget Rityta.) Om ritytorna överlappar varandra är den aktiva ritytan den rityta vars vänsterkant är närmast den plats där du klickar.
  Select-artboard_no-crop-marks
  Visa ritytor

  A. Aktiv rityta B. Inaktiv rityta 
  • Om du vill växla mellan ritytor trycker du på Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och trycker på en piltangent.
  • Om du vill visa ritytor och deras innehåll som konturer högerklickar du och väljer Kontur på snabbmenyn. Om du vill visa teckningen igen högerklickar du och väljer Förhandsvisa.

Obs!

Du kan visa sidgränser i förhållande till en rityta genom att visa sidindelad utskrift (Visa > Visa sidindelad utskrift). När sidindelad utskrift är aktiverat representeras de utskrivbara och icke utskrivbara områdena av en rad heldragna och streckade linjer mellan fönstrets yttre kant och sidans utskriftsområde.

Redigera ritytor

Du kan skapa flera ritytor för ett dokument, men bara en kan vara aktiv åt gången. Om du har skapat flera ritytor kan du visa alla ritytor genom att klicka på verktyget Rityta. Ritytorna är numrerade så att du snabbt kan identifiera dem. Du kan när som helst redigera eller ta bort en rityta, och du kan ange olika ritytor varje gång du skriver ut eller exporterar.

 1. Markera de ritytor som du vill redigera.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek på ritytorna placerar du pekaren på en kant eller ett hörn. När pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil drar du tills ritytan har önskad storlek. Du kan också ange nya värden för Bredd och Höjd på egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

  • Om du vill ändra ritytornas orientering klickar du på knappen Stående eller Liggande på egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

  • Tryck på Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och klicka på en piltangent om du vill flytta mellan ritytorna.

  • Om du vill visa ritytor och deras innehåll som konturer högerklickar du och väljer Kontur på snabbmenyn. Om du vill visa teckningen igen högerklickar du och väljer Förhandsvisa.

Flytta en rityta

 1. Markera de ritytor som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta ritytorna och dess innehåll väljer du alternativet Flytta teckning med rityta på egenskapspanelen eller så klickar du på  påkontrollpanelen och placerar sedan pekaren på ritytan och drar. 
  • Om du vill flytta ritytorna utan deras innehåll klickar du och avmarkerar alternativet Flytta teckning med rityta på egenskapspanelen eller såklickar du på  på kontrollpanelen och placerar sedan pekaren på ritytan och drar.
  • Ange nya X- och Y-värden på egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

  Obs!

  Från och med mars 2018-utgåvan av Illustrator (version 22.1) flyttar inte Illustrator som standard låsta eller dolda objekt tillsammans med en rityta som flyttas. Du kan vid behov inaktivera den här funktionen och återgå till att använda funktionen på det sätt som var standard i oktober 2017-utgåvan av Illustrator (version 22.0). Gå till Inställningar > Visning av markering och fästpunkt och välj alternativet Flytta låsta och dolda teckningar med ritytan.

Ändra ordning på ritytor

Du kan använda upp- och nedpilarna längst ned på panelen Ritytor om du vill ändra ordning på ritytorna. Ritytornas ordning på arbetsytan påverkas inte när du ändrar ordning på ritytor på panelen Ritytor.

reorder-artboards
Ordna om ritytor

A. Standardordningen på panelen Ritytor B. Ordna om ritytor på panelen Ritytor 

Ordna om ritytor

Du kan ordna om ritytorna med hjälp av alternativen Stödraster efter rad, Stödraster efter kolumn, Ordna efter rad och Ordna efter kolumn så att alla ritytor får plats i vyn.

Så här ordnar du om ritytor:

 1. Välj alternativet Ordna om alla ritytor på egenskapspanelen eller den utfällbara menyn på panelen Ritytor.

 2. I dialogrutan Ordna om alla ritytor väljer du en layout bland följande alternativ:

  Stödraster efter rad

    Ordnar flera ritytor på angivet antal rader. Ange antalet rader i rutan Rader. Med standardinställningen skapas ett så rätvinkligt utseende som möjligt med angivet antal ritytor.

  Stödraster efter kolumn

    Ordnar flera ritytor i angivet antal kolumner. Välj antal kolumner på menyn Kolumner. Med standardinställningen skapas ett så rätvinkligt utseende som möjligt med angivet antal ritytor.

  Ordna efter rad

    Ordnar alla ritytor i en enda rad.

  Ordna efter kolumn

    Ordnar alla ritytor i en enda kolumn.

  Ändra till höger-till-vänster-layout/Ändra till vänster-till-höger-layout

  Ordnar ritytorna från vänster till höger eller från höger till vänster. Ritytorna ordnas från vänster till höger som standard. Om du väljer alternativet Ändra till höger-till-vänster-layout och alternativen Stödraster efter rad och Stödraster efter kolumn ändrar du till Höger till vänster, stödraster efter rad och Höger till vänster, stödraster efter kolumn.

 3. Ange avståndet mellan ritytorna. Den här inställningen tillämpas både på vågräta och lodräta avstånd.

 4. Välj alternativet Flytta teckning med rityta om du vill att teckningen ska flyttas när ritytornas placering ändras.

En rityta inuti en annan rityta behandlas som ett beskärningsområde och flyttas tillsammans med den andra ritytan.

Justera och fördela ritytor

Du kan justera eller fördela markerade ritytor längs den axel du anger med hjälp av egenskapspanelen, panelen Justera objekt eller kontrollpanelen.

Gör följande om du vill justera eller fördela ritytor: 

 1. Markera de ritytor som du vill justera eller fördela.

 2. Gör något av följande:

  • På egenskapspanelen (Fönster > Egenskaper) klickar du på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
  • Klicka på Justera på kontrollpanelen och klicka sedan på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
  • Välj Fönster > Justera och klicka sedan på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
  • Välj Fönster Egenskaper och klicka sedan på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
  Justera ritytor
  Justera ritytor

Anpassa ritytornas namn

Nu kan du byta namn på ritytorna från läget för redigering av ritytor.

Så här tilldelar du en rityta ett eget namn:

 1. Välj verktyget Rityta  för att redigera ritytan.

 2. Välj ritytan och ange ritytans namn i rutan Namn på kontrollpanelen Rityta eller egenskapspanelen.

  Du kan också ange ett anpassat namn i fältet Namn i dialogrutan Alternativ för rityta. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på Alternativ för rityta på egenskapspanelen eller den utfällbara menyn på panelen Ritytor. Tillämpa det nya namnet för den valda ritytan genom att klicka på OK.

Namnet på den nya ritytan visas uppe till vänster på ritytan. Det anpassade namnet visas också i fältet Navigering för rityta och i listrutan bredvid dokumentets statusområde.

Om du tilldelar ritytor ett anpassat namn läggs dessa namn till som suffix till filnamnet när ritytespecifika filer sparas i något av de tillgängliga formaten.

Kontrollpanelen för ritytor
Ange ett eget namn för en rityta på egenskapspanelen.

Obs!

Om du vill återställa standardnamnet tar du bort namnet på ritytan i fältet Namn på egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

Ange referenspunkter för ritytor (referering med nio punkter)

Om du vill ange referenspunkter för ritytor använder du dialogrutan Alternativ för rityta eller ritytealternativen på egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

Det här alternativet kan användas för att skapa rörelser kring ett hörn eller en mittpunkt på en rityta samtidigt som storleken ändras.

Visa linjaler för ritytor, mittmarkering, hårkors eller säkra områden

Du kan välja att visa en mittmarkering, hårkors, säkra områden för video och linjaler runt en rityta. Linjaler är användbara när du arbetar med grafik som ska exporteras till video. Siffrorna på linjalen återspeglar enhetsspecifika pixlar, oavsett vilka måttenheter som anges i inställningarna. Den förinställda pixelproportionen för videolinjalen i Illustrator är 1.0 (för fyrkantiga pixlar). Det här värdet ändras enligt den förinställning du väljer i dialogrutan Alternativ för rityta eller i dialogrutan Nytt dokument.

Om du använder pixlar som inte är fyrkantiga får du hjälp på linjalen med enhetsspecifika pixelberäkningar. Om du t.ex. anger en rityta på 100 × 100 Illustrator-punkter och vill veta den exakta storleken i enhetsberoende pixlar innan du exporterar filen för användning i en NTSC DV Widescreen, anger du pixelproportionerna 1,2 (för breda pixlar) för videolinjalen i Illustrator. Då återspeglar linjalen ändringen och visar ritytan som 83 × 100 enhetspixlar (100/1,2 = 83,333).

Rityta med linjaler
Rityta med linjaler

Visa mittmarkering, hårkors eller säkra områden för video

Mittmarkeringen, hårkorset och videosäkert område är videoegenskaper som gör det enklare att skapa videor Så här visar du egenskaperna:

 1. Dubbelklicka på verktyget Rityta på verktygspanelen eller, om verktyget Rityta är aktiverat, så klickar du på ikonen Alternativ för rityta egenskapspanelen eller kontrollpanelen.

 2. Välj de alternativ under Visa som du vill visa i ritytorna.

  Obs!

  Du kan också ange eller ta bort mittpunkten genom att klicka på ikonen Visa mittmarkering på kontrollpanelen.

Spara, exportera och skriva ut flera ritytor

Spara och exportera ritytor

Du kan spara och exportera flera ritytor i olika filformat. När du sparar eller exporterar en teckning skrivs data om teckningen till en fil. Informationens struktur beror på vilket filformat du har valt. Mer information finns under Spara flera ritytor i Illustrator.

Du kan också exportera teckningar i flera olika filformat och på så sätt använda dem i andra program än Illustrator. Dessa format kallas icke-ursprungliga format eftersom alla data inte kan hämtas om du återigen öppnar filen i Illustrator. Av denna anledning bör du spara teckningar i AI-format tills du är färdig med dem och först därefter exportera teckningarna till önskat format. Mer information finns under Exportera teckningar i Illustrator.

Skriva ut ritytor

Alla ritytor i ett dokument tillhör samma medietyp, t.ex. för utskrift. Du kan skriva ut varje rityta separat, alla ritytor på samma sida eller välja att dela upp ritytorna. Om du sparar ett Illustrator-dokument som innehåller flera ritytor i en tidigare version av Illustrator kan du välja att spara varje rityta som en separat fil samt en huvudfil som innehåller alla sammanfogade ritytor.

Du kan förhandsgranska ritytorna i utskriftsdialogrutan innan du skriver ut dem. De utskriftsinställningar du väljer används för alla ritytor som du skriver ut.

Som standard beskärs alla teckningar till en rityta och alla ritytor skrivs ut som enskilda sidor. Använd alternativet Omfång i dialogrutan Skriv ut om du vill skriva ut särskilda sidor, eller markera Ignorera ritytor och ange monteringsalternativ om du vill kombinera och skriva ut alla teckningar på samma sida eller för att dela upp teckningarna efter behov.

I Illustrator kan ritytor i ett dokument roteras automatiskt för utskrift med vald materialstorlek. Markera kryssrutan Rotera automatiskt i dialogrutan Skriv ut om du vill använda automatisk rotation för Illustrator-dokument. Rotera automatiskt är aktiverat som standard för dokument som skapats i Illustrator.

Anta exempelvis att du har ett dokument med både liggande orientering (bredden är större än höjden) och stående orientering (höjden är större än bredden). Om du väljer storleksalternativet för stående orientering under Storlek i dialogrutan Skriv ut roteras automatiskt alla ritytor med liggande orientering till stående orientering när de skrivs ut.

Obs! Om Rotera automatiskt väljs går det inte att ändra sidans riktning.

Mer information finns under Ställa in Illustrator-filer för utskrift.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy