Lär dig att skapa och arbeta med tecken i Adobe Illustrator...

Skriva text vid en punkt

Punkttext är en vågrät eller lodrät textrad som börjar där du klickar, och som utökas i takt med att du skriver fler tecken. Varje textrad är oberoende – raden utökas eller krymps allt eftersom du redigerar, men den bryts inte till nästa rad. Om du bara vill lägga till ett par ord i teckningen så är det här ett bra sätt.

 1. Välj verktyget Text  eller Lodrät text .

  Pekaren ändras till en I-balk i en prickad ruta. Den lilla vågräta linjen vid I-balkens nederdel markerar placeringen av baslinjen som texten vilar på.

 2. (Valfritt) Ange textformateringsalternativ på kontrollpanelen, panelen Tecken eller panelen Stycke.

 3. Klicka där du vill att textraden ska börja.

  Obs!

  Se till att du inte klickar på ett befintligt objekt för om du gör det så konverteras textobjektet till text i figur eller text på bana. Om ett befintligt objekt är placerat där du vill ange texten så låser du eller döljer objektet.

 4. Skriv texten. Tryck på Retur när du vill påbörja en ny textrad i samma textobjekt.

  Obs!

  Illustrator anger platshållartext som standard när du använder textverktyget eller verktyget Lodrät text. Mer information finns i Fyll textobjekt med platshållartext.

 5. När du slutar skriva text klickar du på markeringsverktyget  och markerar textobjektet. Du kan också Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på texten.

Obs!

Mer information om hur du arbetar med text i Illustrator finns i den här videon.

Skriva text i en figur

Text i figur (kallas även för stycketext) använder ett objekts gränser för att styra teckenflödet vågrätt eller lodrätt. När texten når en gräns så figursätts den automatiskt så att den passar inuti det angivna området. Om du vill skapa ett eller flera textstycken, t.ex. till en broschyr, så är det här ett bra sätt att ange text.

 1. Definiera markeringsområdet:
  • Välj verktyget Text  eller verktyget Lodrät text  och definiera en rektangulär markeringsyta genom att dra diagonalt.

  • Rita det objekt som du vill använda som markeringsområde. (Det spelar ingen roll om objektet har linje- eller fyllningsattribut eftersom de automatiskt tas bort.) Välj sedan verktyget Text , verktyget Lodrät text, verktyget Text i figur eller verktyget Lodrät text i figur och klicka någonstans på objektets bana.

  Skapa en textruta
  Skapa ett textområde genom att dra (överst) jämfört med att konvertera en befintlig form till ett textområde (nederst)

  Obs!

  Om objektet är en öppen bana måste du använda verktyget Text i figur för att definiera markeringsområdet. En imaginär linje ritas mellan banans slutpunkter och för att definiera gränserna.

 2. (Valfritt) Ange textformateringsalternativ på kontrollpanelen, panelen Tecken eller panelen Stycke.
 3. Skriv texten. Tryck på Enter när du ska börja på ett nytt stycke.
 4. När du slutar skriva text klickar du på markeringsverktyget  och markerar textobjektet. Du kan också Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på texten.

  Om du anger mer text än vad som får plats i ett område visas en liten ruta med ett plustecken (+) längst ned i markeringsramen.

  Textöverflöd
  Exempel på text som flödar över

  Du kan ändra storlek på textområdet eller utöka banan för att visa den text som har flödat över. Du kan även koppla texten till ett annat objekt.

  Obs!

  Mer information om hur du arbetar med text i Illustrator finns i den här videon.

Importera text till en bana/form

Montera text från en fil som stöds direkt i ett objekt, till exempel en form. Du kan montera text från filer i formaten .txt och .rtf och filer från ordbehandlingsprogram. Du kan till exempel montera text från en .rtf-fil i en flersidig form.

 1. Skapa en bana/form med valfritt ritverktyg, till exempel Rektangel, Shaper eller Ritstift. Du monterar textfilen i den här formen.

 2. Välj Arkiv > Montera och markera den textfil som du vill montera.

 3. Klicka på Montera.

 4. Klicka på formens bana när textfilen har lästs in i monteringsverktyget.

  Texten monteras i formen. Du kan nu använda olika format och effekter på den.

shape_text
Montera texten från en textfil i en flersidig bana/form

Fyll textobjekt med platshållartext

Om du fyller textobjekt med platshållartext blir det lättare att få en bild av designen. Som standard fyller Illustrator nya objekt som har skapats med hjälp av textverktyg med platshållartext automatiskt. Platshållartexten behåller det teckensnitt och den storlek som använts i det föregående textobjektet.

800-placeholder_text
Exempel på textobjekt med platshållartext som skapats med textverktyg

A. Text B. Text på bana C. Lodrät text i figur 

Fyll endast markerade textobjekt med platshållartext

Du kan inaktivera Illustrators standardåtgärd då alla nya textobjekt fylls med platshållartext. Avmarkera Inställningar > Text > Fyll nya textobjekt med platshållartext

Ai-type-preferences
Inaktivera standardåtgärden då alla nya textobjekt fylls med platshållartext

När du har inaktiverat standardåtgärden kan du ändå fylla textobjekt med platshållartext. Du väljer själv från fall till fall. Gör så här:

 1. Använd Punkttext eller Text i figur och skapa ett textobjekt. Du kan även välja ett befintligt textobjekt på ritytan.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Text > Fyll med platshållartext.
  • Högerklicka på textramen för att öppna snabbmenyn. Välj Fyll med platshållartext.

  Illustrator fyller textobjektet med platshållartext.

Hantera textområdet

Ändra storlek på ett textområde

Du kan ändra storlek på text på flera sätt, beroende på om du skapar punkttext, text i figur eller text längs en bana.

Det finns ingen gräns för hur mycket text du kan skriva när du skapar punkttext, vilket betyder att du inte behöver ändra storlek på textrutan i detta fall.

När du använder verktyget för text i figur drar du ett objekt och skriver i det valda området. I detta fall ändras textens storlek när du ändrar storlek på objektet med verktyget Direktmarkering.

När du skriver text längs en bana kan du koppla text mellan objekt (se avsnittet Koppla text mellan objekt) om texten inte får plats i den valda banan. Även i detta fall ändras textens storlek om du ändrar storlek på banan med verktyget Direktmarkering.

Obs!

Kontrollera att inställningen Visa markeringsram används för begränsningsramen. Om begränsningsramen inte visas klickar du på Visa > Visa markeringsram.

 1. Gör något av följande om du vill ändra storlek:
  • Markera textobjektet med markeringsverktyget eller panelen Lager och dra i ett handtag på markeringsramen.

  Ändra storlek på ett textområde med markeringsverktyget
  Ändra storlek på ett textområde med markeringsverktyget

  • Markera kanten eller hörnet på textbanan med direktmarkeringsverktyget . Justera sedan banans form genom att dra.

   Tips: Det är enklast att justera textbanan med hjälp av direktmarkeringsverktyget när du är i konturläge.

  Ändra storlek på ett textområde med direktmarkeringsverktyget
  Ändra storlek på ett textområde med direktmarkeringsverktyget

  • Markera textobjektet med markeringsverktyget eller panelen Lager och välj Text > Alternativ för text i figur. Skriv värden för Bredd och Höjd och klicka på OK. Om textområdet inte är en rektangel avgör de här värdena måtten på objektets markeringsram.

Ändra marginalen runt ett textområde

När du arbetar med textobjekt kan du styra marginalen mellan texten och markeringsramen. Den här marginalen kallas avstånd för indrag.

 1. Markera ett textobjekt.
 2. Välj Text > Alternativ för text i figur.
 3. Ange ett värde för avståndet för indrag, och klicka på OK.
  Indragsavstånd för text
  Text utan avstånd för indrag (vänster) jämförd med text med avstånd för indrag (höger)

Höja eller sänka den första baslinjen i ett textområde

När du arbetar med textobjekt kan du styra justeringen av den första textraden mot objektets övre del. Den här justeringen kallas förskjutning av första baslinje. Du kan t.ex. göra så att text sticker upp ovanför objektets överkant eller faller ett visst avstånd under objektets överkant.

Textbaslinje i textområde
Text med Första baslinje angiven till Versalhöjd (vänster) jämfört med text med Första baslinje angiven till Radavstånd (höger)

 1. Markera ett textobjekt.
 2. Välj Text > Alternativ för text i figur.
 3. Välj något av följande alternativ för Första baslinje:

  Stapel

  Höjden på tecknet ”d” faller under textobjektets överkant.

  Versalhöjd

  Versalernas övre kanter rör vid textobjektets överkant.

  Radavstånd

  Använder textens värde för radavstånd som avstånd mellan den första radens baslinje och textobjektets överkant.

  x Höjd

  Höjden på tecknet ”x” faller under textobjektets överkant.

  Höjd för fyrkant

  Fyrkantens överkant i asiatiska teckensnitt rör vid textobjektets överkant. Det här alternativet är tillgängligt oberoende av inställningen för Visa asiatiska alternativ.

  Fast

  Anger avståndet mellan den första radens baslinje och textobjektets överkant i rutan Min.

  Äldre

  Använder den första baslinjen som används som standard i Adobe Illustrator 10 eller tidigare.

 4. Ange ett minimivärde för förskjutningen av baslinjen.

Skapa rader och kolumner med text

 1. Markera ett textobjekt.
 2. Välj Text > Alternativ för text i figur.
 3. I dialogrutans sektion Rader och kolumner anger du följande alternativ:

  Antal

  Ange det antal rader och kolumner som du vill att objektet ska innehålla.

  Bredd

  Anger höjd för enskilda rader och bredd för enskilda kolumner.

  Fast

  Bestämmer vad som händer med bredden för rader och kolumner om du ändrar storlek på textområdet. Om det här alternativet är markerat när du ändrar storlek på området så ändras också antalet rader och kolumner. Däremot ändras inte deras bredd. Markera inte det här alternativet om du vill att bredden på rader och kolumner ska ändras när du ändrar storlek på textområdet.

  Alternativ för att ändra storlek på rader och kolumner
  Alternativ för att ändra storlek på rader och kolumner

  Fästmarginal

  Anger avståndet mellan rader eller kolumner.

 4. Välj Textflöde under Alternativ i dialogrutan. Det alternativet bestämmer hur texten flödar mellan rader och kolumner: Radvis  eller Kolumnvis .
 5. Klicka på OK.

Anpassa en rubrik efter ett textområdes hela bredd

 1. Välj ett textverktyg och klicka på det stycke som du vill passa in över textområdet.
 2. Välj Text > Passa in rubrik.

  Obs!

  Om du ändrar textformateringen måste du använda kommandot Passa in rubrik igen.

Koppla text mellan objekt

Om du vill koppla text (eller fortsätta den) från ett objekt till nästa, måste du länka objekten. Länkade textobjekt kan ha olika former men texten måste anges i ett område eller på en bana (inte vid en punkt).

Varje textobjekt innehåller en inport och en utport. Det gör att du kan länka till andra objekt och skapa en länkad kopia av textobjektet. En tom port innebär att all text är synlig och att objektet inte är länkat. En pil i en port betyder att objektet är länkat till ett annat objekt. Ett rött plustecken i en utport betyder att objektet innehåller ytterligare text. Den text som inte visas kallas text som flödar över.

Portar på länkade textobjekt
Portar på länkade textobjekt

Du kan bryta kopplingarna och låta texten löpa i det första objektet eller nästa. Du kan också ta bort alla kopplingar och låta texten vara kvar.

Obs!

När du arbetar med kopplad text kan det vara praktiskt att visa kopplingarna. Du visar kopplingarna genom att välja Visa > Visa textkopplingar och sedan markera ett länkat objekt.

Koppla text

 1. Markera ett textobjekt med markeringsverktyget.
 2. Klicka på inporten eller utporten på det markerade textobjektet. Pekaren ändras till ikonen för inläst text .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill länka ett befintligt objekt placerar du pekaren på objektets bana. Pekaren ändras till . Klicka på banan för att länka objekten.

  • Om du vill länka ett nytt objekt klickar du på eller drar en tom del av ritytan. Om du klickar skapas ett objekt med samma storlek och form som originalet. Om du drar kan du skapa ett rektangulärt objekt med valfri storlek.

   Ett annat sätt att koppla text mellan objekt är att markera ett textobjekt, markera det objekt (eller de objekt) som du vill koppla till och sedan välja Text > Kopplad text > Skapa.

Ta bort eller bryta kopplingar

 1. Markera ett länkat textobjekt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill bryta kopplingen mellan två objekt dubbelklickar du på porten i någon av kopplingens ändar. Texten flödar in i det första objektet.

  • Om du vill frigöra ett objekt från en textkoppling väljer du Text > Kopplad text > Frigör markering. Texten flödar in i nästa objekt.

  • Om du vill ta bort alla kopplingar väljer du Text > Kopplad text > Ta bort textkoppling. Texten blir kvar.

Figursätta text runt ett objekt

Du kan figursätta text runt alla objekt, inklusive textobjekt, importerade bilder och objekt som du ritar i Illustrator. Om figursättningsobjektet är en inbäddad bitmappsbild figursätts texten runt ogenomskinliga eller delvis ogenomskinliga pixlar, och helt genomskinliga pixlar ignoreras.

Figursättningen bestäms av objektens skiktordning, som du visar på panelen Lager genom att klicka på triangeln bredvid lagernamnet. Om du vill figursätta text runt ett objekt, måste figursättningsobjektet finnas i samma lager som texten och vara placerat direkt ovanför texten i lagerhierarkin. Du kan dra innehållet upp eller ned på panelen Lager om du vill ändra ordningen.

Text som är figursatt runt objekt
Text som är figursatt runt objekt

A. Figursättningsobjekt B. Figursatt text 

Figursätta text

 1. Kontrollera att följande villkor uppfylls för den text som du vill figursätta:
  • Det är text i figur (skriven i en textruta).

  • Texten finns i samma lager som figursättningsobjektet.

  • Texten placeras direkt under figursättningsobjektet i lagerhierarkin.

  Obs!

  Om lagret innehåller flera textobjekt, placerar du de objekt som du inte vill figursätta i ett annat lager eller ovanför figursättningsobjektet.

 2. Markera det eller de objekt som du vill figursätta text runt.
 3. Välj Objekt > Figursättning > Skapa.

Ange figursättningsalternativ

Du kan ange figursättningsalternativ innan du figursätter texten.

 1. Markera figursättningsobjektet.
 2. Välj Objekt > Figursättning > Figursätta text-alternativ och ange följande alternativ:

  Förskjutning

  Anger mängden utrymme mellan texten och figursättningsobjektet. Du kan ange ett positivt eller negativt värde.

  Invertera figursättning

  Figursätter texten runt motsatt sida på objektet.

Frigöra figursatt text runt ett objekt

 1. Markera figursättningsobjektet.
 2. Välj Objekt > Figursättning > Frigör.

Justera text till objekt.

Gör så här om du vill justera text efter specialtecknens markeringsram i stället för efter teckensnittsmåtten:

 1. Välj Effekt > Bana > Konturobjekt för att tillämpa direkteffekten Konturobjekt på textobjektet.

 2. Markera Använd förhandsvisningens gränser på justeringspanelens meny (utfällbar).

När dessa inställningar har tillämpats återges samma justering som konturerad text samtidigt som texten är redigerbar.

Ta bort tomma textobjekt från en teckning

Om du tar bort oanvända textobjekt så blir teckningen enklare att skriva ut och filstorleken minskas. Du kan skapa tomma textobjekt om du av misstag klickar på textverktyget på ritytan och sedan väljer ett annat verktyg.

 1. Välj Objekt > Bana > Rensa upp.
 2. Markera Ta bort tomma textbanor och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy