Obs!

Informationen i den här artikeln är relevant för Illustrator CC 2015.x och tidigare versioner. Från och med version CC 2017 har Illustrator mer förutsägbara och precisa funktioner för att rita teckningar med pixelstödrastret. Se Skapa skarpa bilder för mer information.

Pixeljustering är en egenskap på objektnivå som gör att ett objekts lodräta och vågräta banor kan justeras mot pixelstödrastret. Den här egenskapen följer med objektet när det ändras. Lodräta eller vågräta banor i objektet justeras mot pixelstödrastret om egenskapen angetts för objektet.

Pixeljusterade banor i Illustrator
En bild som illustrerar pixeljusterade objekt och objekt som inte är pixeljusterade

A. Objektet är inte pixeljusterat B. Objektet är pixeljusterat 

En video om hur du ritar pixeljusterade banor för webbarbetsflöden finns på www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_se.

Justera nya objekt mot pixelstödrastret

Alternativet Justera nya objekt mot stödrastret är tillgängligt i avsnittet Avancerat i dialogrutan Nytt dokument.

Det här alternativet är också tillgängligt på omformningspanelens meny (utfällbar).

Alternativet Justera nya objekt mot stödrastret på omformningspanelens meny.
Alternativet Justera nya objekt mot stödrastret på omformningspanelens meny.

Om du aktiverar det här alternativet används egenskapen för pixeljustering som standard för alla nya objekt som du ritar. Det här alternativet är aktiverat som standard för nya dokument som skapas med webbdokumentprofilen.

De skarpa dragen hos pixeljusterade linjer bevaras i rasterutdata med en upplösning på bara 72 ppi. För andra upplösningar är sannolikheten stor att dessa linjer ger upphov till kantutjämning.

Objekt som är pixeljusterade, men som inte har några raka lodräta eller vågräta segment, ändras inte för att justeras mot pixelstödrastret. Exempelvis har en roterad rektangel inte några raka lodräta eller vågräta segment, vilket betyder att den inte justeras för att skapa skarpa banor när pixeljusteringsegenskapen angetts för objektet.

Obs!

Egenskapen på dokumentnivå och pixeljusteringsstatusen för varje objekt sparas i AI-filen.

Mer information om hur du justerar symboler mot pixelstödrastret finns i Justera symboler till pixelstödraster.

Justera befintliga objekt mot pixelstödrastret

Ett objekt som alternativet Justera till pixelstödraster angetts för justeras mot pixelstödrastret så fort det ändras. Om du till exempel flyttar eller ändrar form på ett pixeljusterat objekt justeras objektet på nytt mot pixelstödrastret i enlighet med dess nya koordinater.

Om du vill justera ett befintligt objekt mot pixelstödrastret markerar du objektet och markerar kryssrutan Justera till pixelstödraster längst ned på omformningspanelen.

Alternativet Justera till pixelstödraster på omformningspanelen
Alternativet Justera till pixelstödraster på omformningspanelen

När du väljer det här alternativet justeras de lodräta och vågräta segmenten i objektets banor. Det gör att dessa segment alltid återges med skarpa linjer, för alla linjebredder och alla platser. Objekt som det här alternativet har angetts för har alltid linjebredder med heltalsvärden.

Icke justerade objekt pixeljusteras inte automatiskt om du lägger till dem i dokument som alternativet Justera nya objekt mot pixelstödrastret har aktiverats för. Om du vill pixeljustera dessa objekt markerar du objektet och väljer alternativet Justera till pixelstödraster på omformningspanelen. Du kan inte pixeljustera objekt som raster, rastereffekter och textobjekt eftersom dessa objekt saknar riktiga banor.

Markera objekt som inte är justerade mot pixelstödrastret

Markera objekten genom att klicka på Markera > Objekt > Inte justerat mot pixelstödraster.

Justera symboler mot pixelstödrastret

Om du vill skapa en pixeljusterad symbol väljer du alternativet Justera till pixelstödraster i dialogrutan Symbolalternativ. Symboler som är justerade mot pixelstödrastret förblir justerade mot pixelstödrastret på alla platser på ritytan, med deras verkliga storlek.

Obs!

En skalförändrad symbol kan inte skapa skarpa banor även om egenskapen för pixeljustering tillämpas på symbolen.

Mer information om hur du justerar mot pixelstödrastret finns i Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden.

Obs!

Om knappen Återställ på kontrollpanelen är aktiv betyder det att symbolen har omformats och att den inte visas med dess verkliga storlek.

Visa pixelstödrastret

Om du vill visa pixelstödrastret zoomar du till minst 600 % i pixelförhandsvisningsläget.

Om du vill ange visningsinställningar för pixelstödrastret klickar du på Inställningar > Stödraster och stödlinjer. Välj alternativet Visa pixelstödraster (över 600 % zoom) om det inte redan är aktiverat.

Spara markerade segment

Om du bara vill spara markerade segment från teckningen klickar du på Arkiv > Spara markerade segment.

Kantutjämningsalternativ

Kantutjämning av text

Panelen Tecken i Illustrator innehåller följande alternativ för kantutjämning av text:

  • Ingen

  • Skärpa

  • Klar

  • Stark

Kantutjämning av text
Alternativ för kantutjämning av text på panelen Tecken

Du kan ange alternativ för kantutjämning för varje textram. De här attributen för kantutjämning av text sparas som en del av dokumentet. Dessa alternativ stöds också med PDF-, AIT- och EPS-format. Alternativen för kantutjämning av text kan exporteras till eller importeras från PSD.

När du exporterar till BMP-, PNG-, Targa-, JPEG- eller TIFF-format kan du välja mellan följande kantutjämningsalternativ i den nedrullningsbara listan: Ingen, Teckning optimerad och Text optimerad.

  • Alternativet Teckning optimerad skapar raster för vart och ett av dessa format på samma sätt som i tidigare versioner. Alternativen för kantutjämning av text respekteras emellertid inte när teckningen rastreras i detta fall.

  • Alternativet Text optimerad respekterar de nya kantutjämningsalternativen för textramarna i rastret som skapats.

De här alternativen är också tillgängliga i dialogrutan Spara för webben.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy