Obs!

Den här artikeln rör Adobe Illustrator CS5 och äldre versioner. Från och med Adobe Illustrator CS6 har Illustrator en ny bildkalkeringsfunktion. När du kalkerar en bild kan du nu välja bland en rad förinställningar, eller välja att använda intuitiva och enkla kontroller för bästa resultat. Mer information finns i Bildkalkering.

Om du vill använda en del av en befintlig teckning som grund för en ny teckning kan du kalkera den. Du kan till exempel skapa en bild som baseras på en pappersskiss, eller en rasterbild som har sparats i ett annat grafikprogram, genom att importera bilden till Illustrator och kalkera den.

Det enklaste sättet att kalkera teckningar är att öppna en fil i Illustrator och kalkera teckningen automatiskt med kommandot Direktkalkering. Du styr hur detaljerad kalkeringen ska vara och hur den ska fyllas i. När du är nöjd med kalkeringen kan du konvertera den till vektorbanor eller ett direktfärgsobjekt.

Innan och efter att en bitmappsbild har kalkerats med kommandot Direktkalkering
Innan och efter att en bitmappsbild har kalkerats med kommandot Direktkalkering

Kalkera teckningar

 1. Öppna eller importera filen som du vill använda som källbild vid kalkeringen.

 2. Markera källbilden, och gör något av följande:

  • Om du vill kalkera bilden med en förinställning klickar du på knappen Kalkeringsförinställningar och alternativpå Kontrollpanelenoch väljer en förinställning.

  • Om du vill kalkera bilden med hjälp av standardalternativen klickar du på Direktkalkering på kontrollpanelen eller väljer Objekt > Direktkalkering > Skapa.

  • Om du vill ange kalkeringsalternativ innan du kalkerar bilden klickar du på knappenKalkeringsförinställningar och alternativ Kontrollpanelen och väljer Kalkeringsalternativ. Du kan också välja Objekt > Direktkalkering > Kalkeringsalternativ. Ange kalkeringsalternativen och klicka sedan på Kalkera.

 3. (Valfritt) Justera resultatet av kalkeringen.

 4. (Valfritt) Konvertera kalkeringen till banor eller till ett direktfärgsobjekt.

Kalkeringsalternativ

Förinställning

Ange en kalkeringsförinställning.

Läge

Anger ett färgläge för kalkeringsresultatet.

Tröskelvärde

Anger ett värde för att skapa ett svartvitt kalkeringsresultat av originalbilden. Alla pixlar som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt. Alla pixlar som är mörkare än tröskelvärdet konverteras till svart. (Det här alternativet är bara aktiverat när du har valt läget Svartvit.)

Palett

Anger en palett för att skapa en färg- eller gråskalekalkering av originalbilden. (Det här alternativet är bara aktiverat när du har angett något av lägena Färg eller Gråskala.)

Om du vill att färgerna ska väljas automatiskt, väljer du Automatisk. Om du vill kalkera med hjälp av en anpassad palett, markerar du färgrutebibliotekets namn. (Du måste ha öppnat färgrutebiblioteket för att det ska visas på palettmenyn.)

Max färger

Anger hur många färger du maximalt kan använda vid en färg- eller gråskalekalkering. (Alternativet är bara aktiverat när du har angett lägena Färg eller Gråskala och när panelen är inställd på Automatisk.)

Utskrift till färgrutor

En ny färgruta skapas på färgrutepanelen för varje färg i kalkeringsresultatet.

Oskärpa

Gör originalbilden oskarp innan kalkeringsresultatet skapas. Det här alternativet väljer du om du vill minska små defekter och jämna till tandade kanter innan du kalkerar.

Ändra

Ändrar upplösningen i originalbilden till det värde du har angett före kalkeringen. Det här alternativet är praktiskt vid snabba kalkeringar för stora bilder. Resultatet kan dock försämras.

Obs! Den ändrade upplösningen sparas inte när du skapar en förinställning.

Fyllningar

Skapar fyllda områden i kalkeringsresultatet.

Linjer

Skapar linjerade banor i kalkeringsresultatet.

Maximal linjebredd

Anger maximal bredd på funktioner i originalbilden som kan linjeras. Funktioner som är större än maxbredden kalkeras som konturer.

Minsta linjebredd

Anger minimilängden på funktioner i originalbilden som kan linjeras. Funktioner som är mindre än minimilängden utelämnas vid kalkeringen.

Bananpassning

Styr avståndet mellan den kalkerade formen och den ursprungliga pixelformen. Lägre värden skapar en tätare bananpassning, högre värden skapar en lösare bananpassning.

Minimiområde

Anger den minsta funktionen som kalkeras i originalbilden. Värdet 4 anger till exempel att funktioner som är mindre än 2 pixlar breda gånger 2 pixlar höga utelämnas vid kalkeringen.

Hörnvinkel

Anger hur skarp en svängning i originalbilden ska vara för att behandlas som en hörnpunkt i kalkeringsresultatet. Ytterligare information om skillnaden mellan hörnpunkter och övergångspunkter finns i Om banor.

Raster

Anger hur bitmappskomponenten i kalkeringsobjektet visas. Den här visningsinställningen sparas inte som en del av förinställningen för kalkeringen.

Vektor

Anger hur kalkeringsresultatet ska visas. Den här visningsinställningen sparas inte som en del av förinställningen för kalkeringen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa resultatet av de aktuella inställningarna, väljer du Förhandsvisa i dialogrutan Kalkeringsalternativ. Om du vill ändra kalkeringsalternativen, avmarkerar du alla objekt innan du öppnar dialogrutan. När du har ändrat alternativen, klickar du på Ange standard.

En video om hur du använder direktkalkering finns i www.adobe.com/go/vid0043_se. En självstudiekurs om hur du anpassar alternativ för Direktkalkering så att du får bästa möjliga resultat finns i www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_se.

Ändra visningen av ett kalkeringsobjekt

Ett kalkeringsobjekt består av två komponenter: den ursprungliga källbilden och kalkeringsresultatet (dvs. vektorbilden). Som standard visas bara kalkeringsresultatet. Du kan dock ändra visningen av både originalbilden och kalkeringsresultatet efter dina egna behov.

 1. Markera kalkeringsobjektet.

  Obs!

  Alla kalkeringsobjekt får standardnamnet ”Kalkering” på lagerpanelen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa resultatet av kalkeringen klickar du på knappenVektorvisning Kontrollpanelen eller väljer Objekt > Direktkalkering och anger ett visningsalternativ: Inget kalkeringsresultat, Kalkeringsresultat, Konturer eller Konturer med kalkering.

  • Om du vill ändra visningen av källbilden klickar du på knappenRastervy Kontrollpanelen eller väljer Objekt > Direktkalkering och anger ett visningsalternativ: Ingen bild, Originalbild, Justerad bild (visar bilden med eventuella justeringar som görs vid kalkeringen) eller Genomskinlig bild.

   Obs! För att du ska kunna se källbilden måste du först ändra vektorvisningentillInget kalkeringsresultat eller Konturer.

Justera resultatet av en kalkering objekt

När du har skapat kalkeringsobjektet, kan du när som helst justera resultatet.

 1. Markera kalkeringsobjektet.

 2. Gör något av följande:

  • Ange grundalternativen på kontrollpanelen.

  • Visa alla kalkeringsalternativ genom att klicka på knappen för dialogrutan Kalkeringsalternativ på kontrollpanelen. Du kan också välja Objekt > Direktkalkering > Kalkeringsalternativ. Justera alternativen, och klicka på Kalkera.

  Obs!

  Du kan snabbt ändra resultatet av kalkeringen med hjälp av kalkeringsförinställningarna.

Ange färger för kalkering

 1. Skapa ett färgrutebibliotek med de färger som du vill använda vid kalkeringen.

 2. Kontrollera att färgrutebiblioteket är öppet, och klicka på knappenKalkeringsalternativ Kontrollpanelen. Du kan också välja Objekt > Direktkalkering > Kalkeringsalternativ.

 3. Markera färgrutebibliotekets namn på palettmenyn och klicka på Kalkera.

Använda en förinställning

I förinställningarna för kalkering finns det fördefinierade alternativ för kalkering av vissa typer av teckningar. Om du till exempel kalkerar en bild som du vill använda som en teknisk ritning väljer du förinställningen Teknisk ritning. Alla kalkeringsalternativ ändras så att kalkeringen blir optimal för en teknisk ritning: färgen ändras till svartvitt, oskärpan anges till 0 px, linjebredden begränsas till 3 px och så vidare.

Ange en förinställning

 • Välj Objekt > Direktkalkering > Kalkeringsalternativ. (Alternativt, välj ett kalkeringsobjekt och klicka på knappenKalkeringsalternativ Kontrollpanelen.) Ange kalkeringsalternativ förförinställningenoch klicka på Spara förinställning. Ange ett namn förförinställningenoch klicka på OK.

 • Välj Redigera > Kalkeringsförinställningar. Klicka på Nytt, ange kalkeringsalternativ förförinställningenoch klicka på Klar.

  Tips! Om du vill skapa en ny förinställning av en befintlig, markerar du förinställningen och klickar på Ny.

Redigera eller ta bort en förinställning

 1. Välj Redigera > Kalkeringsförinställningar.

 2. Välj förinställningen och klicka på Redigera eller Ta bort.

  Obs!

  Du kan varken redigera eller ta bort standardförinställningar (de står inom parentes [ ]). Däremot kan du göra en redigerbar kopia av standardförinställningen genom att markera den och klicka på Ny.

Dela förinställningar med andra användare

 1. Välj Redigera > Kalkeringsförinställningar.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Exportera för att spara förinställningarna i en fil.

  • Klicka på Importera om du vill hämta förinställningar från en fil.

Konvertera ett kalkeringsobjekt till ett direktfärgsobjekt

När du är nöjd med en kalkering, kan du konvertera kalkeringsobjektet till banor eller ett direktfärgobjekt. I det sista steget kan du bearbeta kalkeringen som vilken annan vektorgrafik som helst. När du väl har konverterat kalkeringsobjektet, kan du inte längre justera kalkeringsalternativen.

 1. Markera kalkeringsobjektet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill konvertera kalkeringen till banor, klickar du på Färdigställ på Kontrollpanelen eller väljer Objekt > Direktkalkering > Färdigställ. Den här metoden kan du använda om du vill bearbeta komponenterna i den kalkerade teckningen som enskilda objekt. De färdiga banorna grupperas ihop.

  • Om du vill konvertera kalkeringen till banor, men fortfarande behålla de aktuella visningsalternativen, väljer du Objekt > Direktkalkering > Färdigställ vid visning. Om du till exempel väljer att visa kalkeringen som Konturer, visas de expanderade banorna endast som konturer (inte som fyllda och linjerade). Dessutom bevaras en ögonblicksbild av kalkeringen med de aktuella visningsalternativen. Den grupperas med de expanderade banorna. Den här metoden kan du använda när du vill bevara kalkeringsbilden som en referens för de expanderade banorna.

  • Om du vill konvertera kalkeringen till ett direktfärgsobjekt, klickar du på Direktfärg på kontrollpanelen. Du kan också välja Objekt > Direktkalkering > Konvertera till direktfärg. Den här metoden är bra när du vill lägga till fyllningar och linjer i den kalkerade teckningen med hjälp av verktyget Direktfärgpyts.

Obs!

Om du vill skapa en kalkering och konvertera kalkeringsobjektet i ett enda steg, väljer du Objekt > Direktkalkering > Använd och färdigställ, eller Objekt > Direktkalkering > Skapa och konvertera till direktfärg.

En video om kalkering finns i www.adobe.com/go/vid0043_se.

Frigöra ett kalkeringsobjekt

Om du vill ta bort en kalkering och ändå behålla originalbilden på sin plats, kan du frigöra kalkeringsobjektet.

 1. Markera kalkeringsobjektet.

 2. Välj Objekt > Direktkalkering > Frigör.

Kalkera teckningar manuellt med hjälp av mallager

Lagermallar är låsta, ej utskrivbara lager som du använder för att kalkera bilder manuellt. Lagermallar är nedtonade med 50 %, så att du kan lätt se alla banor som du ritar framför lagret. Du kan skapa lagermallar av en monterad bild eller av befintliga lager.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill montera en bild som en lagermall för kalkering väljer du Arkiv > Montera, markerar den EPS-, PDF- eller rasterbildfil som du vill kalkera, väljer Mall och klickar sedan på Montera. En ny lagermall visas under det aktuella lagret på panelen.

  • Om du vill kalkera en befintlig bild kontrollerar du att bilden finns i ett eget lager, dubbelklickar på lagret på lagerpanelen, väljer Mall och klickar på OK. Du kan också markera lagret och välja Mall på panelmenyn.

  Ögonikonen ersätts med mallikonen , och lagret låses.

 2. Kalkera över filen med ritstiftsverktyget eller pennverktyget.

 3. Välj Visa > Dölj mall om du vill dölja lagermallen. Välj Visa > Visa mall om du vill visa mallen igen.

 4. Om du vill förvandla en lagermall till ett vanligt lager, dubbelklickar du på lagermallen på lagerpanelen. Sedan avmarkerar du Mall och klickar på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy