Verktygsgallerier

I Illustrator finns en mängd verktyg för att skapa och redigera teckningar. I dessa gallerier får du en snabb visuell överblick över de olika verktygen.

Markeringsverktygsgalleri

Illustrator innehåller följande markeringsverktyg:Markeringsverktyget (V) markerar hela objekt. Se Markera objekt med markeringsverktyget
.Direktmarkeringsverktyget (A) markerar punkter eller bansegment inuti objekt. Se Markera banor, segment och fästpunkter
.Gruppmarkeringsverktyget markerar objekt och grupper inuti grupper. Se Markera objekt och grupper med gruppmarkeringsverktyget
.Trollstavsverktyget (D) markerar objekt med liknande attribut. Se Markera objekt med trollstavsverktyget
.Lassoverktyget (C) markerar punkter eller bansegment inuti objekt. Se Markera objekt med lassoverktyget
.Med verktyget Rityta kan du skapa separata ritytor för utskrift eller export. Se Skapa en rityta
.

Ritverktygsgalleri

Illustrator innehåller följande ritverktyg:Med verktyget Ritstift (P) ritar du raka och böjda linjer när du skapar objekt. Se Rita med ritstiftet
.Med verktyget Lägg till fästpunkt (+) lägger du till fästpunkter på banor. Se Lägga till och ta bort fästpunkter
.Med verktyget Ta bort fästpunkt (-) tar du bort fästpunkter från banor. Se Lägga till och ta bort fästpunkter
.Med verktyget Konvertera fästpunkt (Skift+C) ändrar du övergångspunkter till hörnpunkter och tvärtom. Se Konvertera övergångspunkter till hörnpunkter
.Med verktyget Linjesegment (\) ritar du enskilda raka linjesegment. Se Rita raka linjer med verktyget Linjesegment
.Med verktyget Båge ritar du enskilda konkava och konvexa kurvsegment. Se Rita bågar
.Med verktyget Spiral ritar du medsols eller motsols spiraler. Se Rita spiraler
.Med verktyget Rektangulärt stödraster ritar du rektangulära stödraster. Se Rita rektangulära stödraster
.Med verktyget Polärt stödraster ritar du cirkulära diagramstödraster. Se Rita cirkelformade (polära) stödraster
.Med verktyget Rektangel (M) ritar du kvadrater och rektanglar. Se Rita rektanglar och fyrkanter
.Med verktyget Rundad rektangel ritar du kvadrater och rektanglar med rundade hörn. Se Rita rektanglar och fyrkanter
.Med verktyget Ellips (L) ritar du cirklar och ovaler. Se Rita ovaler
.Med verktyget Polygon ritar du jämna, flersidiga former. Se Rita polygoner
.Med verktyget Stjärna ritar du stjärnor. Se Rita stjärnor
.Med verktyget Överstrålningar skapar du effekter som liknar linsöverstrålning och solöverstrålning. Se Rita överstrålningar
.Med verktyget Penna (N) ritar och redigerar du frihandslinjer. Se Rita med pennan
.Med verktyget Utjämning jämnar du till bezierbanor. Se Jämna ut banor
.Med verktyget Bansuddgummi raderar du banor och fästpunkter i objektet. Se Radera teckningar
.Med perspektivstödrastret kan du skapa och återge teckningar i perspektiv. Se Om perspektivstödraster
.Med verktyget Perspektivmarkering kan du sätta objekt, text och symboler i perspektiv, flytta objekt i perspektiv och flytta objekt vinkelrätt mot den aktuella riktningen. Se Om perspektivstödraster
.

.

Textverktygsgalleri

I Illustrator finns följande textverktyg:Verktyget Text (T) skapar enskild text och textbehållare där du kan ange och redigera text. Se Skriva text i en figur
.Verktyget för text i figur ändrar stängda banor till textbehållare där du kan ange och redigera text. Se Skriva text i en figur
.Verktyget Text på en bana ändrar banor till textbanor där du kan ange och redigera text. Se Skapa text på en bana
.Verktyget Lodrät text skapar lodrät text och behållare med lodrät text där du kan ange och redigera text. Se Skriva text i en figur
.Verktyget Lodrät text i figur ändrar stängda banor till behållare för lodrät text där du kan ange och redigera text. Se Skriva text i en figur
.Verktyget Lodrät text på bana ändrar banor till lodräta textbanor där du kan ange och redigera text. Se Skapa text på en bana
.

Målarverktygsgalleri

I Illustrator finns följande målarverktyg:Med penselverktyget kan du rita frihandslinjer och kalligrafiska linjer, samt teckningar, mönster och borstpenseldrag på banor. Se Rita banor och använda penseldrag på samma gång
.Med nätverktyget (U) skapar och redigerar du nät och nätomslag. Se Skapa nätobjekt
.Verktyget Övertoning (G) justerar start- och slutpunkterna och vinkeln på övertoningar i objekt, eller lägger till en övertoning till objekt. Se Tillämpa en övertoning på ett objekt
.Med pipetten (I) tar du prover från objekt och tillämpar färg-, typ- och utseendeattribut, bland annat effekter på objekt. Se Kopiera attribut med pipettverktyget
.Med direktfärgpytsverktyget (K) färglägger du ytor och kanter i direktfärgsgrupper med de aktuella färgattributen. Se Färglägga med verktyget Direktfärgpyts
.Med verktyget Direktfärgsmarkering (Skift-L) kan du välja ytor och kanter i direktfärgsgrupper. Se Markera objekt i direktfärgsgrupper
.Med mätverktyget mäter du avståndet mellan två punkter. Se Mäta avståndet mellan objekt
.Med verktyget Plumppensel (Skift-B) kan du rita banor som automatiskt utökar och slår ihop kalligrafiska penselbanor som har samma färg och som är placerade intill varandra i staplingsordningen. Se Rita och sammanfoga banor med plumppenseln
.

Galleri med verktyg för att ändra form

I Illustrator finns följande verktyg för att omforma objekt:


Med verktyget Rotera (R) roterar du objekt runt en fast punkt. Se Rotera objekt.


Med verktyget Spegla (O) speglar du objekt över en fast axel. Se Spegla eller vända objekt.


Med verktyget Skalförändra (S) ändrar du storlek på objekt runt en fast punkt. Se Skalförändra objekt.


Med verktyget Skeva skevar du objekt runt en fast punkt. Se Skeva objekt med skevningsverktyget tool .


Med verktyget Omforma fritt justerar du markerade fästpunkter samtidigt som banan i övrigt hålls intakt. Se Tänja ut en bana utan att förvränga formen.


Verktyget Omforma fritt (E) skalförändrar, roterar eller skevar en markering.


Med verktyget Övergång (W) skapas en serie objekt som övergång mellan flera objekts färger och former. Se Skapa övergångar.


Med verktyget Bredd (Skift+W) kan du skapa en linje med variabel bredd. Se Använda verktyget Bredd.


Med verktyget Tänj (Skift+R) formas objekt med markörens rörelser (som att forma lera till exempel). Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Virvel skapas virvelliknande förvrängningar inuti ett objekt. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Snörp ihop kan du snörpa ihop ett objekt genom att flytta kontrollpunkter mot markören. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Bukta ut kan du bukta ut ett objekt genom att flytta kontrollpunkter bort från markören. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Uddig läggs kurvformade detaljer slumpmässigt till i ett objekts kontur. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Kristallisera läggs spetsiga detaljer slumpmässigt till i ett objekts kontur. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Skrynkla läggs skrynkelliknande detaljer till i ett objekts kontur. Se Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg.


Med verktyget Skapa form kan du sammanfoga enkla former till egna, komplicerade former. Se Skapa nya former med verktyget Skapa form.

  Med verktyget Tänjning av marionett kan du lägga till, flytta och rotera punkter så att de smidigt omformar teckningen i olika positioner. Se Verktyget Tänjning av marionett.

 

 

 

Galleri med segmenterings- och skärningsverktyg

Följande verktyg finns för att dela upp objekt i segment och klippa av objekt:Med verktyget Segment delar du upp en teckning i separata webbilder.Skapa segmentMed verktyget Segmentmarkering (Skift-K) kan du välja webbsegment. Se Markera segmentMed verktyget Suddgummi (Skift-E) kan du radera områden i objektet som du drar över. Se Radera objekt med verktyget SuddgummiVerktyget Sax (C) klipper av banor vid angivna punkter. Se Dela en banaVerktyget Skalpell skär av objekt och banor. Se Skära ut objekt med skalpellen
.

Symbolverktygsgalleri

Med symbolverktygen kan du skapa och ändra uppsättningar av symbolvarianter. Du skapar en symboluppsättning med hjälp av verktyget Spreja symbol. Sedan kan du använda de övriga symbolverktygen för att ändra tätheten, färgen, platsen, storleken, rotationen, genomskinligheten och formatet för varianterna i uppsättningen.Med verktyget Spreja symbol (Skift+S) monterar du flera symbolvarianter som en uppsättning på ritytan. Se Skapa symboluppsättningar
.Med Flytta runt symbol kan du flytta symbolvarianter och ändra skiktordningen. Se Ändra skiktordningen för symbolvarianter i en uppsättning
.Med verktyget Dra ihop symbol flyttar du symbolvarianter närmare eller längre bort från varandra. Se Samla eller sprida ut symbolvarianter
.Med verktyget Ange storlek för symbol ändrar du storleken på symbolvarianter. Se Ändra storlek på symbolvarianter
.Med verktyget Snurra symbol roterar du symbolvarianter. Se Rotera symbolvarianter
.Med verktyget Tona symbol färglägger du symbolvarianter. Se Tona symbolvarianter
.Med verktyget Genomlys symbol lägger du till opacitet i symbolvarianter. Se Justera genomskinligheten i symbolvarianter
.Med verktyget Styla symbol använder du det markerade formatet på symbolvarianter. Se Använda ett grafikformat på symbolvarianter
.

Diagramverktygsgalleri

Illustrator innehåller nio diagramverktyg som du kan använda för att skapa olika typer av diagram. Vilken diagramtyp du väljer beror på vilken information du vill förmedla. Se Skapa ett diagram.Med stapeldiagramverktyget (J) skapar du diagram för att jämföra värden i lodräta kolumner, staplar.Med verktyget Skiktat stapeldiagram kan du skapa diagram som påminner om stapeldiagram, men där staplarna placeras ovanpå varandra, i stället för bredvid varandra. Den här diagramtypen är bra att använda när du vill visa hur delarna förhåller sig till totalvärdet.Stolpdiagramverktygets diagram liknar stapeldiagrammen, men här placeras stolparna vågrätt i stället för lodrätt.Med verktyget Skiktat stolpdiagram skapas diagram som liknar de skiktade stapeldiagrammen, men stolparna placeras vågrätt i stället för lodrätt.Med linjediagramverktyget skapar du diagram med punkter som motsvarar en eller flera uppsättningar värden. Punkterna i varje uppsättning förbinds med linjer. Den här typen av diagram används ofta för att visa hur något utvecklas under en längre period.Med ytdiagramverktyget skapar du diagram som liknar linjediagrammen, men här understryks inte bara hur värdena har utvecklats utan även själva totalvärdet.Med punktdiagramverktyget skapar du diagram som ritar upp datapunkter som parade uppsättningar koordinater längs med x- och y-axlarna. Punktdiagram är praktiska när det gäller att identifiera mönster eller trender. De kan även påvisa om variablerna påverkar varandra.Med cirkeldiagramverktyget skapar du runda diagram med sektorer som motsvarar procentandelen av de värden som jämförs.Med radardiagramverktyget skapas diagram som jämför värdeuppsättningar vid vissa fastställda tidpunkter eller i vissa kategorier. Resultatet visas i cirkelform. Den här diagramtypen kallas även för nätdiagram.

Galleri med verktyg för att flytta och zooma

I Illustrator finns följande verktyg för att flytta runt på ritytan och kontrollera visningen av den:Verktyget Handen (H) flyttar ritytan inom bildfönstret.Verktyget Utskriftsindelning justerar sidans stödraster så att du kan styra var grafik och teckningar visas på den utskrivna sidan.Verktyget Zoom (Z) ökar och minskar förstoringen av bilden i bildfönstret.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto