Nastavení online plateb

Služba online plateb ve službě Adobe Acrobat Sign umožňuje odesílateli požadovat platbu v rámci procesu příjemce (pružná role). Platby mohou být definovány jako pevné hodnoty (cenové nabídky), hodnoty odvozené z vypočtených polí v dohodě (formulář objednávky) nebo jako zákazníkem zadané hodnoty (dary). Funkce plateb je dostupná pro podnikovou, firemní a malofiremní úroveň služby v datových centrech NA, EU a AU.

Popis funkce

Služba Online platby ve službě Adobe Acrobat Sign obsahuje integrovanou platební bránu Braintree propojenou s procesem podpisu. Integraci lze provést přidáním pole Platba do formuláře.

Formuláře lze vytvářet s poli Platba založenými na:

 • Statické hodnotě, například v případě cenové nabídky na službu
 • Dynamické hodnotě odvozené z vypočtených polí formuláře, jako je například objednávkový formulář s více položkami, množstvími a způsoby přepravy
 • Uživatelem zadané hodnotě, například požadavku na poskytnutí daru
Poznámka:

Pokud v dohodě použijete platební pole a toto platební pole neobsahuje nulovou hodnotu, změní se tlačítko Kliknutím podepište na tlačítko Zaplatit a podepsat.

Jakmile podepisující osoba klikne na tlačítko Zaplatit a podepsat, vloží integrace Braintree do jeho rozhraní okno platby.  Toto okno shromáždí všechny osobní údaje pro platbu – eliminuje tak nutnost zadávat osobní informace do formuláře služby Acrobat Sign podepisujícím, zlepší obecné zabezpečení osobních údajů podepisujícího a odesílatel nemusí platbu zachytit a ručně zpracovat.

Poznámka:

Online platby nejsou k dispozici zákaznickým účtům v datových centrech JP1 a IN1.

Služba Braintree je k dispozici pouze obchodníkům v určitých zemích. Informace o tom, jestli je vaše země nebo oblast podporována, jsou uvedeny v mezinárodních pokynech pro službu Braintree.

Jak se to používá

Pro úspěšné vytvoření platebního formuláře stačí v dohodě použít pole platebního formuláře.

Pokud s vytvářením formulářů ve službě Acrobat Sign teprve začínáte, věnujte chvilku seznámení se s nástrojem pro vytváření formulářů integrovaným v aplikaci.

Uživatelé, kteří proces vytváření již znají, se musí pouze seznámit s novým typem pole (Platba) a se vším, co je vyžadováno pro jeho správné fungování.

 

Vytváření přetažením

Platební pole se nachází ve spodní části seznamu kategorií polí, na pravé straně okna Vytváření.

Umístění platebního pole

 

Při používání platebního pole věnujte zvýšenou pozornost možnostem tohoto pole, aby váš formulář fungoval správně.

Jedná se konkrétně o tyto možnosti:

Přiřazeno – Pole musí být přiřazeno příjemci, který má platbu provést. V případě statické hodnoty platby se to může zdát zbytečné, ale přiřazení pole logicky propojuje plátce s platebním záznamem.

Typ hodnoty – Týká se funkce formuláře

 • Zadaná hodnota představuje statickou hodnotu, například nabídnutou hodnotu, jako je cenová nabídka, nebo přijatou hodnotu, jako je dar.
 • Vypočtená hodnota představuje odvozenou hodnotu ze vzorce pracujícího s dalšími poli. Tato možnost se používá v dynamickém objednávkovém formuláři.

Pouze pro čtení – Pokud je tato možnost zaškrtnutá, musí odesílatel zajistit, že toto pole bude vyplněné buď pevnou hodnotou, nebo vypočtenou hodnotou.

Pokud toto pole není zaškrtnuté, bude hodnota buď výchozí hodnota nastavená při vytváření, nebo hodnota zadaná příjemcem.

Výchozí hodnota – Používá se, pokud formulář obsahuje nastavenou hodnotu pro statické platby nebo navrženou hodnotu daru.

Měna – Nastavte měnu odpovídající cílové skupině. 1000 jenů má úplně jinou hodnotu než 1000 liber.

Rozsah hodnot – Používá se k nastavení ohraničeného rozsahu hodnot daru.

Výchozí hodnoty platebního pole

Statická hodnota (cenové nabídky)

U formuláře se statickou hodnotou je nutné v průběhu vytváření stanovit Zadanou hodnotu.

 • Toto pole by mělo být nadefinováno jako Pouze pro čtení
 • Zadaná Výchozí hodnota by měla být nenulová
 • Vyberte správnou měnu pro cílového příjemce
Statické hodnoty v platebním poli

 

V uživatelském prostředí se zobrazí pole a hodnota, ale plátce nemůže tuto hodnotu změnit.

Statické pole z pohledu příjemce

Dynamická hodnota (objednávkový formulář)

Pole Platba s dynamickou hodnotou musí být nakonfigurováno jako vypočtená hodnota.

 • Vypočtené hodnoty musí být uvedeny v polích Pouze pro čtení, a proto je tato možnost z nabídky vlastností odebrána
 • Vypočtená hodnota bude odvozena z jiných polí, s nimiž může příjemce pracovat (množství, způsoby přepravy, možnosti pojištění atd.)
 • V průběhu vytváření je v poli zobrazen vzorec, nikoli číselná hodnota.

Vyberte odpovídající měnu

Dynamická konfigurace platebního pole

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, hodnoty pole se mění v reálném čase podle výběru jednotlivých možností, ale uživatel nemůže toto pole přímo měnit. (na následujícím obrázku zvýrazněno)

Dynamické pole z pohledu příjemce

Hodnoty definované příjemcem (dary)

Platební pole definované podepisujícím umožňuje uživateli přímo zadat hodnotu platby. Musí mít nakonfigurovánu hodnotu Zadaná a možnost Pouze pro čtení musí být deaktivována.

Výchozí hodnota je povolená, ale lze ji volně upravit.

Rozsah hodnot je povolený a bude přísně vynucován.  To znamená, že pokud chcete omezit nejnižší přijatelnou hodnotu, můžete tak učinit.

Konfigurace hodnoty definované příjemcem

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, je plně upravitelné a případně může obsahovat výchozí hodnotu.

Pokud je nadefinována horní nebo spodní hranice a dojde k zadání hodnoty mimo tyto hranice, dojde k chybě a příjemce nebude moci podepsat, dokud hodnotu neopraví.

Pole definované příjemcem z pohledu příjemce

Poznámka:

Pokud se v poli nachází nula nebo prázdná hodnota, změní se tlačítko Zaplatit a podepsat na tlačítko Kliknutím podepište, což znamená, že dohoda nezahrnuje žádnou platbu.

Platební pole bez hodnoty z pohledu příjemce

 

Záporné hodnoty nejsou povoleny.

Platební pole se zápornou hodnotou z pohledu příjemce

Záznamy o transakcích

Při práci s osobními údaji, mezi které patří i platební údaje, je základní snahou zajistit bezpečné uložení těchto dat. Služby Acrobat Sign a Braintree sdílejí pouze minimální množství informací potřebných k provedení transakce a k zajištění správné kontrolovatelnosti platby související s dohodou.

Záznamy služby Braintree

Systém Acrobat Sign je správcem dokumentů dohod a záznamů souvisejících s příjemci a interakcemi. Služba Braintree nikdy nemá k dispozici obsah transakce nebo kompletní seznam příjemců. (Služba Braintree ale musí mít pochopitelně informace o plátci.)

V okamžiku kliknutí na tlačítko Zaplatit a podepsat se pro službu Braintree otevře iframe a dojde k předání čtyř datových objektů:

 1. Typ měny – zajišťuje, že se ve službě Braintree použije správný účet obchodníka
 2. Číselná hodnota v poli Platba – potřebná k získání hodnoty kolekce
 3. E-mailová adresa plátce – potřebná k identifikaci plátce
 4. Účastnický kód transakce – slouží k přímému propojení platebního záznamu se záznamem dohody
Záznam transakce ve službě Braintree

Záznamy služby Acrobat Sign

Správcem platebních záznamů je služba Braintree a žádné záznamy související s osobními údaji plátce se nikdy nepředávají do aplikace Acrobat Sign.

Po úspěšném provedení platby se zpět do služby Acrobat Sign předá pouze číslo transakce Braintree. Toto ID transakce lze nalézt v protokolu Aktivita (na stránce Správa) a ve zprávě o auditu:

Platební události v protokolu aktivit a ve zprávě o auditu

Postup povolení nebo zakázání

Dříve než začnete pracovat s platebními poli ve službě Acrobat Sign, musíte si pořídit účet Braintree.

Provozní účet lze zaregistrovat zde:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funkci Online platby ve službě Acrobat Sign může na úrovni účtu povolit správce na úrovni účtu.

 • Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu
  • Každá skupina může mít povolený svůj vlastní jedinečný účet Braintree
 1. Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zkopírujte a vložte požadované přihlašovací údaje ze svého účtu Braintree do souvisejících polí:

  • Veřejný klíč
  • Soukromý klíč
  • ID obchodníka
  Přejděte do nabídky platby

  Poznámka:

  Po zadání platných přihlašovacích údajů bude automaticky zaškrtnuto políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree.

 3. Klikněte na možnost Uložit.

  • Obnoví se obsah stránky a zobrazí se tag Účet propojen, který vizuálně potvrzuje, že jsou platby povoleny.
  • V horní části okna se krátce zobrazí pruh s informací, že můžete přidat platební pole.
  Nakonfigurovaný účet Braintree

Změna přihlašovacích údajů Braintree

Potřebujete-li změnit přihlašovací údaje služby Braintree (např. kvůli změně na nový účet obchodníka):

 1. Přejděte na platební stránku: Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zadejte své ID obchodníka, soukromý/veřejný klíč a klikněte na možnost Uložit

  Připojit jiný účet

  Stránka se obnoví a na všechny budoucí pokusy o zaplacení budou použity nové platební údaje.

Deaktivace služby Braintree se zachováním přihlašovacích údajů pro integraci

Chcete-li deaktivovat integraci mezi službami Acrobat Sign a Braintree a zachovat přihlašovací údaje pro pozdější opětovnou aktivaci:

 1. Přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit platby prostřednictvím služby Braintree.

  Vymazání přihlašovacích údajů

 3. Klikněte na tlačítko Uložit

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, zda opravdu chcete deaktivovat integraci plateb.

  Klikněte na možnost Zakázat.

  Deaktivovat platby

 5. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná platební funkce

  • Tag Účet propojen bude odebrán, aby bylo vizuálně zdůrazněno, že je integrace deaktivována.
  • Políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree zůstane nezaškrtnuté.
  • Přihlašovací údaje služby Braintree zůstanou v konfiguraci připravené k opětovné aktivaci.

   

  Deaktivace bez přihlašovacích údajů

Deaktivace služby Braintree a odebrání přihlašovacích údajů pro integraci

Chcete-li deaktivovat integraci mezi službami Acrobat Sign a Braintree a odebrat přihlašovací údaje z nastavení účtu:

 1. Přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Vyberte odkaz Vymazat přihlašovací údaje, který se nachází pod polem Soukromý klíč.

  Deaktivace plateb  – vymazání přihlašovacích údajů

 3. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, zda chcete opravdu vymazat přihlašovací údaje služby Braintree.

  • Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste srozuměni s následným ukončením platnosti všech probíhajících splatných dohod.
  • Klikněte na odkaz Odstranit.
  Výzva k vymazání přihlašovacích údajů

 4. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná konfigurace plateb.

  • Tag Účet propojen bude odebrán, aby bylo vizuálně zdůrazněno, že je integrace deaktivována.
  • Políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree nebude zaškrtnuté.
  • Přihlašovací údaje služby Braintree budou odstraněny z rozhraní.

  Stránku Uložte.

  Deaktivováno s uloženými přihlašovacími údaji

 5. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná platební funkce.

Možnosti konfigurace

Služba Braintree nabízí celou řadu možností konfigurace, které mohou výrazně zlepšit prostředí podepisující osoby. Každý od platební služby očekává něco jiného a důkladné prozkoumání funkcí služby Braintree za to rozhodně stojí.

Integrace se službou Acrobat Sign obsahuje několik funkcí týkajících se přímo prostředí podepisujícího:

 • Měna – Jakou měnu přijímáte?

Služba Braintree přijímá mnoho typů měn a umožňuje vám vytvořit si „Účet obchodníka“ pro každou vámi přijímanou měnu. Pomocí účtu obchodníka můžete dále definovat, které typy plateb budete přijímat (PayPal nebo diskrétní kreditní karty).

Konfigurace nastavení služby Braintree

 13.3 Přehled

Ve službě Acrobat Sign musí být pole Platba nakonfigurováno pro jeden typ měny. Tato nakonfigurovaná hodnota je propojená s účtem obchodníka stejného typu měny.

Hodnoty uvedené ve vlastnostech pole služby Acrobat Sign jsou určovány měnami přijímanými ve vašem účtu obchodníka Braintree.

Nastavením výchozího účtu obchodníka také nadefinujete výchozí měnu, která se bude načítat do pole Platba ve službě Acrobat Sign.

Rozhraní pole služby Acrobat Sign pro nastavení měny

 13.3 Přehled

 • Kontrola duplicitních transakcí – Brání vytvoření dvou transakcí v případě rychlého dvojitého kliknutí, a tedy i dvojímu naúčtování částky podepisujícímu.
Kontrola duplicitních transakcí ve službě Braintree

Co byste měli vědět

Známý problém: Po úpravě delegované dohody jsou deaktivovány platby

Existuje známý problém, v jehož důsledku může dohoda obejít proces platby a bude dokončena jako úspěšná, aniž by byla zajištěna platba. Tento problém se projeví pouze v následujícím případě:

 1. první příjemce deleguje svou podpisovou autoritu
 2. odesílatel po tomto delegování změní dohodu

Doporučujeme deaktivovat funkci Upravit dohodu ve všech skupinách, které používají integraci plateb.

Obsah a úložiště PCI

V rámci procesu platby se všechny informace ukládají do rozhraní služby Braintree.

Všechny platební informace se ukládají výhradně do účtu Braintree.

Prostředí aplikace Acrobat Sign ukládá pouze přihlašovací údaje rozhraní API pro účet Braintree a číslo transakce předané zpět ze služby Braintree (zaznamenané v protokolu auditu služby Acrobat Sign).

Žádné skutečné platební informace se do systému Acrobat Sign nikdy nedostanou, a je tak zaručena optimální shoda PCI a zabezpečení podepisujícího.

 13.3 Přehled

Přerušení transakce mezi platbou a podpisem

Při používání plateb probíhá proces podpisu ve dvou částech:

 • Dokončení procesu podepisování na stránce elektronického podpisu
 • Zachycení platby a dokončení podpisu

Je tak zajištěno, že dohodu nelze dokončit bez zachycení platby.

Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k přerušení tohoto procesu, může podepisující dohodu znovu otevřít pomocí původního odkazu (nebo odkazu připomenutí, pokud jsou připomenutí nakonfigurována) a pokračovat v procesu.

 13.3 Přehled

Prevence duplicitních plateb

Služba Braintree obsahuje funkci Kontrola duplicitní transakce, která zabrání provedení více transakcí pro stejné ID transakce během stanoveného časového rozpětí.  Nemůže tak dojít k příjmu více plateb z důvodu více kliknutí tlačítkem myši.

Konfigurace možnosti Kontrola duplicitní transakce:

1. Přihlaste se k účtu Braintree.

2. Přejděte do nabídky Settings > Processing > Duplicate Transaction Checking (Nastavení > Zpracování > Kontrola duplicitní transakce).

3. Nastavení zapněte.

Kontrola duplicitních transakcí ve službě Braintree

Spory ohledně plateb

Příjemci, kteří mají nějaký spor týkající se platby, musí kontaktovat stranu, která dohodu odeslala, odesláním odpovědi na původní e-mail „Zkontrolovat a podepsat“.

Služba Acrobat Sign poskytuje platformu pro proces podpisu, ale proces platby předává službě Braintree.

Služba Acrobat Sign neshromažďuje žádné platby ani informace o platbách. Služba Acrobat Sign zobrazuje pouze platební portál, který nakonfiguroval odesílatel dohody.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.