Nastavení online plateb

Online platby ve službě Adobe Acrobat Sign umožňují odesílateli požadovat platbu v rámci procesu příjemce (pružná role). Platby mohou být definovány jako pevné hodnoty (cenové nabídky), hodnoty odvozené z vypočtených polí v dohodě (formulář objednávky) nebo jako zákazníkem zadané hodnoty (dary). Funkce plateb je dostupná pro úrovně služby podnikové, firemní a malé firmy v datových centrech NA, EU a AU.


Popis funkce

Služba Online platby ve službě Adobe Acrobat Sign obsahuje integrovanou platební bránu Braintree propojenou s procesem podpisu. Integraci lze provést přidáním pole Platba do formuláře.

Formuláře lze vytvářet s poli Platba založenými na:

 • Statické hodnotě, například v případě cenové nabídky na službu
 • Dynamické hodnotě odvozené z vypočtených polí formuláře, jako je například objednávkový formulář s více položkami, množstvími a způsoby přepravy
 • Uživatelem zadané hodnotě, například požadavku na poskytnutí daru
Poznámka:

Pokud v dohodě použijete pole platby a toto pole platby není rovno nule, změní se tlačítko Kliknutím podepište na tlačítko Zaplatit a podepsat.

 

Jakmile podepisující osoba klikne na tlačítko Zaplatit a podepsat, vloží integrace Braintree do jeho rozhraní okno platby.  Toto okno shromáždí všechny osobní údaje pro platbu – eliminuje tak nutnost zadávat osobní informace do formuláře služby Acrobat Sign podepisujícím, zlepší obecné zabezpečení osobních údajů podepisujícího a odesílatel nemusí platbu zachytit a ručně zpracovat. 

Poznámka:

Online platby nejsou k dispozici zákaznickým účtům v datových centrech JP1 a IN1.

Služba Braintree je k dispozici pouze obchodníkům v určitých zemích. Informace o tom, jestli je vaše země nebo oblast podporována, jsou uvedeny v mezinárodních pokynech pro službu Braintree.


Jak se to používá

Pro úspěšné vytvoření platebního formuláře stačí v dohodě použít pole platebního formuláře.

Pokud s vytvářením formulářů ve službě Acrobat Sign teprve začínáte, věnujte chvilku seznámení se s nástrojem pro vytváření formulářů zabudovaným v aplikaci.

Uživatelé, kteří proces vytváření již znají, se musí pouze seznámit s novým typem pole (Platba) a se vším, co je vyžadováno pro jeho správné fungování.

Vytváření přetažením

Platební pole se nachází ve spodní části seznamu kategorií polí, na pravé straně okna pro vytváření

 

Při používání platebního pole věnujte důkladnou pozornost možnostem tohoto pole, aby váš formulář fungoval správně.

Jedná se konkrétně o tyto možnosti:

Přiřazeno – Pole musí být přiřazeno příjemci, který má platbu provést. V případě statické hodnoty platby se to může zdát zbytečné, ale přiřazení pole logicky propojuje plátce s platebním záznamem.

Typ hodnoty – Týká se funkce formuláře

 • Zadaná hodnota představuje statickou hodnotu, například nabídnutou hodnotu, jako je cenová nabídka, nebo přijatou hodnotu, jako je dar.
 • Vypočtená hodnota představuje odvozenou hodnotu ze vzorce pracujícího s dalšími poli. Tato možnost se používá v dynamickém objednávkovém formuláři.

Pouze pro čtení – Pokud je tato možnost zaškrtnutá, musí odesílatel zajistit, že toto pole bude vyplněné buď pevnou hodnotou, nebo vypočtenou hodnotou.

Pokud toto pole není zaškrtnuté, bude hodnota buď výchozí hodnota nastavená při vytváření, nebo hodnota zadaná příjemcem.

Výchozí hodnota – Používá se, pokud formulář obsahuje nastavenou hodnotu pro statické platby nebo navrženou hodnotu daru.

Měna – Nastavte měnu odpovídající cílové skupině. 1000 jenů má úplně jinou hodnotu než 1000 liber.

Rozsah hodnot – Používá se k nastavení ohraničeného rozsahu hodnot daru.

Statická hodnota (cenové nabídky)

U formuláře se statickou hodnotou je nutné v průběhu vytváření stanovit Zadanou hodnotu.

 • Toto pole by mělo být nadefinováno jako Pouze pro čtení
 • Zadaná Výchozí hodnota by měla být nenulová
 • Vyberte správnou měnu pro cílového příjemce

 

V uživatelském prostředí se zobrazí pole a hodnota, ale plátce nemůže tuto hodnotu změnit.

Dynamická hodnota (objednávkový formulář)

Pole Platba s dynamickou hodnotou musí být nakonfigurováno jako vypočtená hodnota.

 • Vypočtené hodnoty musí být uvedeny v polích Pouze pro čtení, a proto je tato možnost z nabídky vlastností odebrána
 • Vypočtená hodnota bude odvozena z jiných polí, se kterými může příjemce pracovat (množství, způsoby přepravy, možnosti pojištění atd.)
 • V průběhu vytváření je v poli zobrazen vzorec, nikoli číselná hodnota.

Vyberte odpovídající měnu

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, hodnoty pole se mění v reálném čase podle výběru jednotlivých možností, ale uživatel nemůže toto pole přímo měnit. (na následujícím obrázku zvýrazněno)

Hodnoty definované příjemcem (dary)

Podepisujícím definované platební pole umožňuje uživateli přímo zadat hodnotu platby. Musí být nakonfigurováno jako Zadaná hodnota a možnost Pouze pro čtení je nutné zakázat.

Výchozí hodnota je povolená, ale lze ji volně upravit.

Rozsah hodnot je povolený a bude přísně vynucován.  To znamená, že pokud chcete omezit nejnižší přijatelnou hodnotu, můžete tak učinit.

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, je plně upravitelné a případně může obsahovat výchozí hodnotu.

Pokud je nadefinována horní nebo spodní hranice a dojde k zadání hodnoty mimo tyto hranice, dojde k chybě a příjemce nebude moci podepsat, dokud hodnotu neopraví.

Poznámka:

Pokud se v poli nachází nula nebo prázdná hodnota, změní se tlačítko Zaplatit a podepsat na tlačítko Kliknutím podepište, což znamená, že dohoda nezahrnuje žádnou platbu.

 

Záporné hodnoty nejsou povoleny

Záznamy o transakcích

Při práci s osobními údaji, mezi které patří i platební údaje, je základní snahou zajistit bezpečné uložení těchto dat. Služby Acrobat Sign a Braintree sdílejí pouze minimální množství informací potřebných k provedení transakce a k zajištění správné kontrolovatelnosti platby související s dohodou.

Záznamy služby Braintree

Systém Acrobat Sign je správcem dokumentů dohod a záznamů souvisejících s příjemci a interakcemi. Služba Braintree nikdy nemá k dispozici obsah transakce nebo kompletní seznam příjemců. (Služba Braintree ale musí mít pochopitelně informace o plátci.)

V okamžiku kliknutí na tlačítko Zaplatit a podepsat se pro službu Braintree otevře iframe a dojde k předání čtyř datových objektů:

 1. Typ měny – zajišťuje, že se ve službě Braintree použije správný účet obchodníka
 2. Číselná hodnota v poli Platba – potřebná k získání hodnoty kolekce
 3. E-mailová adresa plátce – potřebná k identifikaci plátce
 4. Účastnický kód transakce – slouží k přímému propojení platebního záznamu se záznamem dohody

Záznamy služby Acrobat Sign

Správcem platebních záznamů je služba Braintree a žádné záznamy související s osobními údaji plátce se nikdy nepředávají do aplikace Acrobat Sign.

Po úspěšném provedení platby se zpět do služby Acrobat Sign předá pouze číslo transakce Braintree. Toto transactionID naleznete na kartě Historie (na stránce Správa) 

 

a ve Zprávě o auditu:


Postup povolení nebo zakázání

Dříve než začnete pracovat s platebními poli ve službě Acrobat Sign, musíte si pořídit účet Braintree.

Provozní účet lze zaregistrovat zde:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funkci Online platby ve službě Acrobat Sign může na úrovni účtu povolit správce na úrovni účtu.

 • Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu
  • Každá skupina může mít povolený svůj vlastní jedinečný účet Braintree
 1. Tuto funkci můžete aktivovat v nabídce: Účet > Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zkopírujte a vložte požadované přihlašovací údaje ze svého účtu Braintree do souvisejících polí:

  • Veřejný klíč
  • Soukromý klíč
  • ID obchodníka
  Přejděte do nabídky platby

 3. Po dokončení klikněte na možnost Uložit

  Stránka se obnoví a zaškrtávací políčko Povolit platby propojením účtu Braintree se zobrazí jako zaškrtnuté a objeví se také text Váš účet Braintree je připraven přijímat platby:

  Nakonfigurovaný účet Braintree


Změna přihlašovacích údajů Braintree

Potřebujete-li změnit přihlašovací údaje Braintree (např. kvůli změně nového účtu obchodníka):

 1. Přejděte na platební stránku: Účet > Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zadejte své ID obchodníka, soukromý/veřejný klíč a klikněte na tlačítko Uložit

  Připojit jiný účet

  Stránka se obnoví a na všechny budoucí pokusy o zaplacení budou použity nové platební údaje.


Deaktivace služby Braintree

Jak deaktivovat integraci služby Acrobat Sign a služby Braintree:

 1. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Integrace platby

 2. Klikněte na tlačítko Odstranit údaje

  Odstranit údaje

 3. Klikněte na tlačítko Uložit

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, jestli opravdu chcete integraci deaktivovat.

  • Zaškrtněte políčko, které vás upozorňuje, že integrace přestane fungovat
  • Klikněte na odkaz Odstranit
  Deaktivovat platby

 5. Stránka se obnoví a bude zobrazovat deaktivovanou funkci plateb s odstraněnými ovládacími prvky přihlašovacích údajů:

  Deaktivace bez přihlašovacích údajů


Deaktivace služby Braintree – zachování přihlašovacích údajů

Můžete deaktivovat integraci služby Acrobat Sign a služby Braintree, ale zachovat přihlašovací údaje, abyste v budoucnu mohli podle potřeby službu znovu aktivovat pod stejným ID obchodníka.

 1. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Integrace platby.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit platby propojením účtu Braintree.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit

  Deaktivovat platby  – zachovat přihlašovací údaje

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, jestli opravdu chcete integraci deaktivovat.

  • Klikněte na možnost Zakázat
  Uložení přihlašovacích údajů

 5. Stránka se obnoví a bude zobrazovat deaktivovanou funkci plateb se zobrazenými ovládacími prvky uložených přihlašovacích údajů

  Deaktivováno s uloženými přihlašovacími údaji

  Poznámka:

  Pokud chcete znovu aktivovat platby přes uložené přihlašovací údaje, zaškrtněte políčko Povolit platby a potom klikněte na odkaz Uložit.


Možnosti konfigurace

Služba Braintree nabízí celou řadu možností konfigurace, které mohou výrazně zlepšit prostředí podepisující osoby. Každý od platební služby očekává něco jiného a důkladné prozkoumání funkcí služby Braintree za to rozhodně stojí.

Integrace se službou Acrobat Sign obsahuje několik funkcí týkajících se přímo prostředí podepisujícího:

 • Měna – Jakou měnu přijímáte?

Služba Braintree přijímá mnoho typů měn a umožňuje vám vytvořit si „Účet obchodníka“ pro každou vámi přijímanou měnu. Pomocí účtu obchodníka můžete dále definovat, které typy plateb budete přijímat (PayPal nebo diskrétní kreditní karty).

 

Ve službě Acrobat Sign musí být pole Platba nakonfigurováno pro jeden typ měny. Tato nakonfigurovaná hodnota je propojená s účtem obchodníka stejného typu měny. 

Hodnoty uvedené ve vlastnostech pole služby Acrobat Sign jsou určovány měnami přijímanými ve vašem účtu obchodníka Braintree.

Nastavením výchozího účtu obchodníka také nadefinujete výchozí měnu, která se bude načítat do pole Platba ve službě Acrobat Sign.

 

 • Kontrola duplicitních transakcí – Brání vytvoření dvou transakcí v případě rychlého dvojitého kliknutí a tedy i dvojímu naúčtování částky podepisujícímu.


Co byste měli vědět

Obsah a úložiště PCI

V rámci procesu platby se všechny informace ukládají do rozhraní služby Braintree.

Všechny platební informace se ukládají výhradně do účtu Braintree.

Prostředí aplikace Acrobat Sign ukládá pouze přihlašovací údaje rozhraní API pro účet Braintree a číslo transakce předané zpět ze služby Braintree (zaznamenané v protokolu auditu služby Acrobat Sign).

Žádné skutečné platební informace se do systému Acrobat Sign nikdy nedostanou, a je tak zaručena optimální shoda PCI a zabezpečení podepisujícího.

Přerušení transakce mezi platbou a podpisem

Při používání plateb probíhá proces podpisu ve dvou částech:

 • Zachycení platby
 • Dokončení podpisu

Je tak zajištěno, že dohodu nelze dokončit bez zachycení platby.

Pokud z nějakého důvodu dojde k přerušení tohoto procesu, může podepisující dohodu znovu otevřít pomocí původního odkazu (nebo odkazu připomenutí, pokud jsou připomenutí nakonfigurována) a pokračovat v procesu podpisu.

Pokud dojde k zachycení platby před přerušením, zobrazí se tyto informace podepisujícímu.

 

Tento stav je také odpovídajícím způsobem uveden na kartě Historie.

Prevence duplicitních plateb

Služba Braintree obsahuje funkci Kontrola duplicitní transakce, která brání provedení více transakcí na stejné transactionID v rámci stanoveného časového rozsahu.  Nemůže tak dojít k příjmu více plateb z důvodu více kliknutí tlačítkem myši.

Konfigurace možnosti Kontrola duplicitní transakce:

1. Přihlaste se k účtu Braintree

2. Přejděte do nabídky Nastavení > Zpracování > Kontrola duplicitní transakce

3. Nastavení zapněte

Spory ohledně plateb

Příjemci, kteří mají nějaký spor týkající se platby, musí kontaktovat stranu, která dohodu odeslala, odesláním odpovědi na původní e-mail „Podepište“.

Služba Acrobat Sign poskytuje platformu pro proces podpisu, ale proces platby předává službě Braintree.

Služba Acrobat Sign neshromažďuje žádné platby ani platební informace, tato služba pouze zobrazí platební portál nakonfigurovaný odesílatelem dohody.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]