Průvodce textovými značkami služby Adobe Acrobat Sign

Přehled

Textové značky služby Adobe Acrobat Sign jsou speciálně formátovaný text, který lze umístit na libovolné místo v obsahu dokumentu a který určuje umístění, velikost nebo typ polí, jako jsou pole podpisů a iniciál, zaškrtávací políčka, přepínací tlačítka a pole formulářů, stejně jako pokročilá volitelná pravidla zpracování polí. Textové značky lze použít také při vytváření souborů PDF s poli formuláře. Viz Referenční příručka pro vytváření formulářů v aplikaci Acrobat.

Výuková lekce k textovým značkám
Výuková lekce se přehraje po kliknutí

Po odeslání dokumentu k podpisu nebo nahrání dokumentu jsou textové značky převedeny na pole formuláře služby Acrobat Sign. Textové značky služby Acrobat Sign lze použít v různých typech dokumentů, jako jsou PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel nebo textové soubory (.txt, .rtf).

Například:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Pole podpisu přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Pole s názvem společnosti příjemce označeného jako signer2.

{{address_es_:signer1}}

Pole příjemce označeného jako signer1, do kterého zadá svou adresu.    

{{*city_es_:signer1}}

Povinné pole příjemce označeného jako signer1 určené pro zadání jeho města.

{{!price}}

Pole jen ke čtení. Příjemci nemohou změnit hodnotu tohoto pole.

Textové značky služby Acrobat Sign představují výkonný mechanismus pro nastavení šablon dokumentů, jež umožňují umístit pole podpisů a iniciál, shromažďovat data od různých stran v rámci dohody, definovat pravidla ověřování shromážděných dat a přidávat podmínky. Dokument obsahující správně nastavené textové značky lze použít jako šablonu při posílání dokumentů k podpisu, čímž se zajistí, že údaje shromážděné pro dohody jsou jednotné a platné v rámci celé organizace.

Poznámka:

Kde to je možné, použijí se funkce úrovně služby Business anebo Enterprise.

Stručný průvodce textovými značkami

Příklady textových značek

Všechny uvedené příklady předpokládají, že v dokumentu používáte textové značky. Pokud používáte značky jako názvy polí formuláře PDF, vynechte otevírací a uzavírací složené závorky „{{“ a „}}“.

Pole podpisu a iniciál

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Pole podpisu přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Pole iniciál přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Blok podpisu přiřazený příjemci označenému jako signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Volitelné pole podpisu přiřazené k příjemci označenému jako signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Volitelné pole iniciál přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Pole razítka, které je možné použít jako podpisovou možnost. Razítka nejsou nutná, pokud má podepisující k dispozici jiná pole podpisu.


Pole role příjemce

Pole podepisujícího a odesílatele slouží k určení rolí příjemců dohody.


Pole podepisujícího

Role „signer“ určuje prvního příjemce (podepisující nebo schvalovatel), který není odesílatel. Role „signer1“ vždy označuje prvního příjemce. Příjemce označený jako „signer1“ by mohl být odesílatel, pokud by odesílatel jako první podepsal nebo schválil dohodu.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Pole příjemce označeného jako signer1 určené pro zadání názvu společnosti příjemce.

{{J_es_:signer2:fullname}}

Pole příjemce označeného jako signer2, které je pouze pro čtení a do kterého příjemce zadá své celé jméno.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Pole pouze pro čtení obsahující datum podpisu.

Formátování je možné přidáním příkazu :format. např., Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em_es_:signer1:email}}

Pole pouze pro čtení obsahující e-mailovou adresu podepisujícího.

Poznámka:

Namísto použití rolí odesílatele nebo podepisujícího lze také použít pouze role „signer1“, „signer2“, „signer3“ atd. Při odesílání dokumentu si dejte pozor, aby byli tito účastníci přidáni ve správném pořadí.


Pole Odesílatel

Roli odesílatele lze použít, pouze pokud je při podepisování vybrána možnost „Musím podepsat jako první/poslední“. Role odesílatele vždy určuje pole přiřazené k odesílateli bez ohledu, zda se podepsal jako první nebo poslední.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Povinné pole, do kterého odesílatel zadá svůj titul.


Pole Všichni

Pole Hypertextový odkaz má speciální (nepovinnou) roli příjemce: všichni.

Když je vybrána, vyžaduje tato role, aby všichni příjemci nějakým způsobem s polem pracovali, než budou moci dokončit svou akci prováděnou na dohodě.

Stačí kliknout na hypertextový odkaz.


Pole pro předvyplnění

{{price_es_:prefill}}

Pole, které odesílatel vyplní před odesláním dokumentu.


Textová pole

{{address_es_:signer1}}

Volitelné pole příjemce označeného jako signer1, do kterého zadá svou adresu.

{{*city_es_:signer1}}

Povinné pole příjemce označeného jako signer1 určené pro zadání jeho města.


Pole pouze ke čtení

{{!price}}

Pole jen ke čtení. Podepisující nemohou měnit jeho hodnotu.


Zaškrtávací políčka

{{[]}}

Zaškrtávací políčko.

{{[x]}}

Zaškrtávací políčko, které je automaticky zaškrtnuto.


Přepínací tlačítka

{{(Red)Barva}}

Přepínací tlačítko, které má při výběru hodnotu Red (červená).


Obrázky

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Pole pro vložení obrázku o výšce 4 řádky


Ověření pole

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Povinné pole umožňující použít číselný formát amerického telefonního čísla.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Volitelné číselné pole, do kterého lze zadat hodnoty 0 až 60.


Podmíněná pravidla

{{field_es_:showif(price>60)}}

Pole, které udává, zda je „price“ vyšší než 60.


Počítaná pole

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Pole, jehož hodnoty se automaticky vypočítají jako součet polí „SubTotal“ a „Tax“.


Převod textových značek na pole formuláře

Délka a formátování pole

Pokud používáte textové značky v upravitelném dokumentu, služba Acrobat Sign překryje obdélníkem textovou značku v celém jejím rozsahu (mezi levými „{{“ a pravými „}}“ závorkami) a převede ji na odpovídající pole formuláře služby Acrobat Sign.

Pole formuláře lze prodloužit přidáním znaků prázdného místa na začátek textové značky za znaky „{{“ nebo na konci textové značky za „}}“. Velikost pole formuláře lze snížit na požadovanou délku zmenšením písma textové značky.

Formátování pole formuláře (velikost písma, typ, barva apod.) určuje formát první závorky “{„. Aby mohla služba Acrobat Sign správně zpracovat textové značky, jejich definice musí být v dokumentu zadány v běžně používaných písmech (Helvetica, Times, Arial, Verdana nebo Courier). Chcete-li pomocí direktiv vynutit určitou velikost pole nebo styl písma, přejděte do části Řízení velikosti pole pomocí direktiv.

Definice textových značek rozlišují velká a malá písmena, přičemž musí být zadány malým písmem. 

Obrázek níže znázorňuje textové značky umístěné v dokumentu Microsoft Word.

Celé rozpětí textové značky od otevírací po uzavírací složenou závorku se musí vejít na jeden řádek. Pokud se textová značka ve zdrojovém dokumentu nebo zpracovaném souboru PDF rozkládá na více řádcích, služba Acrobat Sign pole formuláře nerozpozná správně a může se stát, že se podepisujícímu při podepisování dokumentu zobrazí text značky.

Při použití ve formulářích PDF nesmí být složené závorky součástí názvů polí formuláře PDF, velikost pole je určena velikostí pole formuláře PDF a formátování údajů zadaných do pole určují vlastnosti pole formuláře PDF.

Jeden dokument nesmí obsahovat zároveň pole formuláře PDF a pole definovaná pomocí textových značek.

 

Interakce s poli formuláře během podepisování

Výše uvedené textové značky se v průběhu podepisování převedou na následující vyplnitelná pole:


Pole formuláře v podepsaném dokumentu

Po sloučení dat do podepsaného dokumentu se v podepsaném dokumentu PDF objeví toto:


Dlouhé textové značky

Při použití v upravitelných dokumentech mohou textové značky obsahující více direktiv nabýt nadměrné délky, což znemožňuje zadávání malých polí v dokumentu. Služba Acrobat Sign přichází s jednoduchým mechanismem, který umožňuje v dokumentu zadávat kratší značky.

Pokud například potřebujete povinné pole s telefonem přiřazené k odesílateli, namísto vložení celé značky

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} můžete na příslušném místě v dokumentu použít kratší značku {{$mob }} s prázdným místem, pomocí kterého upravíte velikost daného pole. Úplná definice textové značky

Značku {{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} můžete umístit do jiného místa v dokumentu. Další informace o krácení textových značek najdete v části Zkrácení textových značek

Zanořování textových značek

Syntax textových značek

Textová značka ve službě Acrobat Sign je definována takto:

Její součásti jsou definovány takto:

 • Povinné – Volitelný příznak, který určuje, že je příslušné pole povinné a během podepisování jej musí podepisující osoba vyplnit. Pokud příznak chybí, pole formuláře není povinné a během podepisování do něj může (ale nemusí) podepisující zadat hodnotu.
 • Pouze ke čtení – Volitelný příznak, který označuje, že je příslušné pole pouze ke čtení. Označení pole jako pouze ke čtení zajistí, že údaje v poli nemůže nikdo během podepisování upravit. Údaje lze ještě před odesláním k podpisu sloučit do polí pouze ke čtení pomocí rozhraní API služby Acrobat Sign nebo funkce Hromadné odeslání prostřednictvím souboru CSV.
 • Název pole – Jedinečný název označující pole v dokumentu. Název pole slouží k rozpoznání hodnot, které byly zadány při podpisu, když jsou údaje exportovány ze služby.
Poznámka:
 • Pokud dokument obsahuje více než jednu textovou značku se stejným názvem, ale jinými příkazy, nebo jsou tyto příkazy zadány ve stejně pojmenovaných textových značkách, ale v rozdílném pořadí, služba Acrobat Sign automaticky přidá na začátek názvu řetězec „efield“ + jedinečné číslo + „_“. Pokud jsou například v dokumentu dvě pole s názvem „Adresa“, služba Acrobat Sign změní název jednoho z polí na „efield2_Adresa“.
 • Pokud v dokumentu existují dvě textové značky se stejným názvem pole a stejnými příkazy ve stejném pořadí, tato pole jsou považována za klonovaná pole. Údaje zadané do jednoho pole se automaticky naklonují do druhého pole v dokumentu.
 • Identifikátor ES – Jestliže chcete povolit specifické funkce služby Acrobat Sign, za názvem pole v textové značce musí následovat speciální textový řetězec „_es_“. Pokud za názvem pole chybí identifikátor služby Acrobat Sign, do dokumentu se přidá pole formuláře bez jakýchkoli direktiv.
 • Direktiva – Jedna nebo více definic začínajících dvojtečkou („:“), které určují roli, typ pole a další pravidla zpracování polí definující typ zadávané hodnoty, která je v poli povolená. Direktivy lze zadat v libovolném pořadí.
  • Role – Účastník, kterému je přiřazeno tohle pole (například odesílatel, podepisující).
  • Typ pole – Typ pole formuláře Acrobat Sign (například podpis, iniciály, zaškrtávací políčko nebo textové pole).
  • Pravidla – Pokročilá pravidla zpracování, například způsob ověření dat, logika pro zobrazení/skrytí polí na základě podmínek apod.


Řízení interakcí polí při podepisování

Pole formuláře v dokumentu lze při podepisování přiřadit konkrétnímu podepisujícímu. Služba Acrobat Sign zajistí, že podepisující může pracovat pouze s poli, která mu byla při podepisování přiřazena. Pole formuláře lze ke konkrétnímu podepisujícímu přiřadit přidáním speciální direktivy do textové značky.


Přiřazení pole formuláře konkrétním podepisujícím

Služba Acrobat Sign podporuje následující direktivy pro přiřazení pole formuláře ke konkrétním podepisujícím.

{{Field2_es_:signer1}}

Pole v dohodě, které je přiřazeno prvnímu podepisujícímu, který není odesílatelem dohody.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Pokud dohoda vyžaduje více než jednoho podepisujícího a každý podepisující musí při podepisování poskytnout údaje, pole v dohodě lze přiřadit ke konkrétním podepisujícím pomocí příkazu podepisujícího <x>, kde <x> udává pořadí, ve kterém podepisující osoby podepíšou dohodu. Pole označená příkazem signer1 jsou přiřazeny k první podepisující osobě, pole označená direktivou signer2 se přiřadí k druhé podepisující osobě atd. Služba Acrobat Sign zajišťuje, že podepisující může pracovat pouze s poli, která mu jsou přiřazena.

Pokud se při podepisování podepíše jako první odesílatel dohody, všechna pole označená jako „signer1“ se spolu s polem označeném jako „odesílatel“ zobrazí odesílateli.


Odesílatel předvyplní data

V některých případech nemusí odesílatel dohodu podepsat, ale před odesláním dohody k podpisu musí zadat údaje. K tomu slouží direktiva „prefill“ (předvyplnění), která se přidá před příslušná pole formuláře v dohodě. Služba Acrobat Sign umožňuje odesílateli tato pole vyplnit před odesláním dohody k podpisu.

{{Field5_es_:prefill}}

Pole v dohodě, které musí odesílatel vyplnit, než je dohoda odeslána k podpisu.

Poznámka:

Předvyplnění je ve výchozím nastavení povoleno pro dokumenty nahrané do vaší knihovny dokumentů služby Acrobat Sign. Předvyplnění lze také povolit zapnutím možnosti „Náhled a přidání polí podpisu“ během odesílání dokumentů. Chcete-li povolit předvyplnění pro všechny dohody odesílané ze stránky Odeslat bez ohledu, zda je zapnuta možnost „Náhled“, obraťte se na podporu společnosti Adobe.


Nepřiřazená pole

Pole, která neobsahují žádnou roli (nebo je jejich role v direktivě nesprávně zapsaná) jsou otevřená a může je vyplnit libovolný uživatel ze seznamu příjemců. Po vyplnění je pole uzamčeno, aby následovné podepisující osoby nemohly změnit jeho hodnotu. 

{{Address}}

Pole v dohodě, které může vyplnit jakákoli podepisující osoba.

{{zip_es_:zip4}}

Pole v dohodě, do kterého mohou všichni podepisující zadat PSČ s ověřením.

Poznámka:

Pokud je nepřiřazené pole označeno příznakem „Vyžadováno“, bude muset tuto hodnotu vyplnit první příjemce.

V části Nastavení účtu > Nastavení odeslání existuje ovládací prvek, který mění kombinaci nepřiřazených a povinných polí tak, aby bylo příznakem označeno pouze to pole, které je vyžadováno posledním příjemcem.


Základní typy polí ve službě Acrobat Sign

Pomocí různých direktiv v textových značkách lze v dokumentu vytvářet nejrůznější typy polí. Služba Acrobat Sign značky interpretuje a během podpisu převede na příslušná pole formuláře. Všechny typy polí, které lze přidat do dokumentu prostřednictvím webové aplikace služby Acrobat Sign, lze také zadat pomocí textových značek.


Pole podpisu a iniciál

Pole služby Acrobat Sign pro podpisy nebo iniciály můžete umístit na různá místa v dokumentu pomocí direktivy stanovující typ pole podpisu. Ve výchozím nastavení jsou pole podpisu a iniciál povinná.

Některé dokumenty však vyžadují, aby podepisující volitelně vložil iniciály nebo podpis na některá další místa v rámci dokumentu. Volitelná pole podpisu nebo iniciál lze v dokumentu definovat také pomocí textových značek.

Poznámka:

Služba Acrobat Sign vyžaduje, aby dokument obsahoval nejméně jeden podpis od každého požadovaného podepisujícího. Schvalovatelé dokumentu v něm nemusí mít při podpisu k dispozici pole podpisu.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Povinné pole podpisu přiřazené k odesílateli.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Povinné pole iniciál přiřazené k příjemci označenému jako signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Volitelné pole podpisu přiřazené k příjemci označenému jako signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Volitelné pole iniciál přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Pole razítka, které je možné použít jako podpisovou možnost. Razítka nejsou nutná, pokud má podepisující k dispozici jiná pole podpisu.


Speciální pole služby ACROBAT Sign

Služba Acrobat Sign poskytuje speciální pole, která lze umístit do dokumentu a podepisující do nich zadají údaje, jako je jejich pracovní zařazení nebo název společnosti. Pokud jsou již údaje pro tato pole dostupné, služba Acrobat Sign je během podepisování automaticky vyplní při předložení podepisujícímu.

{{Ttl1_es_:title}}

Pole pro zadání pracovního zařazení podepisujícího.

{{Cmpy1_es_:company}}

Pole pro zadání společnosti podepisujícího.


Speciální pole pouze pro čtení

Mimo to služba Acrobat Sign také podporuje shromažďování údajů, jako je datum podpisu, e-mailová adresa nebo jméno podepisujícího, v dohodě. Služba Acrobat Sign tato pole automaticky vyplní a podepisující je nemůže při podepisování dohody změnit.

{{Dte1_es_:date}}

Pole pouze pro čtení obsahující datum podpisu.

Formátování je možné přidáním příkazu :format. např., Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em1_es_:email}}

Pole, které automaticky zaznamená e-mailovou adresu podepisujícího. Pokud pole e-mailové adresy použijete ve webových formulářích služby Acrobat Sign, podepisující jej může během podepisování webového formuláře upravit. V závislosti na konfiguraci vašeho účtu služba Acrobat Sign ověří e-mailovou adresu zadanou podepisujícím před dokončením procesu podepisování webového formuláře.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Pole, které automaticky zobrazuje první řetězec přečtený v poli pro podpis. Odpovídá křestnímu jménu podepsané osoby.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Pole, které automaticky zobrazuje obsah pole následující za prvním řetězcem v poli pro podpis. Odpovídá příjmení podepsané osoby.

{{Name1_es_:fullname}}

Pole pro zadání celého jména podepisujícího v jednom řetězci


Blok podpisu

Pokud není v dokumentu umístěno žádné pole podpisu pro určitého podepisujícího, služba Acrobat Sign pro něj automaticky umístí blok podpisu do spodní části dokumentu. Ve výchozím nastavení obsahuje blok podpisu pole podpisu a e-mailové adresy. Pokud však správce vašeho účtu nebo skupiny povolil buď nastavení „Při e-podepisování musí podepisující zadat pracovní zařazení“ nebo nastavení „ Při e-podepisování musí podepisující zadat název společnosti“ nebo obě nastavení (v předvolbách podpisu), pak pole pracovního zařazení nebo společnosti budou součástí bloku podpisu. Obrázek níže znázorňuje blok podpisu, který obsahuje čtyři pole.

Blok podpisu

Celý blok podpisu služby Acrobat Sign můžete do dokumentu umístit pomocí direktivy „signatureblock“.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Umístí blok podpisu na zadané místo v dokumentu.


Textová pole

Se všemi poli definovanými v dokumentu, která neobsahují žádné další direktivy definicí typu pole, je v dokumentu zacházeno jako s vyplnitelnými textovými poli.

{{propertyName_es_:signer}}

Definuje upravitelné textové pole „propertyName“, které se nachází v dokumentu.


Definování povinných/volitelných polí

U většiny polí můžete zadat, zda jsou povinná nebo volitelná. Služba Acrobat Sign zajistí, aby podepisující nemohl dohodu podepsat, dokud nevyplní všechna povinná pole.

Ve výchozím nastavení jsou všechna pole volitelná s následujícími výjimkami:

 • Pole podpisu a iniciál jsou ve výchozím nastavení povinná, pokud tato pole nedefinujete pomocí textových značek „optsignature“ nebo „optinitials“. Další informace o těchto textových značkách najdete v části Pole podpisu a iniciál.
 • Pole pracovního zařazení a společnosti jsou povinná, pokud nastavení vašeho účtu vyžadují, aby byla součástí bloku podpisu. Další informace o konkrétních nastaveních účtů najdete v části Blok podpisu.

Povinné pole označíte hvězdičkou (*) před jejím názvem nebo přidáním povinné direktivy do textové značky.

Například:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definuje povinné textové pole „phone“, které vyplní buď podepisující osoba, nebo je předvyplněno.

{{address_es_:signer1}}

Definuje volitelné pole „address“, které vyplní příjemce označený jako signer1.

Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou nalevo.


Upravitelná pole/pole pouze pro čtení

Ve výchozím nastavení lze upravit všechna pole, která nejsou pouze pro čtení. Výjimkou jsou některá speciální pole podepisujícího (e-mail, jméno podepisujícího a datum podpisu), která jsou ve výchozím nastavení pouze pro čtení. Další informace najdete v části Speciální pole pouze pro čtení.

Pole pouze pro čtení jsou užitečná při automatickém slučování dat do dokumentu pomocí rozhraní API služby Acrobat Sign nebo k slučování dat prostřednictvím funkce Hromadné odeslání. Pole pouze pro čtení zajišťují, že podepisující osoba nemůže během podepisování změnit sloučená data.

Pole označíte jako pouze pro čtení, když před jeho název přidáte vykřičník (!) nebo pomocí direktivy pouze pro čtení.

Například:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definuje textové pole pouze pro čtení, které je před odesláním k podpisu vyplněno v rámci slučování dat.

Pokročilé zpracování dokumentu s textovými značkami

Další typy polí


Zaškrtávací políčka

Zaškrtávací políčko vytvoříte umístěním příslušné značky do dokumentu nebo pomocí příkazu „checkbox“.

{{[]}}

Do dokumentu umístí zaškrtávací políčko bez názvu.

{{CB_es_:checkbox}}

Do dokumentu umístí pojmenované zaškrtávací políčko.

{{[x]}}

Do dokumentu umístí zaškrtávací políčko bez názvu, které je automaticky zaškrtnuto.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Do dokumentu umístí pojmenované zaškrtávací políčko, které je automaticky zaškrtnuto.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Umístí zaškrtávací políčko pojmenované „Comm“, přiřazené příjemci označenému jako signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Umístí zaškrtávací políčko pojmenované „Comm“, přiřazené příjemci označenému jako signer1 pomocí příkazu

{{[]*}}

Povinné zaškrtávací políčko bez názvu, které musí vyplnit příjemce označený jako signer1. Další informace o definování povinných polí najdete v části Definování povinných/volitelných polí.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

Pojmenované a povinné zaškrtávací políčko, které musí vyplnit příjemce označený jako signer1.

{{[]!}}

Zaškrtávací políčko bez názvu a pouze pro čtení. Další informace o definování povinných polí najdete v části Definování povinných/volitelných polí.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Pojmenované zaškrtávací políčko jen ke čtení. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Souhlasím.")}}

Definuje zaškrtávací políčko s popiskem pro jednodušší orientaci uživatele. Popisek se podepisujícímu zobrazí během podepisování a v tomto případě jde o text „Souhlasím“.


Přepínací tlačítka

Textové značky lze použít pro definování a umístění přepínacích tlačítek v dokumentu. Ve skupině přepínacích tlačítek, která je v dokumentu označena stejným názvem pole, musí být alespoň dvě možnosti. Každá možnost (výběr) přepínacích tlačítek musí mít jinou hodnotu k výběru. Přepínací tlačítka lze definovat pomocí následující syntaxe.

{{(hodnota_možnosti)nazevpole_es_}}

Do dokumentu umístí přepínací tlačítko.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definuje tři přepínací tlačítka náležející do stejné skupiny s názvem „Color“ přiřazené příjemci označenému jako signer1. Možnosti mají hodnoty Red (červená), Blue (modrá) a Green (zelená).

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Alternativní způsob, jak definovat skupinu přepínacích tlačítek Barva pomocí direktivy přepínacích tlačítek.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Červená”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Modrá”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Zelená”)}}

Definuje skupinu přepínacích tlačítek, přičemž každému tlačítku přiřadí popisek pro snadnou orientaci uživatele. Popisek se podepisujícímu zobrazí během podepisování.

 

Určení stylu přepínacího tlačítka

Služba Acrobat Sign podporuje vytváření přepínacích tlačítek s různými styly. Zadaný styl přepínacího tlačítka se zobrazí v souboru PDF. Během podepisování se ale možnosti přepínacích tlačítek vždy zobrazují jako kruhy.

Styly přepínacích tlačítek


Pole pro (vložené) obrázky

Pole pro obrázky slouží k záznamu obrázkových souborů, jako je fotografie nebo naskenovaný dokument (např. řidičský průkaz). Tyto obrázky lze extrahovat z podepsaného dokumentu.  Příkaz :inlineimage vyžaduje přidání dalšího parametru definujícího výšku pole. Výška pole závisí na velikosti fontu značky a měří se v řádcích dané velikosti fontu.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Definuje pole obrázku s výškou 20 řádků


Víceřádková textová pole

Pomocí textových značek lze definovat textová pole o více řádcích. Tato pole lze v dokumentech při podepisování použít k získání údajů na více řádcích.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definuje pole přiřazené k příjemci označeném jako signer1 s názvem „largeField“, které při podepisování umožňuje podepisujícímu zadat více řádek údajů do pole.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definuje pole přiřazené příjemci označenému jako signer1 a nazvané „largeField2“. Toto pole je vysoké čtyři řádky. Pokud chybí parametr počtu řádek, změní se výška pole na výchozí nastavení dvou řádků údajů.

Textové značky lze použít pro definování a umístění rozbalovacích seznamů v dokumentu. Rozevírací seznamy mohou obsahovat několik možností. Při podepisování může uživatel vybrat jednu z nich. Definice rozbalovacího seznamu má dvě součásti: jedinečnou sadu možností, ze kterých příjemce vybere jednu možnost, a volitelně sadu hodnot, které jsou vráceny při exportu údajů z dohody.

Možnosti rozbalovacího seznamu musejí být jedinečné, ačkoli hodnoty rozbalovacího seznamu jedinečné být nemusí (tj. z více možností rozbalovacího seznamu lze exportovat stejnou hodnotu). Hodnoty rozbalovacího seznamu jsou volitelné. Pokud nejsou definovány žádné možnosti rozbalovacího seznamu, pak jsou vráceny po exportu údajů z dohody.

Pokud jsou definovány možnosti rozbalovacího seznamu, počet definovaných hodnot musí odpovídat počtu možností. Pokud nesouhlasí počet zadaných možností a hodnot, dojde k chybě a pole nebude považováno za rozbalovací seznam.

V případě definování výchozího výběru z rozbalovacího seznamu nebo podmínek pro další pole podle výběru příjemce jedné z možností rozbalovacího seznamu se musí použít hodnoty exportu (nikoli tyto možnosti). Pokud nejsou definovány žádné hodnoty exportu, použijte možnosti rozbalovacího seznamu.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options= "Červená,Zelená,Modrá”)}}

Do dokumentu umístí požadovaný rozbalovací seznam. Během podepisování umožňuje seznam příjemci označeném jako signer1 vybrat jednu ze tří dostupných možností. Tento rozbalovací seznam neurčuje žádné hodnoty exportu, takže ve výsledku je vybraná možnost exportována ze stránky Správa, pomocí rozhraní API nebo ze stránky Sestavy.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Do dokumentu umístí rozbalovací seznam. Během podepisování umožňuje seznam příjemci označeném jako signer1 vybrat jednu ze tří dostupných možností. V tomto případě rozbalovací seznam také definuje možné hodnoty exportu (R,G,B). V závislosti na možnosti vybrané příjemcem během podepisování se odpovídající hodnota exportuje ze stránky Správa, pomocí rozhraní API nebo ze stránky Sestavy. Pokud příjemce vybere například možnost „Červená“, exportovaná hodnota bude „R“.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Červená,Zelená,Modrá”, values=”R,,B”)}}

V tomto příkladu jsou možnosti rozbalovacího seznamu stejné jako v předchozí příkladu, ale jedna z hodnot chybí. Pokud příjemce označený jako signer1 vybere během podepisování se seznamu možnost „Zelená“, pro dané pole se neexportuje žádná hodnota.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Červená,,Modrá”, values=”R,G,B”)}}

Rozevírací seznam v tomto příkladu nabízí během podepisování příjemci označeném jako signer1 tři možnosti s tím, že druhá možnost je prázdná. Pokud příjemce vyberte prázdnou možnost, exportuje se hodnota „G“.

Do definicí polí rozbalovacího seznamu lze podle potřeby přidávat další direktivy, například označit rozbalovací seznam jako povinný, použít v nich podmíněnou logiku nebo určit, že možnost vybraná příjemcem by měla být v souboru PDF maskována.


Podpůrné dokumenty (soubory přílohy)

Služba Acrobat Sign může během podepisování shromažďovat podpůrné dokumenty od podepisujících. Během podepisování převede služba Acrobat Sign textovou značku na pole, pomocí kterého může podepisující nahrát soubor. Nahrané dokumenty jsou součástí podepsaného dokumentu, přičemž se převedou do formátu PDF a na konci procesu podepisování se přiloží na konec podepsané dohody. Pole formuláře pro shromažďování souborů od podepisujícího jsou definovány pomocí direktivy „attachment“.

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definuje povinné pole pojmenované „DriversLicense“ přiřazené příjemci označenému jako signer1. Během podepisování musí příjemce pomocí tohoto pole nahrát soubor.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Foto")}}

Definuje volitelné pole pojmenované „photo“ přiřazené příjemci označenému jako signer1. Během podepisování může příjemce pomocí tohoto pole nahrát obrázek. Popisek direktivy lze použít k zadání popisu pole pro lepší orientaci uživatele. Popisek se podepisujícímu zobrazí během podepisování.

Definování pole souboru přílohy:

Explicitní testovací značka pro přílohy

Pole souboru přílohy zobrazené při podepisování:

Ukázkové pole přílohy

Službu Acrobat Sign lze použít k zadání hypertextových odkazů do dokumentů. Na hypertextové odkazy lze během podepisování kliknout a příjemci umožňují přejít na místa v dokumentu nebo externí adresu URL. Pro hypertextové odkazy lze vytvořit i popisky, takže dokument obsahuje textové popisky místo přímých adres URL.

Pole hypertextových odkazů jsou obvykle používána k tomu, aby se příjemci mohli z libovolného důvodu kliknutím přesunout na jinou stránku. Když je použito jako nepovinný odkaz, není nutné definovat roli příjemce, takže se z pole stane aktivní odkaz, na který může kliknout libovolný příjemce.

Pole hypertextových odkazů lze definovat také jako povinná. Jestliže je konfigurováno jako povinné pole, je nutná role příjemce, která stanoví, který příjemce musí na odkaz kliknout. 

 • Určený příjemce nemůže dokončit svou akci, dokud neklikne na odkaz
 • U všech ostatních příjemců zůstává odkaz aktivní (ale není povinný)

Pole typu Hypertextový odkaz má dále jedinečnou roli příjemce: Všichni. Role všichni, použitá v kombinaci s příznakem povinné, zajišťuje, že všichni příjemci musí kliknout na pole hypertextového odkazu, aby mohli dokončit svou akci.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definuje hypertextový odkaz, které odkazuje na externí adresu URL. Značka obsahuje popisek „Adobe“, který se při podepisování zobrazuje příjemci.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Zobrazit tuto část)}}

Definuje hypertextový odkaz, které odkazuje na stranu 10 v aktuálním dokumentu. Značka obsahuje popisek „Zobrazit tuto část“, který se při podepisování zobrazuje příjemci.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html):label(Podmínky použití)}}

Definuje povinný hypertextový odkaz, na který musí kliknout všichni příjemci. Obsahuje popisek „Podmínky použití“, který se při podepisování zobrazuje příjemci.


Razítka účastníků a ID transakcí (pouze úroveň služby Business nebo Enterprise)

Do podepsaných dokumentů PDF lze pro podepisující přidat razítka účastníků ID transakcí. Příslušné razítko účastníka se zobrazí poté, co podepíše nebo schválí dokument. Razítko účastníka zahrnuje jméno účastníka, čas podepsání/schválení a e-mail. ID transakcí a razítka se zobrazí ve výsledném podepsaném dokumentu PDF.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definuje razítko účastníka pro příjemce označeného jako signer1. Toto razítko se zobrazí ve výsledném podepsaném dokumentu PDF.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definuje razítko účastníka pro příjemce označeného jako signer2. Toto razítko se zobrazí ve výsledném podepsaném dokumentu PDF.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definuje razítko ID transakce, které se zobrazí ve výsledném podepsaném dokumentu PDF.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definuje razítko, které se zobrazí na stejném místě na všech stranách výsledného podepsaného dokumentu PDF.


Digitální podpisy (pouze úroveň služby Enterprise)

Do dokumentů lze přidat digitální podpisy. V každém dokumentu může být pouze jeden digitální podpis na jednoho podepisujícího. Pokud přidáte více než jeden digitální podpis na podepisujícího (například {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), zachová se pouze první a ostatní budou při odeslání dokumentu automaticky odebrány, pokud nebyly před odesláním ručně odebrány v náhledu nebo v prostředí pro podepisování formulářů.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definuje digitální podpis pro příjemce označeného jako signer1.


Podpisy razítkem

Razítka jsou typem pole, které má dvojí účel a může nahradit pole podpisu v případě organizací upřednostňujících podpis firemním razítkem a podporuje také podpis tradiční formou, jako je pečetící razítko Hanko. Stejně jako u polí pro digitální podpis má příjemce možnost definovat pouze jedno pole razítka. Pole razítka jsou nastavena jako volitelná, pokud nejsou označena jako požadovaná a má-li podepisující k dispozici jiná pole podpisu.

Pole razítka vyžadují vložit do příkazu :stampimage další parametr, který specifikuje výšku pole. Výška pole se měří počtem řádků na základě velikosti fontu textové značky.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definuje pole razítka s výškou 28 řádků určené pro příjemce identifikovaného jako signer1.


Vytvoření výchozí hodnoty

Služba Acrobat Sign podporuje zadání výchozí hodnoty pole pomocí textových značek. Zadaná výchozí hodnota se při podepisování zobrazí účastníkům.

Direktiva textové značky

Příklad

:default

:default("Výchozí hodnota zadaná ve dvojitých uvozovkách")

:default('Výchozí hodnota zadaná v jednoduchých uvozovkách')

Pokud výchozí hodnota obsahuje jednoduchou uvozovku nebo apostrof, musí být uzavřena do dvojitých uvozovek. Například: {{location_es_:signer1:default("Obchod Ex' podepisujícího")}}. Pokud je ve výchozí hodnotě nutné zadat dvojité uvozovky, výchozí hodnota musí být uzavřena do jednoduchých uvozovek.


Vytvoření popisku

Služba Acrobat Sign umožňuje pomocí textových značek vytvořit i popisky polí formuláře. Popisky mohou obsahovat až 4 096 znaků a zobrazují se příjemci při podepisování.

Direktiva textové značky

Příklad

:tooltip

:tooltip("Poskytněte kopii svého řidičského průkazu")

:tooltip('Zvolte barvu')


Řízení velikosti pole pomocí direktiv

Výšku a šířku pole lze ovládat pomocí direktivy :dimension a tato direktiva potlačuje vstup zadaný pomocí dvojitých složených závorek. 

Tato funkce je užitečná v případě, že jsou dokumenty vytvářeny systémem, který neumožňuje změnit velikost písma.

Formát této direktivy je :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Kde XXYY jsou číselné hodnoty rozměrů a hodnoty nnmm definují typ přírůstku.

 • Číselné hodnoty jsou desetinné hodnoty, do kterých lze za desetinnou čárku zapsat až pět platných číslic.
 • Dostupné typy přírůstkových hodnot:
  • pt – body (každý bod je 1/72 palce) – Body jsou výchozí hodnota, pokud není zadán žádný jiný typ přírůstku
  • in – palce
  • cm – centimetr
  • mm – milimetry

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Pole podpisu s velikostí nastavenou na šířku 35 milimetrů a výšku 12 milimetrů.

Poznámka:

V případě zadání nesprávného typu přírůstku nebo nesprávného zápisu příkazu :dimension bude značka tento příkaz ignorovat a vrátí se k určení velikosti pole na základě složených závorek.


Určení vzhledu písma

Pomocí textových značek lze změnit vzhled písma pole, který přepíše vzhled písma použitý v textové značce pro název, barvu a velikost písma. Pro zadání názvu písma použijte název písma libovolného písma v existujícím dokumentu nebo některé z následujících písem: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans ProSource Code Pro. Pro zadání barvy použijte hexadecimální hodnotu RGB nebo libovolnou z následujících platných hodnot barev: white (bílá), lightgray (světle šedá), gray (šedá), darkgray (tmavě šedá), black (černá), red (červená), pink (růžová), orange (oranžová), yellow (žlutá), green (zelená), magenta (purpurová), cyan (modrozelená) nebo blue (modrá). Ve výchozím nastavení určuje název a velikost písma název a velikost písma za první složenou závorkou „{“ na začátku textové značky.

Direktiva textové značky

Příklad

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Určuje vzhled pole, které bude obsahovat písmo Lato červené barvy o velikosti 12 bodů

 

:font(color=green, size=14) – Určuje vzhled pole určeného pro písmo Source Code Pro, které bude obsahovat zelený text o velikosti 14 bodů


Určení zarovnání hodnoty v poli

Textové značky můžete použít k zarovnání hodnot zadaných do polí formuláře. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty v polích formuláře zarovnány doleva. Pomocí direktiv v textových značkách však můžete změnit zarovnání v polích formuláře na střed nebo doprava.

Direktiva textové značky

Příklad

:align(zarovnání)

:align(left) – Text v poli zarovná doleva. Jedná se o výchozí chování polí formuláře a direktivu není třeba zadávat.

:align(right) – Text v poli zarovná doprava.

:align(center) – Údaje zadané do pole formuláře zarovná na střed.


Opakování polí

Pomocí textových značek lze opakovat stejná pole na stejné stránce v dokumentu bez nutnosti kopírovat textovou značku na jednotlivé stránky. To se může hodit například v případe polí s podpisy nebo razítek účastníků v rozsáhlých dokumentech.

Direktiva textové značky

Příklad

:repeat

:stamp:repeat – Kopíruje razítko účastníka do stejného místa na všechny další stránky v dokumentu. Pro razítko nezapomeňte definovat roli podepisujícího (například signer1, signer2).

:signature:repeat – Kopíruje pole podpisu do stejného místa na všechny další stránky v dokumentu. Pro razítko nezapomeňte definovat roli podepisujícího (například signer1, signer2).

:repeat(even) – Kopíruje pole do stejného místa na sudé stránky v dokumentu.

:repeat(odd) – Kopíruje pole do stejného místa na liché stránky v dokumentu.

:repeat(after) – Kopíruje pole do stejného místa na všechny stránky za stránkou, na které se pole nachází.

:repeat(before) – Kopíruje pole do stejného místa na všechny stránky před stránkou, na které se pole nachází.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Kopíruje pole do stejného místa na zadané stránce nebo v rozsahu stránek v dokumentu.


Zadání pravidel ověřování údajů

Služba Acrobat Sign podporuje různé typy ověření polí, jež jsou definovány dodatečnými direktivami textových značek. Zadaná pravidla ověřování údajů se použijí, když podepisující zadává údaje během podepisování. Služba Acrobat Sign nedovolí příjemci dokončit proces podepisování, pokud zadaná data neodpovídají vytvořenému pravidlu ověřování.

Například:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definuje povinné pole pojmenované „Mobile“ přiřazené příjemci označenému jako signer1. Příjemce musí do tohoto pole během podepisování zadat platné telefonní číslo.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definuje pole pojmenované „Birthday“ přiřazené příjemci označenému jako signer2. Příjemce musí při podepisování zadat kalendářní datum.

 

Některé typy ověřování pole mohou mít další parametry, které omezují povolené hodnoty zadávané do polí.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definuje volitelné pole pojmenované „duration“, jehož hodnota musí být mezi 0 a 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definuje volitelné pole pojmenované „tenNum“, které umožňuje zadat maximálně 10 číslic.


Podporovaná pravidla ověřování polí

Typ ověření Direktiva textové značky Volitelné parametry a hodnoty Ukázky
Řetězec :string char alpha – pouze písmena :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – pouze čísla  
  alphanum – písmena a čísla :string(maxlen=10)
maxlen Udává maximální délku :string(char=alpha,maxlen=10)
Číslo :num >= Větší než nebo se rovná :num
:num(<=1000)
<= Menší než nebo se rovná :num(>=50,<=500)
Měna :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Procento :pct >= Větší než nebo se rovná :pct
:pct(>=50)
<= Menší než nebo se rovná :pct(>=0,<=100)
Datum :isdate format mm/dd/yy (výchozí) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Čárky jsou speciální oddělovače.
Pokud je výraz ve formátovacím výrazu, musí být uzavřen do uvozovek.
Čas :time   :time
E-mail :isemail   :isemail
PSČ :zip country us – výchozí formát PSČ pro USA :zip
us – formát PSČ pro Spojené království :zip(country=uk)
PSČ + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone country us – výchozí formát telefonního čísla pro USA :phone
us – formát telefonního čísla pro Spojené království :phone(country=uk)
Číslo sociálního pojištění :ssn   :ssn
Regulární výraz :custom regexp Regulární výraz vyjádřený v podobě řetězce. Viz poznámka níže. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Zpráva, která se zobrazí příjemci, když údaje nesouhlasí se zadaným výrazem. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Není shoda tří znaků za sebou!")
Poznámka:
 • Znaky pro rozlišování malých a velkých písmen „?i“ a „?-a“ nejsou podporovány
 • Znak zpětného lomítka, například „\w“, který je součástí konstruktů regexp, musí vždy být uvozen dalším zpětným lomítkem, tj. „\\w
  • Pro hledání zpětného lomítka je pak třeba použít \\\\
 • Řetězec regulárního výrazu začíná a končí znakem dvojitých uvozovek (")
  • Pokud lze očekávat, že se v řetězci, který zadává příjemce, může vyskytnout znak dvojitých uvozovek, ve výrazu potvrzujícího řetězce musí být znak dvojitých uvozovek uvozen zpětným lomítkem: \"

Další informace týkající se syntaxe regulárních výrazů, které používá služba Acrobat Sign, najdete zde.

Jedno pole může obsahovat pouze jednu direktivu ověřování. Pokud je v jedné textové značce zadáno více pravidel ověřování, použije se pouze první. Všechna další pravidla ověřování budou ignorována.

Maskování citlivých údajů

Služba Acrobat Sign podporuje maskování citlivých údajů shromážděných během podepisování přidáním speciální direktivy do textové značky. Při podepisování se údaje zadané podepisujícím do takového pole převedou na hvězdičky (*) nebo na uživatelem definovaný maskovací znak, a to jakmile podepisující opustí dané pole. K údajům zadaným podepisujícím rovněž nemají přístup žádní následující podepisující, ani nejsou součástí výsledného dokumentu PDF. Údaje zadané podepisujícím lze exportovat přímo ze služby Acrobat Sign nebo přes její rozhraní API.

Definice textové značky:

Ukázka maskovací značky

 

Při podepisování:

Ukázka maskovacího pole

 

Ve výsledném dokumentu PDF:

Maskování ve výsledném dokumentu

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definuje povinné pole pojmenované „CC“ přiřazené příjemci označenému jako signer1, který je při podepisování maskován.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definuje povinné pole pojmenované „CC“ přiřazené příjemci označenému jako signer1, který je při podepisování maskován znakem „-“. Pokud není v textové značce definován znak, jako výchozí znak maskování se použije hvězdička (*).


Zadání podmíněných pravidel polí

Služba Acrobat Sign podporuje použití podmíněných pravidel pro pole v dokumentu. Podmíněná pravidla definují, zda je při podpisu některé pole v dokumentu zobrazeno nebo skryto podepisujícímu.

Podmínky použité na určité pole vycházejí z hodnot jednoho nebo více polí v dokumentu. Podmíněná pravidla použitá na určité pole mohou také určit, že se některé pole zobrazí nebo skryje, když jsou splněny všechny podmínky nebo pouze libovolná z podmínek definovaných pro konkrétní pole.

{{_es_:signer1:showif(podmínka)}}

{{_es_:signer1:showifany(podmínka)}}

Pokud je splněna libovolná definovaná podmínka, příjemci označenému jako signer1 se zobrazí dané pole.

{{_es_:signer1:showifall(podmínka)}}

Pokud jsou splněny všechny definované podmínky, příjemci označenému jako signer1 se zobrazí dané pole.

{{_es_:signer1:hideif(podmínka)}}

{{_es_:signer1:hideifany(podmínka)}}

Pokud je splněna libovolná definovaná podmínka, příjemci označenému jako signer1 se skryje dané pole.

{{_es_:signer1:hideifall(podmínka)}}

Pokud jsou splněny všechny definované podmínky, příjemci označenému jako signer1 se skryje dané pole.

{{_es_:signer1:enableif(podmínka)}}

{{_es_:signer1:enableifany(podmínka)}}

Pokud je splněna libovolná definovaná podmínka, příjemci označenému jako signer1 se povolí dané pole. Tato podmínka je podobná „showif“, ale pokud není splněna, při podepisování se pole zobrazuje šedě a nelze jej upravit. Šedě zobrazené pole obsahuje výchozí hodnotu pole, je-li definována. Hodnota je obsažena také v podepsaném dokumentu PDF.

{{_es_:signer1:enableifall(podmínka)}}

Pokud jsou splněny všechny definované podmínky, příjemci označenému jako signer1 se povolí dané pole.

{{_es_:signer1:disableif(podmínka)}}

{{_es_:signer1:disableifany(podmínka)}}

Pokud je splněna libovolná definovaná podmínka, příjemci označenému jako signer1 se zakáže dané pole. Zakázané pole se během podepisování zobrazuje šedě. Pokud má pole definovánu výchozí hodnotu, hodnota zakázaného pole se i tak zobrazí ve výsledném dokumentu PDF.

{{_es_:signer1:disableifall(podmínka)}}

Pokud jsou splněny všechny definované podmínky, příjemci označenému jako signer1 se zakáže dané pole.

Podmínka je definována následujícím způsobem: hodnota operátoru názvu pole, kde název pole je název pole formuláře v dokumentu, na kterém je podmínka založena. Podporované operátory a platné hodnoty pro různá podporovaná pole formuláře jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Podmíněné operátory polí

Operátor

Význam

Hodnota

Příklad

=, ==, eq

Rovná se

Jedna hodnota

myCheck=checked

!=, <>, neq

Nerovná se

Jedna hodnota

signature!=signed

<, lt

Je menší než

Jedna hodnota, číselná

myNumber < 10

>, gt

Větší než

Jedna hodnota, číselná

myNumber > 40

<=, lte

Menší než nebo se rovná

Jedna hodnota, číselná

myNumber <= 15

>=, gte

Větší než nebo se rovná

Jedna hodnota, číselná

myNumber >= 0

?=, v

V

Seznam s hodnotami oddělenými čárkou, musí být v uvozovkách nebo závorkách

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Není v

Seznam s hodnotami oddělenými čárkou, musí být v uvozovkách nebo závorkách

možnost ?!= "1,2,3"

~=, obsahuje

Obsahuje

Jedna hodnota

Title ~= Manazer

~!=, !contains, not contains, notcontains

Neobsahuje

Jedna hodnota

Title ~!= Podrizeny

Více podmínek pro jedno pole lze oddělit pomocí čárky. Například:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definuje pole pojmenované „notRed“, které se podepisujícímu zobrazí, pokud jsou splněny obě podmínky.

 

Podmíněná hodnota pole pro podporovaná pole textových značek

Typ pole

Platné hodnoty

Příklad

Podpis

signed (podepsáno), unsigned (nepodepsáno)

signHere=signed

Iniciály

signed (podepsáno), unsigned (nepodepsáno)

initHere!=signed

Zaškrtávací políčko

checked (zaškrtnuto), unchecked (nezaškrtnuto)

myCheck=checked

Přepínací tlačítko

Hodnota možností přepínacího tlačítka

Color=Red

Textová pole

Hodnota textového pole

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Pole příloh

přiloženo, nepřiloženo

attachment=attached; attachment=unattached

Podmínky lze přiřadit libovolným polím včetně povinných polí, jako jsou pole iniciál a podpisů nebo bloky podpisů. Pokud je podmínka definována pro povinné pole, pole je považováno za povinné, pouze pokud podmínka umožňuje pole zobrazit podepisujícímu při podepisování. Jinými slovy, pokud je pro pole podpisu definována podmínka, která jej skryje, pole se podepisujícímu nezobrazí a proto do něj nemusí zadat svůj podpis. Počet „povinná pole“ v dolní části podpisové stránky se dynamicky mění podle definovaných podmínek, tudíž přesně reaguje na počet polí, které musí podepisující vyplnit před dokončením procesu podepsání dokumentu.

Každý podepisující musí mít jedno pole podpisu, ke kterému není přiřazena žádná podmínka. Z toho důvodu se v případě, že všechna pole podpisu pro daného podepisující mají podmínku, přidá na konec dokumentu nový blok podpisu pro tohoto podepisujícího.


Zadání vzorců výpočtů pro pole

Služba Acrobat Sign podporuje během podepisování dynamické plnění polí v dokumentu hodnotami v závislosti na dalších hodnotách polí nebo na volbách, které podepisující provede během podepisování. Tyto typy polí jsou označovány jako Počítaná pole.

Vzorce výpočtů lze definovat podobně jako ostatní pole v dokumentu pomocí textových značek nebo pomocí přetáhnutí v prostředí pro podepisování formulářů služby Acrobat Sign. Vzorec výpočtu může odkazovat na jedno nebo více existujících polí v dokumentu a také může vycházet z jiného počítaného pole v dokumentu. Výpočty lze použít na číselná pole, pole s daty a textová pole.

Kromě výpočtu hodnoty pole v dokumentu mohou počítaná pole obsahovat také informace o formátování, díky kterým se na výstup vypočítané hodnoty v dokumentu použije patřičný styl. Textové značky umožňují na počítaná pole použít i další pravidla, jako jsou podmíněná pravidla, maskování pole a další.

 

v1_es_:signer1:calc(vzorec)

Počítané pole přiřazené k příjemci označenému jako signer1. Jeho hodnota se automaticky vypočítá podle definovaného vzorce.

 

v2_es_:signer1:calc(vzorec):format(typFormátu, formát)

Počítané pole přiřazené k příjemci označenému jako signer1. Jeho hodnota se vypočítá podle definovaného vzorce a výsledná výstupní hodnota bude mít zadaný typ a formátování.

Příklad: Počítané pole lze použít k dynamickému výpočtu celkové dlužné daně na objednávce.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Výpočet daně vychází z celkových nákladů položek objednaných zákazníkem a sazbou daně ve státu, kde je podepisující rezidentem. Výsledná vypočítaná hodnota daně je naformátována se symbolem dolaru ($) před touto hodnotou a s dvěma desetinnými místy. Pokud je například mezisoučet 1250 a sazba daně je 6,25 %, výsledná vypočítaná hodnota zobrazená v poli Tax v dokumentu bude $1,328.13.

Další informace o počítaných polích a jejich použití v dokumentech najdete v dokumentu Referenční příručka k počítaným polím


Zkrácení textových značek

 

Textové značky představují velice užitečný mechanismus pro definování různých typů polí v dokumentu, přičemž umožňují daná pole přiřadit ke konkrétním podepisujícím osobám, určit pravidla ověřování polí nebo na ně použít podmíněná pravidla. Pokud tohle vše použijete na jedno pole formuláře, pak jeho definice může být nepřiměřeně dlouhá a v důsledku může mít vliv na strukturu dokumentu. Kromě toho se musí každá definice pole vejít při na jeden řádek, takže při použití většího množství komplikovaných direktiv může být obzvláště obtížné zachovat rozvržení dokumentu. K zajištění konzistentní struktury dokumentu nabízí služba Acrobat Sign možnost definovat v dokumentu zkrácené textové značky. Zkrácená textová značka se skládá ze dvou částí:

 • Referenční značka – Zkrácená definice značky umístěná do příslušného místa v dokumentu. Referenční značka určuje velikost a umístění daného pole formuláře v dokumentu. Syntax referenční značky je následující: {{$zkraceny_nazev}}. Například {{$r}} definuje referenční značku, kde „r“ představuje krátký název značky. Velikost pole lze upravit pomocí volného místa buď bezprostředně za poslední levou složenou závorkou, nebo bezprostředně před první pravou složenou závorkou.
 • Značka definice – Jedná se o úplnou definici určité značky a lze ji definovat kdekoli v dokumentu. Velikost a umístění značky definice neurčuje velikost a umístění samotného pole formuláře v dokumentu. Značka definice má následující syntax:

{{#zkraceny_nazev=Standardní syntax značky}}. Například {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} je úplná definice značky pro referenční značku s názvem "r". V tomto příkladu značka definuje zaškrtávací políčko přiřazené k příjemci označeném jako signer1.

 

 

Následující obrázek například znázorňuje dvě referenční značky umístěné v dokumentu.

Jednoduchá zkrácená značka

 

Úplná definice těchto dvou referenčních značek se nachází jinde v dokumentu, jak je ukázáno na tomto obrázku.

Ukázka referencí na zkrácenou značku

Úplná definice textových značek je nepřiměřeně dlouhá a bez možnosti definovat zkrácené značky v příslušném umístění v dokumentu by nebylo možné udržet strukturu původního dokumentu.


Odebrání stránek z výstupu

Díky oddělení umístění pole formuláře od definice pole je možné, aby byly všechny definice značek v dokumentu umístěny až na jeho konec nebo na zcela odlišnou stránku dokumentu. Po odeslání dokumentu přes službu Acrobat Sign se všechny textové značky zpracují a na definice textových značek se umístí bílé pole, takže podepisující neuvidí text pod ním. V případě stránek, které obsahují pouze textové značky, může dokument po zpracování službou Acrobat Sign obsahovat zcela bílé stránky. Aby dokument neobsahoval nežádoucí prázdné stránky, nabízí služba Acrobat Sign speciální definici textové značky, která odebere určitou stránku ze zpracovaného výstupu vygenerovaného službou Acrobat Sign, než je dokument odeslán k podpisu.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Speciální direktiva, která nařizuje službě Acrobat Sign odebrat stránku, na které se tato direktiva nachází, ze zpracovaného výstupu dokumentu. Značka se může nacházet kdekoli na stránce. Dokument odeslaný do služby Acrobat Sign musí obsahovat alespoň jednu stránku. Jestliže se tato direktiva nachází na všech stránkách dokumentu odeslaného do služby Acrobat Sign, zůstane zachována první stránka.

Příklady pokročilých textových značek

Níže je několik příkladů textových značek s jednotlivými popisy.

Zaškrtávací políčka

{{[]_es_:signer1}}

Zaškrtávací políčko přiřazené k příjemci označenému jako signer1.

{{[]*}}

Povinné zaškrtávací políčko.

{{[]!}}

Zaškrtávací políčko jen ke čtení.


Přepínací tlačítka

{{(Denně)Rate_es_:signer1}}

Přepínací tlačítko přiřazené příjemci signer1 s hodnotou Denně.


Rozevírací seznam

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

Povinný rozbalovací seznam se třemi možnostmi. Tento seznam je přiřazen příjemci označenému jako signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

Rozevírací seznam se třemi možnostmi. Jako výchozí je vybrána možnost „Červená“. Tento seznam je přiřazen příjemci označenému jako signer1. Pokud je hodnota zadána v definici rozbalovacího seznamu, pak musí být zadána jako výchozí hodnota, jinak se použije tato možnost.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values="R,G,B"):default("R"):mask}}

Rozevírací seznam, který není přiřazen k žádnému příjemci a který obsahuje tři možnosti odpovídající třem hodnotám exportu.

Hodnota „R“ odpovídající možnosti příjemce „Červená“ je vybrána jako výchozí a výsledná vybraná možnost se v dokumentu PDF zamaskuje (zobrazí se jako „*“).

{{Color_es_:dropdown(options= "Červená,Zelená,Modrá”):showif(Rate="Denně")}}

Rozevírací seznam, který není přiřazen k žádnému příjemci a který obsahuje tři možnosti. Rozevírací seznam se zobrazí, pouze pokud hodnota přepínacího tlačítka s názvem Rate je „Denně“.


Ověření pole

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Volitelné pole data příjemce označeného jako signer2, do kterého zadá data v americkém formátu.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Povinné pole příjemce označeného jako signer2 určené pro zadání platného PSČ. Pole ověří možnost, kterou příjemce zadá.


Zkrácení textových značek

 

{{$r}}

Referenční značka udávající umístění pole.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Definice zaškrtávacího políčka, které předem označí odesílatel.

Zkrácení textové značky lze použít také jako funkci a nemusí nutně nahrazovat celé pole.

Zkusme použít například tuto značku:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA='Ano')}}

Výše uvedenou značku lze zkrátit také následovně:

{{pole_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(poleA='Ano')

Zkrácení textové značky může také nahradit metody výpočtu. Zkusme použít například tuto značku:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Výše uvedenou značku lze zkrátit také následovně:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(možnost1, možnost2, možnost3) = calc([možnost1] * [možnost2] / [možnost3])


Podmíněná pravidla

{{p_es_:hideifall(podpis=unsigned,inicialy=unsigned}}

Pole se zobrazí, pouze pokud byl zadán podpis i iniciály.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="obdrzetEmail")}}

Povinné pole příjemce označeného jako signer1 určené pro zadání platné e-mailové adresy. Pole se zobrazí, pouze pokud další pole „TypeOfComm“ obsahuje hodnotu „obdrzetEmail“. Pole ověří možnost, kterou příjemce zadá.

{{p_es_:hideifany(Color=”Červená”,Color=”Zelená”}}

Pole, které je skryté, pokud příjemce vybere v rozbalovacím seznamu s názvem „Color“ buď možnost „Červená“ nebo „Zelená“.


Počítaná pole

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Pole v dokumentu přiřazené první podepisující osobě, které bude zobrazeno pouze tehdy, když není zaškrtnuto jiné pole (zaškrtávací políčko) s názvem „sameAs“. Hodnota pole je automaticky vyplněna hodnotou pole „billingState“, kterou podepisující osoba v dokumentu zadala.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Pole v dokumentu přiřazené k příjemci označenému jako signer1. Jeho hodnota se automaticky vypočítá jako výsledek hodnot v polích „q1“ a „pr1“. Výsledná hodnota je formátována jako měna, zobrazena se symbolem dolaru ($) před výslednou hodnotou a obsahuje dvě desetinné tečky. Výsledná hodnota je také v rámci pole zarovnána vpravo.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Pole v dokumentu s názvem „price“ se vypočítá z hodnoty vybrané podepisující osobou v dalších polích „pn1“ v dokumentu. V tomto příkladu platí, že pokud se pole „pn1“ rovná hodnotě W1, zobrazí se v poli „price“ hodnota 9.99, pokud se pole „pn1“ rovná hodnotě W2, zobrazí se v poli „price“ hodnota 5.99, a tak dále. Pokud se žádná z hodnot neshoduje s hodnotou pole „pn1“, hodnota zobrazená v poli „price“ je 0. S využitím tohoto mechanismu je možné počítaná pole použít pro automatické vyplnění ceny položky na základě výběru provedeného uživatelem při podepisování.

Další informace o počítaných polích najdete v dokumentu Referenční příručka k počítaným polím.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.