Konfigurovat možnosti Odmítnutí pro příjemce

Přehled

Možnost příjemce odmítnout dohodu lze nakonfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny a když je povolena, jsou dostupné nástroje, které mohou pomoci zavřít smyčku zpětné vazby ohledně důvodů odmítnutí dohody.

Možnost umožnit odmítnutí a udání vlastního důvodu je dostupná pro všechny úrovně služeb.

Možnosti jak nadefinovat vlastní seznam důvodů odmítnutí a zobrazení tlačítka pro odmítnutí v pruhu zápatí jsou dostupné pouze pro úroveň služeb pro velké organizace.


Jak se to používá

Pokud skupina nebo účet povolí funkci nastavenou na odmítnutí dohod, vloží se možnost Odmítnout podepsat do nabídky Možnosti na stránce s elektronickým podpisem:

Odmítnutí v nabídce

Pokud se příjemce rozhodne odmítnout akci, bude mu předložen seznam předdefinovaných důvodů a/nebo možnost zadat jeho vlastní důvod odmítnutí (podle toho, jak je nakonfigurována sada funkcí):

Důvody odmítnutí

Jakmile dojde k odmítnutí dohody, bude dohoda zrušena, a autor dohody bude upozorněn.


Aktivita a údaje zadané ve Zprávě o auditu

Akce k odmítnutí dohody se nahrává do záznamu transakce na dvou místech:

 • Záznam aktivit dohody
 • Zpráva o auditu odvozená z transakce
Odmítnutí – zpráva o aktivitě
Zpráva o aktivitě

Možnosti odmítnutí
Zpráva o auditu

Poznámka:

Poznámka používaná při odmítnutí se zobrazuje pouze na seznamu Aktivit, nikoli ve Zprávě o auditu.


Obnovení důvodů odmítnutí

Důvod pro odmítnutí dohody lze zkontrolovat buď v dohodě v části Aktivita (jak je popsáno výše) nebo vytvořením Zprávy, která obsahuje dohodu.

Sloupec (sloupce) Důvod odmítnutí příjemce následuje za daty jednotlivých příjemců:

Odmítnutí ve zprávě


Možnosti konfigurace

Zákazníci ze skupiny jednotlivců, firem a malých firem mohou povolit možnost odmítnutí a vyžádat si uvedení vlastního důvodu.

 • Vzhledem k tomu, že u těchto úrovní služeb není k dispozici seznam důvodů, udává se vlastní důvod
Možnosti odmítnutí – firemní úroveň

U služeb na úrovni Enterprise zahrnuje sada funkcí Důvody odmítnutí pět konfigurovatelných možností.

 • Povolit podepisujícím osobám odmítnout je primární přepínací tlačítko pro umožnění a musí být povoleno, aby byl umožněn přístup ke čtyřem dalším možnostem
Možnosti odmítnutí


Povolit podepisujícím osobám odmítnout

Povolením tohoto nastavení na nejvyšší úrovni se vloží možnost odmítnout dohodu pro většinu rolí příjemce se zrušením během procesu.

 • Příjemci s přidělenou rolí Certifikovaný příjemce jsou explicitně vyloučení a možnost povolit jim odmítnutí musí být jednotlivě nakonfigurována týmem pro Úspěch zákazníků nebo Podpory.
Možnosti odmítnutí


Příjemci: povolení tlačítka Odmítnout

Pokud je povolena sada tlačítek Odmítnout/Přijmout, zobrazí se příjemcům s rolí Příjemce v zápatí stránky pro elektronické podepsání.

 • Možnost Odmítnout podepsání je stále zahrnuta v nabídce Možnosti
Tlačítko Odmítnout v zápatí


Požadovat po podepisujících zadat důvod

Pokud je povolená možnost Požadovat po podepisujících zadat důvod, nabídne se osobám, které odmítají, seznam důvodů odmítnutí:

Odmítnout s uvedením důvodu

Důvody k odmítnutí jsou konfigurovány správcem účtu/skupiny a musí být definován alespoň jeden důvod, jinak je vygenerována chyba:

Chyba, když není zadán žádný důvod

Pro vytvoření nového důvodu odmítnutí klikněte na ikonu plus pro zobrazení překryvného textu Vytvořit:

Přidat důvod

Pro definování důvodu odmítnutí jsou vyžadovány tři prvky:

 • Název důvodu odmítnutí podepsání – Nominální název záznamu důvodu. 
  • Slouží k usnadnění řazení důvodů, které mohou zahrnovat různé jazyky
 • Text důvodu odmítnutí podepsání – Samotný text, který se vloží do záznamu Aktivity a do pole pro zprávu. 
  • Délka textu důvodu je omezena na maximálně 255 znaků
  • Celý text se zobrazí příjemci v okně pro výběr
 • Jazyk – Jako možnosti se zobrazí pouze důvody, které mají hodnotu Jazyk odpovídající prostředí podepisujícího.  Pokud odesíláte dohody ve francouzském jazykovém prostředí, bude možné vybrat pouze důvody s příznakem francouzštiny
  • Pokud podepisující používá jazykové prostředí bez nadefinované odpovídající hodnoty pro důvod, nabídne se zadání vlastního důvodu

Po řádném nakonfigurování důvodu klikněte na možnost Uložit.

Důvody budou okamžitě dostupné všem podepisujícím.

Chcete-li důvod Upravit nebo Odstranit ze seznamu, jedním kliknutím tento důvod vyberte.

Akce pro provedení Úpravy nebo Odstranění se zobrazí v levé horní části:

Upravit nebo Odstranit důvod


Povolit podepisujícím zadat vlastní důvod

Povolení funkce vlastní důvod dává příjemci možnost ručně zadat jeho vlastní důvod vlastními slovy:

Odmítnout s uvedením vlastního důvodu


Zobrazit sloučený seznam důvodů odmítnutí podepsání z účtu a skupiny

Možnost sloučení důvodů odmítnutí na úrovni účtu i skupiny je dostupná pouze, pokud jsou nakonfigurovány kontroly na úrovni skupiny.

Využívání této možnosti umožňuje vytvoření základní sady univerzálních důvodů odmítnutí na úrovni účtu a následné přidání speciálních důvodů na úrovni skupiny navržených explicitně pro obsah generovaný z této skupiny.


Co byste měli vědět...

Role Certifikovaný příjemce je explicitně vynechána ze sady ovládacích prvků Důvod odmítnutí. Zákazníci, kteří potřebují umožnit Certifikovaným příjemcům odmítnout dohodu, musí využít pro povolení této možnosti kontaktních pracovníků z týmu pro Úspěch zákazníků nebo Podpory.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.