Přehled polí vytvářených dokumentů

Při vytváření dokumentu lze umístit pole pro shromažďování dat příjemců. Může se jednat o různá data, od všudypřítomných polí pro podpisy a iniciály po méně obvyklé možnosti, jako jsou vypočtené hodnoty, hypertextové odkazy na externí webové stránky a externí soubory příloh.

Tento článek poskytuje stručný přehled pro každou řadu polí a jejich jedinečná pole. Odkaz na podrobnější článek je k dispozici pro  


Běžná vs. pokročilá formulářová pole

Pokud mají všechny účty přístup k běžným typům polí, vyšší úrovně služeb mají přístup k další sadě pokročilých polí a funkcí formulářů:

Pole pro podpis:

 • Podpis
 • Digitální podpis
 • Iniciály
 • Blok podpisu
 • Razítko

Informační pole podepisující osoby:

 • Titul
 • Společnost
 • Název
 • E-mail
 • Datum

Datová pole:

 • Zadávání textu
 • Rozbalovací pole
 • Zaškrtávací pole
 • Přepínací tlačítko

Pole transakce:

 • Razítko spoluúčasti
 • Číslo transakce

Datová pole:

 • Obrázek

Další pole:

 • Přiložený soubor
 • Hypertextový odkaz

Platební pole:

 • Platby (Platební pole jsou jedinečná v tom, že vyžadují integraci služby třetí strany.)

 

Kromě výše uvedených typů polí mají „pokročilá formulářová pole“ také následující funkce:

 • Podmíněná viditelnost pole – k dispozici pro všechny typy polí kromě polí Hypertextový odkaz a transakce
 • Vypočtené hodnoty pole – Vlastnost pole zadávání textu
 • Ověření pole: Vlastní – regulární výraz – Možnost ověření pro pole zadávání textu, která umožňuje použít vlastní kódovaný regulární výraz
 • Ověření pole: Vlastní – vzorec – Možnost ověření pro pole zadávání textu, který umožňuje použití vypočtené hodnoty


Výběr typu pole úrovně pole

Ve vlastnostech většiny typů polí je rozevírací seznam hodnot, který umožňuje změnit typ pole na jiný typ pole.

Výrazně se tak urychlí vytváření formulářů při použití v kombinaci s Automatickou detekcí polí.

Field types


Pole pro podpis

Pole pro autora podpisu

Zaškrtávací pole Povinné na vlastnostech polí

Ve výchozím nastavení jsou pole pro podpis a iniciály povinná, jak naznačuje červená hvězdička. Chcete-li, aby byly volitelné, můžete zrušit zaškrtnutí políčka Povinné ve vlastnostech pole. Každému autoru podpisu je nutné přiřadit požadované pole pro podpis. Nemá-li autor podpisu přiřazeno požadované pole pro podpis nebo mu bylo přiřazeno pouze volitelné pole pro podpis, služba Adobe Sign přidá na konec dokumentu Blok podpisu.

Initial

Pole Blok podpisu

Blok podpisu je skupina polí. Pole Blok podpisu nemůže být volitelné, a musí být vždy povinné.

Ve výchozím nastavení Blok podpisu obsahuje pole pro podpis a pole pro e-mail.

 

Správci účtu mohou nastavit, která pole budou v bloku pro podpis obsažena. Kromě polí pro podpis a e-mail lze zahrnout pole Název a Název společnosti.

Pole Blok podpisu se všemi přidanými poli

Přidat je lze přechodem na stránku Účet a Preference podpisu a zaškrtnutím možností označených:

 • Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice
 • Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich společnosti

Poznámka:

Pokud se bloky podpisu zobrazují na konci dokumentu, systém požadované pole pro podpis jednoho či více autorů podpisu nedokázal najít. Všem autorům podpisu musí být přiřazeno nejméně jedno požadované pole pro podpis.

K přidání bloku podpisu také dojde, pokud byly Preference podpisu nastaveny na možnost „Vyžadovat od autorů podpisu při elektronickém podepisování uvedení jejich pracovní pozice“ a nebyla přidána diskrétní pole.

webové formuláře vyžadují pro všechny podepisující osoby přítomnost pole pro podpis a pro e-mail služby Adobe Sign.

Pole razítka tak mohou zastat dvojí funkci: buďto jako samostatný podpis, nebo jako podpora dalším podpisovým polím.  Můžete například potřebovat umístit osobní podpis a současně firemní razítko nebo pečetící razítko Hanko.

Další informace o polích razítka získáte kliknutím sem.

stamp

Informační pole podepisující osoby

Informační pole podepisující osoby

Informační pole podepisující osoby se používají ke shromažďování konkrétních informací uložených ve službě Adobe Sign. Registrovaní uživatelé mají tyto informace na svém profilu.

Tato pole se obvykle informacemi zaznamenanými u přiřazeného uživatele vyplní automaticky.

Pole Název a Společnost

Pole Název a Společnost se automaticky vyplní hodnotou Název a Společnost, má-li autor podpisu již účet Adobe Sign. Pokud autor podpisu účet Adobe Sign ještě nemá, může na tato pole kliknout a hodnotu zadat. Tato hodnota se uchová a u dokumentů, který má podepsat, se v budoucnosti u těchto typů polí použije automaticky.

Pole Název a Společnost nemohou být volitelná, a jsou vždy požadovaná, jak naznačuje červená hvězdička.

Velikost polí Název a Společnost lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Pole Celé jméno, E-mail a Datum

Tato pole jsou určena pouze ke čtení a automaticky se vyplní údaji v souboru autora podpisu.

Pole Jméno autora podpisu bude mít hodnotu zadanou do pole pro podpis.

Pole pro e-mail se automaticky vyplní e-mailovou adresou, na kterou jste dohodu odeslali.

Pole Datum se automaticky vyplní datem, kdy je k dohodě získán přístup.

Poznámka:

Chcete-li vlastní hodnotu data nebo ručně zadanou e-mailovou adresu, použijte formulářové pole a nastavte je na vlastní ověření.

Datová pole

Datová pole

Datová pole se používají ke shromažďování dalších informací od příjemce. Zahrnuje také objekty, které může příjemce použít pro výběry a možnosti.

Textové pole je nejuniverzálnější typ pole. Textové pole lze vyplnit a ve výchozím nastavení může obsahovat jakákoli zadaná data, například adresu nebo krátkou větu.

Velikost pole formuláře lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení textové pole podporuje pouze jednořádkový text. Chcete-li vytvořit pole obsahující víceřádkový text, otevřete okno možností pro pole formuláře. Poté vyberte Víceřádkové zadání dat. Upravte pole na příslušnou velikost pro víceřádkové zadání dat.

Vlastnosti textového pole

Vlastnosti rozevíracího pole

Rozvírací pole je seznam výběrů, ve kterém lze provést pouze jeden výběr. Příkladem je rozbalovací seznam států, kdy může autor podpisu vybrat ze seznamu pouze jeden stát.

Velikost rozvíracího pole lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Vlastnosti zaškrtávacího pole

Zaškrtávací políčka jsou přepínací objekty a lze je kdykoli zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit. Tato možnost je užitečná pro případy zaškrtnutí všech odpovídajících polí nebo jako přepnutí pro jednoduchý výběr, například připojení budoucího kontaktu.

 

 

Vlastnosti přepínacího tlačítka

Přepínací tlačítka jsou seskupena. Skupina musí obsahovat nejméně dvě tlačítka a umožňuje výběr vždy jen jednoho přepínacího tlačítka v dané skupině. Pokud se ve skupině vybere jiné přepínací tlačítko, výběr ostatních se zruší. To je vhodné pro možnosti „buď/anebo“, například Ano nebo Ne.

Pole obrázku může příjemce využít k připojení obrázku, který lze později exportovat k použití. Lze použít obrázky studentských průkazů nebo naskenované obrázky dokumentů, jako je karta sociálního pojištění.

Další informace o polích obrázku získáte kliknutím sem

Inline Image

Více polí

Karta Více polí

Vlastnosti pole Přiložený soubor

Pole přílohy souboru lze použít k připojení dokumentů nebo obrázků k transakci.

Pole Přiložený soubor lze použít ke shromažďování doplňujících dokumentů a obrázků od autorů podpisu během procesu podepisování. Odeslané dokumenty jsou zahrnuty jako součást podepsaného dokumentu a přiloženy na konci podepsané dohody po dokončení procesu podepisování.

Velikost pole Přiložený soubor lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Poznámka:

Přílohy jsou omezeny na 25 stran a 5 MB.

Podporované formáty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM nebo HTML

Vlastnosti pole Hypertextový odkaz

Pole Hypertextový odkaz je k dispozici v podnikových a firemních plánech služby a lze je použít k přechodu uživatele na umístění v rámci dokumentu nebo na externí adresu URL.

Velikost pole Hypertextový odkaz lze změnit přetažením křížků v pravém dolním rohu pole.

Pole transakce

Karta Razítka

Vlastnosti razítka spoluúčasti

Razítka spoluúčasti se používají po podepsání dohody přiřazeným příjemcem. Jako k takovým k nim příjemce nemá přístup ani je nemůže upravovat.

Razítko obsahuje jméno příjemce, čas podpisu a e-mailovou adresu.

Vlastnosti čísla transakce

Razítko Číslo transakce se automaticky vyplní jedinečným identifikačním číslem, které označuje dohodu v systému Adobe Sign.  Příjemci nemohou s polem přímo pracovat.