Přidání počítaných polí do formuláře

Počítaná pole jsou součástí pokročilých formulářů a jako taková jsou zahrnuta pouze do vícelicenčních úrovní služby.


Přehled

Služba Adobe Acrobat Sign umožňuje dynamicky aktualizovat pole v dokumentu (dohodě) na základě údajů zadaných podepisujícím při podpisu dohody. Toho lze docílit za pomoci počítaných polí. Počítaná pole můžete použít k nastavení pravidel v rámci dokumentu (nebo šablony dokumentu) před jeho odesláním k podpisu. Tato pravidla se zpracovávají při interakci podpisujícího s dokumentem a dynamicky aktualizují dokument na základě polí/hodnot.

Počítaná pole lze v rámci dokumentů definovat pomocí některého z následujících mechanismů:


Případy použití počítaných polí

Počítaná pole lze používat v situacích, kdy je dokument nutné dynamicky aktualizovat v okamžiku podpisu. Níže naleznete několik vzorových případů použití počítaných polí. Tyto případy použití slouží pouze k ilustračním účelům.

1. Vytváření objednávkových formulářů – počítaná pole lze použít při vytváření objednávkových formulářů, kde má podepisující osoba možnost vybrat ze seznamu dostupných položek a určit množství. Po výběru položky ze seznamu se ve formuláři automaticky aktualizuje cena za vybranou položku. Jakmile podepisující osoba vybere množství, automaticky se vypočítá také celková cena za položku. Formulář může zahrnovat také další výpočty pro určení celkové splatné daně za objednávku nebo výpočet objemové slevy založený na obchodních pravidlech pro nabízení slev zákazníkům.

2. Automatické vyplňování data ukončení platnosti smlouvy – u dohod, které zákazníkům při podpisu umožňují zvolit délku trvání smlouvy (6, 12, 24 měsíců atd.), lze použít počítaná pole pro automatické vyplnění data ukončení platnosti smlouvy na základě možností vybraných zákazníkem při podpisu smlouvy.

3. Registrační formuláře s více možnostmi – počítaná pole lze použít při vytváření registračních formulářů (například členských formulářů), kde může osoba podepisující formulář vybírat ze seznamu dostupných možností. Možnosti podepisujícího mohou řídit ostatní dynamické aspekty formulářů, například podmínky, se kterými podepisující osoba vyjadřuje souhlas, délku smlouvy a také celkovou cenu.


Základy počítaných polí

Jako počítané pole lze ve formulářích služby Acrobat Sign označit libovolné pole, zaškrtávací políčko nebo přepínací tlačítko. Podepisující nesmí v okamžiku podpisu zadat hodnotu přímo do pole označeného jako počítané pole – hodnota tohoto pole se automaticky vypočítá na základě pravidel definovaných ve formuláři.

Definice počítaného pole se skládá ze dvou složek: výrazu a formátu.

Výraz

Požadováno

Definuje vzorec / pravidlo pro výpočet hodnoty označeného pole. Služba Acrobat Sign vyhodnotí výraz v okamžiku podpisu a výsledná hodnota se zobrazí v poli.

Formát

Volitelné

Výslednou hodnotu počítaného pole lze určením formátu také formátovat jako datum, číslo nebo měnu.

Počítaná pole lze definovat pomocí textových značek služby Acrobat Sign, webové aplikace služby Acrobat Sign nebo pomocí polí formuláře PDF. Při definování počítaných polí pomocí textových značek služby Acrobat Sign nebo polí formuláře PDF se výraz pro výpočet definuje příkazem s názvem „calc“. Formátování počítaného pole lze specifikovat pomocí příkazu s názvem „format“.

Příklad

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Tento příklad zachycuje použití textových značek pro definování pole v dokumentu s názvem „someCalculatedField“. Toto pole je přiřazeno příjemci označenému jako „signer1“. Hodnota tohoto pole se vypočítává na základě vzorce specifikovaného v části „someExpn“. Typ výsledné hodnoty je specifikován parametrem „formatType“ a formátován podle parametrů v části „someFormat“.

Prostředí pro podepisování formulářů webové aplikace služby Acrobat Sign představuje plně funkční nástroj pro vytváření výrazů a definování vzorců pro počítaná pole. Další podrobnosti o vytváření výrazů viz Použití nástroje pro vytváření výrazů k určování počítaných polí.


Výrazy počítaných polí

Výraz definuje vzorec / pravidlo pro určení hodnoty označeného pole. Výraz může být tvořen jedním nebo několika následujícími prvky:

Literál

Určuje skutečnou hodnotu, která se používá jako část výrazu. Výrazy mohou být hodnoty řetězce, čísla nebo data. Například:

 • {{helloField_es_:signer1:calc("Ahoj")}} – Tento literál nastavuje hodnotu pole s názvem „helloField“ na Ahoj.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Tento literál nastavuje hodnotu pole s názvem „numField“ na 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} - Tento literál zahrnuje čárku, která je speciálním oddělovačem. Aby mohla čárka být součástí formátovaného řetězce, musí být výraz přetypován jako hodnota literálu.
 • {{date_es_:isdate(format='d. mmmm, yyyy')}} – Je možné vložit řetězcový literál znaků do výpočtu data.  Řetězcový literál musí být buďto v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách.
  • Výpočet uvedený výše by vrátil řetězec v podobě: 12. prosinec, 2012

Řetězce, které mají být součástí výrazu, musí být ohraničeny uvozovkami (dvojitými (") nebo jednoduchými (')). Pokud má výsledná hodnota zahrnovat uvozovky (jednoduché nebo dvojité), lze pro uzavření uvozovek použít zpětné lomítko (\).

Důležitá poznámka: U všech dalších příkladů bude uveden pouze výraz, nebude uvedena kompletní syntaxe textové značky.

Operátory

Operátory se v rámci výrazu používají k provádění jedné nebo více operací. Například:

• 6 + 4 – Výsledkem použití tohoto operátoru bude hodnota 10 ve vypočteném poli.

• 5/22/2016 - 3 – Výsledkem použití tohoto operátoru bude hodnota 5/19/2016 ve vypočteném poli.

Seznam operátorů podporovaných v rámci výrazů naleznete v části Podporované operátory.

Pole

Stávající pole v rámci dokumentu lze použít pro definování výrazu tak, že se na pole odkáže jeho jménem. Těmito poli mohou být pole služby Acrobat Sign (například: podpis, pole s datem, jméno podepisujícího, společnost podepisujícího atd.) nebo pole definovaná v rámci dokumentu či jiných počítaných polí. Například:

• cena * množství – Tento výraz odkazuje na dvě další pole v rámci dokumentu nazvaná „cena“ a „množství“. Výsledek vynásobení hodnot těchto dvou polí se vyplní do počítaného pole.

• signerName & "zaměstnanec společnosti" & signerCompany – Tento výraz odkazuje na dvě pole s názvem „signerName“ a „signerCompany“ v dokumentu, která jsou předem vyplněna službou Acrobat Sign (pokud je to možné), a sloučí je. Pokud se podepisující osoba jmenuje „Casey Jones“ a podepisující společností je „Acme Corp“, výsledkem tohoto výrazu bude vyplnění hodnoty „Casey Jones, zaměstnanec společnosti Acme Corp“ do vypočítaného pole.

Pokud název pole obsahuje mezeru, musí být jméno pole ohraničeno hranatými závorkami ([]), aby na něj mohlo být ve výrazu odkazováno. Například [název pole s mezerami] bude odkazovat na pole v dokumentu s názvem „název pole s mezerami“.

Funkce

Výrazy mohou zahrnovat také jednu nebo více funkcí ze seznamu podporovaných funkcí služby Acrobat Sign. Zadané funkce se vyhodnotí při procesu podpisu dohody a výsledná hodnota se zobrazí ve vypočítaném poli. Například:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Tento výraz používá funkci „dateAdd“ a určuje přičtení 3 dnů k datu podpisu dohody. Pokud je tedy dokument podepsán k datu 5/22/2016, výslednou hodnotou výrazu bude 5/25/2016.

K odečtení od data lze použít záporná čísla.

Seznam funkcí podporovaných v rámci výrazů naleznete v části Podporované funkce.


Podporované operátory

V počítaných polích jsou podporovány následující operátory.

+

Sečtení dvou čísel.

-

Odečtení dvou čísel.

/

Dělení dvou čísel.

*

Násobení dvou čísel.

&

Zřetězit dva řetězce.

=

Rovná se. Porovná dvě hodnoty, a pokud jsou shodné, vrátí hodnotu „pravda“, nebo případně hodnotu „nepravda“, pokud shodné nejsou.

!=

Nerovná se. Porovná dvě hodnoty, a pokud nejsou shodné, vrátí hodnotu „pravda“, nebo případně hodnotu „nepravda“, pokud shodné jsou.

Je menší než. Porovná dvě hodnoty a vrátí Booleovu hodnotu (pravda nebo nepravda) pokud je první hodnota menší, než druhá.

>=

Větší než nebo se rovná. Porovná dvě hodnoty a vrátí Booleovu hodnotu (pravda nebo nepravda) pokud je první hodnota větší nebo rovna druhé hodnotě.

<=

Menší než nebo se rovná. Porovná dvě hodnoty a vrátí Booleovu hodnotu (pravda nebo nepravda) pokud je první hodnota menší nebo rovna druhé hodnotě.

Větší než. Porovná dvě hodnoty a vrátí Booleovu hodnotu (pravda nebo nepravda) pokud je první hodnota větší, než druhá.

%

Operátor modulo. Vrátí zbytek po dělení dvou čísel.

^

Operátor mocnitel. Vrátí exponenciální hodnotu určených čísel.


Podporované funkce

Při určování výrazů v počítaném poli jsou podporovány následující funkce.

Funkce

Kategorie

Popis

abs(číslo1)

Matematika

Vrátí absolutní hodnotu čísla „číslo1“.

roundUp(číslo1)

Matematika

Zaokrouhlí číslo „číslo1“ směrem nahoru.

roundDown(číslo1)

Matematika

Zaokrouhlí číslo „číslo1“ směrem dolů.

round(číslo1)

Matematika

Zaokrouhlí číslo „číslo1“ na nejbližší celé číslo.

min(číslo1,číslo2)

Matematika

Vrátí menší ze dvou čísel „číslo1“ a „číslo2“.

max(číslo1,číslo2)

Matematika

Vrátí větší ze dvou čísel „číslo1“ a „číslo2“.

datePart(část, datum)

Datum

Vrátí část data určeného prvním parametrem jako celé číslo. Například: datePart(m, 5/22/2016) vrátí hodnotu 5, tedy část data označující měsíc.

Informace o přijatelných hodnotách parametru „část“ naleznete v části Přijatelné hodnoty parametru pro část data.

dateAdd(část, datum, přídavek)

Datum

Přidá zadaný počet částí (např. „d“ pro den, „m“ pro měsíc nebo „y“ pro rok) k datu pro výpočet budoucího data. Můžete použít čísla nebo názvy polí.

Například: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) vrátí datum Apr 1, 2016 (1. dubna 2016). V tomto příkladu přidá vzorec 3 měsíce k určenému datu.

K odečtení od data lze použít záporná čísla.

dateDiff(část, datum1, datum2)

Datum

Vrátí počet částí (např. „d“ pro dny, „h“ pro hodiny nebo „n“ pro minuty) mezi dvěma daty. Můžete použít čísla nebo názvy polí.

Například: dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") vrátí hodnotu 1, která reprezentuje 1 den od 1. ledna do 2. ledna.

daysIn(část, datum)

Datum

Vrátí počet dnů obsažených v části (např. „d“ pro den, „m“ pro měsíc nebo „y“ pro rok) pro zadané datum. Můžete použít čísla nebo názvy polí.

Například: daysIn("m", "Feb 1, 2016”) vrátí hodnotu 29, neboli počet dnů v únoru 2016, a daysIn("y", "02/01/2015") vrátí hodnotu 365, čili počet dnů v roce 2015.

date(řetězec)

Datum

Převede hodnotu řetězce, například „1/1/2016“, na datový objekt, který lze používat v jiných funkcích.

now()

Datum

Vrátí datum a čas, kdy byl vzorec vyhodnocen – nejčastěji se jedná o okamžik načtení stránky e-podpisů.

if(logický_test, hodnota_pokud_pravda, hodnota_pokud_nepravda)

Logika

Vyhodnotí „logický_test“. Argumentem „logický_test“ může být jiný výraz. Pokud je výsledkem PRAVDA, vrátí hodnotu uvedenou v parametru „hodnota_pokud_pravda“. Pokud je výsledkem NEPRAVDA, vrátí hodnotu parametru „hodnota_pokud_nepravda“. Parametry „hodnota_pokud_pravda“ i „hodnota_pokud_nepravda“ mohou být také výrazy.

Například: if(1 > 0, "Správně", "Nesprávně") vrátí „Nesprávně“.

and(logický1, logický2, ...)

Logika

Vrátí hodnotu „pravda“ pouze tehdy, pokud jsou všechny logické parametry vyhodnoceny jako PRAVDA. V opačném případě vrátí hodnotu „nepravda“.

Například: and(1>0, 2>1) vrátí hodnotu „pravda“ a and(1>0, 2=1) vrátí hodnotu „nepravda“.

or(logický1, logický2, ...)

Logika

Vrátí hodnotu „pravda“ tehdy, pokud je některý logický parametr (logický1, logický2, ...) vyhodnocen jako PRAVDA. Pokud jsou všechny logické parametry vyhodnoceny jako NEPRAVDA, vrátí hodnotu „nepravda“.

Například: or (1>0, 2>1) vrátí hodnotu „pravda“. or (1>0, 2=1) vrátí hodnotu „nepravda“.

not(logický)

Logika

Vrátí opačnou hodnotu parametru „logický“. Pokud je tedy parametr „logický“ vyhodnocen jako NEPRAVDA, vrátí hodnotu „pravda“. Pokud je vyhodnocen jako PRAVDA, vrátí hodnotu „nepravda“. Například: not(1>0) vrátí hodnotu „nepravda“.
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logika

Hodnotí „návratovou hodnotu“ zdrojového pole (používají se v polích dropbox a přepínačích), aby se naplnila výchozí hodnota do vypočteného pole, na základě seznamu možných hodnot.

Například: lookup(stateField, "CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington","None")

Vrátí hodnotu Kalifornie, pokud stateField bylo CA, nebo hodnotu Utah, pokud stateField bylo UT atd.  Pokud není nalezena žádná shoda, vrátí hodnotu Žádné.


Přijatelné hodnoty parametru pro část data

Následující hodnoty lze použít ve funkcích souvisejících s datem k určení části data, se kterou má funkce pracovat.

Část

Část data, na kterou se funkce aplikuje

y

Rok

q

Kvartál

m

Měsíc

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Formátování počítaných polí

Kromě určení výrazu pro počítané pole lze také formátovat výstupní hodnotu. Výstup lze formátovat jako text (výchozí) nebo číslo či datum.

Pokud je příkaz pro formátování používán u textových značek, lze u něj používat dva parametry: FormatType a Format.

FormatType

Udává typ hodnoty, kterou počítané pole představuje. Přijatelnými hodnotami tohoto parametru jsou: číslo a datum.

Formát

Určuje strukturu výstupní hodnoty pro umístění ve vypočítaném poli.


Formátování počítaných polí jako číslo

Následující znaky lze použít pro určení formátování výstupu ve formě čísla

Formátovací znak

Popis

_

(Podtržítko.) Představuje jakoukoli zástupnou číslici.

9

Představuje jakoukoli zástupnou číslici.

.

Umístění povinné desetinné tečky (nebo příslušného místně používaného symbolu).

0

Umístěna nalevo nebo napravo od povinné desetinné tečky. Odsazení s nulami.

( )

Pokud je číslo menší, než nula, ohraničí masku závorkami.

+

Umístí znaménko plus před kladné číslo; znaménko minus před záporné číslo.

-

Umístí mezeru před kladné číslo; znaménko minus před záporné číslo.

,

Oddělí každé třetí desetinné místo čárkou (nebo příslušným místně používaným oddělovacím znakem).

$

Umístí před formátované číslo symbol dolaru (nebo příslušný místně používaný symbol). Pokud je určena, musí se jednat o první znak formátovaného řetězce.

%

Převede číselnou hodnotu pole na procentuální hodnotu. Vynásobí hodnotu číslem 100 a na konec

umístí znak %. Pokud je určena, musí se jednat o poslední znak formátovaného řetězce.


Formátování počítaných polí jako datum

Následující znaky lze použít pro určení formátování výstupu ve formě data.

Formát

Popis

Příklad

s

Sekundy v minutě v rozsahu 0–59.

„0“ až „59“

ss

Sekundy v minutě s uvozující nulou (v případě potřeby).

„00“ až „59“

n

Minuty v hodině v rozsahu 0–59.

„0“ nebo „59“

nn

Minuty v hodině s uvozující nulou (v případě potřeby).

„00“ nebo „59“

h

Hodina ve dni v rozsahu 1–12.

„1“ až „12“

hh

Hodina ve dni s uvozující nulou (v případě potřeby).

„01“ až „12“

H

Hodina ve dni v rozsahu 0–23.

„0“ až „23“

HH

Hodina ve dni s uvozující nulou (v případě potřeby).

„00“ až „23“

d

Den v měsíci v rozsahu 1 až 31.

„1“ až „31“

dd

Den v měsíci s uvozující nulou (v případě potřeby).

„01“ až „31“

ddd

Zkrácený název dne.

„po“ až „ne“

dddd

Úplný název dne.

„pondělí“ až „neděle“

m

Měsíc v roce v rozsahu 1–12.

„1“ až „12“

mm

Měsíc v roce s uvozující nulou (v případě potřeby).

„01“ až „12“

mmm

Zkrácený název měsíce.

„led.“ až „pro.“

mmmm

Úplný název měsíce.

„leden“ až „prosinec“

yy

Rok jako dvoumístné číslo.

„99“ nebo „15“

rrrr

Úplný, čtyřmístný rok.

„1999“ nebo „2015“

t

Zobrazí první písmeno označení dopoledne / odpoledne.

„d“ nebo „o“

tt

Zobrazí označení části dne dopoledne / odpoledne.

„dop“ nebo „odp“


Příklady formátování

Následující příklady obsahují postup formátování počítaných polí jako datum nebo číslo.

 • Počítané pole formátované jako datum:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Výstupem bude například řetězec „22. května 2016“.

 • Počítané pole formátované jako číslo.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Výstupem bude například řetězec „CZK 1 987,65“.


Použití nástroje pro vytváření výrazů k určování počítaných polí

Počítaná pole lze určovat prostřednictvím prostředí pro podepisování formulářů služby Acrobat Sign. Níže uvedené kroky vás provedou postupem určování počítaných polí v prostředí pro podepisování formulářů.

1. Přetáhněte do dokumentu příslušné pole. Dvojitým kliknutím na právě přidané pole otevřete dialogové okno s vlastnostmi pole. Označte pole vhodným názvem. Pomocí rozevíracího seznamu změňte parametr Typ hodnoty na typ Počítaná hodnota. Tím určíte, že se hodnota pole v okamžiku podpisu určí výpočtem.

Pole Typ hodnoty

 

2. Zadejte výraz pro výpočet do textového pole s názvem Vzorec nebo kliknutím na funkční tlačítko ( fx ) otevřete Nástroj pro vytváření vzorců.

Nástroj pro vytváření vzorců

 

3. k určení výrazu pro počítané pole použijte Nástroj pro vytváření výrazů (viz obrázek níže). V horní části pro vzorec je uveden vzorec, který se použije pro výpočet hodnoty pole. Vzorec můžete zadat do části pro vzorec nebo pro vytvoření vzorce použít prostředí pro podepisování formulářů. Nástroj pro vytváření výrazů obsahuje seznam všech dostupných Funkcí, seznam stávajících formulářových polí v dokumentu a seznam podporovaných Operátorů, které vám pomohou při vytváření výrazů. Pole nebo Funkci můžete do vzorce v Nástroji pro vytváření výrazů přidat dvojitým kliknutím na položku v oblasti se seznamem. Do výrazu můžete přidat také Operátory, a to kliknutím na příslušný operátor v seznamu operátorů.

4. Jakmile dokončíte vytváření výrazu, můžete zkontrolovat syntaxi výrazu kliknutím na tlačítko Zkontrolovat syntaxi, a poté uložte změny.

5. Nastavte typy počítaných polí pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit jako.

Pole Zobrazit jako

 

6. Pokud má pole Zobrazit jako hodnotu Datum nebo Číslo, nastavte hodnotu pole Formát data / čísla pomocí rozevíracího seznamu. Můžete také zvolit hodnotu Vlastní formátování a určit pro pole vlastní formátování.

Pole Formát čísla


Počítaná pole s formátem Měny

Formát Měny pro počítané pole vkládá před vypočítanou hodnotu symbol měny. (Jinak se jedná o jednoduchý matematický výpočet podle vzorce.)

Který symbol se vkládá, záleží na níže uvedených pravidlech:

 • Pokud zdrojová pole obsahují ověření Měny pro USA, zobrazí se symbol amerického dolaru: $
 • Pokud zdrojová pole obsahují ověření Měny pro Spojené království, zobrazí se symbol libry: £

Aby formátování Měny fungovalo, musí být počítané pole nakonfigurováno s:

 • hodnotou Zobrazit jako nastavenou na Číslo
 • hodnotou Formátu čísla nastavenou na Měnu
Počítané pole – Formát měny

Zdrojová pole, která jsou použita ve výpočtu mohou být ověřena buď Číslem nebo Měnou:

Počítané pole – Zdrojové číslo
Zdrojové pole ověřené číslem

Počítané pole – Zdrojová měna
Zdrojové pole ověřené měnou

Pozor:

Při výpočtu hodnoty ve formátovaném poli Měna nezapočítává služba Acrobat Sign žádný kurz cizích měn (Forex).

 • Počítané pole provádí pouze matematický výpočet
 • Formát pole (Měna) je pouze vložení symbolu měny

Ve formuláři, ve kterém je třeba použít jiný symbol měny než dolar ($) nebo libru (£), je třeba buď přidat symbol do souboru dokumentu nebo přidat pole pouze pro čtení se symbolem měny nastaveným jako výchozí hodnota.

Při používání možnosti pole se doporučuje, aby bylo pole se symbolem měny:

 • Přiděleno: Odesílateli (Předvyplnění)
 • Povoleno Pouze pro čtení
 • Výchozí hodnota nastavená na symbol měny (v příkladu níže je použito euro)
Formát čísla

Zdrojová pole Text musí být naformátována jako Číslo (nikoli Měna)

Počítané pole – Zdrojové číslo
Zdrojové pole ověřené číslem

Pole používané pro počítání finální hodnoty musí být nakonfigurováno tak, aby mělo:

 • Hodnotu Zobrazit jako nastavenou na Číslo
 • Pole Formát čísla nastavené na formát, který chcete použít
Počítané pole – Formát číslaPříklady počítaných polí

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Pole v dokumentu přiřazeném první podepisující osobě, které bude zobrazeno pouze tehdy, když není zaškrtnuto jiné pole (zaškrtávací políčko) s názvem „sameAs“. Hodnota pole je automaticky vyplněna hodnotou pole „billingState“, kterou podepisující osoba v dokumentu zadala.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Pole v dokumentu přiřazené první podepisující osobě. Jeho hodnota se automaticky vypočítá jako výsledek hodnot v polích „q1“ a „pr1“. Výsledná hodnota je formátována jako měna, zobrazena se symbolem dolaru ($) před výslednou hodnotou a obsahuje dvě desetinné tečky. Výsledná hodnota je také v rámci pole zarovnána vpravo.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Pole v dokumentu s názvem „price“ se vypočítá z hodnoty vybrané podepisující osobou v dalších polích „pn1“ v dokumentu. V tomto příkladu platí, že pokud se pole „pn1“ rovná hodnotě W1, zobrazí se v poli „price“ hodnota 9.99, pokud se pole „pn1“ rovná hodnotě W2, zobrazí se v poli „price“ hodnota 5.99, a tak dále. Pokud se žádná z hodnot neshoduje s hodnotou pole „pn1“, hodnota zobrazená v poli „price“ je 0. S využitím tohoto mechanismu je možné počítaná pole použít pro automatické vyplnění ceny položky na základě výběru provedeného podepisující osobou při podepisování.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.