Datadrevet grafikk gjør det mulig å lage flere versjoner av et bilde raskt og nøyaktig for trykke- eller nettprosjekter. Du kan for eksempel lage 100 versjoner av et nettbanner, med forskjellig tekst og forskjellige bilder, alt basert på samme mal.

Følg den generelle fremgangsmåten nedenfor for å opprette grafikk fra maler og datasett:

Opprett basisgrafikken som skal brukes som mal.

Bruk lag til å skille ut elementene som skal være forskjellige i grafikken.

Definer variabler i grafikken.

Variabler spesifiserer de delene av bildet som skal kunne endres. (Se Definere variabler.)

Opprett eller importer datasettene.

Du kan opprette datasett i malen eller importere dem fra en tekstfil. (Se Definere et datasett og Opprette datasett i eksterne filer.)

Forhåndsvis dokumentet med hvert datasett.

Hvis du vil se hvordan den endelige grafikken vil se ut, kan du forhåndsvise den før du eksporterer alle filene. (Se Forhåndsvise eller bruke et datasett.)

Generer grafikken ved å eksportere den sammen med dataene.

Du kan eksportere dem som Photoshop-filer (PSD). (Se Generere grafikk ved hjelp av datasett.)

Forskjellige versjoner av et bilde ved hjelp av variabler i Photoshop
Opprette forskjellige versjoner av et bilde ved hjelp av variabler

A. Kildefilmal B. Bruker definerer lag som variabler. C. Forskjellige versjoner av bildet kan opprettes, alle med forskjellig variabeldatasett. 

Definere variabler

Variabler brukes til å definere hvilke elementer i en mal som skal kunne endres. Du kan definere tre typer variabler. Synlighetsvariabler viser eller skjuler innholdet i et lag. Variabler for bildepunkterstatning erstatter bildepunktene i laget med bildepunkter fra en annen bildefil. Variabler for teksterstatning erstatter en streng med tekst i et typelag.

Merk:

GoLive gjenkjenner alle tekst- og synlighetsvariabler, men ikke variabler for bildepunkterstatning.

Definere variabler i Photoshop
To versjoner av et bilde basert på samme mal

A. Synlighetsvariabel B. Variabel for bildepunkterstatning C. Variabel for teksterstatning 

Du kan ikke definere variabler for bakgrunnslaget.

 1. Velg Bilde > Variabler > Definer.
 2. På hurtigmenyen Lag velger du et lag som inneholder innholdet du vil definere som en variabel.
 3. Velg en eller flere typer variabler:

  Synlighet

  Viser eller skjuler innholdet i laget.

  Bildepunkterstatning

  Erstatter bildepunktene i laget med bildepunkter fra en annen bildefil.

  Teksterstatning

  Erstatter en streng med tekst i et typelag.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Velg Navn, og skriv inn et navn på variabelen. Variabelnavn må begynne med en bokstav, en understrek eller et kolon og kan ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (med unntak av punktum, bindestreker, understreker og kolon).

  • Velg en eksisterende variabel som laget skal kobles til, på hurtigmenyen Navn. Lag som er koblet til samme variabel, vises ved siden av Navn-menyen, sammen med koblingsikonet.

 5. Angi følgende alternativer for variabler for bildepunkterstatning.
  • Velg en metode for skalering av erstatningsbildet: Tilpass skalerer bildet slik at det passer i markeringsrammen (som kan bety at deler av markeringsrammen blir stående tom). Fyll skalerer bildet slik at det fyller hele markeringsrammen (som kan bety at bildet går utenfor markeringsrammen). Ingen endring beholder bildet uten å skalere det. Form etter skalerer bildet ikke-proporsjonalt slik at det passer i markeringsrammen.

  • Klikk et håndtak på justeringsikonet  for å velge en justering for plassering av bildet i markeringsrammen. (Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Form etter.)

  • Velg Klipp til markeringsramme hvis du vil klippe ut områder i bildet som ikke passer i markeringsrammen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når erstatningsmetoden Fyll eller Ingen endring er valgt. (Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Form etter.)

 6. Hvis du vil definere variabler for et annet lag, velger du laget på hurtigmenyen Lag. En stjerne ved siden av navnet på et lag angir at laget inneholder variabler. Du kan flytte mellom lag ved hjelp av navigasjonspilene.
 7. Klikk OK.

Gi nytt navn til en variabel

 1. Velg Bilde > Variabler > Definer.
 2. Velg laget som inneholder variabelen, på hurtigmenyen Lag.
 3. Hvis du vil endre navnet på variabelen, skriver du inn et navn i tekstboksen Navn. Variabelnavn må begynne med en bokstav, en understrek eller et kolon og kan ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (med unntak av punktum, bindestreker, understreker og kolon).
 4. Hvis du vil fjerne en variabel, deaktiverer du den.

Definere et datasett

Et datasett er en samling variabler og tilknyttede data. Du definerer et datasett for hver versjon av grafikken du vil generere.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Bilde > Variabler > Datasett.

  • Hvis dialogboksen Variabler er åpen, velger du Datasett på hurtigmenyen øverst i dialogboksen eller klikker Neste.

  Merk:

  Du må definere minst én variabel før du kan redigere standarddatasettet.

 2. Klikk Nytt datasett-knappen .
 3. Velg en variabel på hurtigmenyen Navn eller fra listen nederst i dialogboksen.
 4. Rediger variabeldataene:
  • Under synlighetsvariabler velger du Synlig hvis du vil vise innholdet i laget, eller Usynlig hvis du vil skjule innholdet i laget.

  • Under variabler for bildepunkterstatning klikker du Velg fil og velger en erstatningsbildefil. Klikk Ikke erstatt før du bruker datasettet. Da beholdes laget i gjeldende status.

  Merk:

  Ikke erstatt tilbakestiller ikke filen til opprinnelig status hvis en annen erstatning er gjennomført i mellomtiden.

  • For variabler for teksterstatning skriver du inn en tekststreng i tekstboksen Verdi.
 5. Definerer ytterligere datasett for hver versjon av grafikken du vil generere.

Du kan redigere, endre navn på eller slette datasettet senere ved å velge det på hurtigmenyen Datasett og redigere alternativene. Bruk pilikonene til å flytte mellom datasett. Klikk Slett-ikonet for å slette et datasett.

Forhåndsvise eller bruke et datasett

Du kan bruke innholdet i et datasett på basisbildet uten å endre variablene og datasettene. Dette endrer utseendet til PSD-dokumentet slik at det inneholder verdiene til datasettet. Du kan også forhåndsvise hver versjon av grafikken for å se hvordan den vil se ut sammen med hvert datasett.

Merk:

Originaldokumentet overskrives når du bruker et datasett.

 1. Velg Bilde > Bruk datasett. Velg datasettet fra listen, og forhåndsvis bildet i dokumentvinduet. Hvis du vil bruke datasettet, klikker du Bruk. Klikk Avbryt når du forhåndsviser bildet og ikke vil endre basisbildet.

  Du kan også bruke og forhåndsvise et datasett på Datasett-siden i dialogboksen Variabler.

Generere grafikk ved hjelp av datasett

Når du har definert variabler og ett eller flere datasett, kan du generere bilder ved hjelp av datasettverdier. Dette gjør du i satsvis modus. Du kan generere bilder som PSD-filer.

 1. Velg Fil > Eksporter > Datasett som filer.
 2. Skriv inn et basisnavn for alle filer som genereres. Du kan opprette ditt eget filnavngivningssystem hvis du vil.
 3. Klikk Velg mappe-knappen for å velge en målmappe for filene.
 4. Velg datasettene som skal eksporteres.
 5. Klikk OK.

Opprette datasett i eksterne filer

Du kan raskt opprette et stort antall datasett ved å opprette en ekstern tekstfil som inneholder all variabelinformasjonen, og laste denne filen inn i et PSD-dokument med variabler. En måte å gjøre dette på er å skrive inn dataene i en tekstfil eller et Microsoft Excel-regneark og deretter eksportere dem til en tabulator- eller kommadelt fil.

Syntaksen for den eksterne tekstfilen er som følger (hver linje som begynner med "Variable" eller "Value", er en egen linje i filen):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Alle variabelnavnene er oppført på første linje, i den rekkefølgen verdiene er angitt på etterfølgende linjer. Hver etterfølgende linje representerer ett datasett, og verdiene for hver variabel er angitt.

Merk:

Hvis du vil opprette flere tekstlinjer på én enkelt tekstlinje i et datasett, setter du teksten i doble anførselstegn og setter inn harde linjeskift i den tabulator- eller kommadelte filen hvor du vil at linjeskiftene skal forekomme.  

Syntakselementer for ekstern tekstfil

<sep>

Enten en kommadelt fil (CSV) eller en tabulatordelt fil som skiller hvert variabelnavn eller hver variabelverdi.

<nl>

Et linjeskifttegn som avslutter hvert datasett. Kan være linjeskift, vognretur eller begge deler.

"sann" og "usann"

Tillatte verdier for en synlighetsvariabel.

Mellomrom

Mellomrom rundt skilletegnet fjernes under analysering av filen. Mellomrom mellom ord i en verdistreng (f.eks. to av samme type) beholdes. Innledende og etterfølgende mellomrom opprettholdes hvis de står i doble anførselstegn (f.eks. "én type ").

Doble anførselstegn

Kan være en del av en verdi hvis de står foran andre doble anførselstegn (""B"" blir f.eks. "B" i datasettet).

Hvis <sep> eller <nl> er en del av variabelverdien, må hele verdien stå i doble anførselstegn.

Alle variabler som er definert i PSD-dokumentet, må være definert i tekstfilen. En feilmelding vises hvis antallet variabler i tekstfilen ikke samsvarer med antallet i dokumentet.

Eksempel på datasett:

Hvis du bruker en mal for blomster, med variabler for tulipan og solsikke, kan du definere en tekstfil som ser slik ut:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Merk:

Du kan bruke en relativ bane for bildeplasseringen hvis tekstfilen er i samme mappe som bildefilen. Det siste elementet i eksemplet kan for eksempel være: sann, FIOL, fiol.jpg.

Importere et datasett

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Importer > Variable datasett.

  • Velg Bilde > Variabler > Datasett, og klikk Importer-knappen.

 2. Finn tekstfilen som skal importeres.
 3. Angi importalternativer.

  Bruk første kolonne for datasettnavn

  Navngir hvert datasett ved hjelp av innholdet i den første kolonnen i tekstfilen (verdiene for den første variabelen i listen). Ellers får datasettene navnet «Datasett 1», «Datasett 2» osv.

  Erstatt eksisterende datasett

  Sletter alle eksisterende datasett før import.

 4. Angi hvordan tekstfilen skal kodes, eller behold innstillingen Automatisk.
 5. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet