Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Om videolag

Du kan bruke Photoshop til å redigere individuelle videodelbilder og bildesekvensfiler. I tillegg til å bruke et hvilket som helst Photoshop-verktøy til å redigere og male på video, kan du også bruke filtre, masker, transformasjoner, lagstiler og overgangsmodi. Når du er ferdig med å redigere, kan du lagre dokumentet som en PSD-fil (som kan spilles av i andre Adobe-programmer, for eksempel Premiere Pro og After Effects, eller åpnes som en statisk fil i andre programmer), eller du kan gjengi dokumentet som en QuickTime-film eller bildesekvens.

Merk:

I en videofil kan du bare arbeide med visuelle bilder, ikke lyd.

Når du åpner en videofil eller bildesekvens i Photoshop, finnes delbildene på videolag. Et videolag identifiseres med et filmstripeikon  i lagpanelet. Med videolag kan du male og klone på individuelle delbilder ved hjelp av pensel- og stempelverktøyene. På samme måte som med vanlige lag, kan du lage markeringer eller bruke masker for å begrense redigeringene til bestemte områder av et delbilde. Du navigerer gjennom delbildene ved å bytte til tidslinjemodus i animasjonspanelet (Vindu > Animasjon).

Merk:

Videolag fungerer ikke når animasjonspanelet er i delbildemodus.

Du arbeider med videolag på samme måte som med vanlige lag, ved å justere overgangsmodus, tetthet, plassering og lagstil. Du kan også gruppere videolag i lagpanelet. Med justeringslag kan du bruke farge- og tonejusteringer på en ikke-ødeleggende måte på videolag.

Hvis du foretrekker å redigere delbilder på et separat lag, kan du opprette et tomt videolag. Tomme videolag kan også brukes til å opprette håndtegnede animasjoner.

Merk:

Et videolag refererer til originalfilen, slik at redigeringer på videolaget ikke endrer den opprinnelige video- eller bildesekvensfilen. Hvis du vil beholde koblingen til originalfilen, må du passe på at den forblir på samme plassering i forhold til PSD-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Erstatte filmklipp på et videolag.

Støttede video- og bildesekvensformater

Du kan åpne videofiler og bildesekvenser i følgende formater.

QuickTime-videoformater

 • MPEG‑1 (.mpg eller .mpeg)

 • MPEG‑4 (.mp4 eller .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • MPEG‑2 støttes hvis en MPEG‑2-koder er installert på datamaskinen.

Bildesekvensformater

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Cineon og JPEG 2000 støttes hvis plugin-modulene er installert.

Fargemodus og bitdybde

Videolag kan inneholde filer i følgende fargemodi og antall biter per kanal (bpc):

 • Gråtoner: 8, 16 eller 32 bpc

 • RGB: 8, 16 eller 32 bpc

 • CMYK: 8 eller 16 bpc

 • Lab: 8 eller 16 bpc

Oversikt over animasjonspanelet

En animasjon er en sekvens med bilder, eller delbilder, som vises over tid. Hvert delbilde varierer litt fra foregående delbilde, noe som skaper en illusjon av bevegelse eller andre endringer når delbildene vises i rask rekkefølge.

I standardutgaven av tidligere Photoshop-versjoner vises animasjonspanelet (Vindu > Animasjon) i delbildemodus, som viser en miniatyr av hvert delbilde i animasjonen. Bruk verktøyene nederst i panelet til å navigere gjennom delbildene, angi løkkealternativer, legge til og slette delbilder og forhåndsvise animasjonen.

Animasjonspanelmenyen inneholder flere kommandoer for å redigere delbilder eller tidslinjevarigheter, og for å konfigurere panelvisningen. Klikk ikonet for panelmenyen for å vise tilgjengelige kommandoer.

Animasjonspanelet delbildemodus i Photoshop
Animasjonspanelet (delbildemodus)

A. Velger første delbilde B. Velger forrige delbilde C. Spiller av animasjon D. Velger neste delbilde E. Setter inn animasjonsdelbilder F. Dupliserer valgte delbilder G. Sletter valgte delbilder H. Konverterer til tidslinjemodus I. Animasjonspanelmeny 

Du kan bruke animasjonspanelet i delbildemodus eller tidslinjemodus. I tidslinjemodus vises delbildevarigheten og animasjonsegenskapene for dokumentlag. Bruk verktøyene nederst i panelet til å navigere gjennom delbilder, zoome tidsvisningen inn eller ut, vise/skjule gjennomskinnelige lag, slette nøkkelbilder og forhåndsvise videoen. Du kan bruke kontrollene på selve tidslinjen til å justere delbildevarigheten for et lag, angi nøkkelbilder for lagegenskaper og definere en del av videoen som arbeidsområde.

Animasjonspanelet tidslinjemodus i Photoshop
Animasjonspanelet (tidslinjemodus)

A. Aktiver lydavspilling B. Zoom ut C. Zoom-skyvekontroll D. Zoom inn E. Vis/skjul gjennomskinnelige lag F. Slett nøkkelbilder G. Konverter til delbildeanimasjon 

I tidslinjemodus viser animasjonspanelet hvert lag i et Photoshop-dokument (bortsett fra bakgrunnslaget), og panelet synkroniseres med lagpanelet. Når du legger til, sletter, gir nytt navn til, grupperer, dupliserer eller tildeler farge til et lag, oppdateres begge panelene.

Merk:

Når animerte lag grupperes som et smart objekt, lagres animasjonsinformasjonen fra animasjonspanelet i det smarte objektet. Se også Arbeide med smarte objekter.

Kontroller for delbildemodus

I delbildemodus inneholder animasjonspanelet følgende kontroller:

Løkkealternativer

Angir hvor mange ganger en animasjon spilles av når den eksporteres som en animert GIF-fil.

Delbildeforsinkelse

Angir varigheten for et delbilde under avspilling.

Sett inn animasjonsdelbilder

Legger til en serie med delbilder mellom to eksisterende delbilder og interpolerer (varierer) lagegenskapene jevnt mellom de nye delbildene.

Dupliser valgte delbilder

Legger til et delbilde i animasjonen ved å duplisere det valgte delbildet i animasjonspanelet.

Konverter til tidslinjeanimasjon

Konverterer en delbildeanimasjon til tidslinjeanimasjon ved å bruke nøkkelbilder til å animere lagegenskaper.

Kontroller for tidslinjemodus

I tidslinjemodus inneholder animasjonspanelet følgende funksjoner og kontroller:

Indikator for hurtigbufrede delbilder

Viser en grønn linje som angir delbildene som hurtigbufres for avspilling.

Kommentarspor

Velg Rediger tidslinjekommentar på panelmenyen for å sette inn en tekstkommentar ved gjeldende tidspunkt. Kommentarer vises som ikoner  i kommentarsporet. Flytt pekeren over disse ikonene for å vise kommentarene som verktøytips. Dobbeltklikk ikonene for å se gjennom kommentarene. Du går fra én kommentar til den neste ved å klikke knappen Gå til forrige  eller Gå til neste  helt til venstre i kommentarsporet.

Merk:

Du kan opprette en HTML-tabell som viser tid, delbildenummer og kommentartekst, ved å velge Eksporter tidslinjekommentarer på panelmenyen.

Konverter til delbildeanimasjon

Konverterer en tidslinjeanimasjon med nøkkelbilder til en delbildeanimasjon.

Vis tidskode eller delbildenummer

Viser tidskoden eller delbildenummeret (avhengig av panelalternativer) for gjeldende delbilde.

Indikator for gjeldende tidspunkt

Dra indikatoren for gjeldende tidspunkt for å navigere mellom delbilder eller endre gjeldende tidspunkt eller delbilde.

Globalt lysspor

Viser nøkkelbilder der du angir og endrer hovedvinkelen for lyssetting for lageffekter som Skygger, Indre skygge og Skråkant og preg.

Nøkkelbildenavigatør

Pilknappene nederst til venstre på en sporetikett flytter indikatoren for gjeldende tidspunkt til forrige eller neste nøkkelbilde fra gjeldende posisjon. Klikk den midterste knappen for å legge til eller slette et nøkkelbilde ved gjeldende tidspunkt.

Lagvarighetslinje

Angir tidsplasseringen for et lag i en video eller animasjon. Dra linjen for å flytte laget til et annet tidspunkt. Hvis du vil skjære til (justere varigheten for) et lag, drar du en av linjeendene.

Endret videospor

For videolag vises en varighetslinje for endrede delbilder. Hvis du vil gå til endrede delbilder, bruker du nøkkelbildenavigatøren til venstre på sporetiketten.

Tidslinjal

Måler varigheten (eller delbildeantallet) vannrett i tråd med dokumentets varighet og bildefrekvens. (Velg Dokumentinnstillinger på panelmenyen for å endre varighet eller bildefrekvens.) Innstillingsmerker og tall vises på linjalen, og avstanden mellom dem endres avhengig av zoominnstillingen for tidslinjen.

Stoppeklokke for tidsavvik

Aktiverer eller deaktiverer angivelse av nøkkelbilder for en lagegenskap. Merk av for dette alternativet for å sette inn et nøkkelbilde og aktivere angivelse av nøkkelbilder for en lagegenskap. Fjern merket for å fjerne alle nøkkelbilder og deaktivere angivelse av nøkkelbilder for en lagegenskap.

Animasjonspanelmeny

Inneholder funksjoner som påvirker nøkkelbilder, lag, panelutseende, gjennomskinnelige lag og dokumentinnstillinger.

Indikatorer for arbeidsområde

Dra den blå tappen på en av endene på det øverste sporet for å markere den bestemte delen av animasjonen eller videoen du vil forhåndsvise eller eksportere.

Endre miniatyrstørrelse

I animasjonspanelet kan du endre størrelsen på miniatyrene som representerer hvert delbilde eller lag.

 1. Velg Panelvalg på animasjonspanelmenyen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg et størrelsesalternativ.
  • Velg Ingen i tidslinjemodus for å vise bare lagnavn.

Bytte tidslinjeenheter

Du kan vise tidslinjen i animasjonspanelet i delbildenummer- eller tidskodeenheter.

 • Angi visningsenheter ved å velge Panelvalg på animasjonspanelmenyen og deretter velge Bildenummer eller Tidskode.
 • Bytt mellom enheter ved å Alt-klikke (Windows) eller Tilvalg-klikke (Mac OS) visningen av gjeldende tidspunkt øverst til venstre på tidslinjen.

Vise eller skjule lagegenskaper på tidslinjen

Når du legger til lag i et dokument, vises de som spor på tidslinjen. Utvid lagsporene for å vise lagegenskapene som kan animeres.

 1. Klikk trekanten til venstre for lagnavnet for å vise eller skjule lagegenskaper.

Vise eller skjule lag på tidslinjen

Alle dokumentlag vises på tidslinjen som standard. Hvis du bare vil vise et delsett av lag, angir du dem først som favoritter.

 1. Velg ett eller flere lag i animasjonspanelet i tidslinjemodus, og velg deretter Vis > Definer favorittlag på animasjonspanelmenyen.
 2. Angi hvilke lag som skal vises, ved å velge Vis på animasjonspanelmenyen og deretter velge Alle lag eller Favorittlag.
 1. Du kan gjøre følgende med animasjonspanelet i tidslinjemodus:
  • Dra indikatoren for gjeldende tidspunkt .
  • Klikk et nummer eller en plassering på det stedet på tidslinjalen der du vil plassere indikatoren for gjeldende tidspunkt.
  • Dra visningen av gjeldende tidspunkt (øverst til venstre på tidslinjen).
  • Dobbeltklikk visningen av gjeldende tidspunkt, og angi et delbildenummer eller tidspunkt i dialogboksen Angi gjeldende tidspunkt.
  • Bruk avspillingskontrollene i animasjonspanelet.
  • Velg Gå til på animasjonspanelmenyen, og velg deretter et tidslinjealternativ.

Bytte animasjonsmodus

Du kan bruke animasjonspanelet i modus for delbildeanimasjon eller modus for tidslinjeanimasjon. I delbildemodus vises hvert enkelt delbilde separat, slik at du kan angi unike varighets- og lagegenskaper for hvert av delbildene. I tidslinjemodus vises delbildene i en kontinuerlig tidslinje, slik at du kan animere egenskaper med nøkkelbilder og spille av videolag.

Ideelt sett bør du velge modus før du starter en animasjon. Det er imidlertid mulig å bytte animasjonsmodus i et åpent dokument for å konvertere en delbildeanimasjon til en tidslinjeanimasjon, eller omvendt.

Merk:

Noen interpolerte nøkkelbilder kan gå tapt når du konverterer en tidslinjeanimasjon til en delbildeanimasjon. Utseendet på animasjonen endres imidlertid ikke.

 1. Gjør noe av følgende i animasjonspanelet:
  • Klikk ikonet for konvertering til delbildeanimasjon .
  • Klikk ikonet for konvertering til tidslinjeanimasjon .
  • Velg Konverter til delbildeanimasjon eller Konverter til tidslinje på animasjonspanelmenyen.

Angi tidslinjevarighet og bildefrekvens

I tidslinjemodus kan du angi varigheten og bildefrekvensen for et dokument som inneholder video eller animasjon. Varighet er den generelle tidslengden for videoklippet, fra det første delbildet du angir, til det siste. Bildefrekvens, eller delbilder per sekund (fps), bestemmes vanligvis av hva slags utdata du produserer: NTSC-video har en bildefrekvens på 29,97 fps, PAL-video har en bildefrekvens på 25 fps, og film har en bildefrekvens på 24 fps. Avhengig av hvilket kringkastingssystem som brukes, kan DVD-video ha samme bildefrekvens som NTSC-video eller PAL-video, eller en bildefrekvens på 23,976. Video som er beregnet for CD eller web, har vanligvis en bildefrekvens mellom 10 og 15 fps.

Når du oppretter et nytt dokument, er standard tidslinjevarighet 10 sekunder. Bildefrekvensen avhenger av hvilken forhåndsinnstilling som er valgt for dokumentet. For andre forhåndsinnstillinger enn videoinnstillinger (for eksempel Internasjonalt papir) er standardfrekvensen 30 fps. For videoforhåndsinnstillinger er frekvensen 25 fps for PAL og 29,97 for NTSC.

 1. Velg Dokumentinnstillinger på animasjonspanelmenyen.
 2. Skriv inn eller velg verdier for Varighet og Bildefrekvens.

Merk:

En reduksjon i varigheten for en eksisterende video eller animasjon har samme effekt som å skjære til delbilder (og eventuelle nøkkelbilder) fra enden av dokumentet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet