Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop CC har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop CC.

Forsvinningspunkt forenkler perspektivtro redigering i bilder som inneholder perspektivplan, for eksempel sidene på en bygning, vegger, gulv og alle rektangulære objekter. I Forsvinningspunkt angir du planene i et bilde, og deretter bruker du redigeringer, for eksempel maling, kloning, kopiering eller innliming og transformering. Alle redigeringene bevarer perspektivet i planet du arbeider med. Når du retusjerer, legger til eller flytter innhold i et bilde, blir resultatet mer realistisk fordi redigeringene er riktig orientert og skalert til perspektivplanene. Når du er ferdig med å arbeide i Forsvinningspunkt, kan du fortsette å redigere bildet i Photoshop. Hvis du vil bevare informasjonen om perspektivplanet i et bilde, lagrer du dokumentet i PSD-, TIFF- eller JPEG-format.

Utføre redigeringer på perspektivplanene i et bilde

Du kan også måle objekter i et bilde og eksportere 3D-informasjon og målinger til DXF- og 3DS-format til bruk i 3D-programmer.

Hvis du vil se en video om hvordan du bruker Forsvinningspunkt, kan du gå til denne URL-adressen: .

Oversikt over dialogboksen Forsvinningspunkt

Dialogboksen Forsvinningspunkt (Filter > Forsvinningspunkt) inneholder verktøy for å definere perspektivplanene, verktøy for bilderedigering, et måleverktøy og en bildeforhåndsvisning. Forsvinningspunktverktøyene (markeringsverktøyet, stempelverktøyet, penselverktøyet og andre) fungerer på samme måte som de tilsvarende verktøyene i hovedverktøykassen i Photoshop. Du kan bruke de samme hurtigtastene til å angi verktøyalternativene. Når du åpner Forsvinningspunkt-menyen , vises flere verktøyinnstillinger og kommandoer.

Forsvinningspunkt, dialogboks

A. Forsvinningspunkt-menyen B. Alternativer C. Verktøykasse D. Forhåndsvisning av en forsvinningspunktøkt E. Zoomealternativer 

Hvis du vil ha informasjon om tastatursnarveier i Forsvinningspunkt, kan du se Taster for Forsvinningspunkt.

Forsvinningspunktverktøy

Forsvinningspunktverktøy fungerer på samme måte som de tilsvarende verktøyene i hovedverktøykassen i Photoshop. Du kan bruke de samme hurtigtastene til å angi verktøyalternativer. Når du velger et verktøy, endres de tilgjengelige alternativene i dialogboksen Forsvinningspunkt.

Rediger plan-verktøy

Merker, redigerer, flytter og endrer størrelse på plan.

Opprett plan-verktøy

Definerer de fire hjørnenodene for et plan, justerer størrelsen og formen på et plan og løsriver et nytt plan.

Markeringsverktøy

Lager kvadratiske eller rektangulære markeringer samt flytter eller kloner markeringer.

Merk:

Hvis du dobbeltklikker markeringsverktøyet i et plan, merkes hele planet.

Stempelverktøy

Maler med en prøve av bildet. I motsetning til klonestempelverktøyet kan ikke stempelverktøyet i Forsvinningspunkt klone elementer fra et annet bilde. Se også Male med prøvebildepunkter i Forsvinningspunkt og Retusjere med klonestempelverktøyet.

Penselverktøy

Maler en valgt farge i et plan.

Transformeringsverktøy

Skalerer, roterer og flytter en svevende markering ved å flytte håndtakene i markeringsrammen. Virkemåten er den samme som når du bruker kommandoen Fri transformering på en rektangulær markering. Se også Fri transformering.

Pipetteverktøyet

Velger en farge for maling når du klikker i forhåndsvisningsbildet.

Måleverktøy

Måler avstander og vinkler for et element i et plan. Se også Måle i Forsvinningspunkt

Zoomeverktøy

Forstørrer eller forminsker visningen av bildet i forhåndsvisningsvinduet.

Håndverktøy

Flytter bildet i forhåndsvisningsvinduet.

Forstørre eller forminske forhåndsvisningsbildet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg zoomverktøyet i dialogboksen Forsvinningspunkt, og klikk eller dra i forhåndsvisningsbildet for å zoome inn. Hold inne Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikk eller dra for å zoome ut.

  • Angi et forstørrelsesnivå i Zoom-tekstboksen nederst i dialogboksen.

  • Klikk plusstegnet (+) eller minustegnet (-) for å zoome henholdsvis inn eller ut.

  • Hvis du vil zoome inn midlertidig i forhåndsvisningsbildet, holder du nede x-tasten. Dette er spesielt nyttig når du skal plassere hjørnenoder når du definerer et plan, og når du skal arbeide med detaljer.

Flytt bildet i forhåndsvisningsvinduet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg håndverktøyet i dialogboksen Forsvinningspunkt, og dra i forhåndsvisningsbildet.

  • Hold nede mellomromstasten med et hvilket som helst verktøy valgt og dra i forhåndsvisningsbildet.

Arbeide i Forsvinningspunkt

1.(Valgfritt) Klargjør bildet for arbeid i Forsvinningspunkt.

Gjør ett av følgende før du velger kommandoen Forsvinningspunkt:

 • Hvis du vil plassere resultatene av arbeidet med Forsvinningspunkt på et eget lag, må du opprette et nytt lag før du velger kommandoen Forsvinningspunkt. Ved å plassere Forsvinningspunkt-resultatene på et eget lag beholder du originalbildet og kan bruke lagtetthetskontrollen, stiler og overgangsmodi.

 • Hvis du har tenkt å klone innholdet i bildet utover rammene for den gjeldende bildestørrelsen, øker du størrelsen på arbeidsområdet slik at tilleggsinnholdet får plass. Se også Endre størrelsen på arbeidsområdet

 • Hvis du har tenkt å lime inn et element fra utklippstavlen i Photoshop i Forsvinningspunkt, kopierer du elementet før du velger kommandoen Forsvinningspunkt. Det kopierte elementet kan være fra et annet Photoshop-dokument. Hvis du kopierer skrift, må du rastrere tekstlaget før du kopierer til utklippstavlen.

 • Hvis du vil begrense resultatene av Forsvinningspunkt til bestemte områder i bildet, lager du en markering eller legger til en maske i bildet før du velger kommandoen Forsvinningspunkt. Se også Merke med markeringsverktøyene og Om masker og alfakanaler.

 • Hvis du vil kopiere noe i perspektiv fra ett Photoshop-dokument til et annet, kopierer du først elementet mens du er i Forsvinningspunkt i ett dokument. Når du limer inn elementet i et annet dokument mens du er i Forsvinningspunkt, bevares elementets perspektiv.

2. Velg Filter > Forsvinningspunkt.

3. Definer de fire hjørnenodene for planoverflaten.

Som standard er verktøyet for å opprette plan   valgt. Klikk i forhåndsvisningsbildet for å definere hjørnenodene. Prøv å bruke et rektangulært objekt i bildet som en hjelpelinje når du oppretter planet.

Hvis du vil løsrive flere plan, bruker du Opprett plan-verktøyet og Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Mac OS) en kantnode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og justere perspektivplan i Forsvinningspunkt.

Definere de fire hjørnenodene med Opprett plan-verktøyet

CTRL-dra (Windows) eller KOMMANDO-dra (Mac OS) en kantnode for å løsrive et plan.

4. Rediger bildet.

Gjør ett av følgende:

5. Eksporter 3D-informasjon og mål til DXF- eller 3DS-format.

Teksturer eksporteres også til 3DS-format. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere mål, teksturer og 3D-informasjon.

6. Klikk OK.

Rutenett kan gjengis i Photoshop ved å velge Gjengi rutenett til Photoshop på Forsvinningspunkt-menyen før du klikker OK. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjengi rutenett til Photoshop.

Eksportere målinger, teksturer og 3D-informasjon

3D-informasjon (plan), teksturer og målinger som er opprettet i Forsvinningspunkt, kan eksporteres til et format som kan brukes i programmer for CAD, modellering, animasjon og spesialeffekter. Hvis du eksporterer til DXF, opprettes en fil med 3D-informasjon og eventuelle målinger. Eksporterte 3DS-filer inneholder gjengitte teksturer samt geometrisk informasjon.

 1. Åpne Forsvinningspunkt-menyen og velg enten Eksporter til DXF eller Eksporter til 3DS.
 2. I dialogboksen Eksporter DXF eller Eksporter 3DS velger du en plassering for den lagrede filen og klikker Lagre.

Perspektivplan og rutenettet

Før du kan foreta redigeringer i Forsvinningspunkt, definerer du rektangulære plan som justeres mot perspektivet i et bilde. Nøyaktigheten til planet bestemmer om eventuelle redigeringer eller justeringer er riktig skalert og orientert i bildet.

Når du har etablert de fire hjørnenodene, er perspektivplanet aktivt, og viser en markeringsramme og et rutenett. Du kan skalere, flytte eller endre form for å finjustere perspektivplanet. Du kan også justere rutenettstørrelsen i forhold til elementene i bildet. Noen ganger kan det være nyttig å justere markeringsrammen og rutenettet til en tekstur eller et mønster i bildet for å tilpasse det nøyaktig til bildets perspektiv. En justering av rutenettstørrelsen kan også gjøre det enklere å telle elementer i bildet.

Rutenettet bidrar til å justere perspektivplanene mot bildeelementer, og er også nyttig for å visualisere målinger ved bruk sammen med måleverktøyet. Det finnes et alternativ for å koble rutenettstørrelsen til målinger som gjøres med måleverktøyet.

Definere og justere perspektivplan i Forsvinningspunkt

 1. Velg Opprett plan-verktøyet  i dialogboksen Forsvinningspunkt, og klikk i forhåndsvisningsbildet for å legge til de fire hjørnenodene.

  Prøv å bruke et rektangulært objekt eller et planområde i bildet som en hjelpelinje når du oppretter perspektivplanet. Som hjelp når du skal plassere en node, kan du holde nede x-tasten for å zoome inn i forhåndsvisningsbildet. Når du legger til hjørnenoder, kan du slette den siste noden hvis den ikke er riktig, ved å trykke Tilbake-tasten (Windows) eller Delete-tasten (Mac OS). Du kan også flytte en node ved å dra den.

 2. Velg Rediger plan-verktøyet , og gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis du vil endre form på perspektivplanet, drar du i en hjørnenode.

  • Hvis du vil justere rutenettet, skriver du inn en verdi i Rutenettstørrelse-tekstboksen, eller du klikker nedoverpilen og flytter skyvekontrollen. Du kan også justere rutenettstørrelsen når Opprett plan-verktøyet er valgt.

  • Hvis du vil flytte planet, klikker du inni planet og drar.

  • Hvis du vil skalere planet, drar du en kantnode i et segment av markeringsrammen.

  Dra en kantnode for å øke størrelsen på et plan slik at redigeringene får plass

  Markeringsrammen og rutenettet til et perspektivplan er vanligvis blå(tt). Hvis det er problemer med plasseringen av hjørnenodene, er planet ugyldig, og markeringsrammen og rutenettet blir enten røde eller gule. Når planet er ugyldig, flytter du hjørnenodene til markeringsrammen og rutenettet blir blå(tt).

  Merk:

  Hvis du har overlappende plan, kan du CTRL-klikke (Windows) eller KOMMANDO-klikke (Mac OS) for å bla gjennom de overlappende planene.

  Overlappende plan

Når du har opprettet et plan i Forsvinningspunkt, kan du opprette (løsrive) ytterligere plan som deler det samme perspektivet. Når et andre plan er løsrevet fra det opprinnelige perspektivplanet, kan du løsrive flere plan fra det andre planet og så videre. Du kan løsrive så mange plan du vil. Selv om nye plan løsrives ved 90-graders vinkel, kan du justere dem til en hvilken som helst vinkel. Dette er nyttig når du skal lage sømløse redigeringer mellom overflater, slik at de passer til geometrien i et sammensatt motiv. Hjørneskap i et kjøkken kan for eksempel være en del av en sammenhengende overflate. I tillegg til å justere vinklene for et relatert perspektivplan kan du når som helst endre størrelsen på planet med Rediger plan-verktøyet.

 1. Velg Opprett plan-verktøyet eller Rediger plan-verktøyet, og Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) en kantnode (ikke en hjørnenode) i et eksisterende plans markeringsboks.

  Det nye planet løsrives ved en 90-graders vinkel i forhold til det opprinnelige planet.

  Merk:

  Hvis et nylig opprettet plan ikke er riktig justert i forhold til bildet, velger du Rediger plan-verktøyet og justerer en av hjørnenodene. Tilknyttede plan påvirkes når du justerer plan. (Hjørnenodene er utilgjengelige dersom det er tilknyttet flere enn to plan.)

  Hvis du løsriver flere plan, vil planene fortsatt være relatert til hverandre, og redigeringene skaleres og orienteres derfor i riktig perspektiv.

 2. (Valgfritt) Gjør ett av følgende for å endre vinkelen for det nylig løsrevne planet:
  • La Rediger plan-verktøyet eller Opprett plan-verktøyet være valgt, og Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) den midterste kantnoden på siden rett overfor rotasjonsaksen.

  • Angi en verdi i Vinkel-tekstboksen.

  • Flytt skyvekontrollen for Vinkel.

  Endret planvinkel.

  Merk:

  Når du har opprettet et nytt (underordnet) plan fra et eksisterende (overordnet) plan, kan du ikke lenger justere vinkelen for det overordnede planet.

Markeringsramme- og rutenettvarsler i Forsvinningspunkt

Markeringsrammen og rutenettet endrer farge for å angi planets gjeldende status. Hvis planet er ugyldig, flytter du en hjørnenode til markeringsrammen og rutenettet blir blå(tt).

Blått

Angir et gyldig plan. Husk at et gyldig plan ikke er en garanti for at resultatet har riktig perspektiv. Du må sørge for at markeringsboksen og rutenettet er justert nøyaktig til geometriske elementer eller et planområde i bildet.

Rød

Angir et ugyldig plan. Forsvinningspunkt kan ikke beregne planets proporsjoner.

Gult

Angir et ugyldig plan. Ikke alle forsvinningspunktene i planet kan løses.

Merk:

Selv om det går an å redigere et ugyldig rødt eller gult plan, inkludert løsrive loddrette plan, kommer ikke resultatet til å bli riktig posisjonert.

Vise eller skjule rutenettet, aktive markeringer og perspektivplanrammer

 1. Velg Vis kanter på Forsvinningspunkt-menyen.

  Merk:

  Markeringer vises midlertidig når du endrer størrelse eller plassering selv om Vis kanter er deaktivert.

Justere avstanden i rutenettet for et perspektivplan

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger plan-verktøyet  eller Opprett plan-verktøyet , og angi en verdi for Rutenettstørrelse i området med verktøyalternativer.

  • Velg måleverktøyet , og velg deretter Koble målenheter til rutenett i området med verktøyalternativer. Dra måleverktøyet i et plan, og angi en verdi for Lengde i området med verktøyalternativer.

Gjengi rutenett i Photoshop

Forsvinningspunkt-rutenettene er som standard ikke synlige når du viser et bilde i Photoshop-dokumentvinduet, selv om rutenettene bevares i bildet og vises når du starter Forsvinningspunkt. Rutenett kan gjengis slik at de er synlige i Photoshop-dokumentvinduet når du slutter å arbeide i Forsvinningspunkt. De gjengitte rutenettene er rastrerte, ikke vektorbaserte.

 1. Åpne Forsvinningspunkt-menyen og velg Gjengi rutenett til Photoshop.

  Du må velge kommandoen Gjengi rutenett i Photoshop for hver Forsvinningspunkt-økt.

  Merk:

  Opprett et nytt lag for Forsvinningspunkt-resultatene hvis du vil gjengi rutenettene i Photoshop. Dermed holdes rutenettene i et eget lag atskilt fra hovedbildet.

Markeringer i Forsvinningspunkt

Markeringer kan være nyttige når du maler eller retusjerer for å rette feil, legge til elementer eller forbedre et bilde. I Forsvinningspunkt kan du lage markeringer for å male eller fylle bestemte områder i et bilde, samtidig som du opprettholder perspektivet som er definert ved planene i bildet. Markeringer kan også brukes til å klone og flytte bildeinnhold i perspektiv.

Ved hjelp av markeringsverktøyet i Forsvinningspunkt tegner du en markering i et perspektivplan. Hvis du tegner en markering som dekker mer enn ett plan, brytes den i henhold til perspektivet i hvert plan.

Når du har tegnet en markering, kan du flytte den hvor som helst i bildet og beholde perspektivet som er fastsatt med planet. Hvis et bilde har flere plan, samsvarer markeringen med perspektivet i planet som den beveges gjennom.

I Forsvinningspunkt kan du klone bildepunktene i en markering når den flyttes i et bilde. En markering som inneholder bildepunkter som kan flyttes hvor som helst i bildet, kalles en svevende markering i Forsvinningspunkt. Selv om bildepunktene i en svevende markering ikke er i et eget lag, ser de ut som et eget lag som ligger oppå hovedbildet. En aktiv svevende markering kan flyttes, roteres eller skaleres.

Merk:

Når du limer inn et element i Forsvinningspunkt, er de innlimte bildepunktene i en svevende markering.

Hvis du klikker utenfor en svevende markering, deaktiveres den. Når en svevende markering er deaktivert, limes innholdet inn i bildet, og erstatter bildepunktene som var nedenfor den. Hvis du kloner en kopi av en svevende markering, deaktiveres også originalen.  

Element limt inn i Forsvinningspunkt.

Forsvinningspunkt har et annet flyttealternativ for markeringer. Du kan fylle markeringen med bildepunkter fra området som pekeren flyttes til.

Kopiere en markering og flytte en markering fra ett perspektivplan til et annet

Lage markeringer i Forsvinningspunkt

 1. Velg markeringsverktøyet.
 2. (Valgfritt) I området med verktøyalternativer angir du verdier for én eller flere av følgende innstillinger før du lager markeringen:

  Uttoning

  Angir hvor uskarpe kantene i markeringen skal være.

  Tetthet

  Angi denne verdien hvis du skal bruke markeringen til å flytte bildeinnhold. Dette alternativet bestemmer i hvor stor grad de flyttede bildepunktene dekker eller avdekker det underliggende bildet.

  Reparer-menyen

  Velg en overgangsmodus hvis du skal bruke en markering til å flytte bildeinnhold. Dette alternativet bestemmer hvordan de flyttede bildepunktene glir over i det omkringliggende bildet:

  • Velg Av slik at markeringen ikke blandes med fargene, skyggene og teksturene i de omkringliggende bildepunktene.

  • Velg Lystetthet for å blande markeringen med lyssettingen i de omkringliggende bildepunktene.

  • Velg På for å blande markeringen med fargen, lyssettingen og skyggen i omkringliggende bildepunkter.

 3. Dra verktøyet i et plan. Du kan lage en markering som dekker mer enn ett plan. Hold nede SKIFT-tasten for å begrense markeringen til et kvadrat som er i perspektiv.
  Markering som dekker mer enn ett plan

  Merk:

  Hvis du vil merke et helt plan, dobbeltklikker du med markeringsverktøyet i planet.

Flytte markeringer i Forsvinningspunkt

 1. Lag en markering i et perspektivplan.
 2. Velg ett av følgende på Flyttemodus-menyen for å definere virkemåten når du flytter en markering:
  • Velg Mål for å merke området du flytter markeringsrammen til.

  • Velg Kilde for å fylle markeringen med bildepunktene i området du drar markeringsverktøypekeren til (samme som å CTRL-dra eller KOMMANDO-dra en markering).

 3. Dra markeringen. Hold nede SKIFT-tasten for å begrense flyttingen slik at den justeres mot rutenettet til perspektivplanet.

Flytte, rotere og skalere svevende markeringer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en svevende markering, velger du markeringsverktøyet eller transformeringsverktøyet, klikker inni markeringen og drar.

  • Hvis du vil rotere en svevende markering, velger du transformeringsverktøyet og flytter pekeren nær en node. Når pekeren endres til en buet dobbeltpil, drar du for å rotere markeringen. Du kan også velge alternativet Vend vannrett for å vende markeringen vannrett langs den loddrette aksen for planet, eller velge alternativet Vend loddrett for å vende markeringen loddrett langs den vannrette aksen for planet.

  Alternativer for transformeringsverktøyet

  • Hvis du vil skalere en svevende markering, må den være i et perspektivplan. Velg transformeringsverktøyet, og flytt pekeren over en node. Når pekeren endres til en rett dobbeltpil, drar du for å skalere markeringen. Trykk SKIFT-tasten for å begrense sideforholdet når du skalerer. Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å skalere fra midten.

Fylle markeringer med et annet område i et bilde

 1. Lag en markering i et perspektivplan.
 2. (Valgfritt) Flytt markeringen dit du vil ha den. Flyttemodusen må være Mål når du flytter markeringen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • CTRL-dra (Windows) eller KOMMANDO-dra (Mac OS) pekeren fra innsiden av markeringen til bildeområdet der du vil fylle markeringen.

  • Velg Kilde på Flyttemodus-menyen, og dra pekeren fra innsiden av markeringen til bildeområdet der du vil fylle markeringen.

  Den fylte markeringen blir en svevende markering, som du kan skalere, rotere, flytte eller klone ved hjelp av transformeringsverktøyet, eller flytte eller klone ved hjelp av markeringsverktøyet.

  CTRL-dra (Windows) eller KOMMANDO-dra (Mac OS) en markering

  A. Opprinnelig markering B. Flytte markeringen til kildebildet C. Kildebildet fyller den opprinnelige markeringen 

Kopiere markeringer i Forsvinningspunkt

 1. Lag en markering i et perspektivplan.
 2. Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) markeringen med markeringsverktøyet for å lage en kopi av markeringen og tilhørende bildepunkter.

  Kopien blir en svevende markering, som ser ut til å ligge oppå hovedbildet. Du kan flytte en svevende markering, eller du kan velge transformeringsverktøyet for å skalere eller rotere den svevende markeringen.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk utenfor den svevende markeringen for å oppheve merkingen av den. Markeringens innhold limes inn i bildet, og erstatter bildepunktene som var nedenfor den.

  • Klikk i den svevende markeringen med markeringsverktøyet eller transformeringsverktøyet, og Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) for å lage en ekstra kopi. Etter kopieringen deaktiveres den opprinnelige svevende markeringen, og erstatter bildepunktene som var nedenfor den.

  Merk:

  Du kan trykke Ctrl+Skift+T (Windows) eller Kommando+Skift+T (Mac OS) for å duplisere den siste dupliseringsflyttingen. Dette er en enkel måte å klone innhold på flere ganger.

Lime inn et element i Forsvinningspunkt

Du kan lime inn et element fra uklippstavlen i Forsvinningspunkt. Det kopierte elementet kan være fra det samme dokumentet eller et annet. Når elementet er limt inn i Forsvinningspunkt, blir det en svevende markering som du kan skalere, rotere, flytte eller klone. Når den svevende markeringen flyttes inn i et merket plan, tilpasses den til planets perspektiv.

Lime inn et element i Forsvinningspunkt

A. Kopiert mønster fra et separat dokument B. Bilde med markering (for å begrense resultater) opprettet i Photoshop før Forsvinningspunkt åpnes C. Innlimt mønster i Forsvinningspunkt flyttes inn i planet mens markeringen opprettholdes 

Merk:

Siden det er enklere, anbefales det at du oppretter perspektivplan i en tidligere Forsvinningspunkt-økt.

 1. Kopier et element til utklippstavlen. Det kopierte elementet kan være fra det samme dokumentet eller et annet. Husk at du bare kan lime inn et element som er omgjort til punktgrafikk (ikke et vektorisert raster).

  Merk:

  Hvis du vil kopiere tekst, må du først rastrere den. Høyreklikk tekstlaget og velg Rastrer. Deretter går du til Velg > Alle og kopierer til utklippstavlen.

 2. (Valgfritt) Opprett et nytt lag.
 3. Velg Filter > Forsvinningspunkt.
 4. Opprett om nødvendig ett eller flere plan i bildet.
 5. Trykk Ctrl-V (Windows) eller Kommando-V (Mac OS) for å lime inn elementet.

  Det innlimte elementet er nå en svevende markering i øvre venstre hjørne av forhåndsvisningsbildet. Som standard er markeringsverktøyet valgt.

 6. Bruk markeringsverktøyet til å dra det innlimte bildet til et plan.

  Bildet samsvarer med perspektivet i planet.

  Merk:

  Når du har limt inn bildet i Forsvinningspunkt, må du ikke klikke noen steder i bildet med markeringsverktøyet, unntatt for å dra det innlimte bildet til et perspektivplan. Hvis du klikker andre steder, deaktiveres den svevende markeringen, og bildepunktene limes permanent inn i bildet.

Male med en farge i Forsvinningspunkt

 1. Velg penselverktøyet.
 2. Angi en penselfarge ved å gjøre ett av følgende:
  • Velg pipetteverktøyet, og klikk en farge i forhåndsvisningsbildet.

  • Klikk Penselfarge-boksen for å åpne fargevelgeren og velge en farge.

 3. I området med verktøyalternativer angir du diameter (penselstørrelse), hardhet (utglatting av kanter) og tetthet (i hvor stor grad malingen dekker det underliggende bildet).
 4. Velg en reparasjonsmodus:
  • Hvis du vil male uten å blande med fargen, lyssettingen eller skyggen i de omkringliggende bildepunktene, velger du Av.

  • Hvis du vil male og blande strøkene med lyssettingen i de omkringliggende bildepunktene samtidig som du beholder den valgte fargen, velger du Lystetthet.

  • Hvis du vil male og blande med fargene, lyssettingen og skyggen i de omkringliggende bildepunktene, velger du På.

 5. (Valgfritt) Angi maleprogramalternativer:
  • Hvis du vil male kontinuerlig med automatisk samsvar med perspektivet fra ett plan til et annet, åpner du Forsvinningspunkt-menyen og velger Tillat operasjoner for fleroverflater. Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan du male i perspektivet til ett plan om gangen. Du må slutte og så begynne å male i et annet plan for å bytte perspektiv.

  • Hvis du vil begrense malingen til bare det aktive planet, åpner du Forsvinningspunkt-menyen og velger Beskjæringsoperasjoner for overflatekanter. Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan du male i perspektiv utenfor rammene for det aktive planet.

 6. Dra i bildet for å male. Når du maler i et plan, får penselstørrelsen og -formen riktig skala og retning i forhold til planets perspektiv. SKIFT-dra for å begrense strøket til en rett linje som samsvarer med planets perspektiv. Du kan også klikke et punkt med penselverktøyet og deretter Skift-klikke et annet punkt for å male en rett linje i perspektiv.

  Merk:

  Penselverktøyet tar hensyn til markeringer og kan brukes til å male en hard linje langs kanten på markeringen. Hvis du for eksempel merker et helt plan, kan du male en linje langs ytterkanten for planet.

Male med prøvebildepunkter i Forsvinningspunkt

Stempelverktøyet maler med prøvebildepunktene i Forsvinningspunkt. Det klonede bildet orienteres til perspektivet for planet du maler i. Stempelverktøyet er nyttig til oppgaver som blanding og retusjering av bildeområder, kloning av deler av en overflate for å “male ut” et objekt, eller kloning av et bildeområde for å duplisere et objekt eller utvide en tekstur eller et mønster.

 1. Velg stempelverktøyet  i Forsvinningspunkt.
 2. I området med verktøyalternativer angir du diameter (penselstørrelse), hardhet (mengden uttoning for penselen) og tetthet (i hvor stor grad malingen dekker eller avdekker det underliggende bildet).
 3. Velg en overgangsmodus på Reparer-menyen:
  • Velg Av for å hindre at strøkene blandes med fargene, skyggene og teksturene i de omkringliggende bildepunktene.

  • Velg Lystetthet for å blande strøkene med lyssettingen i de omkringliggende bildepunktene.

  • Velg På for å blande strøkene med fargen, lyssettingen og skyggen i omkringliggende bildepunkter.

 4. Slik fastsetter du prøvefunksjonaliteten til stempelverktøyet:
  • Merk av for Justert for å ta prøve av bildepunkter kontinuerlig, uten å miste gjeldende prøvepunkt, selv når du slipper museknappen.

  • Fjern merket for Justert for å fortsette å bruke prøvebildepunktene fra det opprinnelige prøvepunktet hver gang du stopper og fortsetter malingen.

 5. (Valgfritt) Angi maleprogramalternativer:
  • Hvis du vil male kontinuerlig fra ett plan til et annet, åpner du Forsvinningspunkt-menyen og velger Tillat operasjoner for fleroverflater.

  • Hvis du vil begrense malingen til bare det aktive planet, åpner du Forsvinningspunkt-menyen og velger Beskjæringsoperasjoner for overflatekanter.

 6. Flytt pekeren inn i et plan, og ALT-klikk (Windows) eller TILVALG-klikk (Mac OS) for å angi prøvepunktet.
 7. Dra over området i bildet du vil male. Hold nede SKIFT-tasten for å dra en rett linje som samsvarer med planets perspektiv. Du kan også klikke et punkt med stempelverktøyet og deretter SKIFT-klikke et annet punkt for å male en rett linje i perspektiv.

Måle i Forsvinningspunkt

Brukere i en rekke yrkesgrupper, blant annet arkitekter, interiørdesignere, rettsmedisinere og snekkere, har ofte behov for å vite størrelsen på objektene i et bilde. Ved hjelp av måleverktøyet i Forsvinningspunkt kan du tegne en målingslinje over et objekt i et perspektivplan som du vet størrelsen på. Måleverktøyet har et alternativ for å angi en lengde for målingen. På målingslinjen vises to tekstbokser: Én boks for lengden og én boks som viser vinkelen som linjen er tegnet med i forhold til perspektivplanet. Når målingen og lengden er angitt, skaleres alle senere målinger riktig i forhold til den opprinnelige målingen.

Det finnes et alternativ for å koble linjens målingslengde til rutenettavstanden i perspektivplanet. Eksempel: En målingslengde på 5 fører til at 5 mellomrom vises i rutenettet når koblingsalternativet er valgt. Dette kan være nyttig for å visualisere størrelser i bildet eller for å telle objekter i et bilde. Uten kobling kan rutenettavstanden justeres uavhengig av målingen. Dette alternativet er nyttig i tilfeller der du synes at rutenettavstanden er for liten og visuelt forvirrende når den er koblet til målingen.

Målingene som opprettes, kan gjengis slik at de vises i bildet etter at du har lukket dialogboksen Forsvinningspunkt. Du kan også eksportere målinger og geometrisk informasjon til formater som kan leses av CAD-programmer.

Måle objekter i et bilde

 1. Velg måleverktøyet i Forsvinningspunkt, og klikk og dra over et objekt i et plan.

  Det er best å gjøre den opprinnelige målingen av et objekt som du vet størrelsen på.

  Merk:

  Når du har begynt å opprette en måling på innsiden av et plan, er det mulig å fortsette å tegne målingen utenfor planrammene.

 2. Når en måling er merket, skriver du inn en verdi for Lengde for å angi den målte lengden.
 3. (Valgfritt) Tegn flere målinger.

  Størrelsen på disse målingene skaleres i forhold til størrelsen på den opprinnelige målingen.

 4. (Valgfritt) Gjør ett av følgende:
  • Fjern merket for Koble målenheter til rutenett hvis du vil at størrelsen på rutenettet skal være uavhengig av Lengde-verdien som er tilknyttet den opprinnelige målingen. Dette er standardinnstillingen.

  • Merk av for Koble målenheter til rutenett hvis du vil at størrelsen på rutenettet skal justeres i henhold til Lengde-verdien som er tilknyttet den opprinnelige målingen.

  Forsvinningspunkt-målinger i et bilde bevares etter at dialogboksen er lukket. De vises når du starter Forsvinningspunkt på nytt.

Tegne en måling automatisk i Forsvinningspunkt

Målverktøyet kan automatisk tegne lengde- og breddemålingene for en overflate som er definert ved et perspektivplan.

 1. Dobbeltklikk måleverktøyet i et perspektivplan.

Flytte en måling i Forsvinningspunkt

I Forsvinningspunkt kan du flytte en målingslinje uten å endre retning (vinkel) eller lengde.

 1. Velg måleverktøyet.
 2. Klikk et sted langs lengden på en eksisterende måling, og dra.

Endre lengde eller retning for en måling

Du kan endre lengde eller retning (vinkel) for en eksisterende måling.

 1. Velg måleverktøyet, og flytt det over sluttpunktet til en eksisterende målingslinje.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra sluttpunktet for å endre retning og lengde for en måling.

  • Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) et sluttpunkt for å endre lengden for en måling og begrense vinkelendringene til intervaller på 15 grader.

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) et sluttpunkt for å endre lengden for en måling uten å endre retningen.

  • Skift-dra et sluttpunkt for å endre retningen for en måling uten å endre lengden.

Slette en måling i Forsvinningspunkt

 1. Merk en måling, og trykk Backspace (bare Windows) eller Delete.

Vise eller skjule målinger i Forsvinningspunkt

 1. Åpne Forsvinningspunkt-menyen og velg Vis målenheter.

Gjengi målinger i Photoshop

Forsvinningspunkt-målingene er ikke synlige når du viser et bilde i Photoshop-dokumentvinduet, selv om målingene bevares i bildet og vises når du starter Forsvinningspunkt. Målinger kan gjengis slik at de er synlige i Photoshop-dokumentvinduet når du slutter å arbeide i Forsvinningspunkt. De gjengitte målingene er rastrerte, ikke vektorbaserte.

 1. Åpne Forsvinningspunkt-menyen og velg Gjengi målenheter til Photoshop.

  Du må velge kommandoen Gjengi målenheter til Photoshop for hver Forsvinningspunkt-økt.

  Merk:

  Opprett et nytt lag for Forsvinningspunkt-resultatene hvis du vil gjengi målingene i Photoshop. Dermed holdes målingene i et eget lag atskilt fra hovedbildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet