Banesegmenter, -komponenter og -punkter

En bane består av en eller flere rette eller buede segmenter. Ankerpunkter markerer sluttpunktene for banesegmentene. På buede segmenter viser hvert enkelt merkede ankerpunkt en eller to retningslinjer som slutter med retningspunkter. Plasseringen av retningslinjer og -punkter bestemmer størrelsen og formen på et buet segment. Hvis du flytter disse elementene, endres formen på kurvene i en bane.

Justere banesegmenter i Photoshop
En bane

A. Buet linjesegment B. Retningspunkt C. Retningslinje D. Merket ankerpunkt E. Umerket ankerpunkt 

En bane kan være lukket uten begynnelse eller slutt (for eksempel en sirkel), eller åpen med ulike sluttpunkter (for eksempel en bølget linje).

Utglattede kurver er koblet sammen med ankerpunkt som kalles overgangspunkter. Skarpt buede baner er koblet sammen med hjørnepunkter.

Overgangspunkter og hjørnepunkter i Photoshop
Overgangspunkter og hjørnepunkter

Når du flytter en retningslinje i et overgangspunkt, justeres de buede segmentene på begge sider av punktet samtidig. Hvis du til sammenligning flytter en retningslinje i et hjørnepunkt, justeres bare kurven på samme side av punktet som retningslinjen justeres.

Justere overgangspunkter og hjørnepunkter i Photoshop
Justere overgangspunkter og hjørnepunkter

En bane trenger ikke være en sammenhengende rekke segmenter. Den kan inneholde flere forskjellige og separate banekomponenter. Hver enkelt form i et formlag er en banekomponent, som beskrevet av den maskerende lagbanen.

Velg separate banekomponenter i Photoshop
Separate banekomponenter merket

Merke en bane

Når du merker en banekomponent eller et banesegment, vises alle ankerpunkter i den merkede delen, inkludert alle retningslinjer og retningspunkter, hvis det merkede segmentet er buet. Retningshåndtak vises som fylte sirkler, merkede ankerpunkter som fylte kvadrater og umerkede ankerpunkter som hule kvadrater.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil merke en banekomponent (inkludert en form i et formlag), velger du banemerkingsverktøyet  og klikker et sted i banekomponenten. Hvis en bane består av flere banekomponenter, merkes bare banekomponenten under pekeren.

  • Hvis du vil merke et banesegment, velger du segmentmarkøren  og klikker et av ankerpunktene for segmentet eller drar en markering over deler av segmentet.

  Segmentmarkørverktøyet i Photoshop
  Dra en markering for å merke segmenter.

 2. Hvis du vil merke flere banekomponenter eller -segmenter, velger du banemerkingsverktøyet eller segmentmarkøren og holder nede SKIFT mens du velger flere baner eller segmenter.

  Merk:

  Når segmentmarkøren er valgt, kan du merke hele banen eller banekomponenten ved å ALT-klikke (Windows) eller TILVALG-klikke (Mac OS) i banen. Hvis du vil aktivere segmentmarkøren når et annet verktøy er valgt, plasserer du pekeren over et ankerpunkt og trykker CTRL (Windows) eller KOMMANDO (Mac OS).

Velge flere baner | Photoshop CC

Du kan velge flere baner på samme lag eller på tvers av flere lag.

 1. I banepanelet kan du gjøre ett av følgende for å gjøre banene synlige:

  • Skift-klikk hvis du vil merke sammenhengende baner.
  • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) for å merke ikke-sammenhengende baner.
 2. Velg verktøyet Segmentmarkør eller Banemerking for å gjøre ett av følgende:

  • Dra over segmentene.
  • Skift-klikk banene.
 3. Hvis du vil merke flere banekomponenter eller -segmenter, velger du verktøyet Banemerking eller Segmentmarkør og holder nede Skift mens du velger flere baner eller segmenter.

  Merk:

  Du kan velge å jobbe med baner i isolasjonsmodus. Hvis du bare vil isolere laget som har en bane, kan du dobbeltklikke ved å bruke et markeringsverktøy med den aktive banen. Du kan også isolere enkle eller flere lag ved å bruke menyelementet Velg/isoler lag, eller ved å angi Lagfiltrering til Valgt.

  Du kan gå ut av isolasjonsmodus på flere måter, f.eks.:

  • Skru av Lagfiltrering
  • Bytte Lagfiltrering til noe annet enn Valgt
  • Dobbeltklikke vekk fra banen ved bruk av banemerkingsverktøy 

Endre rekkefølge på baner

Du kan endre rekkefølgen på lagrede baner som ikke er form-, type- eller vektormaskebaner, i Bane-panelet.

 1. I banepanelet drar du banen dit du ønsker. I Photoshop CC kan du velge og dra mer enn én bane samtidig.

Duplisere baner

 1. Merk banen du vil kopiere i banepanelet. I Photoshop CC kan du velge mer enn én bane samtidig.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra banene.
  • Velg Dupliser bane på panelmenyen.

Angi banealternativer

Du kan definere fargen og tykkelse på banelinjene slik at de passer smaken din og blir enklere å se. Mens du oppretter en bane, for eksempel med pennverktøyet, klikker du tannhjulikonet () i alternativlinjen. Nå angir du farge og tykkelse på banelinjene. Du kan også angi om du vil forhåndsvise banesegmenter etter hvert som du flytter pekeren mellom hver gang du klikker (Gummistrikk-effekt).

path-options
Banealternativer: Tykkelse og farge

Justere banesegmenter

Du kan redigere et banesegment når som helst, men redigering av eksisterende segmenter er litt forskjellig fra å tegne dem. Husk på følgende tips når du redigerer segmenter:

 • Hvis et ankerpunkt forbinder to segmenter, endres alltid begge segmentene hvis du flytter dette ankerpunktet.

 • Når du tegner med pennverktøyet, kan du midlertidig aktivere segmentmarkøren, slik at du kan justere segmenter du allerede har tegnet. Trykk Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du tegner.

 • Når du først tegner et avrundingspunkt med pennverktøyet, endres lengden på tangentlinjen på begge sider av punktet når du drar den. Når du redigerer et eksisterende avrundingspunkt med segmentmarkøren, endres lengden på tangentlinjen bare på den siden du drar.

Flytte rette segmenter

 1. Bruk segmentmarkøren  til å markere segmentet du vil justere.
 2. Dra segmentet til den nye plasseringen.

Justere lengden eller vinkelen til rette segmenter

 1. Bruk segmentmarkørverktøyet til å markere et ankerpunkt på segmentet du vil justere.

 2. Dra ankerpunktet til ønsket plassering. Skift-dra hvis du vil begrense justeringen til trinn på 45°.

Justere plasseringen eller formen til buede segmenter

 1. Bruk segmentmarkøren og merk et buet segment eller et ankerpunkt i en av endene på det buede segmentet. Tangentlinjer vises hvis de finnes. (Enkelte buede segmenter bruker bare én tangentlinje.)
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil justere plasseringen av segmentet, drar du segmentet. Skift-dra hvis du vil begrense justeringen til trinn på 45°.

  Klikk for å merke det buede segment i Photoshop
  Klikk for å merke det buede segment. Dra deretter for å justere.

  • Hvis du vil justere formen på segmentet på hver side av et merket ankerpunkt, drar du ankerpunktet eller retningspunktet. Skift-dra hvis du vil begrense bevegelsen til trinn på 45°.

  Dra ankerpunktet eller tangentpunktet i Photoshop
  Dra ankerpunktet, eller dra tangentpunktet.

  Merk:

  Hvis du justerer et banesegment, justeres også de relaterte segmentene. Dette gjør at du kan transformere baneformer intuitivt. Hvis du kun vil redigere segmentene mellom de utvalgte ankerpunktene, som i tidligere Photoshop-versjoner, må du velge Begrens draing av bane på alternativlinjen.

  Merk:

  Du kan også bruke en transformering, for eksempel skalering eller rotering, på et segment eller ankerpunkt.

Slette et segment

 1. (Valgfritt) Hvis du oppretter en åpning i en lukket bane, velger du verktøyet Legg til ankerpunkt og legger til to punkter der du ønsker at åpningen skal være.
 2. Velg segmentmarkøren , og merk segmentet du vil slette.
 3. Trykk TILBAKE (Windows) eller DELETE (Mac OS) for å slette det merkede segmentet. Hvis du trykker Tilbake eller Slett på nytt, slettes resten av banen.

Slette retningslinjen til et ankerpunkt

Forlenge en åpen bane

 1. Velg pennverktøyet, og plasser pekeren på endepunktet til den åpne banen du vil forlenge. Pekeren endres når den er nøyaktig plassert over endepunktet.
 2. Klikk endepunktet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lage et hjørnepunkt, plasserer du pennverktøyet der du vil ha endepunktet til det nye segmentet, og deretter klikker du. Hvis du forlenger en bane som ender på et avrundingspunkt, bøyes det nye segmentet av den eksisterende tangentlinjen.

  • Hvis du vil lage et avrundingspunkt, plasserer du pennverktøyet der du vil ha endepunktet på det nye buede segmentet, og deretter drar du.

Koble sammen to åpne baner

 1. Velg pennverktøyet, og plasser pekeren på endepunktet til den åpne banen du vil koble sammen med en annen bane. Pekeren endres når den er nøyaktig plassert over endepunktet.
 2. Klikk endepunktet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil koble banen til en annen åpen bane, klikker du på et endepunkt på den andre banen. Når du plasserer pennverktøyet nøyaktig på endepunktet til den andre banen, vises et lite sammenslåingssymbol  ved pekeren.

  • Hvis du vil koble en ny bane til en eksisterende bane, tegner du den nye banen i nærheten av den eksisterende banen, og deretter flytter du pennverktøyet til den eksisterende banens (umerkede) endepunkt. Klikk dette endepunktet når du ser det lille sammenslåingssymbolet som vises ved siden av pekeren.

Flytte eller finjustere ankerpunkter eller segmenter ved hjelp av tastaturet

 1. Merk ankerpunktet eller banesegmentet.
 2. Klikk eller hold nede en av piltastene på tastaturet for å flytte 1 bildepunkt om gangen i pilens retning.

Hold nede Skift-tasten i tillegg til piltasten hvis du vil flytte 10 bildepunkt om gangen.

Legge til eller slette ankerpunkter

Ved å legge til ankerpunkt får du bedre kontroll over banene, eller du kan forlenge en åpen bane. Prøv imidlertid ikke å bruke flere punkter enn nødvendig. Baner med forholdsvis få punkter er enklere å redigere, vise og skrive ut. Du kan slette unødvendige punkter, slik at banen blir mindre kompleks.

Verktøykassen inneholder tre verktøy for å legge til eller slette punkter: Pennverktøyet , Legg til ankerpunkt eller Fjern ankerpunkt .

Pennverktøyet endres som standard til Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) når du plasserer det over en merket bane, eller til Fjern ankerpunkt (Delete Anchor Point) når du plasserer det over et ankerpunkt. Du må velge Legg til / slett automatisk i alternativfeltet for å få pennverktøyet til automatisk å endres til Legg til ankerpunkt eller Fjern ankerpunkt.

Du kan velge og redigere flere baner samtidig. Du kan også endre formen på en bane mens du legger til ankerpunkt, ved å klikke og dra mens du legger til.

Merk:

Ikke bruk Slett- eller Tilbake-tasten eller kommandoene Rediger (Edit) > Klipp ut (Cut) eller Rediger (Edit) > Fjern (Clear) til å slette ankerpunkt. Disse tastene og kommandoene sletter punktet og linjesegmentene som kobler til dette punktet.

Legge til eller slette ankerpunkter

 1. Merk banen du vil endre.
 2. Velg pennverktøyet, Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) eller Fjern ankerpunkt (Delete Anchor Point).
 3. Plasser pekeren over et banesegment og klikk for å legge til et ankerpunkt. Plasser pekeren over et ankerpunkt og klikk for å fjerne et ankerpunkt.

Deaktivere eller midlertidig overstyre automatisk bytting av pennverktøyet

Du kan overstyre automatisk bytting av pennverktøyet til Legg til ankerpunkt (Add Anchor Point) eller Fjern ankerpunkt (Delete Anchor Point). Dette er nyttig hvis du vil begynne en ny bane oppå en eksisterende bane.

 • Fjern merket for Legg til / slett automatisk i alternativfeltet i Photoshop.

Konvertere mellom overgangspunkter og hjørnepunkter

 1. Merk banen du vil endre.
 2. Velg Konverter punkt-verktøyet eller bruk pennverktøyet, og hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

  Merk:

  Hvis du vil aktivere Konverter punkt-verktøyet mens segmentmarkøren er valgt, plasserer du pekeren over et ankerpunkt og trykker CTRL+ALT (Windows) eller KOMMANDO+TILVALG (Mac OS).

 3. Plasser Konverter punkt-verktøyet over ankerpunktet du vil konvertere, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt til et overgangspunkt, drar du bort fra hjørnepunktet for å vise retningslinjer.

  Konvertere mellom overgangspunkter og hjørnepunkter i Photoshop
  Dra et retningspunkt ut av et hjørnepunkt for å lage et overgangspunkt

  • Klikk overgangspunktet hvis du vil konvertere et overgangspunkt til et hjørnepunkt uten retningslinjer.

  Klikk et overgangspunkt for å opprette et hjørnepunkt i Photoshop
  Klikke et overgangspunkt for å opprette et hjørnepunkt

  • Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt uten retningslinjer til et hjørnepunkt med uavhengige retningslinjer, drar du først et retningspunkt ut av et hjørnepunkt (slik at det blir et overgangspunkt med retningslinjer). Slipp bare museknappen (ikke slipp eventuelle taster du har trykket for å aktivere Konverter ankerpunkt-verktøyet), og dra deretter et av retningspunktene.

  • Klikk overgangspunktet hvis du vil konvertere et overgangspunkt til et hjørnepunkt med uavhengige retningslinjer.

  Konvertere et overgangspunkt til et hjørnepunkt i Photoshop
  Konvertere et overgangspunkt til et hjørnepunkt

Justere banekomponenter

Du kan endre plassering for en banekomponent (inkludert en form i et formlag) hvor som helst i et bilde. Du kan kopiere komponenter i et bilde eller mellom to Photoshop-bilder. Hvis du bruker banemerkingsverktøyet, kan du slå sammen overlappende komponenter til en enkelt komponent. Alle vektorobjekter, uansett om de er beskrevet av en lagret bane, en midlertidig bane eller en vektormaske, kan flyttes, få ny form, kopieres eller slettes.

Du kan også bruke kommandoene Kopier og Lim inn til å duplisere vektorobjekter mellom et Photoshop-bilde og et bilde i et annet program, for eksempel Adobe Illustrator.

Endre overlappingsmodus for den merkede banekomponenten

 1. Bruk banemerkingsverktøyet  til å dra en markering for å merke eksisterende baneområder.
 2. Velg et alternativ for formområde fra rullegardinmenyen Baneoperasjoner på alternativlinjen:

  Kombinere former 

  Legger til baneområdet i overlappende baneområder.

  Trekk fra formområde

  Fjerner baneområdet fra overlappende baneområder.

  Snitt formområder

  Begrenser området til snittet mellom det merkede baneområdet og overlappende baneområder.

  Utelat områder med overlappende former

  Utelater overlappingsområdet.

Vise eller skjule den merkede banekomponenten

Gjør ett av følgende:

 • Velg Vis > Vis > Målbane.
 • Velg Vis > Tillegg. Denne kommandoen viser eller skjuler også rutenett, hjelpelinjer, markeringskanter, kommentarer og stykker.

Flytte en bane eller banekomponent

 1. Merk banenavnet i banepanelet, og bruk banemerkingsverktøyet  til å merke banen i bildet. Hvis du vil merke flere banekomponenter, SKIFT-klikker du hver enkelt banekomponent for å legge den til i markeringen.
 2. Dra banen til den nye plasseringen. Hvis du flytter en del av en bane utenfor grensene for arbeidsområdet, er den skjulte delen av banen likevel tilgjengelig.
  Dra en bane til et nytt sted i Photoshop
  Dra en bane til et nytt sted

  Merk:

  Hvis du drar en bane slik at flyttepekeren er over et annet åpent bilde, kopieres banen til dette bildet.

Endre form på en banekomponent

 1. Merk banenavnet i banepanelet, og bruk segmentmarkøren  til å merke et ankerpunkt i banen.
 2. Dra punktet eller håndtakene for det til et nytt sted.

Slå sammen overlappende banekomponenter

 1. Merk banenavnet i banepanelet, og velg banemerkingsverktøyet .
 2. Hvis du vil opprette en enkelt komponent fra alle de overlappende komponentene, velger du Slå sammen formkomponenter fra rullegardinmenyen Baneoperasjoner på alternativlinjen.

Kopiere en banekomponent eller bane

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil kopiere en banekomponent mens du flytter den, merker du banenavnet i banepanelet og klikker banekomponenten med banemerkingsverktøyet . Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) den merkede banen.
 • Hvis du vil kopiere en bane uten å endre navn på den, drar du banenavnet i banepanelet til Ny bane-knappen  nederst i panelet.
 • Hvis du vil kopiere en bane og endre navn på den, Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) du banen i banepanelet til Ny bane-knappen nederst i panelet. Du kan også merke banen du vil kopiere, og velge Dupliser bane på banepanelmenyen. Skriv inn et nytt navn for banen i dialogboksen Dupliser bane, og klikk OK.
 • Hvis du vil kopiere en bane eller banekomponent til en annen bane, merker du banen eller banekomponenten du vil kopiere, og velger Rediger > Kopier. Deretter velger du målbanen og Rediger > Lim inn.

Kopiere banekomponenter mellom to Photoshop-filer

 1. Åpne begge bildene.
 2. Bruk banemerkingsverktøyet  i kildebildet til å merke hele banen eller alle banekomponentene du vil kopiere.
 3. Hvis du vil kopiere banekomponenten, gjør du ett av følgende:
  • Dra banekomponenten fra kildebildet til målbildet. Banekomponenten kopieres til den aktive banen i banepanelet.

  • I kildebildet merker du banenavnet i banepanelet og velger Rediger > Kopier for å kopiere banen. Velg Rediger > Lim inn i målbildet. Du kan også bruke denne metoden til å kombinere baner i det samme bildet.

  • Hvis du vil lime banekomponenten inn i målbildet, merker du banekomponenten i kildebildet og velger Rediger > Kopier. Velg Rediger > Lim inn i målbildet.

Slette en banekomponent

 1. Merk banenavnet i banepanelet, og klikk en banekomponent med banemerkingsverktøyet .
 2. Trykk Tilbake (Windows) eller Delete (Mac OS) for å slette den merkede banekomponenten.

Justere og fordele banekomponenter

Du kan justere og fordele banekomponenter som er beskrevet i en enkelt bane. Du kan for eksempel justere venstre kant av flere former i et enkelt lag eller fordele flere komponenter i en midlertidig bane langs det vannrette sentrum.

Merk:

Hvis du vil justere former som er i separate lag, bruker du flytteverktøyet.

 • Bruk banemerkingsverktøyet  til å merke komponentene du vil justere. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen Banejustering på alternativlinjen.
Justeringsalternativer i Photoshop
Justeringsalternativer

 • Du fordeler komponenter ved å merke minst tre komponenter du vil fordele. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen Baneoppsett på alternativlinjen.
Fordelingsalternativer i Photoshop
Fordelingsalternativer

Opplæringsvideo: Tips for å jobbe med vektorer i Photoshop

Opplæringsvideo: Tips for å jobbe med vektorer i Photoshop
I denne episoden av Complete Picture demonstrerer Julieanne fem av sine favoritter blant funksjonene for å jobbe med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet