Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Male delbilder på videolag

Du kan redigere eller male på individuelle videodelbilder for å opprette en animasjon, legge til innhold eller fjerne uønskede detaljer. I tillegg til å bruke et hvilket som helst penselverktøy kan du male med klonestempelet, mønsterstempelet, reparasjonspenselen eller flekkreparasjonspenselen. Du kan også redigere videodelbilder med lappeverktøyet.

Merk:

Prosessen med å male (eller bruke andre verktøy) på videodelbilder kalles ofte rotoscoping, selv om tradisjonell rotoscoping omfatter ramme-for-ramme-sporing av levende bilder for bruk i animasjon.

 1. Velg videolaget i tidslinje- eller lagpanelet.

 2. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til videodelbildet du vil redigere.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil at redigeringene skal være på et separat lag, velger du Lag > Videolag > Nytt tomt videolag.
 4. Velg ønsket penselverktøy, og bruk redigeringene på delbildet.

  Maling på et videolag er ikke-ødeleggende. Hvis du vil fjerne de endrede bildepunktene på et bestemt delbilde eller videolag, velger du kommandoen Gjenopprett delbilde eller Gjenopprett alle delbilder. Hvis du vil veksle mellom å vise og skjule endrede videolag, velger du kommandoen Skjul endret video (eller klikker øyeikonet ved siden av det endrede videosporet på tidslinjen).

Klone innhold i video- og animasjonsdelbilder

I Photoshop kan du bruke klonestempel- eller reparasjonspenselverktøyet for å retusjere eller duplisere objekter i video- eller animasjonsdelbilder. Bruk klonestempelet til å ta prøver av innhold fra én del av et delbilde (kilden) og male det over en annen del av samme eller et annet delbilde (målet). I stedet for et delbilde kan du bruke et separat dokument som prøvekilde. Alternativene for reparasjonspenselen omfatter blanding av prøveinnholdet med måldelbildet.

Merk:

Du kan også klone innhold med flekkreparasjonspenselen og lappeverktøyet. Med klonestempelet og reparasjonspenselen kan du imidlertid lagre opptil fem prøver i kloningskildepanelet og angi alternativer for overlapping, skalering og bildeforskyvning.

Når du har tatt prøver av innhold fra et delbilde og malt med det, og deretter går til et annet delbilde, endres kildedelbildet i forhold til delbildet du først tok prøver fra. Du kan låse kildedelbildet du først tok prøver fra, eller du kan angi en bildeforskyvningsverdi for å endre kilden til et annet delbilde i forhold til delbildet du først tok prøver fra.

Klone video- eller animasjonsinnhold

 1. Velg klonestempelverktøyet  eller Reparasjonspensel-verktøyet , og angi deretter ønskede verktøyalternativer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg et videolag i lag- eller tidslinjepanelet, og flytt deretter indikatoren for gjeldende tidspunkt til delbildet du vil ta prøver fra.

  • Åpne bildet du vil ta prøver fra.

 3. Plasser pekeren i et åpent bilde eller delbilde, og Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) for å angi prøvepunktet.
 4. Hvis du vil angi flere prøvepunkter, klikker du hvert klonekildeikon  i kloningskildepanelet.
 5. Velg målvideolaget, og flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til delbildet du vil male.

  Merk:

  Hvis du vil male på et separat lag, kan du legge til et tomt videolag. Pass på at du velger det riktige prøvealternativet for å klone innhold på det tomme videolaget.

 6. Hvis du har angitt flere prøvepunkter, velger du ønsket kilde i kloningskildepanelet.
 7. Gjør noe av følgende i kloningskildepanelet:
  • Hvis du vil skalere eller rotere kilden du kloner, angir du en verdi for B (bredde) eller H (høyde) eller en rotasjonsgrad .

  • Hvis du vil vise en overlapping av kilden du kloner, velger du Vis overlapping og angir overlappingsalternativer. (Alternativet Klippet begrenser overlappingen til penselstørrelsen. Ikke merk av for dette alternativet hvis du vil overlappe hele kildebildet).

  Merk:

  Hvis du vil flytte kildeoverlappingen til en forskjøvet posisjon, bruker du Skift+Alt+dra (Windows) eller Skift+Tilvalg+dra (Mac OS). Hvis du vil vise overlappinger midlertidig, fjerner du merket for Vis overlapping og trykker Skift+Alt (Windows) eller Skift+Tilvalg (Mac OS).

 8. Dra over delbildeområdet du vil male.

  Maling på et videolag er ikke-ødeleggende. Du kan velge kommandoen Gjenopprett delbilde eller Gjenopprett alle delbilder for å fjerne de endrede bildepunktene på et bestemt delbilde eller videolag.

Endre bildeforskyvning for kloning eller reparasjon

 1. I kloningskildepanelet:
  • Hvis du alltid vil male med det samme delbildet du først tok prøver fra, velger du Lås delbilde.

  • Hvis du vil male ved å bruke et delbilde i forhold til delbildet du først tok prøver fra, angir du antall delbilder i Bildeforskyvning-boksen. Hvis delbildet du vil bruke, kommer etter delbildet du først tok prøver fra, angir du en positiv verdi. Hvis delbildet du vil bruke, kommer før delbildet du først tok prøver fra, angir du en negativ verdi.

Gjenopprette delbilder på videolag

Du kan forkaste endringer du gjør på delbildevideolag og tomme videolag.

 1. Velg et videolag i tidslinjepanelet, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gjenopprette et bestemt delbilde, flytter du indikatoren for gjeldende tidspunkt til videodelbildet og velger Lag > Videolag > Gjenopprett delbilde.

  • Hvis du vil gjenopprette alle delbilder på et videolag eller tomt videolag, velger du Lag > Videolag > Gjenopprett alle delbilder.

Fargehåndtering av videolag

I Photoshop kan du male på videolag med verktøy som penselverktøyet eller klonestempelverktøyet. Hvis du ikke har tildelt videolaget en fargeprofil, lagres disse bildepunktredigeringene med dokumentfilens fargeområde, og selve videoklippet forblir uendret. Hvis fargeområdet i det importerte filmklippet er forskjellig fra fargeområdet i Photoshop-dokumentet, må du kanskje gjøre noen justeringer. En SD-videofilm (Standard Definition) kan for eksempel være i SDTV 601 NTSC-format, mens Photoshop-dokumentet er i Adobe RGB-format. De ikke-samsvarende fargeområdene kan føre til at fargene i videoen eller dokumentet du eksporterer, ikke er slik du forventet.

Merk:

Før du bruker tid på å male eller redigere videolag, bør du teste hele arbeidsflyten for å finne ut hvilken fargehåndtering som kreves, og finne den beste fremgangsmåten for arbeidsflyten.

Ofte kan du løse et manglende samsvar ved å tildele dokumentet en fargeprofil som svarer til det importerte filmklippet, eller du kan la videolaget være uhåndtert. Med SD-video kan du for eksempel la videolaget være uhåndtert og tilordne dokumentet fargeprofilen SDTV (Rec. 601 NTSC). Bildepunktene for det importerte delbildet lagres da direkte på videolaget uten fargekonvertering.

Du kan også tildele videolaget dokumentets fargeprofil ved hjelp av alternativet Konverter redigert bildeinnhold (Lag > Videolag > Tolk filmklipp). Dette alternativet konverterer bildepunktredigeringene til dokumentets fargeområde, men fargene i videodelbildene konverteres ikke.

Kommandoen Konverter til profil (Rediger > Konverter til profil) konverterer også alle bildepunktredigeringer til dokumentets fargeområde. Kommandoen Tildel profil (Rediger > Tildel profil) konverterer imidlertid ikke bildepunktredigeringene til et videolag. Vær forsiktig med bruk av kommandoen Tildel profil, spesielt når du har malt på eller redigert videodelbilder. Hvis videolaget har en fargeprofil og du bruker kommandoen Tildel profil på dokumentet, kan det dannes ikke-samsvarende fargeområder mellom bildepunktredigeringene og de importerte delbildene.

Enkelte kombinasjoner av fargeområder for videoklipp og dokument krever fargekonvertering:

 • En gråtonefilm i et RGB-, CMYK- eller Lab-dokument krever fargekonvertering.

 • Bruk av filmklipp med 8 eller 16 biter per kanal i et dokument med 32 bilder per kanal, krever fargekonvertering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet