Endre skjermmodus

Du kan bruke skjermmodusalternativene til å vise bilder på hele skjermen. Du kan vise eller skjule menylinjen, tittellinjen og rullefeltene.

Merk:

Hvis du vil bla gjennom skjermmodusene, trykker du på F-tasten.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise standardmodusen (menylinje øverst og rullefelt på siden), velger du Vis > Skjermmodus > Standard skjermmodus. Du kan også klikke Skjermmodus-knappen  på programlinjen og velge Standard skjermmodus på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil vise et fullskjermvindu med menylinje og en 50 % grå bakgrunn, men ingen tittellinje eller rullefelt, velger du Vis > Skjermmodus > Fullskjermmodus med menylinje. Du kan også klikke Skjermmodus-knappen på programlinjen og velge Fullskjermmodus med menylinje på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil vise et fullskjermvindu med bare en svart bakgrunn (ingen tittellinje, menylinje eller rullefelt), velger du Vis > Skjermmodus > Fullskjermmodus. Du kan også klikke Skjermmodus-knappen på programlinjen og velge Fullskjermmodus på hurtigmenyen.

Vise et annet område av et bilde

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk rullefeltene i vinduet.

  • Velg håndverktøyet, og dra for å panorere over bildet. Hvis du vil bruke håndverktøyet mens et annet verktøy er valgt, holder du nede mellomromstasten mens du drar i bildet.

  Merk:

  Hvis datamaskinen har OpenGL, kan du bruke håndverktøyet til å panorere bildet kjapt i ønsket visningsretning. Etter en rask bevegelse med musen flyttes bildet som om du faktisk dro det fortløpende. Du aktiverer denne funksjonen ved å velge Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS) og deretter velge Aktiver flimrepanorering.

  Dra med håndverktøyet i Photoshop
  Dra håndverktøyet for å vise et annet område av et bilde

  • Dra den fargede boksen (representasjon av arbeidsområdet) i navigatørpanelet.

Bruke verktøyet for visningsrotering

Du bruker verktøyet for visningsrotering til å rotere arbeidsområdet på en ikke-ødeleggende måte, det vil si uten at bildet transformeres. Det finnes mange gode grunner til å rotere arbeidsområdet. Roter det for eksempel hvis det gjør maling eller tegning enklere. (OpenGL kreves.)

Merk:

Du kan også benytte roterende bevegelser på MacBook-maskiner som har pekeplater med flerberøringsfunksjonalitet.

 1. I verktøykassen velger du verktøyet for visningsrotering . (Hold nede håndverktøyet hvis verktøyet ikke er synlig.)
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra i bildet. Et kompass viser bildets nordlige punkt, uavhengig av vinkelen på arbeidsområdet.

  • Angi grader i feltet Rotasjonsvinkel på alternativlinjen.

  • Klikk eller dra den runde kontrollen for angivelse av rotasjonsvinkel.

 3. Hvis du vil gjenopprette arbeidsområdet til opprinnelig vinkel, klikker du Tilbakestill visning.

Hvis du vil se en video om verktøyet for visningsrotering og få ytterligere tips om arbeidsområdet, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_no. (Verktøyet for visningsrotering tas opp etter rundt 5 minutter og 10 sekunder.)

Deaktivere pekeplatebevegelser (Mac OS)

Dersom du har en MacBook som har pekeplate med flerberøringsfunksjonalitet, kan du bruke denne til kjapp panorering, rotering og zooming i bilder. Denne funksjonen kan gjøre arbeidsprosessen mer effektiv, men dersom det oppstår uønskede endringer bør du vurdere å deaktivere den.

 1. Velg Photoshop > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

 2. Fjern markeringen ved Aktiver bevegelser i Generelt-delen.

Bruke Navigatør-panelet

Du kan bruke navigatørpanelet til raskt å endre visningen av tegningen ved hjelp av en miniatyrvisning. Den fargede boksen i navigatøren (kalt representasjon av arbeidsområdet) tilsvarer det gjeldende visbare området i vinduet.

 1. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis du vil vise navigatørpanelet, velger du Vindu > Navigatør.

  • Hvis du vil endre forstørrelsen, skriver du inn en verdi i tekstboksen, klikker Zoom ut eller Zoom inn, eller drar skyvekontrollen for zooming.

  • Hvis du vil flytte bildeutsnittet i et bilde, drar du representasjonen av arbeidsområdet i bildeminiatyren. Du kan også klikke bildeminiatyren for å angi det visbare området.

   Tips: Du kan angi størrelsen og posisjonen for representasjonsområdet samtidig ved å holde nede Ctrl og dra (Windows) eller holde nede Kommando og dra (Mac OS) på bildeminiatyren.

  • Hvis du vil endre farge på representasjonen av arbeidsområdet, velger du Panelalternativer på panelmenyen. Velg en forhåndsinnstilt farge på hurtigmenyen Farge, eller klikk fargeboksen for å velge en egendefinert farge.

  Navigatørpanelet i Photoshop
  navigatørpanelet

  A. Panelmenyknapp B. Miniatyrvisning av tegning C. Representasjon av arbeidsområdet D. Tekstboks for zooming E. Zoom ut-knapp F. Zoom-skyvekontroll G. Zoom inn-knapp 

Zoome inn eller ut

Bruk zoomverktøyet  eller kommandoene på Vis-menyen til å zoome et bilde inn eller ut. Når du bruker zoomverktøyet, vil hvert klikk forstørre eller forminske bildet til den neste forhåndsinnstilte prosentverdien og sentrere visningen rundt punktet du klikker. Når bildet har nådd høyeste forstørrelsesnivå på 3200 % eller minste størrelse på 1 bildepunkt, er forstørrelsesglasset tomt.

Merk:

Hvis du vil vise bilder mer nøyaktig, og få frem skarphet, lageffekter og andre justeringer best mulig, kan du se Vise bilder ved 100 %.

Angi innstillinger for zoomverktøyet

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ytelse (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Ytelse (Mac OS). Under GPU-innstillinger velger du Aktiver OpenGL Drawing.

  Merk:

  Noen innstillinger for zoomeverktøyet krever OpenGL. Hvis Aktiver OpenGL Drawing ikke er tilgjengelig, betyr det at skjermkortet ditt ikke støtter denne teknologien.

 2. Under de generelle innstillingene velger du blant følgende:

  Animert zoom

  Gjør at du kan zoome kontinuerlig mens du holder nede zoomeverktøyet

  Zoom endrer størrelsen på vinduer

  Zoom med rullehjul

  Gjør at du kan zoome med rullehjulet på musen.

  Zoom klikkpunkt for å midtstille

  Sentrerer zoomvisningen på posisjonen du klikket på.

Zoome etter forhåndsinnstilling

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg zoomverktøyet , og klikk Zoom inn-knappen, , eller Zoom ut-knappen, , på alternativlinjen. Klikk deretter i området du vil zoome inn eller ut.

   Tips: Du kan raskt bytte til å zoome ut ved å holde nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

  • Velg Vis > Zoom inn eller Vis > Zoom ut. Kommandoen Zoom inn eller Zoom ut blir utilgjengelig når største eller minste forstørrelsesgrad er nådd.

  • Angi zoomenivået nederst til venstre i dokumentvinduet eller navigatørpanelet.

Vise bilder ved 100 %

Zoom-innstillingen 100 % gir den mest nøyaktige visningen, fordi hvert bildepunkt på bildet vises av ett bildepunkt på skjermen. (Ved andre zoom-innstillinger interpoleres bildepunktene i bildet til et annet antall bildepunkter på skjermen.)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk zoomeverktøyet i verktøykassen.

  • (Creative Cloud) Velg Vis > 100 %, eller klikk 100 % i Zoom-verktøyet eller Håndverktøy på alternativlinjen.

  • Velg Vis > Faktiske bildepunkter, eller klikk på Faktiske bildepunkter i Zoom-verktøyet eller Håndverktøy på alternativlinjen.

  • Skriv inn 100 % på statuslinjen, og trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  Merk:

  100 %-visningen av et bilde viser bildet slik det vil se ut i en nettleser (ved gjeldende skjermoppløsning).

Zoome kontinuerlig

Merk:

Du kan zoome kontinuerlig dersom skjermkortet støtter OpenGL. Velg Animert zoom i de generelle innstillingene.

 1. Velg zoomeverktøyet, og velg deretter blant følgende:
  • Klikk og hold nede museknappen på bildet for å zoome inn. Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å zoome ut.

  • Velg Zoom med musepekeren på alternativlinjen. Deretter kan du dra til venstre på bildet for å zoome ut, eller til høyre for å zoome inn.

Forstørre et bestemt område

 1. Velg zoomeverktøyet.
 2. Dra over den delen av bildet du vil forstørre.
  Bruke zoomverktøyet for å forstørre i Photoshop
  Dra zoomeverktøyet for å forstørre visningen av et bilde

  Området innenfor zoomemarkøren vises ved høyest mulig forstørrelse. Hvis du vil flytte markeringen rundt grafikken i Photoshop, begynner du dra markeringen, og deretter holder du nede mellomromstasten.

Zoome et bilde midlertidig

 1. Hold nede H-tasten, klikk i bildet og hold nede museknappen.

  Det gjeldende verktøyet endres til håndverktøyet, og bildeforstørrelsen endres slik:

  • Hvis hele bildet opprinnelig passet i dokumentvinduet, zoomes bildet inn slik at det passer.

  • Hvis kun en del av bildet opprinnelig var synlig, zoomes bildet ut. Dra zoommarkeringen for å forstørre en annen del av bildet.

 2. Slipp først museknappen og deretter H-tasten.

  Bildet går tilbake til forrige forstørrelsesgrad og verktøy.

Endre størrelsen på vinduet automatisk når du zoomer

 1. Med zoomeverktøyet aktivt merker du av for Endre størrelse på vinduer så de passer på alternativlinjen. Størrelsen på vinduet endres når du forstørrer eller forminsker visningen av bildet.

  Når det ikke er merket av for Tilpass vindusstr. (standardverdien), beholder vinduet en konstant størrelse uansett bildeforstørrelse. Dette kan være nyttig når du bruker mindre skjermer eller arbeider med flislagte bildeutsnitt.

  Merk:

  Du kan endre størrelsen på vinduet automatisk mens du bruker hurtigtaster til å zoome. Gå til Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS). Deretter velger du Zoom endrer størrelsen på vinduer.

Tilpasse et bilde til skjermen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk håndverktøyet i verktøykassen.

  • Velg Vis > Tilpasset skjermen.

  • Velg et zoomeverktøy eller håndverktøyet, og klikk knappen Tilpass til skjermen på alternativlinjen.

   Disse alternativene skalerer både zoomenivået og vindusstørrelsen slik at det passer til det tilgjengelige skjermområdet.

Skjule rutenett for bildepunkter

Ved en forstørrelse over 500 % blir bildepunktrutenettet i bildet som standard synlig. Du kan gjøre følgende hvis du vil skjule dette rutenettet.

 1. Gå til Vis > Vis og fjern markeringen ved Rutenett for bildepunkter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet