Dette dokumentet beskriver ulike metoder du kan bruke til å justere bildets beskjæring, rotering og lerretstørrelse.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Ledende produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, forklarer hvordan man bruker beskjæring og utretting av bilder i Photoshop ...
Bryan O'Neil Hughes

Beskjære et bilde ved hjelp av kommandoen Beskjær

 1. Bruk et markeringsverktøy til å merke den delen av bildet du vil beholde.
 2. Velg Bilde > Beskjær.

Beskjære et bilde ved hjelp av kommandoen Skjær til

Kommandoen Skjær til beskjærer et bilde ved å fjerne uønskede bildedata på andre måter enn kommandoen Beskjær. Du kan beskjære et bilde ved å skjære til omkringliggende gjennomsiktige bildepunkter, eller bakgrunnsbildepunkter i en angitt farge.

 1. Velg Bilde > Skjær til.
 2. Velg et alternativ i dialogboksen Skjær til:
  • Gjennomsiktige bildepunkter for å skjære vekk gjennomsiktighet ved kantene i bildet, slik at det minste bildet med bare ikke-gjennomsiktige bildepunkter blir igjen.
  • Farge på bildepunkt øverst til venstre hvis du vil fjerne et område som har fargen til bildepunktet øverst til venstre, fra bildet.
  • Farge på bildepunkt nederst til høyre for å fjerne et område med fargen til bildepunktet nederst til høyre fra bildet.
 3. Merk ett eller flere områder som skal skjæres bort i bildet: Topp, Bunn, Venstre eller Høyre.

Beskjære og rette opp skannede bilder

Du kan legge flere bilder på en skanner og skanne dem i én operasjon. Dermed opprettes én bildefil. Kommandoen Beskjær og rett ut bilder er en automatisert funksjon som kan opprette separate bildefiler fra en skanning av flere bilder.

For å få de beste resultatene, bør du ha 1/8 tomme klaring mellom bildene i skanningen, og bakgrunnen (vanligvis skannerflaten) bør være en jevn farge med lite støy. Kommandoen Beskjær og rett ut bilder fungerer best på bilder med omriss uten linjer. Hvis kommandoen Beskjær og rett ut bilder ikke kan behandle bildefilen ordentlig, bruker du beskjæringsverktøyet.

 1. Åpne den skannede filen som inneholder bildene du vil skille.
 2. Merk laget som inneholder bildene.
 3. (Valgfritt) Tegn en markering rundt bildene du vil behandle.
 4. Velg Fil > Automatiser > Beskjær og rett ut bilder. De skannede bildene behandles, og deretter åpnes hvert bilde i et eget vindu.

  Merk:

  Hvis kommandoen Beskjær og rett ut bilder deler et av bildene på feil måte, drar du en markeringsramme rundt bildet og litt av bakgrunnen. Deretter holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du velger kommandoen. Endringstasten angir at bare ett bilde skal skilles fra bakgrunnen.

Rette opp et bilde

Linjalverktøyet har et opprettingsalternativ som raskt justerer bilder slik at de er på linje med horisonter, vegger og andre påfallende elementer.

 1. Velg linjalverktøyet . (Du må kanskje holde nede pipetten for å vise linjalen.)

 2. Dra over et påfallende horisontalt eller vertikalt element i bildet.

 3. Klikk Rett opp på alternativlinjen.

  Photoshop retter opp bildet og beskjærer det automatisk. Du viser bildeområder som går utenfor de nye dokumentgrensene, ved å velge Rediger > Angre.

  Merk:

  Du kan unngå automatisk beskjæring helt ved å holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du klikker Rett opp.

Rotere eller vende et helt bilde

Merk:

Bilderotering ødelegger redigeringen og endrer faktisk filinformasjonen. Hvis du vil rotere bildet for visning på en ikke-ødeleggende måte, bruker du Roter-verktøyet.

Ved hjelp av Bilderotering-kommandoene kan du rotere eller vende et helt bilde. Kommandoene fungerer ikke på enkeltlag eller deler av lag, baner eller markeringsrammer. Bruk kommandoen Transformer eller Fri transformering hvis du vil rotere en markering eller et lag.

Rotere et bilde
Rotere bilder

A. Vend horisontalt B. Opprinnelig bilde C. Vend loddrett D. Roter 90° mot klokken E. Roter 180° F. Roter 90° med klokken 
 1. Velg Bilde > Bilderotering, og velg deretter en av følgende kommandoer på undermenyen:

  180°

  Roterer bildet en halv gang.

  90° med klokken

  Roterer bildet en kvart gang med klokken.

  90° mot klokken

  Roterer bildet en kvart gang mot klokken.

  Vilkårlig

  Roterer bildet etter vinkelen du angir. Hvis du velger dette alternativet, skriver du inn en vinkel mellom ‑359,99 og 359,99 i Vinkel-tekstboksen. (I Photoshop kan du velge å rotere med klokken eller mot klokken.) Klikk deretter OK.

  Vend lerretet loddrett eller vannrett

  Vender bildet langs tilsvarende akse.

Endre størrelsen på arbeidsområdet

Størrelsen på arbeidsområdet er hele det redigerbare området i et bilde. Ved hjelp av kommandoen Arbeidsområde kan du øke eller redusere størrelsen på arbeidsområdet for et bilde. Hvis du øker størrelsen på arbeidsområdet, legges det til mer plass rundt et eksisterende bilde. Hvis du reduserer størrelsen på arbeidsområdet for et bilde, beskjæres bildet. Hvis du øker størrelsen på arbeidsområdet for et bilde med en gjennomsiktig bakgrunn, blir det tilføyde arbeidsområdet gjennomsiktig. Hvis bildet ikke har en gjennomsiktig bakgrunn, har du flere alternativer for å bestemme fargen på det tilføyde arbeidsområdet.

 1. Velg Bilde > Arbeidsområde.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn dimensjonene for arbeidsområdet i Bredde- og Høyde-boksene. Velg målenheter på hurtigmenyene ved siden av Bredde- og Høyde-boksen.
  • Velg Relativ, og angi mengden du vil legge til eller trekke fra gjeldende størrelse på arbeidsområdet for bildet. Angi et positivt tall for å utvide arbeidsområdet, og angi et negativt tall for å krympe arbeidsområdet.
 3. Under Anker klikker du et kvadrat for å angi hvor det eksisterende bildet skal plasseres i det nye arbeidsområdet.
 4. Velg et alternativ på menyen Farge på arbeidsområdetillegg:
  • Forgrunn for å fylle det nye arbeidsområdet med gjeldende forgrunnsfarge
  • Bakgrunn for å fylle det nye arbeidsområdet med gjeldende bakgrunnsfarge
  • Hvit, Svart eller Grå for å fylle det nye arbeidsområdet med den fargen
  • Annen for å velge en ny arbeidsområdefarge ved hjelp av fargevelgeren

  Merk:

  Du kan også klikke det hvite kvadratet til høyre for menyen Farge på arbeidsområdetillegg for å åpne fargevelgeren.

  Menyen Farge på arbeidsområdetillegg er ikke tilgjengelig hvis bildet ikke inneholder et bakgrunnslag.

 5. Klikk OK.
  Velg hvor du vil forankre bildet, og velg en farge fra arbeidsområdetillegget
  Opprinnelig arbeidsområde og arbeidsområde som er lagt til på høyre side av bildet ved hjelp av forgrunnsfargen

Lage et delbilde ved å øke lerretstørrelsen

Du kan lage en bilderamme ved å øke størrelsen på arbeidsområdet og fylle det med en farge.

Du kan også bruke en av de forhåndsinnspilte prosedyrene til å lage en bilderamme med stil. Du bør arbeide på en kopi av bildet.

 1. Åpne prosedyrepanelet. Velg Vindu > Prosedyrer.
 2. Velg Delbilder på prosedyrepanelmenyen.
 3. Velg en av delbildeprosedyrene fra listen.
 4. Klikk Spill markering-knappen.

  Prosedyren spilles av og oppretter en ramme rundt bildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet