Før du foretar farge- og tonejusteringer

De kraftige verktøyene i Photoshop kan forbedre, reparere og korrigere farge og tonalitet (lyshet, mørkhet og kontrast) i et bilde. Her er noen elementer du bør vurdere før du utfører farge- og tonejusteringer.

 • Arbeid med en skjerm som er kalibrert og profilert. Hvis du foretar større bilderedigeringer, er kalibrering og profilering viktig, ellers vil bildet se annerledes ut på din skjerm enn på andre skjermer eller på utskrifter.

 • Du bør bruke justeringslag til å justere toneområdet og fargebalansen i bildet. Med justeringslag kan du gå tilbake og justere tonen ytterligere uten å måtte forkaste data fra bildelaget eller endre disse dataene permanent. Husk at bruk av justeringslag øker størrelsen på bildefilen og krever mer RAM på datamaskinen. Når du velger farge- og tonekommandoer i justeringspanelet, blir det automatisk opprettet justeringslag.

 • Hvis du ikke vil bruke justeringslag, kan du foreta justeringer direkte på et bildelag. Husk at noe av bildeinformasjonen forkastes når du justerer farger eller toner direkte på et bildelag.

 • For kritisk arbeid og maksimal bevaring av bildedata, er det best at bildet du arbeider med, har 16 biter per kanal (16-biters bilde) i stedet for 8 biter per kanal (8-biters bilde). Data forkastes når du utfører tone- og fargejusteringer. Tapet av bildeinformasjon er mer kritisk i et 8-biters bilde enn i et 16-biters bilde. Vanligvis er 16-biters bilder større enn 8-biters bilder.

 • Dupliser eller ta kopi av bildefilen. Hvis du arbeider med en kopi av bildet, bevares originalen i tilfelle du ønsker å bruke den opprinnelige versjonen av bildet.

 • Fjern eventuelle feil, for eksempel støvkorn, feil og riper, fra bildet før du foretar farge- og tonejusteringer.

 • Åpne info- eller histogrampanelet i utvidet visning. Når du evaluerer og korrigerer bildet, viser begge panelene nyttig informasjon om justeringene.

 • Du kan lage en markering eller bruke en maske til å begrense farge- og tonejusteringer til en del av bildet. En annen metode å bruke farge- og tonejusteringer selektivt på, er å sette opp dokumentet med bildekomponenter på ulike lag. Farge- og tonejusteringer brukes bare på ett lag om gangen. Bare bildekomponenter på mållaget påvirkes.

Korrigere bilder

Her er den vanlige arbeidsflyten du følger når du korrigerer tonaliteten og fargen i et bilde:

 1. Bruk histogrammet til å sjekke kvaliteten og toneområdet i bildet.

 2. Kontroller at justeringspanelet er åpent, slik at du har tilgang til farge- og tonejusteringer. Klikk et ikon for å få tilgang til justeringene beskrevet i de neste punktene. Når du utfører korrigeringer fra justeringspanelet, blir det opprettet et justeringslag. Det gir deg større fleksibilitet, og ikke noe av bildeinformasjonen forkastes. Se Oversikt over justeringspanelet og Justeringslag og fyllag.

 3. Juster fargebalansen for å fjerne uønsket fargeskjær eller korrigere overmettede eller undermettede farger. Se Kommandoer for fargejustering.

 4. Juster toneområdet ved hjelp av Nivåer- eller Kurver-justeringen.

  Begynn tonekorrigeringene med å justere verdiene for bildepunktene med ekstreme nivåer av høylys og skygge i bildet, og angi et generelt toneområde for bildet. Dette kalles å stille inn høylys og skygge eller å angi svart- og hvitpunkt. Når du stiller inn høylys og skygge, fordeles vanligvis bildepunktene med mellomtoner på nytt i forhold til dette. Det kan imidlertid hende at du må justere mellomtonene manuelt.

  Hvis du vil justere tonaliteten bare i skygge- og høylysområder, bruker du kommandoen Skygge/høylys. Se Forbedre høylys- og skyggedetaljer.

 5. (Valgfritt) Utfør andre fargejusteringer.

  Når du har korrigert den generelle fargebalansen i bildet, kan du utføre valgfrie justeringer for å forbedre fargene eller lage spesialeffekter.

 6. Gjør kantene i bildet skarpere.

  Som et av de siste trinnene bruker du filteret Uskarp maske eller Smart skarphet til å gjøre bildekantene klarere. Hvor mye skarphet som kreves for et bilde, varierer i henhold til bildekvaliteten du får fra det digitale kameraet eller skanneren du bruker. Se Gjøre bilder skarpere.

 7. (Valgfritt) Angi skriver- eller trykkegenskaper for bildet.

  Du kan bruke alternativer i Nivåer- eller Kurver-justeringen til å importere høylys- og skyggeinformasjon til fargeområdet for en utskriftsenhet, for eksempel en skrivebordsskriver. Dette kan du også gjøre når du sender bildet til et trykkeri, forutsatt at du kjenner trykkegenskapene.

  Når bildepunkter gjøres skarpere, øker kontrasten i nærliggende bildepunkter. Det gjør at enkelte bildepunkter i kritiske områder kanskje ikke kan skrives ut på skriveren eller trykkpressen du bruker. Derfor bør du vente med finjusteringen av utdatainnstillingene til du er ferdig med å øke skarpheten. Du finner mer informasjon om hvordan du justerer utdatainnstillinger i Angi målverdier for høylys og skygge.

Oversikt over justeringspanelet

Verktøyene for å foreta farge- og tonejusteringer finner du i justeringspanelet. Når du klikker et verktøyikon, blir det valgt en justering, og et justeringslag opprettes automatisk. Justeringene du gjør ved hjelp av kontrollene og alternativene i justeringspanelet, oppretter ikke-ødeleggende justeringslag. Se Justeringslag og fyllag.

Egenskapspanelet har en forhåndsinnstillingsmeny med forhåndsinnstilte justeringer. Forhåndsinnstillinger er tilgjengelige for Nivåer, Kurver, Eksponering, Kulør/metning, Svart-hvitt, Kanalmikser og Selektiv fargekorrigering. Når du klikker en forhåndsinnstilling, brukes den på bildet ved hjelp av et justeringslag. Du kan når som helst lagre justeringsinnstillinger som en forhåndsinnstilling som blir lagt til i listen over forhåndsinnstillinger.

Når du klikker et justeringsikon eller en forhåndsinnstilling, vises innstillingsalternativene for den angitte justeringen.

Hvis du vil se en video, kan du se Kontroller hvilke lag som påvirkes av et justeringslag.

Bruke en korrigering ved hjelp av justeringspanelet

 1. Klikk et justeringsikon i justeringspanelet, eller velg en justering på panelmenyen.

 2. Bruk kontrollene og alternativene i egenskapspanelet til å velge de innstillingene du ønsker.

 3. (Valgfritt) Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil veksle mellom å slå justeringen av og på, klikker du knappen Vis/skjul lagsynlighet .
  • Hvis du vil tilbakestille justeringen til opprinnelige innstillinger, klikker du Tilbakestill-knappen .
  • Hvis du vil forkaste en justering, klikker du knappen Slett dette justeringslaget .
  • Du kan gjøre justeringspanelet bredere ved å trekke i et hjørne nederst på panelet.

Bruke en korrigering bare på laget under

 1. Klikk et justeringsikon i justeringspanelet, eller velg en justering på panelmenyen.

 2. Justeringene, klikk knappen Klipp til lag . Klikk ikonet igjen for å bruke justeringen på alle lag under justeringslaget i lagpanelet.

Lagre og bruke forhåndsinnstilte justeringer

Egenskapspanelet har en forhåndsinnstillingsmeny med forhåndsinnstilte justeringer for verktøyet du klikket på i justeringspanelet. I tillegg kan du lagre og bruke forhåndsinnstillinger for Nivåer, Kurver, Eksponering, Kulør/metning, Svart-hvitt, Kanalmikser og Selektiv fargekorrigering. Når du lagrer en forhåndsinnstilling, blir den lagt til i listen over forhåndsinnstillinger.

 • Hvis du vil lagre justeringsinnstillinger som en forhåndsinnstilling, velger du Lagre forhåndsinnstilling på egenskapspanelmenyen.
 • Du bruker en forhåndsinnstilt justering ved å velge den på forhåndsinnstillingsmenyen i egenskapspanelet.

Marker tekstfelt eller ønsket justeringsverktøy automatisk

Hvis du endrer justeringsparametrene ofte ved hjelp av tekstfelt eller et justeringsverktøy, kan du gjøre prosessen enklere ved å velge disse elementene automatisk.

 1. Klikk Velg parameter automatisk eller Velg ønsket justeringsverktøy automatisk i egenskapspanelmenyen.

  Merk:

  Hvis du foretrekker å velge tekstfelt etter behov, trykker du på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Tilbake (Mac).

Kommandoer for fargejustering

Du kan velge blant følgende kommandoer for fargejustering:

Automatisk nivåjustering

Korrigerer raskt fargebalansen i et bilde. Selv om navnet antyder en automatisk justering, kan du finjustere virkemåten for denne kommandoen. Se Fjerne et fargeskjær ved hjelp av automatisk fargejustering.

Nivåer

Justerer fargebalansen ved å angi bildepunktdistribusjonen for individuelle fargekanaler. Se Justere farger ved hjelp av nivåer.

Kurver

Inneholder opptil 14 kontrollpunkter for justering av høylys, mellomtone og skygge for individuelle kanaler. Se Oversikt over kurver.

Kommandoen Eksponering

Justerer tonaliteten ved å utføre beregninger i et lineært fargeområde. Eksponering brukes primært i HDR-bilder. Se Justere eksponering for HDR-bilder.

Kommandoen Glød

Justerer fargemetningen slik at maskeringen reduseres til et minimum. Se Justere fargemetningen ved hjelp av Glød.

Fotofilter

Utfører fargejusteringer ved å simulere effekten av bruk av et Kodak Wratten- eller Fuji-filter foran et kameraobjektiv.

Fargebalanse-kommando

Endrer den totale blandingen av farger i et bilde. Se Bruke justeringen Fargebalanse.

Kulør/metning

Justerer verdiene for kulør, metning og lysstyrke i hele bildet eller i individuelle fargekomponenter. Se Justere kulør og metning.

Tilpass farge

Tilpasser fargen: fra ett fotografi til et annet fotografi, fra ett lag til et annet lag, og fra én markering i et bilde til en annen markering i samme bilde eller et annet bilde. Denne kommandoen justerer også lysstyrken og fargeområdet samt nøytraliserer fargeskjær i et bilde. Se Tilpasse farger i ulike bilder.

Erstatt farge-kommando

Erstatter angitte farger i et bilde med nye fargeverdier. Se Erstatte fargen på objekter i et bilde.

Selektiv fargekorrigering

Justerer mengden prosessfarger i individuelle fargekomponenter. Se Foreta selektive fargejusteringer.

Kanalmikser

Endrer en fargekanal og utfører fargejusteringer som ikke er enkle å utføre med andre fargejusteringsverktøy. Se Blande fargekanaler.

Foreta en fargejustering

Alle fargejusteringsverktøy i Photoshop fungerer hovedsakelig likt: De knytter en eksisterende serie med bildepunktverdier til en ny verdiserie. Forskjellen på verktøyene er hvor mye kontroll de gir. Fargejusteringsverktøyene og -innstillingene er tilgjengelige fra justeringspanelet. Du finner en oversikt over fargejusteringsverktøyene i Kommandoer for fargejustering.

Fargen i et bilde kan justeres på flere måter. Den mest fleksible metoden er å bruke et justeringslag. Når du velger et fargejusteringsverktøy i justeringspanelet, oppretter Photoshop automatisk et justeringslag. Med justeringslag kan du eksperimentere med farge- og tonejusteringer uten at bildepunktene i bildet endres permanent. Farge- og toneendringene ligger på justeringslaget, som fungerer som et slør de underliggende bildelagene vises gjennom.

 1. Hvis du vil gjøre justeringer i en del av bildet, merker du den delen. Hvis du ikke lager noen markering, brukes justeringen på hele bildet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk et justeringsikon i justeringspanelet.
  • Dobbeltklikk miniatyren av et eksisterende justeringslag i lagpanelet.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer og deretter velge en kommando på undermenyen for å foreta justeringer direkte på bildelaget. Husk imidlertid at denne metoden forkaster bildeinformasjon.

  Et nytt justeringslag inneholder en lagmaske som er tom (eller hvit) som standard. Det betyr at justeringen blir brukt på hele bildet. (Hvis du har en aktiv markering på bildet når du legger til et justeringslag, maskerer den opprinnelige lagmasken ut det umerkede området med svart.) Med penselverktøyet kan du male svarte områder på masken der du ikke vil at justeringen skal påvirke bildet. Se Redigere en lagmaske.

 3. Hvis du vil veksle mellom å vise bildet med og uten justeringer, klikker du ikonet Vis/skjul lagsynlighet  i egenskapene.

  Merk:

  Hvis du vil avbryte endringer, klikker du Tilbakestill-knappen .

Lagre justeringsinnstillinger

Du kan lagre innstillingene for fargejustering og bruke dem på andre bilder. Når en innstilling er lagret, er den tilgjengelig i forhåndsinnstillingsmenyen i egenskapspanelet. Du kan også velge Last inn forhåndsinnstilling på menyen i en justeringsdialogboks. Hvis du lagrer innstillinger for fargejustering ved hjelp av kommandoen Tilpass farge, finner du mer informasjon i Tilpasse farger i ulike bilder.

 • Hvis du vil lagre en innstilling i forhåndsinnstillingsmenyen, velger du Lagre forhåndsinnstilling på panelmenyen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Nivåer, Kurver, Eksponering, Kulør/metning, Svart-hvitt, Kanalmikser og Selektiv fargekorrigering.
 • Hvis du vil lagre en innstilling i justeringsdialogboksen Skygge/Høylys eller Erstatt farge, klikker du Lagre. I justeringsdialogboksen Nivåer, Kurver, Eksponering, Kulør/metning, Svart-hvitt, Kanalmikser eller Selektiv fargekorrigering velger du Lagre forhåndsinnstilling på panelmenyen. Skriv inn et navn på innstillingen, og klikk Lagre.

Bruke justeringsinnstillinger på nytt

Når du har lagret en justeringsinnstilling, er den tilgjengelig som en forhåndsinnstilling og kan brukes på nytt.

 • Velg en forhåndsinnstilt justering på forhåndsinnstillingsmenyen i egenskapspanelet.
 • I en justeringsdialogboks klikker du Last inn. Finn og last inn den lagrede justeringsfilen. I dialogboksene Kurver, Svart-hvitt, Eksponering, Kulør/metning, Selektiv fargekorrigering, Nivåer og Kanalmikser vises lagrede forhåndsinnstillinger på menyen Forhåndsinnstillinger. Velg Last inn forhåndsinnstilling fra alternativet Forhåndsinnstilling for å laste inn en forhåndsinnstilling som ikke vises på hurtigmenyen Forhåndsinnstilling, fra en annen plassering.

Hvis du vil fjerne standard forhåndsinnstillinger, går du til følgende mapper, flytter forhåndsinnstillingene ut av mappen og starter Photoshop på nytt.

 • Windows: [oppstartstasjon]/Programfiler/Adobe/Adobe Photoshop [versjonnummer]/Presets/[justeringstype]/[navn på forhåndsinnstilling]

 • Mac OS: [oppstartstasjon]/Programmer/Adobe Photoshop [versjonnummer]/Presets/[justeringstype]/[navn på forhåndsinnstilling]

Korrigere farger i CMYK og RGB

Selv om du kan utføre alle farge- og tonekorrigeringer i RGB-modus og de fleste justeringer i CMYK-modus, bør du være forsiktig når du velger modus. Unngå flere konverteringer mellom modi, fordi fargeverdier avrundes og går tapt i hver konvertering. Ikke konverter RGB-bilder til CMYK-modus hvis de er beregnet for visning på skjerm. For CMYK-bilder som skal separeres og trykkes, må du ikke gjøre fargekorrigeringer i RGB-modus.

Hvis du må konvertere bildet fra én modus til en annen, bør du foreta de fleste tone- og fargekorrigeringene i RGB-modus. Deretter kan du bruke CMYK-modus til finjustering. Dette er fordelene med å arbeide i RGB-modus:

 • RGB har færre kanaler. Det gjør at datamaskinen bruker mindre minne.

 • RGB har et bredere utvalg av farger enn CMYK, og det er sannsynlig at flere farger blir bevart etter justeringer.

  Du kan vise skjermkorrektur av dokumentfargene for å se hvordan de vil se ut når de gjengis på en bestemt utskriftsenhet. Se Skjermkorrektur av farger.

Merk:

Du kan redigere et bilde i RGB-modus i ett vindu og vise det samme bildet i CMYK-farger i et annet vindu. Velg Vindu > Ordne > Nytt vindu for (filnavn) for å åpne et nytt vindu. Kontroller at Gjeldende CMYK er valgt for Korrekturoppsett, og velg deretter kommandoen Korrektur for farger for å aktivere CMYK-forhåndsvisningen i et av vinduene.


Identifisere ikke-trykkbare farger

Et fargeområde er de fargene et fargesystem kan vise eller skrive ut. En farge som kan vises i RGB, kan være ikke-trykkbar, det vil si utenfor fargeområdet, for CMYK-innstillingen.

I RGB-modus kan du finne ut om en farge er ikke-trykkbar på følgende måter:

 • I infopanelet vises et utropstegn ved siden av CMYK-verdiene når du beveger pekeren over en ikke-trykkbar farge.

 • I fargevelgeren og fargepanelet vises en advarselstrekant . Når du velger en ikke-trykkbar farge, vises den nærmeste CMYK-ekvivalenten. Du velger CMYK-ekvivalenten ved å klikke trekanten eller fargeruten.

  Photoshop bringer automatisk alle fargene inn i fargeområdet når du konverterer et bilde til CMYK. Vær oppmerksom på at enkelte detaljer i bildet kan gå tapt, avhengig av hvilke konverteringsalternativer du velger. Du kan identifisere de ikke-trykkbare fargene i et bilde eller korrigere dem manuelt før du konverterer til CMYK. Du kan bruke kommandoen Ikke-trykkbare farger til å utheve ikke-trykkbare farger.

Finne ikke-trykkbare farger

 1. Velg Vis > Korrekturoppsett, og velg deretter korrekturprofilen du vil basere advarselen om ikke-trykkbare farger på.
 2. Velg Vis > Ikke-trykkbare farger.

Alle bildepunkter utenfor fargeområdet for gjeldende korrekturprofilområde vises i grått.

Endre farge på advarselen om ikke-trykkbare farger

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Gjennomsiktighet og ikke-trykkbare farger.
  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger> Gjennomsiktighet og ikke-trykkbare farger.
 2. Under Ikke-trykkbare farger klikker du fargeboksen for å vise fargevelgeren. Velg deretter en ny farge for advarselen, og klikk OK.

  De beste resultatene får du ved å bruke en farge som ikke allerede finnes i bildet.

 3. Skriv inn en verdi i Tetthet-boksen, og klikk deretter OK.

  Bruk dette alternativet til å vise mer eller mindre av det underliggende bildet gjennom advarselsfargen. Verdiene kan være mellom 1 og 100 %.

  Farge på advarselen om ikke-trykkbare farger i Photoshop
  Opprinnelig bilde, og forhåndsvisning av ikke-trykkbare farger med blått valgt som farge på advarselen om ikke-trykkbare farger

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet