Fargeprofiler

Korrekt og ensartet fargestyring krever nøyaktige, ICC-kompatible profiler for alle fargeenhetene. Hvis du ikke har en nøyaktig skannerprofil, kan farger i et bilde som er feilfritt skannet, bli vist feil i et annet program på grunn av forskjeller mellom skanneren og programmet som bildet vises i. Denne feilaktige gjengivelsen kan føre til at du gjør unødvendige, tidkrevende og muligens ødeleggende "rettelser" i et feilfritt bilde. Med en nøyaktig profil kan programmet som bildet importeres til, rette opp eventuelle enhetsforskjeller og vise de faktiske fargene i et skannet bilde. Et fargehåndteringssystem bruker de følgende profiltypene:

Skjermprofiler Beskriver hvordan skjermen gjengir farger. Dette er den første profilen du bør lage, fordi nøyaktig visning av farge på skjermen tillater kritiske fargevalg i designprosessen. Hvis det du ser på skjermen, ikke gjengir de faktiske fargene i dokumentet, vil du ikke kunne vise fargene homogent.

Innenhetsprofiler Beskriver hvilke farger en innenhet kan registrere eller skanne. Hvis du kan velge profil for det digitale kameraet ditt, anbefales det at du velger Adobe RGB. Hvis ikke, bruker du sRGB (som er standard for de fleste kameraer). Erfarne brukere kan også vurdere om de vil bruke forskjellige profiler for forskjellige lyskilder. Når det gjelder skannerprofiler, oppretter noen fotografer separate profiler for hver filmtype eller hvert filmmerke som er skannet på en skanner.

Utenhetsprofiler Beskriver fargeområdet for utenheter som skrivebordsskrivere eller en trykkpresse. Fargehåndteringssystemet bruker utenhetsprofiler til å tildele farger i et dokument til fargene i fargeskalaen til utenhetens fargeområde. Det bør også tas hensyn til bestemte trykkeforhold i utenhetsprofilen, for eksempel papirtype eller trykkfargetype. Glanset papir kan for eksempel vise et annet fargeområde enn matt papir.

De fleste skriverdrivere leveres med innebygde fargeprofiler. Det er lurt å prøve disse profilene før du går til innkjøp av egendefinerte profiler.

Dokumentprofiler Definerer det spesifikke RGB- eller CMYK-fargerommet i et dokument. Ved å tildele, eller tilknytte, en profil til et dokument opprettes automatisk en definisjon av hvordan fargene ser ut i dokumentet. Verdisettet R=127, G=12, B=107 er for eksempel bare et sett med verdier som vises forskjellig i ulike enheter. Men hvis de tilknyttes Adobe RGB-fargeområdet, angir verdiene en faktisk farge eller lysbølgelengde, i dette tilfellet en bestemt lillafarge.    Hvis fargehåndtering er aktivert, tildeler Adobe-programmer automatisk en profil til nye dokumenter, som er basert på arbeidsområdeinnstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger. Dokumenter uten tilordnede profiler er ikke tilknyttet og inneholder bare ubehandlede fargeverdier. Når du arbeider med dokumenter uten tilknyttede profiler, brukes automatisk gjeldende arbeidsområdeprofil til å vise og redigere farger i Adobe-programmene.

Håndtere farger med profiler

A. Profiler beskriver fargerommene for innenheten og dokumentet. B. Ved hjelp av beskrivelsene i profilene identifiserer fargehåndteringssystemet de faktiske fargene i dokumentet. C. En skjermprofil angir hvordan fargehåndteringssystemet skal oversette dokumentets numeriske verdier til fargeområdet for skjermen. D. Ved hjelp av profilen for utenheten oversetter fargehåndteringssystemet de numeriske verdiene i dokumentet til fargeverdiene i utenheten slik at de faktiske fargene skrives ut på riktig måte. 

Skjermkalibrering og -karakterisering

Profileringsprogramvare kan både kalibrere og karakterisere skjermen. Når du kalibrerer skjermen, blir den kompatibel med en forhåndsdefinert standard. Du kan for eksempel justere skjermen slik at den viser farger med standard hvitpunktfargetemperatur for grafikk på 5000 °K (kelvin). Når du karakteriserer skjermen, opprettes en profil som beskriver hvordan farger gjengis på skjermen.

Ved skjermkalibrering må du justere følgende bildeinnstillinger:

Lysstyrke og kontrast Henholdsvis det generelle nivået og området for skjermens intensitet. Disse parameterne virker på samme måte som på et fjernsynsapparat. Et skjermkalibreringsverktøy gir deg muligheten til å angi et optimalt område for lysstyrke og kontrast for kalibrering.

Gamma Mellomtoneverdienes lysstyrke. Verdiene som gjengis av skjermen fra svart til hvitt, er ikke-lineære. Hvis du tegner en graf med verdiene, får du en kurve og ikke en rett linje. Gamma angir verdien til kurven midt mellom svart og hvitt.

Fosfortyper Stoffene CRT-skjermer bruker til sende ut lys. Forskjellige typer fosfor har forskjellige fargeegenskaper.

Hvitpunkt Fargen og intensiteten i den lyseste hvitfargen skjermen kan gjengi.

Kalibrere skjermen og tildele skjermprofil

Når du kalibrerer skjermen, justerer du den slik at den er i overensstemmelse med en kjent spesifikasjon. Når skjermen er kalibrert, kan du arkivere en fargeprofil ved hjelp av profilverktøyet. Profilen beskriver skjermens fargefunksjon, det vil si hvilke farger som kan og ikke kan vises på skjermen, og hvordan numeriske fargeverdier i et bilde må konverteres for at fargevisningen skal bli nøyaktig.

 
 
 1. La skjermen stå på i minst en halv time. I løpet av denne tiden er skjermen varmet opp og kan presentere fargene mer homogent.
 2. Kontroller at skjermen viser mer enn tusen farger. Ideelt sett bør den vise flere millioner farger eller 24-biters eller høyere.
 3. Fjern fargerike bakgrunnsmønstre på skjermskrivebordet. Bruk nøytrale gråtoner på skrivebordet. Animerte mønstre eller skarpe farger rundt et dokument, virker inn på fargeoppfatningen.
 4. Gjør ett av følgende for å kalibrere skjermen og tildele skjermprofil:
  • I Windows installerer du og bruker et skjermkalibreringsverktøy.
  • I Mac OS bruker du kalibreringsverktøyet du finner i kategorien Farger under Systemvalg/Skjermer.
  • Du oppnår det beste resultatet ved å bruke tredjepartsprogramvare og -måleverktøy. Du får mer nøyaktige profiler ved å bruke et måleverktøy, for eksempel et kolorimeter, sammen med programvaren. Et apparat kan måle farger som vises på en skjerm, langt mer nøyaktig enn det menneskelige øyet kan.

Merk:

Ytelsen til skjermen endres og reduseres over tid. Kalibrer derfor skjermen på nytt, og tildel nye profiler omtrent hver måned. Hvis det er vanskelig eller umulig å kalibrere skjermen i henhold til en standard, kan det hende at den er foreldet.

Den nye profilen tildeles vanligvis automatisk som standard skjermprofil av profilprogramvaren. Du finner informasjon om hvordan du tildeler skjermprofilen manuelt, i hjelpen for operativsystemet.

Installere en fargeprofil

Fargeprofiler installeres ofte når en enhet legges til i systemet. Nøyaktighetsgraden i profilene (ofte kalt standardprofiler eller innebygde profiler) varierer fra produsent til produsent. Du kan også anskaffe enhetsprofiler fra tjenesteleverandøren, laste ned profiler fra Internett eller lage egendefinerte profiler ved hjelp av profesjonelt profilverktøy.

 • I Windows høyreklikker du på en profil og velger Installer profil. Alternativt kopierer du profiler til mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • I Mac OS kopierer du profiler i mappen /Bibliotek/ColorSync/Profiles eller mappen /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/ColorSync/Profiles.

Når du har installert fargeprofiler, må du starte Adobe-programmene på nytt.

Bygge inn en fargeprofil

Hvis du vil bygge inn en fargeprofil i et dokument som er opprettet i Illustrator, InDesign eller Photoshop, må du arkivere eller eksportere dokumentet i et format som støtter ICC-profiler.

 • Lagre eller eksporter dokumentet i ett av følgende filformater: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB) eller TIFF.
 • Velg alternativet for innebygging av ICC-profiler. Alternativets navn og plassering varierer fra program til program. Søk i hjelpen for Adobe hvis du vil ha mer informasjon.

Bygge inn en fargeprofil (Acrobat)

Du kan bygge inn en fargeprofil i et objekt eller i en hel PDF. Acrobat legger ved riktig profil, som angitt i dialogboksen Konverter farger, til det valgte fargeområdet i PDF-filen. Du finner mer informasjon under fargekonverteringsemnene i hjelpen for Acrobat.

Endre fargeprofilen for et dokument

Det er svært sjelden at du trenger å endre fargeprofilen for et dokument. Dette skyldes at fargeprofilen tildeles automatisk basert på innstillingene som er angitt i dialogboksen Fargeinnstillinger. Du endrer en fargeprofil manuelt bare når du klargjør et dokument for et annet utskriftsmål eller korrigerer en funksjon for retningslinjer som du ikke lenger vil bruke i dokumentet. Profilen bør bare endres av erfarne brukere.

Du kan endre fargeprofilen for et dokument på følgende måter:

 • Tildel en ny profil. Fargeverdiene i dokumentet endres ikke, men den nye profilen kan i betydelig grad endre hvordan fargene ser ut på skjermen.
 • Fjern profilen slik at dokumentet ikke lenger er fargestyrt.
 • (Acrobat, Photoshop og InDesign) Konverter fargene i dokumentet til fargeområdet for en annen profil. Fargeverdiene endres i et forsøk på å vise fargene på samme måte som de opprinnelig ble vist på.

Tildele eller fjerne en fargeprofil (Illustrator, Photoshop)

 1. Velg Rediger > Tilordne profil.
 2. Velg et alternativ, og klikk OK:

Ikke bruk fargehåndtering på dette dokumentet Fjerner den eksisterende profilen fra dokumentet. Velg dette alternativet bare hvis du er sikker på at du ikke vil at dokumentet skal fargestyres. Når du har fjernet profilen fra et dokument, defineres fargenes utseende av programmets arbeidsområdeprofiler.

Arbeider [fargemodell: arbeidsområde] Tilordner arbeidsområdeprofilen til dokumentet.

Profil Du kan velge en annen profil. Den nye profilen tildeles dokumentet automatisk, men fargene konverteres ikke til profilområdet. Dette kan endre visningen av fargene på skjermen.

Tildele eller fjerne en fargeprofil (InDesign)

 1. Velg Rediger > Tilordne profiler.
 2. For RGB-profilen og CMYK-profilen velger du et av følgende alternativer:

  Forkast (bruk det gjeldende arbeidsområdet)
  Fjerner den eksisterende profilen fra dokumentet. Velg dette alternativet bare hvis du er sikker på at du ikke vil at dokumentet skal fargestyres. Når du fjerner profilen fra et dokument, defineres fargevisningen av profilene for arbeidsområdet i programmet, og du kan ikke lenger bygge en profil inn i dokumentet.

  Tilordne gjeldende arbeidsområde [arbeidsområde] Tilordner arbeidsområdeprofilen til dokumentet.

  Tilordne profil Du kan velge en annen profil. Den nye profilen tildeles dokumentet automatisk, men fargene konverteres ikke til profilområdet. Dette kan endre visningen av fargene på skjermen.
 3. Angi et valg for gjengivelse for hver grafikktype i dokumentet. For hver grafikktype kan du velge ett av de fire standardvalgene, eller du kan bruke Bruk valg for fargeinnstillinger, som bruker gjengivelsesvalget som er angitt i dialogboksen Fargeinnstillinger. Søk i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om gjengivelsesvalg.

  De grafiske typene omfatter det følgende:
  Valg av heldekkende farger Angir valg for gjengivelse av all vektorgrafikk (områder med heldekkende farger) i opprinnelige InDesign-objekter.
  Standardvalg for bilder Angir standardvalget for gjengivelse av punktgrafikkbilder i InDesign. Du kan likevel overstyre denne innstillingen for enkeltbilder.
  Valg for etterblanding  Angir gjengivelsesvalg til prøvetrykkområdet eller det endelige fargerommet for farger som er et resultat av påvirkning av gjennomsiktighet på siden. Bruk dette alternativet når dokumentet inneholder transparente objekter.
 4. Hvis du vil forhåndsvise effekten av den nye profiltildelingen i dokumentet, velger du Forhåndsvisning og klikker deretter OK.

Konvertere dokumentfarger til en annen profil (Photoshop)

 1. Velg Rediger > Konverter til profil.
 2. Velg fargeprofilen du vil konvertere fargene i dokumentene til, under Målområde. Dokumentet konverteres til og kodes med denne nye profilen.
 3. Under Konverteringsvalg (InDesign) eller Alternativer for konvertering (Photoshop) angir du en fargehåndteringsmotor, en gjengivelsesform samt svartpunkt og spredningsalternativer (hvis tilgjengelige). (Se Alternativer for fargekonvertering.)
 4. Hvis du vil slå sammen alle lag i dokumentet til ett enkelt lag ved konvertering, velger du Slå sammen alle lag.
 5. Hvis du vil forhåndsvise effekten av konverteringen i dokumentet, velger du Forhåndsvisning (Preview).

Konverter dokumentfarger til fargeprofilen Multikanal, Enhetskobling eller Abstrakt (Photoshop)

 1. Velg Rediger > Konverter til profil.
 2. Klikk Avansert. Følgende ekstra ICC-profiltyper er tilgjengelige under Målområde:

Multikanal  Profiler som støtter flere enn fire fargekanaler. Disse er nyttige når du skriver ut med flere enn fire prosessfarger.

Enhetskobling Profiler som transformerer fra ett enhetsfargeområde til et annet, uten å bruke et mellomliggende fargeområde i prosessen. Disse er nyttige når det kreves bestemte tilordninger av enhetsverdier (for eksempel 100 % svart).

Abstrakt Profiler som gjør det mulig å bruke egendefinerte bildeeffekter. Abstrakte profiler kan ha LAB/XYZ-verdier for både inndata- og utdataverdier, som gjør det mulig å generere en egendefinert LUT for å oppnå ønsket spesialeffekt.

Merk: Fargeprofilene Grå, RGB, LAB og CMYK er gruppert etter kategori i visningen Avansert. De kombineres på profilmenyen i den grunnleggende visningen.

 1. Hvis du vil forhåndsvise effekten av konverteringen i dokumentet, velger du Forhåndsvisning.  

Konvertere dokumentfarger til en annen profil (Acrobat)

Du kan konvertere farger i en PDF-fil ved hjelp av Verktøy > Trykkeriarbeid > Konverter farger. Du finner mer informasjon under fargekonverteringsemnene i hjelpen for Acrobat.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet