Photoshop inneholder mange funksjoner som hjelper deg å bruke bilder i andre programmer. På grunn av den tette integreringen mellom Adobe-produkter, kan mange Adobe-programmer importere Photoshop-filer (PSD) direkte og bruke Photoshop-funksjoner som lag, lagstiler, masker, gjennomsiktighet og effekter.

Klargjøre bilder for sideoppsettprogrammer

Hvordan du klargjør et bilde for et sideoppsettprogram avhenger av filformatene programmet gjenkjenner:

 • Adobe InDesign 2.0 og senere kan sette inn Photoshop PSD-filer. Du trenger ikke å lagre eller eksportere Photoshop-bildet til et annet filformat. Gjennomsiktige områder vises og skrives ut som forventet.

 • De fleste andre sideoppsettprogrammer krever at du lagrer bildet som en TIFF- eller EPS-fil. Hvis bildet inneholder helt gjennomsiktige områder, må du imidlertid først definere områdene med en maskerende bane. Se i dokumentasjonen for sideoppsettprogrammet for å finne det beste formatet for import av Photoshop-bilder.

Hvis sideoppsettprogrammet ikke kan sette inn Photoshop PSD-filer, følger du disse trinnene:

 1. Hvis bildet inneholder en gjennomsiktig bakgrunn eller områder du vil skal være gjennomsiktige, oppretter du en maskerende bane rundt de ugjennomsiktige områdene i bildet. Selv om du har slettet bakgrunnen rundt bildet, må du definere området med en maskerende bane før du konverterer filen til TIFF- eller EPS-format. Hvis ikke, kan gjennomsiktige områder skrives ut som hvitt i sideoppsettprogrammet.
 2. Velg Fil > Lagre som.
 3. I dialogboksen Lagre som velger du ønsket format på Format-menyen. Formatet du velger, avhenger av de endelige utdataene for dokumentet. Velg TIFF for utskrift på ikke-PostScript-skrivere. Velg Photoshop EPS for utskrift på PostScript-skrivere. Klikk deretter Lagre.
 4. I dialogboksen TIFF-alternativer eller EPS-alternativer angir du følgende alternativer. La gjenstående alternativer beholde standardinnstillingene, og klikk OK.
  • Dialogboksen TIFF-alternativer: Angi Bildekomprimering til Ingen.

  • Dialogboksen EPS-alternativer (Windows): Angi Prøvebilde til TIFF (8 biter/bildepunkt) og Koding til ASCII85.

  • Dialogboksen EPS-alternativer (Mac OS): Angi Prøvebilde til Mac (8 biter/bildepunkt) og Koding til ASCII85.

  Merk:

  Hvis oppsettprogrammet viser gjennomsiktige områder som hvite, kan du prøve å skrive ut dokumentet. Noen oppsettprogrammer viser ikke maskerende baner ordentlig, men skriver dem ut som forventet.

Bruke Photoshop-tegninger i Adobe Illustrator

Adobe Illustrator kan både åpne og sette inn Photoshop-filer. Du trenger ikke å lagre eller eksportere Photoshop-bildet til et annet filformat. Hvis du setter inn et bilde i en åpen Illustrator-fil, kan du innlemme bildet som om det var et hvilket som helst annet element i tegningen, eller du kan legge inn en kobling til originalfilen. Selv om du ikke kan redigere et koblet bilde i Illustrator, kan du gå tilbake til Photoshop med Rediger original-kommandoen for å se over det. Når det er lagret, gjenspeiles eventuelle endringer du gjør, i versjonen i Illustrator.

 1. Hvis bildefilen er åpnet i Photoshop, lagrer du den som en Photoshop-fil (PSD) og lukker filen.
 2. I Adobe Illustrator gjør du ett av følgende:
  • Velg Fil > Åpne for å åpne filen direkte i Illustrator. Finn bildet i dialogboksen Åpne fil, og klikk Åpne.

  • Velg Fil > Sett inn for å innlemme bildet i en eksisterende Illustrator-fil. Finn filen i dialogboksen Sett inn, kontroller at alternativet Kobling ikke er valgt og klikk Sett inn.

  • Velg Fil > Sett inn for å sette inn bildet i en fil, men beholde en kobling til originalen. Finn filen i dialogboksen Sett inn, velg alternativet Kobling og klikk Sett inn. Bildet midtstilles i den åpne illustrasjonen i Illustrator. Et rødt kryss gjennom bildet betyr at det er koblet og ikke redigerbart.

 3. Hvis du åpnet eller satte inn bildet uten kobling, åpnes dialogboksen Importer i Photoshop. Velg ønsket alternativ som følger, og klikk OK:
  • Konverter Photoshop-lag til objekter for å konvertere lagene til Illustrator-objekter. Dette alternativet bevarer masker, overgangsmodi, gjennomsiktighet og (valgfritt) stykker og bildekoblinger. Photoshop-justeringslag og -lageffekter støttes imidlertid ikke.

  • Slå sammen Photoshop-lag til ett bilde for å slå sammen alle lagene til ett lag. Dette alternativet bevarer bildets utseende, men du kan ikke lenger redigere enkeltlag.

Lage gjennomsiktighet ved hjelp av maskerende bildebaner

Du kan bruke maskerende bildebaner for å definere gjennomsiktige områder i bilder du setter inn i sideoppsettprogrammer. I tillegg kan Mac OS-brukere bygge inn Photoshop-bilder i mange tekstbehandlingsfiler.

Det kan være ønskelig å bruke bare en del av et Photoshop-bilde når du skriver det ut eller setter det inn i et annet program. Du ønsker eksempelvis kanskje å bruke en forgrunnsfarge og utelate bakgrunnen. Ved hjelp av en maskerende bildebane kan du isolere forgrunnsobjektet og gjøre alt annet gjennomsiktig når bildet skrives ut eller settes inn i et annet program.

Merk:

Baner er vektorbaserte og har derfor harde kanter. Du kan ikke beholde mykheten i en uttonet kant, for eksempel i en skygge, når du oppretter en maskerende bildebane.

Med og uten maskerende bane i Photoshop
Bilde importert til Illustrator eller InDesign uten maskerende bildebane (venstre) og med maskerende bildebane (høyre)

 1. Tegn en midlertidig bane som definerer bildeområdet du vil vise.

  Merk:

  Hvis du allerede har merket området i bildet som du vil vise, kan du konvertere markeringen til en midlertidig bane. Se Konvertere en markering til en bane hvis du vil ha instruksjoner.

 2. I banepanelet lagrer du den midlertidige banen som en bane.
 3. Velg Maskerende bane på banepanelmenyen, angi følgende alternativer og klikk OK:
  • Under Bane velger du banen du vil lagre.

  • Under Forenkling lar du forenklingsverdien stå tom for å skrive ut bildet med skriverens standardverdi. Hvis du opplever utskriftsfeil, angir du en forenklingsverdi for å bestemme hvordan PostScript-tolken anslår kurven. Jo lavere forenklingsverdien er, desto flere rette linjer brukes til å tegne kurven, og desto mer nøyaktig blir kurven. Verdiene kan være fra 0,2 til 100. Vanligvis anbefales en kurveforenklingsinnstilling mellom 8 og 10 for utskrifter med høy oppløsning (1 200 til 2 400 dpi) og en innstilling mellom 1 og 3 for utskrifter med lav oppløsning (300 til 600 dpi).

 4. Hvis du har tenkt å skrive ut filen med prosessfarger, konverterer du filen til CMYK-modus.
 5. Lagre filen ved å gjøre ett av følgende:
  • Hvis filen skal skrives ut på en PostScript-skriver, lagrer du den i Photoshop EPS-, DCS- eller PDF-format.

  • Hvis filen skal skrives ut på en annen type skriver enn PostScript, lagrer du filen i TIFF-format og eksporterer den til Adobe InDesign eller Adobe PageMaker® 5.0 eller senere.

Skrive ut maskerende bildebaner

Noen ganger kan ikke en fotosetter tolke maskerende bildebaner, eller en maskerende bildebane kan være for kompleks for en skriver. Dette resulterer i en Limitcheck-feil eller en generell PostScript-feil. Noen ganger kan du skrive ut en kompleks bane på en skriver med lav oppløsning uten problemer, men få problemer når du skriver ut den samme banen på en skriver med høy oppløsning. Grunnen til dette er at skriveren med lav oppløsning forenkler banen ved å bruke færre linjesegmenter til å beskrive kurver, enn det skriveren med høy oppløsning gjør.

Du kan forenkle en maskerende bildebane på følgende måter:

 • Reduser antall ankerpunkt på banen manuelt.

 • Øk toleranseinnstillingen som brukes for å opprette banen. Du gjør dette ved å laste inn den eksisterende banen som en markering, velge Lag midlertidig bane på banepanelmenyen og øke toleranseinnstillingen (4–6 bildepunkter er en god startverdi). Deretter gjenoppretter du den maskerende bildebanen.

Eksportere baner til Adobe Illustrator

Med kommandoen Baner til Illustrator kan du eksportere Photoshop-baner som Adobe Illustrator-filer. Når du eksporterer baner slik, forenkles oppgaven med å kombinere Photoshop- og Illustrator-tegninger eller bruke Photoshop-funksjoner på Illustrator-tegninger. For eksempel vil du kanskje eksportere en pennverktøybane og lage strøk på den for å bruke den som overlapping med en maskerende Photoshop-bane som du skriver ut i Illustrator. Du kan også bruke denne funksjonen til å justere Illustrator-tekst eller -objekter med Photoshop-baner.

 1. Tegn og lagre en bane, eller konverter en eksisterende markering til en bane.
 2. Velg Fil > Eksporter > Baner til Illustrator.
 3. Velg en plassering for den eksporterte banen, og skriv inn et filnavn. Kontroller at Midlertidig bane er valgt på Bane-menyen for å eksportere banen.
 4. Klikk Lagre.
 5. Åpne filen i Adobe Illustrator. Du kan endre banen eller bruke den til å justere Illustrator-objekter du legger til i filen.

  Beskjæringsmerkene i Adobe Illustrator gjenspeiler dimensjonene til Photoshop-bildet. Posisjonen til banen i Photoshop-bildet beholdes, forutsatt at du ikke endrer beskjæringsmerkene eller flytter banen.

Photoshop er en OLE 2.0-server, det vil si at den støtter innebygging eller kobling av et bilde i et OLE-beholderprogram (vanligvis et tekstbehandlings- eller sideoppsettprogram). Du kan for eksempel sette inn Photoshop-filer og -markeringer i andre OLE-programmer, for eksempel Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker eller Microsoft Word, ved å kopiere og lime inn eller bruke andre metoder.

 • Med kobling kan du plassere en kobling i OLE-beholderfilen, som refererer til Photoshop-filen på harddisken.

 • Med innebygging kan du sette inn Photoshop-filen i OLE-beholderfilen.

  Når et bilde er plassert i beholderprogrammet, kan du dobbeltklikke det for å redigere det i Photoshop. Når du lukker bildet Photoshop, oppdateres det i beholderprogrammet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Kopier en markering i Photoshop, og sett den inn i OLE-beholderprogrammet ved hjelp av kommandoen Lim inn utvalg i programmet. Se dokumentasjonen for tekstbehandlings- eller sideoppsettprogrammet hvis du vil ha flere instruksjoner. Innlimte markeringer kan bare bygges inn, ikke kobles.

  • Bruk kommandoen Sett inn objekt i OLE-beholderprogrammet til å sette inn et nytt Photoshop-bilde eller en eksisterende Photoshop-fil som et OLE-innebygd eller OLE-koblet objekt. Se dokumentasjonen for tekstbehandlings- eller sideoppsettprogrammet hvis du vil ha instruksjoner.

Sette inn et ukoblet punktgrafikkbilde med skjermoppløsning i et OLE-program

 1. Bruk flytteverktøyet  til å dra en markering til OLE-beholderprogrammet. Når du slipper objektet, vises det som en 72‑ppi punktgrafikk som ikke kan oppdateres automatisk i Photoshop.

Endre og oppdatere et koblet eller innebygd bilde i et OLE-program

 1. Dobbeltklikk det koblede eller innebygde bildet i tekstbehandlings- eller sideoppsettprogrammet for å starte Photoshop (hvis det ikke allerede kjører), og åpne bildet slik at du kan redigere det.
 2. Endre bildet slik du ønsker.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis bildet er innebygd, lukker du filen eller velger Fil > Oppdater eller Fil > Lukk og gå tilbake til [programnavn].

  • Hvis bildet er koblet, lagrer og lukker du filen.

  Merk:

  Du kan også endre koblede filer uten først å åpne dokumentet i beholderdokumentet. Det koblede bildet oppdateres neste gang du åpner dokumentet i OLE-beholderprogrammet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet