Alternativer for teksturpensler

En teksturpensel bruker et mønster til å få strøk til å se ut som om de er malt på teksturlerret.

Penselstrøk med og uten tekstur i Photoshop
Penselstrøk uten tekstur (venstre) og med tekstur (høyre)

Klikk mønsterprøven, og velg et mønster i hurtigpanelet. Angi ett eller flere av følgende alternativer:

Inverter

Inverterer de høye og lave punktene i teksturen basert på tonene i mønsteret. Når Inverter er valgt, er de lyseste områdene i mønsteret de lave punktene i teksturen, og får derfor minst maling, mens de mørkeste områdene i mønsteret er de høye punktene i teksturen, og får derfor mest maling. Når Inverter ikke er valgt, får de lyseste områdene i mønsteret mest maling, mens de mørkeste områdene i mønsteret får minst maling.

Skala

Angir skaleringen for mønsteret. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi som er en prosent av mønsterstørrelsen.

Teksturer hver tupp

Bruker den valgte teksturen enkeltvis på hvert penselmerke i et penselstrøk, og ikke på penselstrøket som helhet (et penselstrøk består av mange penselmerker, som brukes fortløpende når du drar penselen). Du må velge dette alternativet for å gjøre dybdevariasjonsalternativene tilgjengelige.

Modus

Angir overgangsmodusen som skal brukes til å kombinere penselen og mønsteret. (Se Overgangsmoduser.)

Dybde

Angir hvor dypt malingen går inn i teksturen. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi. Ved 100 % får ikke de laveste punktene i teksturen noe maling. Ved 0 % får alle punktene i teksturen samme mengde maling, og mønsteret skjules derfor.

Minimumsdybde

Angir minimumsdybden for maling når dybdekontroll er satt til Uttoning, Pennetrykk, Pennevinkel eller Pennehjul og Teksturer hver tupp er valgt.

Dybdevariasjon og -kontroll

Angir hvordan dybden varierer når Teksturer hver tupp er valgt. Hvis du vil angi maksimal variasjonsprosent, angir du en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre dybdevariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over dybdevariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut fra dybdevariasjonsprosenten til minimumsdybdeprosenten i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer dybden basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Kopiere teksturer mellom verktøy

Når du angir en tekstur for gjeldende verktøy, kan du kopiere teksturens mønster og skalere til alle verktøy som støtter teksturer. Du kan for eksempel kopiere gjeldende teksturmønster og skalere for penselverktøyet til blyant-, klonestempel-, mønsterstempel-, historikkpensel-, kunsthistorikkpensel-, viskelær-, lysne-, mørkne- og svampverktøyene.

  1. Velg Kopier tekstur til andre verktøy på penselpanelmenyen.

Dobbeltpensler

En dobbeltpensel kombinerer to tupper for å opprette penselmerker. Den andre penselteksturen brukes innenfor penselstrøket til hovedpenselen. Bare områdene der begge penselstrøkene snitter, males. Angi alternativer for den primære tuppen under Form på penseltupp i penselpanelet. Velg en sekundær penseltupp under Dobbel pensel i penselpanelet, og angi de du vil av følgende alternativer.

Primært, sekundært, dobbelt penselstrøk i Photoshop
A. Strøktype for primær penseltupp (hard rund 55). B. Strøktype for sekundær penseltupp (gress). C. Strøktype for dobbel pensel (begge brukes). 

Modus

Angir en overgangsmodus som skal brukes ved kombinering av penselmerker fra hovedtuppen og dobbelttuppen. (Se Overgangsmoduser.)

Diameter

Styrer størrelsen på dobbelttuppen. Skriv inn en verdi i bildepunkter, dra skyvekontrollen eller klikk Bruk prøvestørrelse for å bruke penseltuppens opprinnelige diameter. (Alternativet Bruk prøvestørrelse er bare tilgjengelig hvis penseltuppformen ble opprettet ved å ta bildepunktprøver i et bilde.)

Avstand

Styrer avstanden mellom penselmerkene for dobbelttuppen i et strøk. Hvis du vil endre avstanden, skriver du inn et tall eller bruker skyvekontrollen til å angi en prosentandel av tuppens diameter.

Spredning

Angir hvordan penselmerker for dobbelttuppen er fordelt i et strøk. Når Begge akser er valgt, fordeles penselmerker for dobbelttuppen i en sirkulær retning. Når Begge akser ikke er valgt, fordeles penselmerker for dobbelttuppen vinkelrett i forhold til strøkbanen. Hvis du vil angi maksimal spredningsprosent, skriver du inn et tall eller bruker skyvekontrollen til å angi en verdi.

Antall

Angir hvor mange penselmerker for dobbelttuppen som legges på i hvert enkelt avstandsintervall. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet