Klargjøre bilder for trykking

I Photoshop kan du klargjøre bildefiler for offsettlitografi, digitaltrykking, dyptrykking eller andre typer trykking.

Vanligvis avhenger arbeidsflyten av førtrykkerens muligheter. Før du starter en arbeidsflyt for trykking, bør du ta kontakt med førtrykkeren for å finne ut hva denne ønsker du skal gjøre. Førtrykkeren kan for eksempel be deg om ikke å konvertere filen til CMYK på noe tidspunkt fordi de skal bruke spesifikke førtrykkinnstillinger. Her er noen mulige scenarioer for klargjøring av bildefiler slik at du kan forutsi det endelige resultatet:

 • Arbeid utelukkende i RGB-modus, og påse at bildefilen er kodet med profilen for RGB-arbeidsområde. Hvis trykkeriet eller førtrykkeren bruker et fargehåndteringssystem, bør de kunne bruke filens profil for å få en nøyaktig konvertering til CMYK før filmen og trykkplatene produseres.

 • Arbeid i RGB-modus til du er ferdig med å redigere bildet. Deretter konverterer du bildet til CMYK-modus og gjør eventuelle ekstrajusteringer i farge og toner. Kontroller spesielt høylyset og skyggene i bildet. Bruk justeringslagene Nivåer, Kurver eller Kulør/metning til å gjøre korrigeringer. Disse justeringene bør være svært små. Slå om nødvendig sammen lagene i filen, og send CMYK-filen til trykkeriet.

 • Sett inn RGB- eller CMYK-bildet i Adobe InDesign eller Adobe Illustrator. De fleste bilder som trykkes på en trykkpresse, skrives ikke ut direkte fra Photoshop, men fra et sideoppsettprogram som Adobe InDesign, eller et illustrasjonsprogram som Adobe Illustrator. Se Hjelp for Adobe InDesign eller Hjelp for Adobe Illustrator hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer Photoshop-filer til Adobe InDesign eller Adobe Illustrator.

Ha følgende i tankene når du arbeider med et bilde som skal sendes til et trykkeri:

 • Hvis du kjenner egenskapene til trykkpressen, kan du angi høylys og skygger for å beholde visse detaljer.

 • Hvis du skriver ut et bilde på en skrivebordsskriver for å se hvordan det ferdigtrykte bildet vil se ut, må du huske at en skrivebordsskriver ikke kan gjengi resultatet fra en trykkpresse helt nøyaktig. En profesjonell fargekorrektur gir en mer nøyaktig forhåndsvisning av det ferdigtrykte bildet.

 • Hvis du har en profil fra trykkeriet, kan du bruke den sammen med kommandoen Korrekturoppsett og deretter vise en skjermkorrektur ved hjelp av kommandoen Korrektur for farger. Bruk denne metoden for å forhåndsvise det ferdigtrykte bildet på skjermen.

Merk:

Noen trykkerier foretrekker å få dokumenter i PDF-format, spesielt hvis dokumentene må tilpasses til PDF/X-standarder. Se Lagre i Photoshop PDF-format.

Angi utdataalternativer

Når du klargjør bilder for trykking direkte fra Photoshop, kan du velge og forhåndsvise en rekke sidemerker og andre utdataalternativer ved hjelp av kommandoen Skriv ut. Vanligvis bør disse utdataalternativene angis av en førtrykker eller noen som har kjennskap til trykkeprosessen.

Sidemerker for skrivere i Photoshop
Sidemerker

A. Linje for gradert fargetone B. Etikett C. Registreringsmerker D. Linje for tiltakende farge E. Beskjæringsmerke i hjørne F. Sentrert beskjæringsmerke G. Beskrivelse H. Stjernefelt 
 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Utdata på hurtigmenyen.
 3. Angi ett eller flere av følgende alternativer:

  Fargekiler

  Skriver ut en 11-trinns gråtoneskala, en overgang med tetthet fra 0 til 100 % i intervaller på 10 %. Med en CMYK-fargeseparasjon skrives det ut en linje for gradert fargetone til venstre for hver CMYK-plate, og en linje for tiltakende farge til høyre.

  Merk:

  Fargekiler, registreringsmerker, beskjæringsmerker og etiketter skrives bare ut hvis papiret er større enn bildet som skrives ut.  

  Registreringsmerker

  Skriver ut registreringsmerker på bildet (inkludert okseøyne og stjernefelt). Disse merkene brukes først og fremst til å justere fargeseparasjon i PostScript-skrivere.

  Beskjæringsmerker i hjørnene

  Skriver ut beskjæringsmerker der siden skal skjæres. Du kan skrive ut beskjæringsmerker i hjørnene. På PostScript-skrivere skrives også stjernefelt ut når dette alternativet er valgt.

  Sentrer beskjæringsmerker

  Skriver ut beskjæringsmerker der siden skal skjæres. Du kan skrive ut beskjæringsmerker midt på hver side.

  Beskrivelse

  Skriver ut en eventuell beskrivelse som er skrevet inn i filinformasjonsdialogboksen. Beskrivelsen kan inneholde opptil 300 tegn. Beskrivelser skrives alltid ut som 9-punkts Helvetica, vanlig type.

  Etiketter

  Skriver ut filnavnet over bildet. Hvis du skriver ut separasjoner, skrives separasjonsnavnet ut som en del av etiketten.

  Emulsjon ned

  Gjør teksten leselig når emulsjonen er ned, det vil si når det fotosensitive laget på en film eller et fotoark er vendt fra deg. Normalt trykkes bilder på papir med emulsjonen opp, slik at teksten er leselig når det fotosensitive laget er vendt mot deg. Bilder som trykkes på film, trykkes ofte med emulsjonen ned.

  Negativ

  Skriver ut en invertert versjon av hele utskriften, inkludert alle masker og eventuell bakgrunnsfarge. I motsetning til kommandoen Inverter på Bilde-menyen konverterer Negativ utskriften, ikke bildet som vises på skjermen, til en negativ. Hvis du skriver ut separasjoner direkte til film, ønsker du sannsynligvis en negativ, selv om positiv film er vanlig i mange land. Ta kontakt med trykkeriet for å finne ut hva som er nødvendig. Undersøk filmen i sterkt lys etter at den er fremkalt, for å finne ut hvilken side som er emulsjonssiden. Den matte siden er emulsjonssiden. Den blanke siden er basissiden. Undersøk om trykkeriet krever film med positiv emulsjon opp, negativ emulsjon opp, positiv emulsjon ned eller negativ emulsjon ned.

  Bakgrunn

  Angir bakgrunnsfargen som trykkes utenfor bildeområdet på siden. En svart eller farget bakgrunn kan for eksempel være ønskelig for bilder som skal skrives ut til en filmfremviser. Hvis du vil bruke dette alternativet, klikker du Bakgrunn og velger farge i fargevelgeren. Dette er bare et utskriftsalternativ. Det påvirker ikke selve bildet.

  Ramme

  Skriver ut en svart ramme rundt et bilde. Skriv inn et tall og velg en målenhet for å angi rammebredden.

  Utfallende

  Skriver ut beskjæringsmerker innenfor et bilde, ikke utenfor. Bruk dette alternativet hvis du vil skjære til bildet innenfor grafikken. Skriv inn et tall og velg en målenhet for å angi utfallsbredden.

  Interpolering

  Reduserer det takkete utseendet til et bilde med lav oppløsning ved å sample opp automatisk under utskrift (på PostScript-skrivere). Omsampling kan redusere skarpheten i bildet.

Hvis du vil ha informasjon om alternativet Inkluder vektordata, kan du se Skrive ut vektordata.

Når du klargjør bilder for førtrykk og arbeider med CMYK-bilder eller bilder med spotfarger, kan du skrive ut hver fargekanal som en egen side.

Merk:

Separasjoner fra CMYK-, Duotone- og flerkanalsdokumenter som skrives ut på skrivere som ikke støtter PostScript, kan komme til å se annerledes ut enn dokumenter som skrives ut med PostScript-skrivere.

Fargekanaler skrevet ut som egne sider i Photoshop
Hver fargekanal skrives ut som en egen side.

Merk:

Hvis du skriver ut et bilde fra et annet program og vil skrive ut spotkanaler til spotfargeplater, må du først lagre filen i DCS 2.0-format. DCS 2.0 beholder spotkanaler. Dette formatet støttes av programmer som Adobe InDesign og QuarkXPress.

 1. Sørg for at dokumentet enten er modusen CMYK-farger, Flere kanaler eller Dupleks. Deretter går du til Fil > Skriv ut.
 2. Velg Separasjoner på rullegardinmenyen Fargehåndtering.

  Merk:

  Avhengig av den valgte skriveren og skriverdriverne som befinner seg på datamaskinen, kan det hende at disse alternativene også vises i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. I Windows klikker du på knappen Egenskaper for å se alternativene for skriverdrivere. I Mac benytter du forgrunnsmenyen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger.

 3. Klikk Skriv ut. Det skrives ut separasjoner for hver farge i bildet.

Gjøre et bilde med spotkanaler klart for utskrift fra et annet program

 1. Hvis bildet er et dupleksbilde, konverterer du det til multikanalmodus.
 2. Lagre bildet i DCS 2.0-format.
 3. I dialogboksen DCS 2.0-format fjerner du merket for Inkluder raster og Inkluder overføringsfunksjon.
 4. Åpne eller importer bildet i Photoshop, og angi rastervinkler. Sørg for at du har angitt hvilken spotfarge skriveren skal bruke for hver fargeplate.

  Merk:

  En PSD-fil med spotfarger kan settes direkte inn i Illustrator eller InDesign, uten noen spesiell klargjøring.

Opprette en fargeoverlapping

En overlapping hindrer at ørsmå mellomrom vises i det utskrevne bildet som følge av en liten feilregistrering under trykking. Ta kontakt med trykkeriet før du oppretter overlappinger. I de fleste tilfeller vil trykkeriet avgjøre om overlapping er nødvendig. og i så fall gi deg verdiene du skal bruke i dialogboksen Overlapping.

Overlapping for å hindre feiljustering i Photoshop
Overlapping for å korrigere feiljustering

A. Feilregistrering uten overlapping B. Feilregistrering med overlapping 

Hensikten med overlapping er å rette opp feiljusteringer i heldekkende farger. Vanligvis trenger du ikke overlapping i bilder med kontinuerlige fargetoner, som fotografier. Utstrakt overlapping kan skape et omriss. Disse problemene er kanskje ikke synlige på skjermen, bare på utskriften. Photoshop bruker standardregler for overlapping:

 • Alle farger spres under svart.

 • Lyse farger spres under mørke farger.

 • Gult spres under cyan, magenta og svart.

 • Ren cyan og ren magenta spres likt under hverandre.

 1. Gå til Rediger > Konverter til profil for å vise bildet i fargeområdet til utdataenheten. Se Konvertere dokumentfarger til en annen profil (Photoshop).
 2. Velg Bilde > Overlapping.
 3. Under Bredde angir du overlappingsverdien du har fått fra trykkeriet. Deretter velger du en målenhet og klikker OK. Ta kontakt med trykkeriet for å finne ut hvor høy feilregistrering som må forventes.

Bestemme skanneoppløsning for utskrift

Det finnes en rekke teknikker du kan bruke til å bestemme skanneoppløsningen for et fotografi. Hvis du skanner fotografier som skal skrives ut, og du vet den nøyaktige størrelsen og skriverens rasterfrekvens, kan du bruke følgende teknikker til å bestemme skanneoppløsningen. Ofte er det enklest å skanne ved skannerens maksimale optiske oppløsning og deretter endre bildestørrelsen i Photoshop.

Anslå skanneoppløsning

Du kan bestemme skanneoppløsningen ved hjelp av de opprinnelige og endelige bildedimensjonene og oppløsningen for utdataenheten. Skanneoppløsningen konverteres til bildeoppløsning når du åpner det skannede bildet i Photoshop.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For laserskrivere og fotosettere multipliserer du skriverens rasterfrekvens med 2. Se i skriverdokumentasjonen eller ta kontakt med forhandleren for å finne ut rasterfrekvensen for din skriver.

  • For blekkskrivere ser du i skriverdokumentasjonen for å finne den optimale oppløsningen. Mange sublimeringsskrivere og -enheter som skriver ut direkte på fotopapir, har en optimal oppløsning mellom 300 og 400 dpi.

 2. Finn forholdet mellom de endelige og de opprinnelige bildedimensjonene. Forholdet mellom et endelig bilde på 6 x 9 tommer og et originalbilde på 2 x 3 tommer er for eksempel 3:1.
 3. Multipliser resultatet av trinn 1 med resultatet av trinn 2.

  Tenk deg at du skal skrive ut på en fotosetter med en rasterfrekvens på 85 lpi, og at forholdet mellom det endelige bildet og originalbildet er 3:1. Først multipliserer du 85 (rasterfrekvensen) med 2 og får 170. Deretter multipliserer du 170 med 3 og får en skanneoppløsning på 510 ppi. Hvis du skal skrive ut på en blekkskriver med en optimal oppløsning på 300 dpi, multipliserer du 300 med 3 og får en skanneoppløsning på 900.

  Merk:

  Forskjellige fargeseparasjonsprosedyrer kan kreve forskjellige forhold mellom bildeoppløsning og rasterfrekvens. Du bør rådføre deg med trykkeriet før du skanner bildet.

Beregne filstørrelsen før et bilde skannes

Du kan opprette en prøvefil for å forhåndsberegne nødvendig filstørrelse for den endelige utskriften av det skannede bildet.

 1. Velg Fil > Ny i Photoshop.
 2. Angi bredde, høyde og oppløsning for det endelige utskrevne bildet. Oppløsningen bør være 1,5 til 2 ganger rasterfrekvensen som skal brukes for utskriften. Påse at ønsket skannemodus er valgt. Dialogboksen Ny viser filstørrelsen.

  Tenk deg at det endelige bildet skal være 4 tommer bredt og 5 tommer høyt. Det skal skrives ut med 150-linjers raster med forholdet 2:1, så du setter oppløsningen til 300. Den resulterende filstørrelsen er 5,15 MB.

  Du produserer skanningen ved å skrive inn den resulterende filstørrelsen i skannerinnstillingene. Ikke tenk på oppløsning eller bildedimensjoner. Når du har skannet bildet og importert det til Photoshop, bruker du kommandoen Bildestørrelse (med alternativet Oppdater bilde uavmerket) til å angi riktig bredde og høyde for bildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet